UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN NIEUWE BONNEN Zaterdag 16 Juli 1949 Vierde Jaargang No. 70 *«<iactle SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Poat De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat U^'t, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Kmideniersvereniging opgericht. Verg. Plattelandsvrouwen. Afd. Wieringen. Bovengenoemde #und verga- Woensdagavond is in Hotel derde Dinsdagavond in de foyer Kaan te H.Hoef, opgeriqjit de van Cinema de Haan. Kruideniersveren. „Wielingen.'' j De vergadering die behoorlijk Op de vergadering waren 16 was bezet,"werd geopend door personen aanwezig doch vrijwel Mevr. Boon, die na enige op- alle kruideniers van Wieringen merkingen het woord gaf aan de zijn toegetreden. secretaresse, voor het lezen der Tot Voorzitter werd gekozen notulen, de Heer P. Paarlberg, tot secre- j Deze uitvoerige notulen wer- taris de Heer P. Tijsen; tot pen- den goedgekeurd en Mevr. liingmeester de JHeer H. Berg- Boon bedankte secr. voor haar liorst. werk. De vereniging, die de belangen Het verslag over de provin- van het kruideniersgilde in het ciale vergadering kon wegens fragment uit dit boek algemeen voorstaat, is in het afwezigheid van Mevr. Groen- wel op zulk bijzonder bedoeld om maatrege- dijk, niet worden gegeven, len te kunnen nemen tegen De Voorzitster besprak wanbetalers. (volgens het „Rustfonds." Terecht voelen tde winkeliers Dit fonds, aldus Mevr. 50 WONINGEN VOOR WIERINGERMEER. Naar wij uit officiële bron vernemen, heeft de Gemeente een toewijzing ontvangen voor de bouw van 50 z.g. „montage woningen." Vermoedelijk zal in Septem ber a.s. reeds een aanvang met de bouw gemaakt worden. Voorzeker een verblijdend be richt voor de vele woningzoe kenden in onze gemeente. voor en een wijze dat men kon spreken van voordra ver-, gen op sublieme wijze. i De stembuigingen en mimiek Boon, boeiden de aanwezigen ten volle. er niet voor hun artikelen af te'heeft tot doel, leden van de In de pauze besprak Mevr. geven zonder uitzicht op betaling bond, die volgens dokters ad- Boon de tentoonstelling te Van de wanbetalers zal een vies rust nodig hebben, deze te Hoorn, die in September wordt z.g. zwarte lijst maakt. Wie op deze worden opge- li.ist voorkomt, pension in gehouden. Hier zullen worden tentoon- 10 'gesteld de verschillende door de Plattelandsvrouwen vervaardig verschaffen in een Bergen. De contributie bedraagt kan in Wieringen bij niemand cent per jaar, waarvoor het af- terecht, tenzij oude schuld is gegeven bewijsje tevens het de artikelen, ook bijv. zelfge- afgedaan. recht op dit fonds geeft. kweekte bloemen of fruit. Men Afd. Wieringen heeft steeds kan zich bij het bestuur opge- GESLAAGD. een bijdrage ineens aan dit ven voor deze reis. Mej. T. A. Metselaar Jnd. te fonds geschonken en de voorz. Men kan deelnemen aan de Oosterland slaagde Woensdag sprak de hoop uit dat het bij koffietafel. Kosten zijn f 2.00 te Amsterdam voor het examen dit dubbeltje niet zal blijven. per persoon. nuttige handwerken L. O. Ha nog even gesproken te Verder deelde Mevr. Boon hebben over de zakdoekenkwes- nog mede dat er een zang- Li" köTTlt 6€Tt gTOCJlteZüük tie, insiders wel bekend, werd koortje, zal worden opgericht, het woord gegeven aan Mevr. waarvoor men zich bij Mevr. iïl Yi leringerwert. Liefhebber uit Anna Paulowna, Goudsbloem kan opgeven. voor een boekbespreking, n.1. Mevr. Hartog vertelde even het boek „Huwelijk" van An- in het kort het feestelijk ont- j toon Coolen. haal dat de delegatie van Wie- Deze bij 4 uitstek boeiende ringen op Soestdijk ten deei was schrijver over het boerenleven j gevallen. i typeert zijn figuren prachtig en Hierna vervolgde Mevr. Lief bui- hebber haar voordracht onder I intens medeleven der aanwezi- Naar wij vernemen is door B. en W. aan de Heer C. de Bak ker, te Winkel, vergunning ver leend tot de bouw van een woon huis met winkel aan de Terp straat 5. De Heer De Bakker zal in dit zijn natuurbeschrijving is pand (dat gesticht 'wordt op de tengewoon. fundamenten van de voormalige zaak van de Fa. Hamstra), een groentehandei vestigen. BEDRIJFSCOMPETITIE SLOOTDORP. De uitslagen der wed strijden van deze week MAANDAG Coöperatie Kftngma 72 Middenstand Boeren 23 WOENSDAG Kingma Kamp 2—1 In het boek „Huwelijk" levengen. de figuren, zoals hij die be-1 Aan het slot van deze avond schrijft en ze krijgen fin onze bedankte de Voorz. Mevr. Lief verbeelding gestalte. hebber dan ook uit aller naam Mevr. Liefhebber las een (voor het gebodene. OP EN OM DE TERP. Hieronder de stand na laatst gespeelde wedstrijd 13 Juli j.1.) 1. Coöperatie 6 4 1 2. Kamp 6 4 3. Boeren 6 3 1 4. Kingma 6 12 5. Middenstand 6 1 ISOLEMENT, en de jeugd amuseerde zich kos- Sinds enige dagen is Wieringer-telijk aoor het hooi te verzamelen •werf een stil „achteraf-plaatsje" en er ware vestingen van te ma de geworden. ken. (op Wel gaat het verkeer Amster- Woensdagmorgen is echter een damFriesland nog op de gebrui- 9 keiijke wijze dag en nacht 0 doch het hart van ons dorp wordt rj er niet meer door beroerd, daar „hooifort" in brand gevlogen, door. maar door eendrachtig samenwerken der burgerij de hoofdslagader verlegd is naar werd erger voorkomen. het Westen. Wegens herstel van Een zwart-geblakerde plek geeft de Terpweg wordt het verkeer over de plaats aan waar het Vuur he- ZWEDEN BEZOEKEN DE POLDER. Een gezelschap Zweedse land bouwkundige studenten bracht j de nieuwe rijksweg geleid. Dit herstel was dringend nood- i zakelijk. Maar wij kunnen ons, 1 ten volle de teleurstelling inden- 1 vig gewoed heeft. „EEN KLEIN HUIS EEN GROOT GELUK," Donderdag een bezoek Wieringermeer. Zij werden op het kantoor door ontvangen. ken van hen, wier bestaan mede is een bekend gezegde, doch ik aan de afhankelijk is van de stroom van geloof dat Dr. Tamsma zonder Domein toeristen die naar ons dorp komt in de tijd van het hoogseizoen. weemoed zijn „Zweed" heeft ver laten, hoe goed deze dan ook als ..nood-huisvesting" dienst heeft L bitter voorproefje hoe 't zal zijn gedaan, en meer dan blij is dat hij i als de grofs rijksweg definitief weer op de bekende plek aan de -r, Deze afsluiting is voor hen een de Rentmeester,.... STAATSBOSBEHEER. I geopend zal worden. Als opvolger van houtvester1 Daarom is het absoluut nood- P. Boodt is benoemd ir. I. D. zakelijk dat hier bij de aftakkin- Sepers, Stationsweg 34, Alkmaar Sen van de rijksweg De Finse scholen. borden geplaatst worden Terpweg geïnstalleerd is. Ook de Heer Schotte is uit Wie ringen teruggekeerd, en heeft het pand naast, de dokter weer betrokken. De eerste onderdelen voor de e.d. in ons dorp, opdat Wieringer Finse scholen zijn te Middenmeer werf niet vergeten worde, aangekomen. Aan de Firma Jb. Kingma en Zn,, te Middenmeer, is de mon die de aandacht vestigen op de DE PADVINDERS treden Zater- diverse consumptiegelegenheden dagmid'dag en Zaterdagavond op in de toneelzaal van „De Maaier" en wij hopen dat het gebouw vol wordt want van de opbrengst van deze avond wil men die uitrus- pad vinder HOOIBROEI In mijn vorige brief wees ik er tingen kopen, waar de tage, zowel van de Chr. ULO te op dat het hoog tijd werd dat het nu eenmaal nie' buiten kan. Middenmeer als van de R.K. Sch. i gras in ons dorp gemaaid werd. Tot de volgende keer. te Slootdorp opgedragen. I Thans is dit inderdaad geschied, „WERVER." SPELDEPRIKKEN VAN SP ATT ER SPOT SPIEGEL. DE BIJZONDERE VRIJWILLIGE BRANDWEER. Sluimerende talenten. Vuur.... rookgrote bedrij vigheiddat was het beeld dat het gazon in de Terpstraat Woens dagmorgen bood. Gewapend met tuinslangen, emmertjes, harken, grepen e.d. werd een verbeten strijd gevoerd om het vuur zijn hooi-prooi te ontrukken. Inzonderheid de bewoners der bedreigde huizen betoonden zich talentvolle en tactische brand weerlieden de inmiddels op de plaats van de ramp verschenen hoofdbrandmeester constateerde met grote voldoening dat onder degenen die dagelijks met de pen i strijden, uitnemende reserve- krachten voor de brandweer schui len. De staf van café-restaurant „De Maaier" liet zich ook niet onbetuigd. Otto kwam in razende vaart per kruiwagen nog een slang aanbrengen. Toen kon de échte brandweer het niet langer aanzien. Daar kwam de prachtige rode wagen aangereden. Plechtig en zelfbe wust. Het waterkanon werd in werking gesteld, en weldra kwa men de huizen uit het witte rook gordijn te voorschijn. De brand was geblust. Het aantal huizen in de Meer was gelukkig niét verminderd. SPATTER. VAKSCHOOL VOOR MEISJES VOC!R DEN HELDER EN OMSTREKEN. Het diploma Hulp in de Huis houding werd uitgereikt aan D. J. Bredenbeek, A. C. Koorn, J. van Loosen, J. Th. M. A. van Os, W. C. vd Plas, E. S. Potje- wijd, N. N. Rozenberg, F. Ste- venson, A. van Zweden te Den Helder, Joh. Duinker te Texel, S. P. Knibbe te Wieringermeer. I Afgewezen 4. Het diploma Huisnaaister werd behaald door C. Braveboer, P. Hoenson, M. Looy, C. Nuyens, C. Riedeman te Den Helder, Th. Bakker, S. Eelman. P. Vlaming te Texel, T. M. Doesburg, P. D. Hegeman te Wieringen. Afgewezen 1. In de periode van 17 Juli tot en met 30 Juli zijn geldig de volgen de bonnen 221 Vlees (A, B, D) 100 gr. vlees 222 Vlees (A, B,) 300 gram vlees 223 Vlees (D) 100 gram vlees 226 Alg. (A. B) 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 227 Alg. (A, V) 125 gram koffie 232 Alg. (B) 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 234 Alg. (D) 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas (De letters achter de bonnum mers geven de kaarten aan, waar op de betreffende bonnen voorko men TOESLAGKAARTEN. In de periode van 17 Juli tot en met 30 Juli zijn geldig de bonnen, gemerkt met de letter S. De bonnen 205, 207. 208. 209. 210, 211. 212, 213. 215. 216. 217. 218 en 219 Algemeen der bonkaarten voor voedingsmiddelen kunnen vernie tigd worden. MAANSTANDEN 1949. Maandag 18 Juli L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER. 17 Juli 0.28 12.44 18 Juli 1.03 1.22 19 Juli 1.44 2.09 ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 17 Juli 4.36 20.55 18 Juli 4.37 20.54 19 Juli 4.39 20.52 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 16 Juli 2 uur tot Maandag 13 Juli 8 uur v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groenhart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Posthuma. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 17 JULI. Aanwezig de Heren Bouwman, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, Mw. Niedorp Dekker 't Zandt. Schager Markt. Op de gehouden Veemarkt waren aanvoer en prijzen 12 Paarden f 400—f 600 2 Veulens f 125f 175: 7 Stieren Centrale; 9 Mag. Geldekoeïen f 350—f 475: 129 id. Vette Cen trale; 14 Kalfkoeien f 575f 800; 2 Vaarzen f 350f 400; 3 Pinken Centrale; 55 «Nuchtere Kalveren Centrale; 30 Mag. Schapen f 45- f 60: 95 id. Vette Centrale: 53 Lammeren f 24f 32; 98 Biggen f 45f 65: 28 Konijnen f 0.50 f 6 62 Kippen f 1—f 3.50 Opening manufacturenzaak. Hoewel de bouw van het !pand der Firma Carstens aan d-3 Tc.rps ):aat gesiacüg vordert, is het nog niet zo ver dat de zaak geopend kan worden. Een der gemeenteraadsleden heeft, sprekende over de win kelstand van Wieringerwerf. eens de opmerking gemaakt, dat nen daar nog niet eens een klosje I garen kan ko ?pr." 1 Met ingang van a.s. Dinsdag zal dat anders worden, want de Heer Carstens gaat een „nood zaak" openen, omdat hij meent dat het noodzakelijk ds dat het geduld der Wieringermeerders niet langer op de proef gesteld wordt. Nadere bijzonderheden zie men in de advertentie Ün dit nummer. Volksonderwijs. Gaat de Stichting Wierin- germeerschclen haar taak beëindigen Gezien het feit, dat ock het roomskatholieke volksdeel in onze gemeente er toe overgaaf eigen scholen te stichten, heeft een .studie-commissie van de afdeling Wieringermeer van „Volksonder wijs" de vraag onder ogen gezien, welke houding in dit verband moe: worden aangenomen. De commissie heeft het resul taat van haar studie in een rap- port vastgelegd, en is tot de con clusie gekomen dat het gewenst, is een Vereniging voor Nederlands Volksonderwijs op te richten, en over te gaan tot de stichting van eigen scholen. A s. Maandagavond wordt in ..De Maaier", te Wieringerwerf een ledenvergadering gehouden, waarin het rappor: der commissie zal worden behandeld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1