UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBUD VOOR WIERINGEN - WIER1NGERMEER EN OMSTREKEN RAAD WIERINGEN. Woensdag 20 Juli 1949 Vierde Jaargang No. 71 R«iactle SecretariaatKlieftstraat No. 12. Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wleringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Iiaukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk t leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. De huisvesting van de Notaris. Moet Gemeentebelang voor privébelang wijken In de Vrijdagavond j.1. onder Het vorige besluit is min of meer voorzitterschap van Burgemeester genomen onder de dwang dat de Kolff gehouden raadsvergadering,Notaris weg zou gaan. Daar behoe- waarin alle leden op de heer S. C. ven we niet bevreesd voor te zijn. Tijsen na tegenwoordig waren, De notaris is intussen benoemd, kwam opnieuw het verzoek van De notaris heeft zelf gevraagd Notaris Groendijk aan de orde om om deze vertrekken öf de beide ten behoeve van zijn kantoor over vertrekken hiernaast, de tegenwoordige raadszaal te De goedkeuring op de kosten mogen beschikken. welke de gemeente moet maken Reeds gaven wij de inhoud weerblijft een vraagteken. Daarom, al- van het terzake door B. en W. dus spreker is het beter de notaris uitgebrachte prae-advies, waarin, orn kosten te vermijden, de voor keur werd gegeven, de notaris de beschikking te geven over 2 ver trekken van het voormalig secre tariegebouw. met de beide vertrekken hiernaast van dienst te zijn. De Heer Bosker U spreekt van het uitslopen der wanden. Is dat nodig Vroeger werd in het ge bouw hiernaast ook vergaderd, de De Heer Bosker begon met er op j pers zat dan in de waranda. Als te wijzen dat het zeker niet de j Ged. Staten de uitgaaf afkeuren bedoeling van de raad was geweest I wil de notaris de kosten misschien de vertrekken van de voormalige j zelf wel gedeeltelijk betalen, secretarie aan de notaris af te i De Voorzitter Heeft U hem dat staan toen het voorstel dit gebouw i gevraagd te verbouwen tot woning voor de opperwachtmeester werd afge stemd. t Is altijd de wens van de Raad geweest de Notaris de te geven. En waarom ook niet. aldus spre ker. 't Is toch eigenlijk zo dat de gemeente de eigenlijke notariswo ning heeft weggesnoept De Heer Bosker Ja. De Voorzitter De waranda is niet meer te gebruiken. De Heer Bosker Hiernaast is raadszaalevenveel ruimte als hier. 't Is wel wat smaller maar in deze vertrek ken gaat veel ruimte verloren door de uitgebouwde schoorsteen. Be Heer Bontkes Ik wil niet terugkomen op het fatale besluit De Voorzitter Dat is niet waar. van de vorige keer. Reeds is gezegd De Heer Bosker Inderdaad dat al het mogelijke is gedaan aan heeft de notaris de raad de keus de wensen en verlangens van de willen laten tussen de raadszaalnotaris tegemoet te komen, en de voormalige secretarie maar1 Thans doen B. en W. opnieuw het is toch veel economischer voor een oplossing aan de hand, een de notaris, die ook na 'kantoortijd oplossing nog wel geheel in de nog mensen ontvangt, dat zijngeest van het verzoek van de no- kantoor in 't zelfde huis is. taris. Ons dunkt, daarmede is ver Er wordt aldus spr., gesproken genoeg gegaan, van kosten. Welke zijn dat Ook Of, aldus spr., moeten we straks ais het secretariegebouw aan de soms in de plaatselijke pers lezen Notaris verhuurd wordt zal het -De raad heeft toch "de benen bedrijfsklaar gemaakt moeten moeten nemen.' worden, Het inrichten als raads zaal zal heus niet zoveel kosten. De Voorzitter ontkent dat de Waarom is dit drijven nodig Moet ons hoogste college nu toch verhuizen voor een particulier, gemeente de notariswoning heeft voor één gezin afgesnoept aan de heer Groendijk.Ik zeg Mijne Heren, dan zijn Het was alleen de gemeente mo- we op de verkeerde weg. gelijk een ruiling van kantoor te! Het thans gedane voorstel is verkrijgen. Het was-ook aanvanke- overeenkomstig het verzoek, lijk niet de bedoeling van Notaris Natuurlijk, zo zegt spreker, als Groendijk dat gehele gebouw te men de notaris vraagt„Wat heeft nemen. Deze vroeg slechts om u liever" dan zal hij de voorkeur kantoor en wachtkamer. De nota ris had toch immers nooit kans gezien de distributiedienst elders i onder te brengen. Toen in de laatste vergadering j het voorstel van B. en W. tot ver bouw werd afgestemd wilde dit geenszins zeggen dat daarmede tevens was besloten deze 2 ver- trekken aan de notaris af te staan. geven aan deze vertrekken. Ons voorstel gaat ver genoeg. NogmaalsMoeten wij de" be nen nemen en dan maar zien huis vesting te vinden voor de raad De Heer de Visser Ik zie het niet zo in dat de raad de benen neemt, 't Is toch een gewone om ruil. De Heer F.orgdorff Men stelt Een besluit iets niet te doen im bet voor of wij voor de Notaris het pliceert immers nief dat iets an- uiterste doen. Dat. is niet zo. Zal ders' wel gedaan moet woren. De de notaris met de door B. en W. voorgestelde oplossing tevreden zijn De notaris vraagt toch om deze vertrekken en, als 't niet an ders kan, dan hiernaast. De Voorzitter Zo staat 't niet in het verzoek. De Heer Bcrgdorff Bovendien zie ik deze zaak niet als van bloot particulier belang. De Voorzitter Konden wij de de groeTta®»"te^plaT democratische 'gedachte. «Pr&es- sen."~D° schuifdeuren ^nP veel de VoOTzUt«' de Heer •smaller zodat er een wand moet worden uitgebroken om een be- 1 Wethouder Bontkes Ook wan- hocrlijke publiek— en pers-tribune neer wij de komst van de notaris te verkrijgen. als een algemeen belang willen In ieder geval moeten er kos- zien, dan nog rust op de gemeen ten worden gemaakt en het is de ve niet de morele verplichting voor vraag of Ged. Staten er hun goed- hem een woning te zoeken, keuring aan hechten dat de ge- Op verzoek van de notaris heb- meente uitgaven doet ten behoeve ben wij voor een woning gezorgd, van een particulier. Wij mogen wel Dat was de eerste' bemiddelings uitgaven doen voor een algemeen poging. Nu de 2e poging en wat de belang. notaris vraagt krijgt hij aangebo- Heer Bosker weer dat aldus spr.. ook wel want toen de heer Clow- ting werd benoemd en opgemerkt werd dat deze het huis van de Heer Comelissen t.z.t. zou moeten betrekken, maakte de Heer Bosker juist het voorbehoud dat hiermede ten aanzien van eventuële verbou wing van de voormalige secretarie nog geen beslissing was genomen. Dodelijk ongeval bij 't Monument. Vrijdagavond heeft een dodelijk ongeval plaats gehad bij het Mo nument op de afsluitdijk. Een per bus reizend gezelschap was uitgestapt bij het bekende Monument en bij het uitstappen stak een der meisjes, de 18-jarige Gerritje Postma uit Rohel. plotse ling zonder uit te kijken de ver keersweg over. Zij werd gegrepen door een juist passerende auto en bijna op slag gedood. Export van aardappelen naar Overzeese landen. In verband met het voorkomen van aardappelziekte heeft de Plahtenziektenkundie Dienst te Wageningen bepaald, dat met in gang van Woensdag 13 Juli 1949 alle consumptieaardappelen, die voor export naar overzeese landen worden verscheept, twaalf dagen in quarantaine-opsiag moeten zijn geweest. Handelaren en expor teurs dienen met het bovenstaan de rekening te houden. den. De Voorzitter Wij zijn de nota ris dus al zeer ter wille geweest. Bovendien kan de gemeente haar eigen woningen bost zelf gebruiken b.v. voor onderwijzers. De Heer van der Laan zegt het minder juist te vinden van de voorzitter dat deze er zo de na druk op legde dat. de notaris nu toch niet meer weggaat. Dit moei aldus spr. buiten beschouwing blijven. De Voorzitter U zult toegeven dat het grote motief was waarom de raad de notaris de vorige keer wilde helpen. Dat argument is echter weggevallen. Dc- Heer Bcsker In ieder geval zal men hebben begrepen dat het de bedoeling van de Raad was deze kamers waar thans de raads zaal en dat de raad zijn intrek zou De raad besloot om niet te verbou wen met het doel deze kamers voor de notari.r vrij te kunnen houden. De Voorzitter Dat besluit hield nog niet in dat daartoe moest wor den overgegaan. Het voorstel van B. en W. om de notaris de beide vertrekken in het voormalig secretariegebouw ter beschikking te stellen werd daarop verworpen, vóór stemden slechts de Heren Bontkes. J. Lont Cz. en M. Kooij. De overige Heren stemden tegen en gaven de wens te kennen dac de notaris de beschikking zou krij gen over de tegenwoordige raaas- zal en dat de raad zijn intrek zou nemén in de vertrekken van de voormalige secretarie. De Heren Engel en Mulder stemden daar mede slechts-in onder het voorbe houd dat denotaris de kosten van verplaatsen van de raadszaal zou betalen. Voor het overige leverde de agenda weinig stof tot spreken op. De geloofsbrieven van de nieuw benoemde raadsleden werden on derzocht door een door de Voorzit ter aangewezen commissie (de Heren van der Laan, de Visser en Mulder). Gedurende 't onderzoek werd de vergadering geschorst. Na heropening der vergadering deelde de commissie bij monde van de Heer de Visser mede dat alle stukken in orde waren bevonden zodat tot toelating kon worden besloten. Aangeboden werd de gemeente- rekening 1946. Tot leden van de commissie be - last met het nazien dier rekening werden benoemd de Keren D. En gel. .J. Lont J.Gz. en J. A. Borg- dorff. (Zie vervolg 2e pag.) Het viaduct bij de Terp. MAANSTANDEN 1949. Maandag 25 Juli N. M. Maandag 1 Augustus E. K. Maandag 8 Augustus V. M. Dinsdag 16 Augustus L. K. j In de oprichtingsvergadering der Vereniging ter Behartiging van de Belangen van Wieringer- werf o.a. besloten een krachtige actie te voeren, opdat de bouw HOOG WATER TE DEN OEVER. van een viaduct bij de Terp spoe- 20 Juli dlg een feit zou zijn. 21 Juli Wij laten hieronder de tekst 22 Juli volgen van het adres wat ten deze 23 Juli door de Vereniging aan de Minis- ter van Waterstaat verzonden is Het Bestuur van de Vereniging ter Behartiging van de Belangen jjjji i van Wiorinorpi-riTPrf on Omctrolro-i 20 Juli 2.33 3.36 4.50 5.57 ZONSTANDEN 1949. zon op 30.8 4.22 5.32 6.32 4.41 4.42 4.44 4.45 ond. 20.50 20.49 20.48 20.47 van Wleringerwerf en Omstreken heeft de vrijheid het volgende 23 jjjii onder Uw aandacht te brengen en verzoekt U mede namens plaatse- lijke Schoolbesturen, Midden-: standsverenigingen en Landbouw-behaalde het diploma A. organisaties verandering te bren- AMBACHTSCHOOL, Alkmaar gen in een verkeerssituatie, zoals Het einddiploma werd behaald die momenteel geschapen is nabij idoor: de „Terp van de Wieringermeer.j. van der Kooi, Slootdorp (meu De Rijksweg die een dezer da-'belmaken) J. Blaakmeer. Wie- fengfheLeVte i^T™neerd^fnHngerWerf: S' R°°zendaal' Slo<rt ue 0eneie wieringermeer in zijn dorp. H IJzer Middenmeer; (al_ len monteur en B.O.V.A.G. A. .mmermans, Wieringerwerf i volle lengte, zodat het locale ver- keer deze grote verkeersweg (voor- rangsweg) moet kruisen. Vooral op het kruispunt Rijks- I wegWesterOcsterterpweg bij j de Terp heeft dit locale verkeer I een aanzienlijke omvang (verbin- i ding der dorpen onderling) en juist, op dit punt is de situatie geschapen die moet leiden tot ernstige verkeersongevallen (timmerman. LANDBCUW-Huishoudschool Schagen. Het diploma hulp in de huis houding werd behaald door N. Braaksma, Middenmeer, L. Dekens. Middenmeer: M. G. van der Giessen, Slootdorp; A. Hazen berg. Middenmeer: J. G. Iwema Middenmeer; F. Langereis. Mid denmeer; G. de Vries, Slootdorp J. Wesethoff, Slootdorp. Het diploma voor de driejarige cursus ontvingen: A. Slabbekoorn, Wieringerwerf; J. van Til. Middenmeer; J. Ha- Automobilisten die meerdere malen hier de hoofdweg hebben gekruist kennen nog niet de situ atie 'een doolhof van wegen 1 en j komen steeds opnieuw voor ver rassingen te staan, ondanks het 1 feit. dat het verkeer op ae hoofd- weg nog stil ligt. De situatie hier is slechts te verbet-eren door het bouwen van het reeds geprojecteerde viaduct, jzenberg, -Middenmeer. dat de verbinding tussen Ooster- I terpweg en Westerterpweg tot ™-~~° stand zal moeten brengen. De op- ritten voor dit viaduct zijn reeds I gereed gekomen. j Door het bouwen van dit via- j duet zal aan een situatie, die voor het locale verkeer een gevaarlijke, j een kostbare en een tijdverspillen de factor betekent en een angst complex voor het voorrangsver- I keer AmsterdamFriesland zal i worden, die in strijd is met de 1 vooruitstrevendheid welke op het gebied van het wegverkeer in he Succes - Nieuws. j Zondag waren de Succes-vete- vanen naar Den Heldder getogen oiii daar d eblauw-zwarte kleuren te verdedigen en wij kunnen daar aan onmidellijk toevoegen, dat de Successers zich lang niet onver dienstelijk geweerd hebben. On danks he: feit, dat de tempera- otuur zich er beter voor leende om algemeen wordt nagestreefd, een bet zilte nat op te zoeken dan einde worden gemaakt Nogmaals verzoeken wij U met klem te willen bevorderen, dat bovengenoemd viaduct binnen af zienbare tijd tot stand komt. achter een bal aan te draven, zetten de Successers in hun eer ste wedstrijd tegen I.V.V. hun beste beentje voor. Succes was over alle linies superieur en be- bij voorbaat dankend voor de baalde een royale 30 overwin te nemen bemoeiingen. BONKENVERORDENING NOCRDHOLLAND. ning. Het was voor Succes beslist een handicap om in een dergelij ke natuur in een betrekkelijk kort tijdsverloop 2 wedstrijden te moe ten spelen en dan tegenstanders Door de Provinciale Staten die nog fris waren. Niettemin heb- van Noordnolland is in het alge-1 ben de Successers in de tweede nv-en verboden bokken, ouder I wedstrijd hun huid zo duur moge dra. een maand, te houden. Van i ^k verkocht. Uiteinelijk trok dat verbod kan door Gedepu- Behagen, Qat me.r' won' aan teerde Staten ontheffing wor den verleend, terwijl het verbod voorts niet geldt voor voor de i fokkerij goedgekeurde bokken, j waarvoor door provinciale ver eniging of bond bovendien af ge- ren geven moeten zijn bepaalde be wijsstukken. Eventuele nadere inlichtingen kunnen belanghebbenden krijgen op elke gemeente-secreatrie. het langste einde, 's Avonds werd welgemoed de thuisreis weer on dernomen. De strijd had echter wel zoveel inspanning gekost, dat een paar keer extra gerust moest worden. Tot de volgende keer her uitgave Stichting Flevo-Bode Verantwoordelijk redacteur te- vens redacteur voor Wieringen N. H. Klomp. Klieftstraat 12, Hippolytushoef. Telef. No. 103. Redacteur voor Wieringermeer J. A. Gerritsen, Fazantstraat 13. DE LIJST van GELUKKIGEN. Wieringerwerf. Telefoon No. 123. VoorzitterG. P. Kistemaker. Wagenpad H 46. Middenmeer. Telefoon No. 20 Nw. Alinersdorp. Wieringermeer. H. B. S. De heer J. Suykerbuyk te Wie ringerwerf verkreeg het diplo ma H. B. S. 5-jarige cursus. Drukkerij Oom. J. Bosker. Hoofd- ULC, Schagen.. straat 14, Hippolytushoef. ,Mej. F. de Jong, te Slootdorp, Telefoon Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1