''iniii rrn 'mi nwr imi 'in iiih'mi mui i - -a UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Woensdag 27 Juli 1949 Vierde Jaargang No. 73 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterlceer", Westerland Poet De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, touwt aan jn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. 6 Dagen gratis naar Limburg Donderdag j.1. maakten ook de Sparklanten uit H.Hoef en Westerland van de winkeliers M. Plug en E. Kat. hun reisje naar Limburg. Het was de 4e en tevens de laatste Spartocht van deze zomer. De reis, die dezelfde was als door het gezelschap uit Den Oe ver gemaakt, waarvan wij reeds een overzicht opnamen, verliep wederom vlot. De deelnemers hebben genoten van deze reis en wel de nodige indrukken -opge daan. Tijdens de lange treinrei zen werd de tijd wat gedood met het zingen van liederen, daarbij begeleid door de accordeonist Joost Bakker van .Den Oever. Een verloting leverde het vol gende resultaat op le prijs: 6 daagse reis naar Valkenburg, Mevr. Asjes te Westerland; 2e prijs 2 daagse reis, idem, P. Veerdig. 3e prijs 1-daagse reis, idem, Mevr. Goedkoop. Nadat om 8 uur de terugreis was aanvaard, werd Wieringen om 2 uur 's nachts bereikt. Een zeer geslaagde dag. BEVORDERD. Onze vroegere plaatsgenoot, de Heer J. Kat Bz., werd van Opzichter 2e klas, bevorderd tot technisch Opzichter le klas. GESLAAGD. P. D. Hegeman, te Wieringen,; slaagde voor het diploma huis-j naaister. KAMP SLOOT DORP KAMPIOEN. het einde van een interessant toernooi. Coöperatie - Middenstand 1-0. J.1. Maandagavond werden de beslissingswedstrijden gespeeld in de bedrijfscompetitie Slootdorp. De wedstrijd Coöperatie Middenstand wera door de Coöperatie gewonnen. Vóór de rust wisten de mannen der Coöperatie één doelpunt te maken. De Middenstanders waren in het veld sterker, maar de voorhoede kwam niet tot een goede schotvaardigheid, zodat tegendoelpunten achterwege bleven. De wedstrijd bleef tot het einde spannend, maar de stand bleef 10. boeren kamp 34. In een vlot gespeelde wedstrijd met een speloverwicht van het kamp, behaalde liet kamp een 34 overwinning op de boeren. Beide elftallen speelden met invallers. beker - uitreiking. Door de uitslagen der laatste wedstrijden van deze competitie is liet kamp als kampioen uit de strijd te voorschijn gekomen. De beker-uitreiking vindt heden (Woensdagavond) S uur in het kamp plaats. Een cabaretgezelschap zal trachten de stemming te verhogen. De dorpsbewoners, alsmede de spelers der elftallen zijn voor deze avond uitgenodigd. 9.22 10.04 10.44 11.24 Jaarvergadering maanstanden 1949. y/i t, Maandag 1 Augustus E. kl „Vlug en Vaardig. Maandag 8 Augustus V. M. Voorzitter Bijpost kon aan een Dinsdag 16 Augustus L. k. goed aantal opgekomenen een wel- h0og water te den oever, komstwoord toeroepen, in 't bijzon 27 juü der gericht tot de pers, daar deze 2g juij vooral ook meewerkt aan het pro- 2g juji paganderen van de handbalsport. 3Q - U Hierna las de secr.'es Mej. F. Ho- man een uitvoerig jaarverslagzonstanden 1949. voor, waarin vooral tot uiting zon op ond. kwam, het vele werk dat Piet Lont 27 Juli 4.51 als trainer voor V. en V. heeft 28 Juli 4.52 gedaan. 29 Juli 4.54 De penningmeester liet hierna, 30 Juli 4.55 wat de financiën betrof een op- timistisch geluid horen daar he*, WELKOM IN SLOCTDORP. batig saldo was gestegen. Maandagavond werd de uit Bij de ingekomen stukken was Indonesië teruggekeerde militair een schrijven, om te trachten het K. Schiphof, te Slootdorp, een aantal abonné's op ..Handbal te serenade gebracht door de .Wie- vergroten daar het abonnements- rmeermeer_fanfare geldis verlaagd tot fS.-per jaar. De muziek trok van Hotel Verschillende leden gaven zich dan ook op. ;Lel-v Ia"Ss de R K' Kerk d,2 Verder was een schrijven binnen kerkstraat voor het ouderlijk gekomen over de te houden vaar- huis werd vrolijke marsmuziek digheidsproeven klasse A en B op;ten gehore gebracht. 28 Augustus te N. Niedorp. j Een en ander trok veel be- Het bleek dat de eisen nogal ta- kijks; wij roepen deze jonge man 9.47 10.30 11.10 11.51 20.41 20.39 20.38 20.36 een van harte welkom toe in Slootdorp, welk dorp tot voor kort hem nog onbekend was. Flevo - Nieuws. Een drieta! inbraken. Landbouwhuishoudschoo', Het vliegtuig in dienst van Slootdorp. de landbouw. LIJST DER LEERLINGEN, Opnieuw heeft het Sportvlieg- cie van Klasse I naar II der t.uig in onze gemeente een aanval Zondagmorgen kwam koster j der primaire opleiding bevor- gedaan op zwarte luis op suiker- De Jong, van de derd werden, waarvan 4 VOOR- bieten- en zaadbieten en veldbo- NED. HERV. KERK WAARDELIJK. neF;- TE MIDDENMEER, I a M. Bakker, J vd Beek. tot de ontdekking dat onbevoeg- e. Bil, B. de Bout, R. Baantjes, rimenteel }-arakter dragen den zich aan de achterzijde toe- b. Halsema, s. Hoogschagen, De 4 onder de vleugels aange- gang hadden verschaft tot de !A. Jeronimus, T. ten Kate, brachte verstuivers zijn in staat Consistoriekamer, door het stuk- T. Koolhaas, G.. Lanting, G. het HCH-preparaat over een slaan van twee ramen. Loots, R. Mertens, H. Meijer, breedte van 20 meter te versprei- Een naaimachine werd meege- G. Mulder, T. Ruijter, D. Schaaf- den- nomen. stra, D. Scholten, H. Wiegersma. Deze keer zijn bewerkt in totaal De plaatselijke politic waar- i B a. Beitjes l vd Bout. - ^elnLmeg nifuw- schuwde direct de politiehon- T. Bolhuis. N. Braak, J. Braaks- Ihnersdorperweg. KÜgeenrand- dengeleider te Heiloo, die ter ma, A. Gouwenberg, M. Hauze, we? Alkmaarseweg en Groetweg. plaatse met een speurhond een R. Hergerdt, I. Karman, J. Lau- nét vliegtuig, dat enige keren onderzoek knstelde. tenbach, R. Lont, A. Mulder. Dit heeft echter geen resul - D. van Olst, B. Post, S. Pathuis. taat opgeleverd. 'a. v. Veldhuizen. R. Veldt, T. ven de gewassen. Ook hebben inbrekers op de- Wijngaarden. J. Westhoff, L. van dit keer waren de weers zelfde wijze de toegang gefor- Mook. ceerd tot de Maandagmiddag 5 Sept. a.s. CHR. NAT. SCHCOL 3 uur n.m., worden allen weer TE MIDDENMEER. op school verwacht. Hier bestond de buit uit enig'1 De nieuwelingen worden melijk hoog waren gesteld zodat besloten werd om het dit jaar j eerst in klasse B. te proberen. Een diploma zal worden uitge reikt indien men deze vaardig - heidsproeven met goed gevolg af- i legt. I Verder kwam B. Homan met een Zaterdag 30 Juli a.s. spelen de clubspeldje dat verkrijgbaar is Flevo-junioren op eigen veld te a f 0.35, waarvoor veel animo be- Middenméer een oefenwedstrijd, stond. tegen Kaagvogels Jun. Aanvang Hierna kwam het tere punt waar g 45 uur de meeste verenigingen mee zittenDe opsteiUng luidt "td^dtSdt de trainingH' IJzer- (aanv.)C. Deijkers, hier slecht bezocht. Nu de Heer Kussendrager. K. Halsema, Tol'als trainer is aangesteld wenst vd Zaag- voor G. Crans, het. bestuur dat alle leden dan J- W. Ruiter. S. Crans, midden; cok actief aan de oefening deel- H. Bandrmga. J. Blaakmeer, nemen. achter: F. Niehof, doel. Voorzitter Bijpost haalde ieder Reserves: D. v. Dompselaar, lid persoonlijk voor 't schavotje er. c Pouwer en Chr. de Meier, stelde de vraag of zij in de toe- Dit is ook een proefelftal, nog komst van plan waren zich voor de volle 100% te geven voor hun geen definitief Junioren-team. vereniging. aan de grond is geweest, vloog op een hoogte van pl.m. 2 meter bo- kleingeld en wat sigaretten. ISept. a.s., 3.30 uur n.m.. Tenslotte lis een ongewenst'wacht, bezoek gebracht aan de Aanmeldingen kunnen omstandigheden niet ideaal want. er stond weer te veel wind. De deskundigen der Vereniging tot Bedrijfsvoorlichting in de Wie- ringermeer zullen de resultaten 5 i der proefnemingen bestuderen. i De jeugdcommissie neemt goe- Een vereniging kan dan alleen |de maatregelen Spelers ZON- bestaan indien de leden hun volle DER het OFFICIëLE CLUB- medewerking geven. TENUE ..Oranje-Zwart" worden Allen werd op 't hart gedrukt in de competitie NIET opgesteld om te trachten nieuwe leden te Nog even ter herinnering: Op- werven. gave van nieuwe leden en aan- Het sportveld kwam hierna ter - overschriivin* in- sprake, een commissie zal een on- w derzoek instellen naar de stand dl^hen bij de secretaris G. Veen- van de grasmat, die door de aan houdende droogte erg heeft te lij den gehad. Toen kwam de bestuursverkie zing, aftredend waren. Mej. A. Groenewoud, die zich niet herkies baar stelde, H. de Vries. J. Bijpost en B. Homan. Na stemming zag het bestuur er als volgt uitVoor huis, Industrieweg, Middenmeer. Distributieagentschap Middenmeer. l aatste gelegenheid. Heden - Woensdag 27 Juli - ver- 0111 na te gaan of deze wijze van bestrijding van ongedierte op de nog duur hier op grote schaal kan R.K. KERK TE W.WERF Een glas-in-lood raam werd daartoe vernield, doch uitslui tend werd een fles wijn meege nomen. De Rijkspolitie, o.l.v. Opper wachtmeester Doornbos, zet het onderzoek voort. H.B.S. ALKMAAR De Heer P. Dankert te Sloot dorp, slaagde voor het toelatings examen voor de 3de klasse. De Heer B. Vos, te Middenmeer werd bevorderd van de 4de germeer resp. met naar de 5de klasse. geschieden, maar alleen schrif- worden toegepast. teliik aan de directrice. t -rr Daar het zich laat aanzien dat Voor de vormingsklasse en de de proeven t a y d£, veldbonen 2 j. - daagse landbouw huis- goede resultaten zullen hebber, houdcursus moet aanmelding bestaat de mogelijkheid dat de vóór 11 Augustus geschieden, insectenbestrijding pe'r vliegtuig daar deze cursussen bij onvol- j voor dit gewas voortgezet zal wor- doende deelname niet doorgaan. den. Zij die zich hiervoor interesseren Heemraadschap kunnen zich opgeven bij de Heer Oosterhof f, Domeinkantoor. „De W.er.ngermeer.. goed afgelopen. Benoemd tot adjunct-opzichter Een bus van de dienst Alk bij hei heemraadschap de Wierin- maarDen Oever dreigde Zcn- germeer resp. met ingang van dagavond door de ophaalbrug le 1 Juli en 1 Augustus dn Heren s.0i,tdon3 te zakken. doordat een zitter J. Bijpost, secr.'es Mej. F. [heeft men voor het laatst gele- Homan. pennign.'es Mej. G. de genheid zijn gewone bonkaarten Vries, leden R. Bijsterveld, H. ds 909 en toeslagkaarten 909. voor Vries, P. Gutker en B. Homan. zware arbeid, af te halen aan De rondvraag kon In verband het agentschap te Middenmeer. met het vergevorderd uur niet 1 - I meer worden gehouden. datum moet men zich vervoegen aan het Kantoor te VAKSCHOCIL VOOR MEISJES DEN HELDER. P. J. Mooii te Medemblik en C. D. j Catshoek te SommeRdijk. r; Benoemd tot typiste bij het Gelukkig liep het ongeval goed Het diploma hulp in de huis— i^ggniraadschap de Wieringermeer personeel der N.\.h. A. houding, werd behaald door S. ingang van 1 Juli Mej^. Hei- Kingma, slaagde erin dezelfde P. Knibbe, te Wieringerwerf. i lema te Medemblik. .avond nog de brug te repareren. DUIVENSPORT, j Zondag 24 Juli j.1. werd we derom van Roozendaal, maar nu •in bondsverband, met jonge dui ven gevlogen. De afstand be droeg 150 Km. Er waren 75 dui ven in concours. Cm 8-. 15 uur werden de dui ven in vrijheid gesteld. De eer ste duif werd geconstateerd om i0 46.54. De snelheid bedroeg tarie te Lutje.Kolhorn voor een jüo.1 meter per minuut. ieder ter inzage ligt. het Kon. 1. B. Toebak: 2, 3. 6 P. Keet :j Besluit van 11 Juni 1949. no. 24. 4; 11.13. 15 W. Deijkers 5, 7 tot onttrekking aan het openbaar N. Kuiper 8. 9, 10 E. Kox verkeer van een aantal wegen en 12 A. Havette: 14 C. Hoffer. i wegvakken in deze gemeente. ppct a -Nr n Wieringermeer. 25 Juli 1949. Burgemeester en Wethouders Schagen. dat dagelijks geopend h. van 9 tot 12.30 uur (behalve Zaterdags.) Bekendmaking Burgemeester en Wethouders van Wieringermeer, gelet op art. 12. tweede lid der Wegenwet. maken bekend, dat van 28 Juli tot l 13 Aug. 1949 ter Gcmeente-secre- De Heer A. Crans, te W.Werf, behaalde te Alkmaar het Asso ciatie-diploma Boekhouden. voornoemd, LOGGERS. Burgem. A. N. NAP, Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1