UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN WIERINGEN GEEN EILAND MEER. NIEUWE BONNEN Zaterdag 30 Juli 1949 Vierde Jaargang No. 74 i«dactle SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, fL Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. de de TER OVERDENKING. „Niet iedereen, die tot Mij zegt Heer, Heer i zal binnengaan in het he- meirijk maar die de wil doet van mijn Vader, die in de Hemel is, die zal het hemelrijk ingaan." Matth. V 21. Dit is de grondwet van de blijde boodschap. Dit is het fundament van het Christen-leven. Dit is de maat, waarmee wij ons zelf moeten meten. Dit is het oordeel, waarmee Christus ons zal oordelen. Hebben wij de wil van Vader gedaan of niet Wij moeten dat eens zien het grote verband van ideeën, die Christus in zijn berg rede aan de mensen gaf. Hij heeft de armen van geest gelukkig geprezen, dat zijn de mensen, die zich bewust zijn dat zij totaal van God afhanke- j lijk zijn. j Hij heeft de zachtmoedigen, de rouwmoedigen, de mensen, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, de barmhartigen j en zuiveren van hart, de vrede- lievenden, de vervolgden, zalig geprezen. Hij heeft aan de mensen, die zijn Ideeën overnemen, gezegd, dat we het zout der aarde, het licht der wereld, de stad op de berg, dus 'n stralend voorbeeld moeten zijn. Hij heeft de mensen er op ge wezen, dat de verhoudingen on-, der elkander moeten geregeld worden door ootmoedige, milde, verdragende en vergevende liefde. Hij heeft het schone en ongerepte ideaal van huwelijk en kuisheid weer voorgehouden aan een we reld, die verdierlijkt was. Hij heeft waarheid en waar achtigheid, de trouw van het mensenwoord hersteld. Hij heeft aan het godsdienstige weer zijn innerlijke kracht en waarde teruggegeven. Hij heeft de mensen weer le ren bidden, met hun hart en niet met de lippen alleen. Hij heeft het eeuwige tegen over" het tijdelijke gewogen. God tegenover de mammon. Hij heeft aan de mensen God weer doen kennen zoals de Pa radij smens Hem kende als de goede, zorgzame Vader aller mensen. Hij heeft de verhouding van de mensen onder elkander en de verhouding van de mens tot God weer zuiver J gesteld. En dan omsluit en bindt Hij al die prachtige wijze levens- principen samen met dit alles omvattende levensinzicht de wil van den Vader volbrengen. Wonderen doen, duivels uit drijven, dat is geen teken van uitverkiezing, hoe geweldig het ook lijkt naar buiten. De wil van de Vader volbren gen, dat is het, wat een mensen leven moet beheersen. J. L. Pastoor. RAAD WIERINGERMEER. Op 4 Augustus a,s. zal een vergadering van de Gemeente raad gehouden worden in het Nood-Raadhufs te Lutje-Kolhorn Aanvang 7.30 uur. Donderdag 31 Juli 1924 om half acht des avonds vond de afsluiting plaats van de dijk door het AmsteJ- diep. Daarmede was Wieringen geen eiland meer, doch door een dam aan het vaste land verbonden. Na verschillende voorbereidende werkzaamheden werd op 31 Juli 1922 de eerste perkoenpaal in de grond geslagen en precies 2 jaar later, Donderdag 31 Juli 1924, nu 25 jaar geleden, was de afsluiting een feit geworden. Het zou echter nog geruime tijd duren (tot 4 Maart 1926) vóór de nieuwe verbinding voor het ver keer kon worden opengesteld. Het dijklichaam moest nog over grote afstand op de juiste hoogte wor den gebracht, maar aan het wa ter was een halt toegeroepen. De aannemers de Heren Hofman en Van Hattem waren de eerste personen die over de glibberige, pasgestorte keileemdam naar „de overkant" konden wandelen. Op 14 Augustus d.a.v. kwam een deputatie van het College van Gedeputeerde Staten reeds te voet van het vaste land naar Wieringen, een feit dat in de analen der ge schiedenis van Wieringen is opge tekend. De afsluiting, die precies twee jaar duurde, verliep in het laatste stadium sneller dan men had ver wacht, zodat slechts enkele perso nen bij dit historisch ogenblik te genwoordig waren. Bij de aanvang van het werk er werd zowel van de Hollandse kust als vanaf Wieringen begon nen vorderde het werk niet zo snel. Bij van Ewijcksluis onder vond men n.1. nogal strubbelingen. Door de veenachtige bodem kon men maar geen vaste voet krijgen voor het fundament van het dijk lichaam. Alle stortingen van kei- leem en zand verzakten en werden door de stroom verplaatst. Eerst veel later wist men de juiste werk wijze te vinden doch toen waren reeds duizenden en duizenden ku bieke meters keileem verspeeld, waarvan de schorren aldaar nu nog de tastbare bewijzen vormen. Op deze slikken is weliswaar een natuurreservaat gevormd dat wij thans ongaarne zouden missen en dit stukje afsluitdijk een aparte bekoring geeft, doch in die tijd dacht men daar anders over. De Wieringers zagen in de mis lukkingen bij van Ewijcksluis de bevestiging van hun*opvatting dat' men de zee nooit baas zou worden. Als het hier, bij dit korte stukje dijk zó ging, hoe moest het dan wel gaan bij de grote afsluitdijk van 28 K.M. tussen Wieringen en Friesland door water met stroom versnellingen en diepten ais bij de Vlieter, de plaats waar thans het trotse monument zich tegen de. horizon aftekent. Onze Nederlandse ingenieurs hebben daarop het antwoord ge geven en dit grote nationale werk tot stand gebracht op een wijze die nog op de huidige dag de be wondering van landgenoten en buitenlanders afdwingt. De Zuiderzeewerken vormden een evenement en hadden reeds jaren lang voor de uitvoering de zelfde belangstelling als welke thans aan de dag wordt gelegd voer de verdere inpclderingswerk- zaamheden. Voor Wieringen, het Zuiderzee- NU AL WEER 25 JAAR. eiland, dat reeds eenmaal aan de vergetelheid werd ontrukt door het verblijf van de ex-Kroonprins Wil helm van Duitsland, en thans op- j nieuw in het centrum van de be langstelling werd geplaatst, zou den de werken een grote omwen teling brengen, 'n evolutie waar- I van men toen de juiste draagwijd- j te niet kon bevroeden doch die thans, na 25 jaar, wel overauide- lijk aan het licht is getreden, i Wieringen is met zijn afsluit dijken een belangrijke schakel in het verkeer tussen Holland en Friesland geworden, een plaats j waar de polsslag van de tijd thans sterker wordt gevoeld dan in de meeste plattelandsgemeenten, i En, al moge het dan zijn, dat i vele oude Wieringers nog steeds met een zeker heimwee aan hun geliefd eiland terugdenken, toch geloven wij dat er thans weinigen I meer zullen zijn die naar de oude i toestand terug verlangen. Voor deperiode van 31 Juli tot en met 13 Augustus zijn geldig de volgende bonnen 241 Vlees (A, B, D> 100 gr. vlees 242 Vlees (A, Bi 300 gr. vlees 243 Vlees (D) 100 gram vlees 244 Alg. (A. B. D» 250 gr. rijst 246 Alg. <A, Bi 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 254 Alg. (D) 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas (De letters achter de bonnum mers geven de kaarten aan, waar- cp de betreffende bonnen voorko- men). TOESLAG KAARTEN Voor de periode van 31 Juli tot en met 13 Augustus zijn geldig de bonnen gemerkt met de letter T. De niet-aangewezen bonnen 221, 225, 228, 229, 230, 231, 233, 235, 236, 237, 238, 239 van de bonkaarten 905 kunnen worden vernietigd. UIT ONS HANDELSCENTRUM. DE OOGST IS BEGONNEN. Het is opvallend dat het mo- menteel veel drukker in ons dorp lis dan enige tijd geleden. Niet wat betreft het vreem- delingenbezoek touristen zijn j nier reeds het gehele seizoen. Maar thans komen vele zaken- mensen de polder binnen, en concentreren zich in Hotel Smit I Ook worden reeds de eerste vrachten zaad ons dorp binnen- ge- eden. Het gaat nog wel druppels- gewijs, want er is nog weinig raapzaad, maar het begin is er. i Smid Hoekinga is in ijltempo j bezig binders en combines na te I zien, opdat deze hun deel bij het binnenbrengen der oogst j zullen kunnen aanbrengen. Ir. de pakhuizen wordt ooi-: I alles in gereedheid gebracht, om aanstonds het zaad in ontvangst, Veel schepen zijn hier nog niet gearriveerd, doch het zal niet lang duren of zij zullen on ze haven binnenvaren, want de schippers weten het Hier ;s vracht te verkrijgen. In het gymnastiekgebouw zullen zij dan bij de Heer Koster weer nummeren om te laden voor veie plaatsen in binnen- en buitenland. Garage Klare werkt samen met Butler, Kaan, Slot en Van Wieren, om de vrachtwagens met „Middenmeer" op de por tieren, in staat te stellen de zware vrachten zonder stagnatie te vervoeren. Wij hopen, dat het een goede oogst mag zijn, zowel wat be treft quantiteit als kwaliteit. „In het handelscentrum is men klaar om te beginnen MERCURIUS MAANSTANDEN 1949. Maandag 1 Augustus E. K. Maandag 8 Augustus V. M. Dinsdag 16 Augustus L. K_ HOOG WATER TE DEN OEVER. 31 Juli 12.08 1 Augustus 0.31 12.56 2 Augustus 1.18 1.46 ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 31 Juli 4.57 20.35 1 Augustus 4.53 20.33 2 Augustus 5.00 20.31 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 30 Juli 2 uur tot Mandag 1 Augustus 3 uur v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groenhart, Glrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Posthuma. Zondagsdienst Dierenartsen ZONDAG 31 JULI. Aanwezig de Heren Bouwman, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Nieaorp Dekker 't Zandt. Verdere liquidatie der Distributie. Kaas en Vlees 1 Oct. c.s. van de bon. H:;: ligt in de bedoeling het Cen traal Distributiekantoor met in gang van 1 Oc.ober in liquidatie te brengen, zo deelt men ons van bevoegde zijde mede. Hieruit mag niet worden afge leid. dat op die datum alle nog bestaande rantsoeneringen zijn ODgeheven. In de eerste plaats staat het wel vast, dat de distri butie van kolen en textiel na 1 Gctober zal worden voortgezet. Deze zal, wanneer het C.D.K. is opgeheven, worden overgenomen door de rijksbureau's. Voor de beëindiging v^n de dis tributie van kaas en vlees, heeft men reeds lang het oog op het na jaar. Inderdaad mag verwacht worden, dat deze artikelen voor 1 October zullen worden vrijgege ven. Thans is echter hierover neg niets beslist.. Dit in verband met het feit, dar door allerlei omstan digheden, bijvoorbeeld het weer cn de voederpositie, nog roet in het eten gegooid kan worden. Rijst en koffie ten slotte maken de beste kans om spoedig vrij ge geven te worden. Men verzekerde ons overigens, dat ook met betrek king tot deze artikelen thans nog geen beslissing is genomen. te kunnen nemen. Stapels zakken liggen gereed; 'de machines worden gecontro- j leerd. Het personeel gaat een drukke' itijd tegemoet; de verzorging van granen, zaden en peulvruchten I vormt een belangrijk middel van bestaan voor ons dorp, zo dat ieder gaarne ziet dat er gro te hoeveelheden aangevoerd worden. Cok de weegbrug heeft een grondige inspectie ondergaan, en ook hier is men klaar voor het werk dat wacht. OPNIEUW HOOIBRGEI. Wederom werd de assistentie ingeroepen van de brandweer te Hippolytushoef, in verband met hooibroei. Ditmaal was het bij de boerderij ,De Grebbe" van C. Mulder in de Noorder- buurt. Om half elf Woensdagmorgen rukte de brandweerwagen uit om de wacht te. houden bij het uitspitten van het hooi uit ,,'t vierkant", een karwei dat om 7 uur 's avonds zover was ge vorderd, dat het gevaar was geweken. De brandweer rukte toen in nadat nog even was proefge draaid. Het water moest worden op gepompt uit een sloot langs de Noorddijk en er was 280 meter slangenmateriaal uitgerold. 1 Deze afstand is theoretisch te groot, maar toch kon met 3 stralen water worden gegeven, j Opnieuw een aanwijzing dat <^ok op dit punt een brandkraan .moet komen, want slechts dank /ij de nieuwe slangen, die juist waren gearriveerd, kon deze krachtproef worden geleverd. Competitie - indeling vierde klassers. De competitie-indeling van de vierde klassers voor ons eewesf is naar de Sportkroniek meldt. Vier de klasse A Bergen. B.K.C., Grasshoppers. Nieuwe Niedorp, Oucesluis. Vrone. Schoorl. Water vogels. Wieringerwaard en Texel. vierde Klasse B: RKAFC. B-er- dos. De Riip. V.V.W.. Westfriezen, Zouaven, Z.A.P., Andijk, St. George en Purmerend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1