UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN EEN WIERINGERMEERDER IN URUGUAY. Woensdag 10 Augustus 1949 Vierde Jaargang No. 77 3Udactle SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wleringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Poet De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk Jat leeft, Bouwt aan toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. De Heer J. Glas, die voorheen werkzaam was op het bedrijf van de Heer G. Stoel, te Wieringerwerf, is enige tijd geleden geëmigreerd naar Uruguay. In „Elseviers Weekblad" troffen wij een artikel aan van Chr. van Balen Jr., waarin beschreven wordt de omstandigheden, waaronder deze oud-Wieringer- meerder, tezamen met 3 kameraden, in dit Zuid- Amerikaanse land leeft. VIER HOLLANDSE BOEREN IN A1GUA, URUGUAY EIGEN VEE VOND GOEDE WEIDEN. Bij Aigua moet Hollandse kolonie een kleine t sen in het binnenland, een mooi in wor- hotel voor touristen heeft laten houwen. Een begin van brand. Flevo - Nieuws. J.l. Vrijdagavond constateerde de fam. Huurneman, aan de Ui- keweg te Slootdorp, een brand lucht in haar Smit-Hollander noodwoning. DE WEDSTRIJD DER A-ADSPIRANTEN. Zondagmiddag speelden de A-adsspiranten te Wieringerwerf jq Augustus een wedstrijd tegen de Succes- n Augustus MAANSTANDEN 1949. Maandag 8 Augustus V. M. Dinsdag 16 Augustus L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op Bij onderzoek bleek dat net acjSpxranten (Wieringen.) dak. der woning, dat juist die Djrect na de dag wegens lekkage was her aardjg samenspel waar te steld, smeulde. nemen tussen de Wieringer boys. Onmiddelijk waarschuwde men Wogen de elftallen m de eerste "J de brandweer te Middenmeer mlnulen tegen elkaar op. nadien 12 Augustus welke spoedig tei plaatse wa^ ^reeg Succes weer de overhand. 13 Augustus deze behoefde echter geen water netwelk na 10 minuten tot uit te geven, daar men inmiddels drukking kwam ln 12 Augustus er 13 Augustus 10 Augustus 5.13 5.14 5.16 5.18 ondL 20.17 20.15 20.13 20.11 HOOG WATER TE DEN OEVER. 9.31 10.03 10.35 11.05 9.51 10.24 10.54 11.23 JONGE VLIEGERS. het lste doelpunt, dat ontstond uit aardig Medemblik. samenspel van rechtsbuiten en j rechtsbinnen. Succes bleef in de meerder- j heid, zodat het ,,Flevo"-doel on-! De Postduivenvereniging dat als gevolg hiervan het dan: ^er zware druk stond. Toen de Luchtbode'', nam Zondag linksbuiten van S. de bal dan 193 duiven deel aan de ook van de spil kreeg toege- vlucht voor jonge duiven vanaf Gok de Afd. Wieringermeer speeld. benutte deze zijn kans Vilvoorde. Afstand 211 Km. nam deel aan de wedvlucht en gaf de keeper het nakijken, smeulende vuurhaard te doven. Daar bij de genoemde herstel ling een benzine-bout is ge bruikt. is het zeer waarschijnlijk is gaan smeulen. DUIVENSPORT. vanaf Vilvoorde (Belgie), de afstand van 217 Km. De duiven werden om over zodat met een 20 voorsprong Gelost werd om 8.10 uur met voor Succes, de rust inging. Aigua is een typisch Zuid-Ame rikaans landstadje van een 5.000 inwoners, maar het is nieuw en mist dus de nauwe straten, die in de oudere Zuid-Amerikaanse ste den en stadjes gebruikelijk zijn de straten van Aigua zijn een i 50 a 60 meter breed, zodat het uur in vrijheid gesteld, stadje er uitziet als een jochie, dat De eerste duif bereikte een érg „op de groei berekend" hok om 10.49.51 uur, met pakje aan heeft. snelheid van 1354,8 m. p. min. bal, doch liet hem weer rollen. Imoimatie in het plaatselijke deze wedstrijd, welke een zodat deze in het doel belandde hotel gaf enig uitsluitsel over „los vjot verioop hacj werden ïe Hierna kwam „Flevo" meer in! holandeses". Het waren een stuk of wat Hollandse jongelui, ver- telde men, die aan het boeren Kuiper 1, en 6 waren, op een kilometer of twaalf J°h- Borst 2, 6. -. 8. van het stadje. Ze hadden Hollands E. Kox 3, 10 en 18 Hamelink 5: P. Keet 9, 11, 13;toegespeelde bal. rustig te F. Nootstra 12; J. Bouwman 14 plaatsen. „De met wed- Westen wind. 8.10 Ook na de rust bleef Succes jin de aanval. Toen de linksbin- haar nen een schot op het vijandelijk een doel loste, ving de keeper de van deze match slaagde F. Keet 15 en 17; erin de eer voor „Flevo" te red-, iden. door de hem door Elf ring; ding zijn" zei de landge noot, die me bezocht had, toen hij in zijn auto stapte om te vertrek ken. „Waarom ga je niet eens kijken Die „Hollandse kolonie" bij Aigua had me al enige tijd ver volgd, zoals het met die dingen gaat. Een omnibus-conducteur had me ook al gevraagd „Wanneer reis je eens met ons mee om je landgenoten in Aigua te bezoe ken Dat er Hollanders zouden kun nen zitten in Aigua, dat in Uru guay op 174 kilometer van de hoofdstad Montevideo in het heu velland ligt, verwonderde me geenszins. En aangezien Aigua dat uitgesproken wordt zoals het geschreven staat, met de klemtoon vee (a propos, het heet hier op de slot-a gemakkelijk te„holanöo-uruguayo". zoals het in bereiken is, had ik er geen be- het buurland „holando-argentino" zwaar tegen daar een kijkje te heet), hadden een huisje gebouwd gaan nemen. Je komt er van Mon en waren bezig een schuur te bou- misschien een paar duizend hec- regering land beschikbaar heef:. J_a :1 ,Pas 50.mei; er 1S nog plaats, tevideo uit met een van die grote wen. „Een goede reputatie taren innamen, waarvan de vier aan niet aan vreemdelingen maar ^-P^aai. Holland, dat eens omnibussen, die bij duizenden ge- vroeg de schrijver, niet uit voor- jongens er als ik me* goed her- aan Uruguanen verpacht moet een der kapitaal-gevers van_^ de bruik maken van het uitstekende zichtigheid maar om reeds in dei inner 18 gepacht hebben van worden. En inderdaad in de om- uereid W£s-, neef: geen kapitaal wegennet van Uruguay (4y2 maal aanvang iets te vernemen omtrent j iiet Uruguaanse Instituut voorgeving hebben de jongens last ge- meea en Is ei°e.n _niag met zo groot als óns land), of je kunt de reactie van de omgeving op dit. Kolonisatie. had van jaloezie van mensen, die nieegenoinen worden. Maar een van de hoofdstad uit gaan per j nieuwe element. „O, ja was het j Ze zijn met z'n vieren, maar een meenden, méér recht op pachtland bedrijf is moeilijk en langzaam trein naar Minas, de aardige pro-j antwoord en ze werken hard., hunner was naar Holland gereisd, te hebben, als geboren Uruguanen. |°P je bouwen zonder kapitaal. j Te hard", werd er na een korte Om vee te kopen èn.... om met Maar de betere benutting van het1 We kregen melk van het zijn verloofde te trouwen. Want land zegt. en het Instituut wéét Hollandse melkvee voorgezet, I het is niet goed, dat de mens al- hetde geboren Zuid-Amerikaan Gn eigengemaakte kaas, type Tussen 20 en 30. I leen ZÜ> en vooral niet jonge jon G. Tiben 10—39—27 J. Bot 104041 M. Bosters 104417 id. 104446 G. Tiben 1045—21 vd Smisse 104554 idem 104554 D. Maret 104656 vd Smisse 104617 M. Bosters 104724 vincie-hoofdstad (40.000 inwoners) in de bergen en dan verder, een I pauze aan toegevoegd, uurtje per omnibus. Of je kunt' vanuit de modebadplaats Punta del Este. als je daar toevallig mocht zijn, per bus gaan langs sen een paar heuvels een hobbelig pad door het heuvel- brug over en plotselin; Twaalf kilometer bagatel. Tus^ §ens door, ging hetde geboren Zuid-Amerikaan en eigengemaakte - - is geen harde werker hij is te Goudse. En we maakten een wan- een Zuid-Amerikaanse gauw tevreden heeft te weinig deling van een uur over het land. ^en omgeving. Ook de andere drie wa- behoeften, te weinig eerzucht en Ben moestuintje was al aangelegd land, een reisje van goed vier1 heuvelland ever ln een vlakte, uur erf je kunt.Kortom, als je Het is een betrekkelijk begrip de reis ontwerpt, merk je, dat als het was geen vlakte naar Hollands steeds in dit kleinste land van model want er zat golving in, en Zuid-Amerika alle wegen naar als overal staken hier en daar Aigua leiden. steenblokken en kleine rotspartij- Het is een heuvelland, dat Ura- I tjes boven het veld uit als brok- het ren van plan te trouwen, zo gauw verlangen om vooruit te komen. en stond vol producten bonen. mogelijk, met in Holland achter- Europeanen werken harder. Span- sla aardappelen, spinazie, pom gelaten meisjes. Uit Wageningen. Hoe raken nu zulke jongens ver zeild in deze vreemde omgeving Ze zijn boerenzoons en niet al- jaarden en Italianen en vooral pcenen (die hier te lande met Basken werken héél hard der. wat handwerk betreft, har- rundvlees en kool gekookt en ge- dan geten worden 1En ook zoete aard- guay. Zelfs bij Montevideo, waar ken geraamte van een stenen ieen practisch maar ook theore- Vcoral als ze bi Wageningen ge- het terrein toch nogvrij vlak is,reuzenskelet. Een nieuw huisje,tisch 'onderlegd Wageningen weest zijn. deinen de wegen als een montagne een in aanbouw zijnde schuur, heeft zorg gedragen voor^de the- De man in Montevideo heeft een x D^t moesfc het 0rje. Ze wilden uit ons land weg, tractor en werktuigen tot hun be- russe en steken de granietklom- zwartbont vee pen overal uit het veld, maar zijn. naarmate je verder het binnen- We waren er drie typische Hol- Hollanders. Maar die weten meer appelen (batatas, hier boniatos en werken niet alleen met hun genaamd1 die uitstekend smaken handen maar ook met hun hoofd. en voedzamer zijn dan gewone aardappelen. We bewonderden de molen en zaten wat te babbelen op een rotspartijtje in het veld, itiiii hun veld. Neen we hielden ze zoals zo véél boerenzoons. Ze zijn schikking gesteld, alsmede wat "'et Jan JLT" meegevaren met een transport melkvee, en reeds nu, na een half l f w 1 cl A lo UUA 1 nie-ink vv. n i vvuo xx exx-.x cv xx xxuxx land in komt worden die graniet- landse jongens, zo tussen de 20 en Hollands fokvee, dat naar Uruguay jaar, leven ze hoofdzakelijk van van drie verschillende klompen groter, de heuvels hoger, 30 jaar, ontvingen ons en heetten verkocht was, en door bemiddeling de opbrengst van het gepachte; jr .2} Hervormd, de heuveltoppen kaler louter ons welkom, verbaasd, niet alleen van de Nederlandse agent van de land. Dat ze zullen kunnen kopen IormeeraMaar graniet en de beboste stukken bezoek te ontvangen, maar Hol- fokker van dat vee in Montevideo en betalen in 33 jaarlijkse termij- §oeG- onderling land groter. lands bezoek. Een primitief huisje 1 hebben ze. een jaar of twee gele- nen. Ze hebben wat aan vetwei- j Ze zijn vol moed. die Hollandse >oi, met de gebruikelijke lemen vloe- deil, werk gekregen op een grote derij op kleine schaal gedaan, jongens ze weten, dat ze slagen jv. ren een huiskamer, een slaap- boerderij bij Durazno, in het een- maar de bedoeling is gemengd zullen. Ze werken hard maar we- waar in de buurt van Minas de, kamer, een keukentje, alles met; trum van Uruguay, waar landbouwbedrijf. Landbouw, hoofdzakelijk ten dat ze aan hun toekomst bou- geheel beboste berg rijst, waar op wat hoofdzakelijk zelfgemaakte j en veeteelt en zuivelbedrijf reeds j mais en zonnebloemen (voor de wen. En ze weten, dat ze op grond verder zijn dan in de buurt van j olie) Het landschap is overal hier en daar prachtig het ging zuivelbedrijf en fokkerij i zitten, binnen bereik van een goed van rasvee. Hollands zwart-bont,afzetgebied, had. natuurlijk. Het land is goed zelfs; Een Hollandse kolonisatie Het Daar hebben ze geleerd zich aan in de langdurige droogte van het zijn maar vier boerenzoons. Maar te passen aan plaatselijke omstan- einde van vorig jaar was er water er is plaats, hier in Uruguay, voor 0„.. digheden hebben, niet uit boek- genoeg. Wat ontbreekt is: meer honderden, voor duizenden meer. Arequita, dat aan de wegzijde een i ka'anse tractor discus-ploegen, jes maar uit de practijk, een aar- handen en kapitaal. Wat de han- 5 En elders in Zuid-Amerika voor verticaal rijzende rotswand van Mooi wit pluimvee, groot van dig mondje Spaans geleerd, en den betreft zal het trouwen met tienduizenden. op het veld hebben toen met de hulp van de Hollandse meisjes, boerenmeisjes Maar het moeten geen stads- met* aan de zoldering hangende j verspreid hier en daar het reeds man in Montevideo, die daar al natuurlijk, een oplossing zijn. Op jongens zijn; geen mensen die vleermuizen diep de berg indringt, vermelde zwartbonte Hollandse jaren gevestigd is en het klappen het ogenblik moeten ze alles zelf het eens met boeren willen probe- En vlak bij Aigua de Pororó-berg melkvee, waaronder een loeiende van de zweep kent, het land waar- doen huishouwen, huiswerk, fok- ren. Ze moeten, practisch en the- (de naam betekent- „gepofte mais" stier een paar paarden enige op ze zitten gepacht van hetken, landbouw. Daar zouden de oretisch, kunnen werken. En wil- en werd door de thans uitgeroeidewerk-ossen. Op een afstand een Uruguaanse Instituut voor Kolo- vrouwen bij kunnen helpen, en ien werken, zelf, hard. met hand Indianen aan de berg gegeven Amerikaanse windmolen, die wa- nisatie. Wat niet gemakkelijk ging. dan. het is. naar gezegd, niet-en hoofd. want dat Instituut zit zo'n beetje goed, dat de mens alleen zij. Zelfs tussen de bovenste molensteen van soliede, flinke jongens ongeveer halve hoogte zich de I meubelen er in. De schuur in aan- bron bevindt van het overal in bouw, waarvan pas het geraamte Aigua, en waar men Hel lands fok- Uruguay gedronken Salus mine-stond bij het huis de plaatselijk yee voor het zuivelbedrijf raalwater, te midden van de dich- en overal in Zuid-Amerika te bossen, die de berghelling be- gebruikelijke lemen bakoven. Maar dekken het laaggebergte van óók moderne dingen een Ameri- lan de wegzijdi ide rotswand graniet vertoont en waar een grot i stuk enige ossen omdat de rotspartijen hier en daar ter hijst uit een ondiepe out, ter lijken op in het vuur opengespron- drenking van vee en voor huiselijk gen en omgekrulde maiskorrels) gebruik. Ziedaar de naaste omge- waar de Uruguaanse regering, ais ving. En verderop De omringen- ©p zo véél schilderachtige plaat- de heuvels, die een vlakte vanland. De politiek zegt, dat als de I Die vier, die we bezocht hebben, Isdezen, i daar tussen de heuvels van Aigua, politiek,en de onderste molensteen die niet drinken en niet n3ar de I zullen slagen, daar kunt u op re- van betere benutting van het films in Aigua gaan. kenen. Want dat is het juiste Maar meer mannen zouden óók i soort

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1