UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN NIEUWE BONNEN Band Nederland - Indonesië. len bate van Nederland en Indonesië Zaterdag 13 Augustus 1949 Vierde Jaargang No. 78 ft«dactl« SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wleringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Poat De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn bekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. ZIJT NIET BEZORGD. Het ware levensgeluk schuilt In de veiligheid, zegt een Arabisch spreekwoord. Ik mag er wel bij zeggen en in het weten, in het besef van veilig te zijn Als wij veilig zijn, maar weten het niet, dan is er de bange onrust in ons hart- Wie kan naar hartelust ge nieten van dit leven, als hij be merkt dat het hem gaat als de man, van wie de geschiedenis weet te verhalen, dat hij mocht plaats nemen aan een vorstelijke tafel met de heerlijkste spijzen en dran ken beladen. Hij mocht eten en drinken zo veel hij wilde. Maar als hij aan tafel zit, ziet hij boven zijn hoofd hangen, aan een paar denhaar een twee snijdend scherp zwaard. Kunnen wij vrolijk zijn op onze levensweg, als wij weten dat we in gevaar zijn, elk uur, elk ogenblik. Van alle kanten worden we bedreigd, en de bange vraag leeft in aller hart wat hangt ons boven het hoofd, wat zal ons vandaag of morgen over komen Het is geen wonder dat de mensen het lachen verleerd hebben, en dat wij zo zelden wer kelijk blijde mensen ontmoeten. Thys Booy, zegt in Europese jeugd de wereld is één groot dorp geworden, en als er brand komt in het dorp raakt het ons allemaal. Er is een tijd geweest dat de mensen zich veilig voelden achter hun grenzen. En nu zijn die grenzen weggevallen, en de oude levensverbanden zijn ver gaan, en de mens staat eenzaam in een angstig-wijde wereld. En de vragen rijzen in hem op, wat moet ik doen, wat mag ik hopen En dan is er nog een stem binnen in de mens, die zegt gij zijt niet die gij wezen moet, gij doet niet, wat ge moet doen, en dat benauwt hern nog meer. De dreiging is dus buiten en binnen, geen wonder dat de mensen zo triest, zo klare- rig, zo huilerig, moedeloos, en ga maar door zijnGelukkig zijn er ook nog mensen met lachende ogen en blijde harten, omdat ze geen zorgen, geen moeite en ver driet hebben, o, neen. Dat hebben ze evengoed als U, misschien nog wel zwaarder kruis te dragen. Maar omdat zij horen en geloven het Woord dat God in Jezus Chris tus tot. ons gesproken heeft. Zeg nu niet dat er zoveel christenen zijn die even als U in angst en vreze leven, dat weet ik ook wel.' Zij hebben het Woord wel gehoord, maar geloven het niet, en ïeven daarom niet uit het geloof. Heeft U een Bijbel Lees dan eens Mattheus 6 vanaf het 19e vers. en geloof het. Dit mag en durf ik zeggen Wie Jezus Christus ge looft, de lach komt weer in zijn ogen, de blijdschap weer in zijn hart. Het besef van veilig te zijn groeit in hem, hij leert verstaan, al wat in de wereld dreigt, het doet mij niets. Mijn leven is geen lot, mijn leven is in God. Die mens gaat zingen, want een blij mens zingt, die mens gaat getuigen met- heel zijn leven ik ben veilig naar lichaam en ziel, in leven en sterven. God spreekt vandaag ook nog tot ons allemaal wees niet bang, zijt niet bezorgd. Geloof Mij, Ver trouw op Mij. Ik wil uw God zijn, uw helper, uw bewaarder. O. DEEN „FLEVO - BQDE"- PRIJSVRAAG voor de U.L.O.-Schoiieren. A.s. Maandag vertrekken de de leerlingen der hoogste klas van de Wieringermeer U.L.O. met hun leraren voor een 10- daagse reis naar Zwitserland. VOOR HET BESTE VER SLAG DEZER REIS. DAT IN ONS BLAD GEPUBLICEERD ZAL WORDEN. LOOFT DE „FLEVO-BGSDE" EEN FRAAI BOEKWERK UIT. Inzendingen, onder motto, worden tot 3 ingewacht bij meer-Redactie, Wieriingerwerf. Men gelieve een aparte enveloppe melden. VOORZICHTIG OP NIEUW GEASFALTEERDE WEGEN Vele asfaltwegen in ons land, aldus schrijft de A.N.W.B., wor den thans voorzien van een nieuwe slijtlaag. Voor de periode van 14 tot en met 27 Augustus zijn geldig de j volgende bonnen 261 Vlees (A, B. D' 100 gr. vlees 262 Vlees CA. Bi 300 gram vlees 263 Vlees (D 100 gram vlees 266 Alg. (A, Bi 200 gr. kaas of 259 gram korstloze kaas 272 Alg. (Bi 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 267 Alg. iA. B' 125 gram koffie 274 Alg. (Dj 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas De letters achter de bonnum mers geven de kaarten aan, waar op de betreffende bonnen voorko men. j TOESL A KAARTEN. Voor de periode van 14 tot en met 27 Augustus zijn geldig de te ver-4 bonnen gemerkt met de letter V. De bonnen 245, 247. 248, 249. 250, 251, 252, 253, 255. 256, 257. 258 en 259 Algemeen van de bonkaarten voor voedingsmiddelen kunnen worden vernietigd. September a.s de Wieringer-] Fazantstr. 11. zijn naam in VAN TWEE PAARDEN EN EEN KRAANWAGEN. In de nacht van Dinsdag op Op het wegdek wordt dan een -Woensdag ziin een tweetal paar- asf altlaagje aangebracht, dat.den van de Heer j de Vcer. met fijn steenslag of „split a£m d<? Schagerweg ;e. Midden- wordt afgedekt. meer. losgebroken. Indien nu met een grote snel- Het uitstap;je bekwam hen held wordt gereden, springen de ecMer slecht daar terecht door de banden weggedruk.e kwamen jn de bagger, afkomstig steentyes hoog op waarvan.van he, uitdiepen der West_ tegenliggers en vooral ook wiel- frjese Vaart rijders veel hinder ondervinden.: Een kraanwagen uit Alkmaar De;N.W.B. verzoekt de au- moest er aan te pas komen om i tomobilisten aan ook met na- de djeren ujt hun netelige po- druk op dergelijke weggedeelten giüe te bevrijden. J snelheid te matigen en hier-1 ;door bij anderen schade in de vorm van krassen op de car- FleVO - NieUWS. j rosseneen, gebarsten ruiten DE INDELING DER OVERIGE etc. alsmede bij wielrijders, T .bevuiling van kleding en zelfs: Jf I Flevo 1 Zaterdagmiddag verwondingen te voorkomen. i e Marken 1. Blauw Wit 2. Dm- RIJWIELPADVERBINDING aua 2' ?C,S;V'. V, EVC J' HOEK VAN HOLLAND - Gouwzeeboys1. Andtjker boys 1. DEN HELDER. H C S C' h FIevo L Naar de A.N.W.B. mededeelt. JLTNIOREN is thans een begin gemaakt1 Alcmaria b. Bergen a. BKC a. met de 'herstelwerkzaamheden Flevo a. H.R.C. b. Kaagvogels a, aan het toeristisch belangrijke Oudesluis a, Watervogels a en duin-rijwielpad Kijkduin-Mon- Randers a. ster. Adverteren doet verkopen. Zoals men zich zal herinne ren, hebben Gedep. Staten van Zuid Holland onlangs hiertoe toestemming verleend. Naar verwacht mag -worden, zullen de herstelwerkzaamheden ongeveer 6 weken in beslag ne men. Het thans te herstellen ge deelte, vormt een schakel in de toeristische rijwielpadverbinding Hoek van Holland Den Hel der, waarvoor de A.N.W.B. reeds jaren ijvert. Groepsvervoer arbeiders. Aan de firma A. Groot en Zn., t.e Lambertschaag, is een tijdelijke vergunning verleend voor groeps vervoer van arbeiders over het traj eet AbbekerkWieringermeer, via Hoorn. Een gelijksoortige vergunning j werd verstrekt aan Schildersbe drijf A. de Beurs te Lambertschaag voor het traject AbbekerkWie ringermeer, via Medemblik. ADSFIRANTEN Aid. I. J 7 BKC b. Helder b. HRC b. HRC c. JVC a. Oudesluis a, Wi- ron a, Flevo b. AFDELING 2. M 7 Flevo c, HCSC b. Helder d, Helder e, Kaagvogels b. Jong Holland b, Reiger boys b. De „Wiener Sangerknaben' naar Middenmeer. Naar wij vernemen, heeft de Directie van Hotel Smit, te Middenmeer. een voorlopig con tract afgesloten met het bekende koor ..Wiener Sangerknaben." Dit koor zal slechts in drie plaatsen in Noord Holland op treden, n.1. te Amsterdam, Den Burg en Middenmeer. De juiste datum der uitvoe ring in Middenmeer is nog niet bekend vermoedelijk zal het medio Cctober zijn. AFSCHEID VOORZITTER STEEMAN. Op de Woensdagavond j.1. in Hotel ..Centraal" te H.Hoef ge houden vergadering, deelde de Voorz.. de heer Steeman mede, dat hij wegens vertrek naar Den Helder, zijn functie zal moeten neerleggen. Spreker memoreerde, dat hoe wel hij als voorz. een niet al tijd £yen gemakkelijke taak heeft gehad, toch met erkente- lijkheid moet getuigen van de samenwerking die er was in de ..Band." De Afd. Wieringen heeft ge- jdaan wat zij kon voor „onze jongens" in Indonesië, niet enkel uit eigen kracht, maar vooral door de loyale medewerking der gehele burgerij. Uit vele gegevens blijkt dat de vereniging wat daadwerkelijke steun betreft, tot de beste afde- 1'ngen behoort, j .De scheidende Voorz. drukte de leden dan ook op het hart, indien zich interne moeilijkheden mochten voordoen, de belangen van onze jongens daarboven te stellen. I De brieven uit Indonesië ge tuigen van de dankbaarheid voor het medeleven van de Wiesfinger bevolking. De heer de Jager sprak na- j mens de Veren, een dankwoord en prees de heer Steeman voor het vele werk door hem verricht |in het belang van de ..Band." Vooral de „Welkom thuis" avonden, waarvan binnenkort de derde plaats heeft, vragen veel vorbereiding en werk. Dit alles heeft de scheidende Voorz., al- idus de heer de Jager, gaarne en j belangeloos gedaan, j Nadat de heer Steeman zijn dank had uitgesproken, werd overgegaan tot het kiezen van .een nieuw bestuursled. Het resultaat was dat de heer J. Steigstra met 12 stemmen werd gekozen, en in de volgen de stemming tevens, als nieuwe voorzitter werd benoemd, i Het werk door de heer Stee man gedaan voor de „Niwin", zal worden waargenomen door de nieuwe voorz. Als lid der Demobilüsatie-raad werd met algemene stemmen gekozen de heer de Jager. Nadat de heer Steeman de nieuwe functionarissen had ver welkomt. werd overgegaan tot het vaststellen van de inhoud der pakketten. Deze keer ging dit des te ge makkelijker. omdat de nieuwe voorz. zelf in Indonesië is ge weest en dus de behoeften der jongens kent. Nadat nog enige interne zaken waren besproken, werd deze vergadering gesloten. MAANSTANDEN 1949. Dinsdag 16 Augustus L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 14 Augustus 5 19 20.09 15 Augustus 5.21 20.07 16 Augustus 5;22 20.05 HOOG WATER TE DEN OEVER. 14 Augustus 11.34 11.50 35 Augustus 12.02 16 Augustus 0.18 12.36 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 13 Augustus 2 uur tor Maandag 15 Aug. 3 uur v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot. Groenhart, Clrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Posthuma. Zondagsdienst Dierenartsen ZONDAG 14 AUGUSTUS. Aanwezig de Heren Bouwman, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, N-w. Niedorp Dekker 't Zandt. Postzegelactie Trachten leed te verzachten... Schager Markt. 1 Op de gehouden Veemarkt I waren aanvoer en prijzen 5 Paarden f 400f 600 5 Stieren Centrale; 12 Mag. Gel- dekoeien f 400f 500; 67 idem Centrale; 14 Kalf koeien f 600 f 800; 6 Tijdkoeien f 500f 575 13 Pinken Centrale 1 Graskalf Centrale; 35 Nuchtere Kalveren Centrale 125 Mag. Schapen f 55f 65 239 id. Vette Cen trale: 149 Lammeren f 35f 50: 93 Biggen f 40—f 55 26 Kip- oen f 3f 6. Wieringen. POLITIE. Gevonden textielkaart. Verloren een blauw zwem pak, een zilveren broche en een zwarte schoudertas inh. o.a. een portemonnaie met f 5. Inl. bij de' Gem.-Bode. De vergunningen van K. de Wit Ongetwijfeld zullen velen de en P. Kramer, te Avenhorn. even- gelegenheid benutten om van als die van J. Bruin, te Bobeldijk. nabij kennis te maken met dit werden met 6 maanden verlengd. J beroemde koor. MIDDENMEER BOUWT. In Middenmeer is aannemer Wassink van Garderen begonnen met de bouw van een dubbel woonhuis voor eigen rekening, aan de Kanaaiweg te M.meer. Deze bouw geschiedt op het terrein der voormalige Gerefor meerde Kerk. Het pand van Smid Hoekinga I is inmiddels onder de kap ge- I komen. Uitgave Stichting Flevo-Bode j Verantwoordelijk redacteur te vens redacteur voor Wieringen IN H. Klomp, Klieftstraat 12, Iiippolytushoef. Telef. No. 103. Redacteur voor Wieringermeer J. A. Gerritsen. Fazantstraat 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46. Middenmeer. - Telefoon No. 20 Nw. Almersdojrp. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofd straat 14, Hippolytushoef. Telefoon Hippolytushoef No. lö.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1