Woensdag 17 Augustus 1949 Vierde Jaargang No. UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- LN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN EEN BELANGWEKKEND BESLUIT IN SCHOOLZAKEN IN DE WIERINGERMEER. 14.5 K.M. de lucht in. De afsluitdijk in 2 min. Radactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippoiytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. drut Kleine annonces I 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. SLOT. Het kan niemand verbazen, dat de onzekerheid en de verwar ring hetgeen in verband met de nieuwontstane situatie op school- gebied het best kon geschieden zich aanvankelijk ook in de door| Volksonderwijs benoemde studie commissie openbaarden. Men zag de weg in den beginne niet. klaar en duidelijk vóór zich. Allerlei j overwegingen doorkruisten elkan der meer tactische en opportu nistische en meer principiële en het is niet gemakkelijk geweest om uit dit alles tot een eenstem mige conclusie te geraken. Toch is j dit na langdurige en diepgaande besprekingen gelukt, vooral om dat bij alle commissieleden één ding vooropstond wij willen geen verdere onderwij sversnippering,' wij willen geen school, die is ge dacht voor slechts een deel van ons volk. het niet-confessionele, het vrijzinnige in de ruimste zin, wij willen een volksschool, een school voor heel ons volk. m.a.w. wij willen aan het ideaal van Volksonderwijs vasthouden, dar naar die éne school streeft, hoe wij ook persoonlijk over d§ mogelijk heid van de huidige openbare school om als zodanig te functio neren denken. Van deze gedachte uit is men tenslotte tot een orde ning en vereniging van de ver- senillende opvattingen en strevin gen gekomen, waarbij natuurlijk voor de een meer de tactische en voor de ander meer de principiële overwegingen de doorslag gegeven hebben. Waar het op aan komt is. dat men het in de studiecommis sie eens is geworden en dat deze eensgezindheid haar neerslag heeft gevonden in art. 2 en 3 der ontwerp-statuten van de gepro jecteerde Vereniging voor Neder lands Volksonderwijs in de Wie ringermeer. Toen men elkander daarin gevonden had was de rest nog slechts een zaak van de meest geschikte nadere reglementering. Uit de doelstelling volgde on middellijk een negatief kenmerk: van de nieuw te stichten scholen het zou geen bijzondere school j worden in eigenlijke zin, geen christelijke school, geen school met de Bijbel. Immers zulk een school zou nimmer een schooi voor het gehele volk kunnen zijn gelijk men wilde, daar een groot en nog steeds groeiend deel van ons volk geen Christen meer is en zich ook geen Christen meer noemt. Door de oprichting van een school met specifiek christelijk karakter zou men dit bevolkings- 1 deel als van zelf uitsluiten en dat wilde men persé niet. Men wilde een school voor Nederlands Volks- 1 onderwijs. De naam zegt hier ge- noeg. Men wilde m.a.w. een zo al gemeen mogelijke school. Maar van daaruit werd men voor de vraag gesteld, welke dan de| positieve kenmerken van de nieuw j te stichten scholen zouden moe ten zijn. Immers, men wilde het j niet-christelijk volksdeel niet uit- sluiten door de stichting van christelijke scholen. Maar men wilde evenmin het christelijk volksdeel uitsluiten door een schooltype, dat met hun geloofs- i overtuiging in tegenspraak zou verkeren. Maar hoe moest dit Het leek aanvankelijk het zoeken naar de oplossing v. d. vierkante j cirkel. Hoe zou men ooit een van de beide gevaren vermijden, dat de school, die men oprichten ging. óf de niet-christenen te christelijk of de Christenen te weinig chris1 telijk zou worden Het ginej hier in feite om een nieuwe vulling j van art. 42 van de L. O.-Wet, die wij in ons eerste artikel hebben aangehaald, om een nadere om schrijving van wat onder aankwe king van christelijke en maat schappelijke deugden diende te worden verstaan en om de opzet van een algemeen gedacht onder wijs met een geest, waaraan zich voor hen, die dat wilden, het godsdienstonderwijs der verschil lende Kerken en godsdienstige verenigingen, beter en harmoni scher zou aansluiten dan op de huidige openbare school (en schrijver dezes spreekt hier van uit een bijna dertigjarige erva ring) vaak het geval is, waarbij het al te veelvuldig een vreemd element blijft, dat niet aansluit bij de geest, van de rest van het onderwijs, die zo vaak bepaald wordt door de mentaliteit van de toevallige klasse-onderwijzer. Een bezinning op het Neder landse Volkskarakter en de facto ren, die zijn ontstaan bepaald hebben, hebben hier de studie commissie de weg tot een oplos sing van deze moeilijke princi piële vraag gewezen. Men werd het er over eens, dat die school alleen er met recht aanspraak op kan maken de school voor heel ons volk te zijn. welker geest zich nauw zou aansluiten bij het Ne derlandse Volkskarakter. Welnu, men heeft vastgesteld, dat het de geestelijke machten van Evangelie en Humanisme zijn geweest, die deze volksaard in al zijn lagen het diepst hebben gevormd, hetzij be wust, hetzij meer onbewust. Het is met name Prof. Dr. G. v. d. Leeuw, de minister van Onder wijs in het kabinet Schermerhorn Drees, die op deze feiten in zijn werkjes Balans van Nederland en Nationale Cultuurtaak met na druk gewezen heeft. Het kan niet de bedoeling zijn hier een uitvoerige ontleding van deze beide geestelijke machten te geven, die ons volk zó diep hebben beïnvloed. Het zou te ver voeren. Wij volstaan met erop te wijzen, dat deze beide geestelijke groothe den het een aantal eigenschap pen hebben geschonken, die zijn karakter wezenlijk kenmerken. Evangelie en Humanisme zijn niet te vereenzelvigen. Hun onderlinge verhouding is zeer ingewikkeld. Maar zij komen, zij het uit ver schillende gronden, tot een aan tal overeenkomstige opvattingen en beginselen. Ik noem er enkele, de meest wezenlijke de eerbied voor het leven en voor de mens. Het Evangelie belijdt die vanuit het sc-heppingsgeloof de aarde is des Heren (Ps. 24) en de mens is geschapen naar Ctods beeld en gelijkenis (Gen. 1 en Ps. 8) en blijft ook in zijn van God verval len staat het voorwerp van Zijn zoekende liefde 'Joh. 3 16, 17). Het Humanisme komt hier op voor de waarde en de waardigheid van de mens als geestelijk wezen, welke waarde en waardigheid het vaak verschillend fundeert en van hieruit wordt het duidelijk, dat er ook een christelijk humanisme zijn kan en zijn moet, dat deze waarde en waardigheid juist van uit de bijbelse boodschap afleest. Ik ga daarop hier niet verder in Wijs alleen op de consequenties hiérvan eerbied voor het lever, en voor de mens moet leiden tot zin voor geestelijke vrijheid, tot verdraagzaamheid en democratie in de ruimste d.w.z. in staatkun dige en maatschappelijke zin. Welnu men vindt deze strekkin gen in ons volkskarakter terug. Wee hem, die -onze vrijheid aan randt Dat heeft de Duitser tot zijn schade en schande onder vonden. Ons volk duldt geen dic tatuur en ons land is altijd een MedembÜk. wijkplaats geweest voor om hun geloof of overtuiging vervolgden ..HIERNA BETER" Van deze overwegingen uit zijn ORGANISEERT EEN wij tot een nadere omschrijving TONEELCONCOURS gekomen van het karakter en het A,AA doel van het onderwijs aan de te °nze P>aatsehjke toneelve - stichten scholen voor Nederlands vniging ..Hierna 01 die Volksonderwijs. Onderwijs, dat de 1°°P der jaren met hei orga- aansluiting bij onze volksaard, niseeren van toneelwedstrijden dat door de beginselen gedragen een zekere bekendheid verwierf, wordt die voor deze volksaard ken- is voornemens in het seizoen' merkend zijn en waarbij het prin- 19491950 weer een Concours cipiëel open en vrij wordt gelaten. Ult Xc schrijven, hoe deze beginselen gefungeerd worden hetzij door de onderwijzer, Droegen haar wedstrijden MAANSTANDEN 1949. Woensdag 24 Augustus N. M. Dinsdag 30 Augustus E. K. V/oensdag 7 September V. M. Donderdag 15 September L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op 17 Augustus 5.24 hetzij door de ouders der leerlin gen. Alleen bij deze principiële vrijheid van fundering der ge meenschappelijke beginselen is een werkelijke volksschool, een school voor heel het volk bestaan baar. Iedere andere school zal al tijd weer een groepsschool, secteschool blijken te zijn. Zo is de studiecommissie tot haar omschrijving van doel en 18 Augustus 19 Augustus 20 Augustus 5.26 5.28 5.30 ond. 20.03 20.01 19.59 19.56 voorheen een landelijk karakter, ditmaal blijft men dichter bij hi/is. Het ligt n.1. in de bedoeling een onderling Concours te hou den, waaraan naast ..Hierna Be ter", zullen deelnemen de veren. eei^|„De Drie Leliën" te Twisk, „De Rozenstruik" te Oostwoud, ter- wv/v-x cu inplaats van de eveneens streven in art. 2 en 3 derdoor I uitgenodigde, doch niet beschik baar ontworpen Statuten geko-I bare ..Andijker Toneelveren.",1 men, die men nu wel naar hun j waarschijnlijk „Advendo" te wezen en bedoeling zal verstaan. Benningbroek als vierde zal op- Wij drukken deze hier nog eens treden, af, opdat ze door ieder rustig over- wogen kunnen worden 1 Art. 2. De vereniging stelt zich besprek!nge" geopend met HOOG WATER TE DEN OEVER. 17 Augustus 0.53 1.13 18 Augustus 1.35 2.11 19 Augustus 2.36 3.27 20 Augustus 4.02 4.55 ten doel de bevordering van Ne derlands Volksonderwijs in de Wieringermeer en daardoor mede Naar wij vernemen, zijn reeds een 3-tal zeer competente juryleden, terwijl de speeldata der wed strijd-avonden binnenkort zullen de bevordering van eenheid in worden bekend gemaakt, onderwijs- en schoolzaken. door Als opvolger van de heer de stichting van voorbereidend Mourik. die vanaf 1939 Hierna lagere, gewoon lagere, buitenge- Beters"s regie verzorgde en on- Tiitffïhroi?rit,o-I°0rLgSZ?t lagere i der wiens kundige leiding tal uitgebreid lagere scholen, waarin.!.. v l onderwijs wordt gegeven op een v an sdccesvolle opvoedingen tot grondslag en in een geest, welke stand kwamen' zai thans optre- voor een zo groot mogelijk deel1 den de heer A* de Ree te Wer- yan het Nederlandse volk aan- vershoof. vaardbaar en bevredigend zijn, bij volledige erkenning van de grot verschillen, welke er in het Ne- nieuwe geestelijke vulling van derlandse volk bestaan in levens- art. 42 L.Ö.-Wet de bezwaren van en wereldbeschouwing, religie,verschillende Christenen tegen de Vlieger-majoor Flinterman, die met een Closter Meteor snel- hdids- en hoogtevluchten maakt, heeft reeds één record „omhoog", of zo men wil „om laag" gebracht. Maandag j.1. steeg hij binnen het half uur tot een hoogte van 14.500 M. (nieuw Ned. record.) Verwacht mag worden dat nu ook spoedig de snelheidsvlucht zal worden gehouden. Naar wordt gemeld bestaat grote kans dat deze record vlucht boven de Afsluitdijk zal worden gehouden. Bij een snelheid van om streeks 900 Km., zou deze af stand binnen 2 minuten kunnen worden gevlogen. kerk en belijdenis, staatkundige huidige openbare school op grond en maatschappelijke overtuiging, van die typisch 19de eeuwse gees- Art 3. Als grondslag voor haar telijke verschraling, die in dat a.rbeiti en voor het onderwijs en art. 42 naar voren komt, zullen cie opvoeding, welke aan de door kunnen worden weggenomen. Er haar te snchten en te leiden scho- is mij wel gevraagd of ik nu ver- len gegeven worden, aanvaardt dewachtte, dat nu de nieuwe school vereniging m aansluiting aan deaanstonds zal vollopen en de beide geestelijke machten, die aard bijzondere scholen leeg. Nee. na- en wezen van het Nederlandse tuurlijk niet. Zo wereld- en volks volk wezenlijk bepaald hebben, te vreemd ben ik niet Maar ik ver weten Evangelie en Humanisme, wacht vél, dat door deze nieuwe de beginselen van waarheid, naas- geestelijke grondslagen er op enliefde en gerechtigheid en stelt den duur een toenadering zal zij als doel van het van harent- kunnen ontstaan met name van wege te geven onderwijs de zijde der Rechtzinnige Her- z' .„f vorming en zo volledig vormden, voor zo ver die door de mogelijke ontplooiing van de men- kerkelijke doorbraakgedachte, die selyke persoonlijkheid door de in Gemeente-Opbouw tot uiting ontwikkeling van de krachten van komt. zijn gegrepen en die zich hart, hoofd en lichaam ondanks veel verzet en misver- de aankweking van eerbied stand, nochtans doorzet. Natuur-, vooi her leven, voor de menselijke lijk verwacht ik voorlopig geen persoonlijkheid en de geestelijketoevloed van katholieke leerlingen vrijheid ^jj de huidige roomse isolatiepoii- c. de bevordering van de zintiek noch ook van de zijde van die voor verantwoordelijkheid, sociale Christenen, die vasthouden aan de gerechtigheid en verdraagzaam-1 kuyperiaanse antithesegedachte i heid zowel Gereformeerden en Her- d. de vorming tot goed en ge- vormden. De studiecommissie kon1 trouw staatsburgerschap. j ^ier anders doen dan aan Ik mag deze artikelenreeks diee bezwaren zó ver tegemoet te geen propagandistische, alleen,meT* als n"iet; de °Pzet van ecn maar informatorische bedoeling scvoor ,ie*- ?ehele volk ver- hebben en die daarom zo objec- eniSbaar was. Veel zal hier overi- tief mogelijk gehouden zijn, met1 ?ens afhangen van de geestelijke; I een paar persoonlijke opmerkingen P°udmg van oe onderwijskrach DE BESTRIJDING VAN VAN KOOLRUPSEN. Aangezien de vlinders van het grote koolwitje momenteel op verschillende soorten kool eie ren afzetten, is het gewenst te gen de hieruit komende geel groene en zwartgevlekte rupsen tijdig bestrijdingsmaatregelen te nemen. De rupsen van het grote koolwitje vreten grote gaten in de bladeren. waarbij vaak slechts de nerven van de blade ren overblijven. De Planten^iektekundige Dienst deelt mede, dat de bestrijding met goed resultaat kan geschie den door de koolplanten te be spuiten of te bestuiven met een DTT of met een retenon-bevat- tend middel in de gebruikelijke sterkte. Wieringen. POLITIE. Gevonden een zilveren bro che. een kindersandaaltje, een dasspeld en een gebloemd cein tuurtje. ïnl. bij de Gem.-Bode. besluiten, die een meer particu- ----- liere visie openbaren. In de eerste aoe:nd zuilen worden, of zij van plaats de school, die hier wordt^a??ser ^arte achter deze geeste- nagestreefd zou men m.i. het bes: 0P2^t staan, kunnen karakteriseren als hetAnders zal het nieu- vpe van een geestelijk verdiepte Ava bouwwerk slechts een nieuwe openbare school. Maar het woord voorgevel blijken te zijn met daar- openbare school is historisch achter het oude schoolgebouw, be zwaar belast, wekt misverstanden volkt door slechts een deel van en verzet. Daarom werd de term het Nederlandse volk. omdat het vermeden en meende men beter alleen voor dat deel bewoonbaar te kunnen spreken van Neder- is. Hierop moge bij de benoeming landse volksschool. j der leerkrachten zeer in het bij" - ten. die aan de nieuwe scholen In de tweede plaats ik heb j zonder gelet worden persoonlijk de hoop, dat door deze Slootdorp. Uitgave Stichting Flevo-Bode Verantwoordelijk redacteur te- vens redacteur voor Wieringen N H. Klomp. Klieftstraat 12. Hippoiytushoef. Telef. No. 103. Redacteur voor Wieringermeer J. A. Gerritsen. Fazantstraat 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. VoorzitterG. P. Kistemaker, Wagenpad H 46. Middenmeer. Telefoon No. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofd- I straat 14, Hippoiytushoef. Ds. J. VINK. Telefoon Hippoiytushoef No. 19,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1