Zaterdag 20 Augustus 1949 Redactie SecretariaatKlleftstraat No 12 Kippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103 Redactie Wieringermeer Fazantstraat No 11, Wierlngerwerf. Telefoon No 123 Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3 Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Boowt aan zjjn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. ONZE PLICHT Alles wat Uw hand vindt om i te doen, doe dat met Uw macht, t Pred. 9 10. De Bijbel is het boek voor alle tijden en onder alle omstan digheden. Neem eens het Boek dei- Spreuken of dat van de Prediker ter hand en U zult verbaasd staan over de practische zin en de levenswijsheid die U daarin tegenkomt. 't Zijn soms maar korte zin netjes die ons zo simpelweg op onze plicht wijzen. Zo'n tekst als hierboven zou ook in een ander boek kunnen staan. Ze klinkt erg neutraal. Toch is ze niet neutraal Ieder mens wordt hier herin- 1 nerd aan zijn roeping om in de- ze wereld- zijn gaven en krachten te geven aan het werk, waarin God hem gesteld heeft. Wij leven allen met elkaar in verband. Als het ene stil staat, kan ook het. andere niet door-; gaan. Allen moéten wij onze bijdrage leveren voor het grote geheel. De vrouw in hoofdzaak in de gezin nen, de mannen op veld en akker en in de wederopbouw. Daartoe heeft God ons gaven en grachten geschonken. En ons leven is zo broos en kort. Niemand leef: er voor zichzelf, mag althans niet voor zichzelf leven. Want alles wat wij bezitten is goed door God ons gegeven, en dat in zijn schepping moet worden aangewend, tot zijn verheerlijking. Dat geldt niet alleen van de GGGST die op het veld staar, maar ook van onze GEZOND HEID en onze ARBEIDSKRACHT Wie dat niet inziet, verliest de enig juiste kijk op het leven. Wij moeten onze ogen daarvoor niet sluiten. Onze tijd behoort niet aan ons en onze kracht is de onze1 niet en ons bezit is door God ge- schonken. Het is alles VAN GOD om Hem daarmee te dienen. En nu hangt mijn waarde als mens niet af van het feit of ik boer of arbeider ben. Aannemer of krulle jongen. Predikant cf dorpsreiniger. Mijn betekenis als mens hangt alleen af hoe ik mijn taak ver- richt. VOOR GOD Daar komt een tijd dat wij al le arbeid moeten loslaten. Sterker nog, daar komt een tijd. dat al ons werken zal be oordeeld worden. Niet door MENSELIJKE con troleurs, maar door den alwe- tenden God zelf. Dan zegt Hij Geef reken schap van uw rentmeesterschap, i Want wij zijn allen rentmeester. I Wij hebben er hier niet EEN in1 de polder. .We zijn hier ALLE- 1 MAAL voor God. En eens brengt God ons aller werk in het gericht En dan vraagt hij niet „Wat was je daar in de polder Al- leen HOE heb je je werk gedaan, i Dan vraagt Hij naar uw en1 mijn HOUDING in ons werk; on- 1 ze ijver en onze traagheid. Wie heeft zichzelf dan niet te beschuldigen. Ook over ons doen en laten hebben wij verzoening nodig. Hoeveel geschiedt er biet geheel buiten God om, hoeveel werk is' er niet, dat dwars tegen zijn ge bod ingaat De allerbeste moet hier voor God schuld belijden. Maar dan is er maar één uit weg. naar Jezus Christus, die de zonde heeft bedekt. Ook de zon de in onze arbeid, de zonde van ontrouw. De familie Branderhorst van „De Eerste aan boord van de „Edam op weg naar de U.S.A. Amerikaanse brief „Die echt-gezellige samenleving jc hier tevergeefs." Enige tijd geleden emigreerde de Familie Branderhorst, uit I Slootdorp naar Amerika. Overeenkomstig de gedane toezegging ontvingen wij van de Heer P. Branderhorst een brief, waarin hij zijn eerste indrukken weergeeft. Wij danken hem voor zijn be reidwilligheid, en laten hieron- der zijn brief volgen. De bootreis. Per „Edam" reisden wij van Antwerpen in 12 dagen naar New-York. Aan boord van dit schip bevonden zich ook de 32 boerenzoons, afkomstig uit alle delen van Nederland, die een re^s door Amerika zouden maken cm kennis te nemen van de daar toegepaste werkmethoden. 12 dagen temidden van lucht en water werd vrij eentonig, zo dat wij naar het einde van de reis uitzagen, temeer daar wij brandden van nieuwsgierigheid om de eerste indrukken van de nieuwe wereld op te doen. Toen wij in de haven van New York waren gearriveerd, kwamen liefst 8 indrukwekkende, zwaarbepakte persfotografen aan boord. Zij stelden een onderzoek van Pieier Branderhorst zcals je die in Holland kent, zoek Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Als wij arbeiden onder Gods cog eir in gemeenschap met Jezus Christus, dan is er vreugde en ook vrucht van onze arbeid. En vergeet niet in DLT leven ligt het einddoel niet. Daarom zegt de Bijbel Werkt nier om de spijze, die vergaat, maar om die blijft tot in het eeuwige leven Zó in dit leven staande, roept God ons in deze drukke oogst- periode toe „Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uwe macht" Ds. v. d. WIELEN. in, welke de grootste familie was die de „Edam' naar de nieuwe wereld had gebracht. Het bleek dat onze familie dit was: wij werden netjes opgesteld en het scheelde niet veel of de lieren kregen haast nog ruzie wie "t. eerst mocht afknippen" Het re sultaat was, dat wij in vele bla den (ook in de „Flevo-Bode" Red.i prijkten. De reis per trein. Alvorens wij deze aanvaardden, hadden wij gelegenheid een uur of vijf eens rond te rijden dooi de wereldstad New-York. Wij kwamen ogen te kor, om alle indrukkén te verwerken. Met welk een ontzag keken wij Polderianen tegen de wol kenkrabbers op. Ook bezochten wij het Vrijheidsbeeld, gebouwd op een eilandje in de Hudson- baai. Dit is 100 meter hoog, en cle afmetingen zijn zodanig: dat ie in een „arm" rustig met wel 10 man een kopje koffie kunt ge bruiken. De treinreis, die wij hiernai moesten maken, zou 36 uur du ren. Het duurde een uur voordat de trein door New York gereden was. Wat een stad Gedurende de treinreis zijn wij vrijwel niet v.oor de ruiten weg geweest. Wij genoten volop van de wisselende natuuraspecten. Des nachts werden de zitplaatsen veranderd in bedden, doch van slapen kwam niet veel. Aan het einde der reis arriveer den wij in de stad Des Moines. Mijn broer Kees en een deel enzer Amerikaanse familie wacht te ons aan het- station met liefst zes auto's. Wij werden in deze stad in vijf groepen gesplitst, en zo lijdelijk bij de familie oude"- gebracht, in afwachting van de' komst van ons meubilair. Dit ar riveerde eerst na drie weken; met met waardering voor de genoten1 gastvrijheid, waren wij toch blij c-at v.ij toen het door Kees ge huurde mocie huis in de stad Pella, in de Staat Iowa, konden be trekken. Wij waren toen v.:er allen bij elkaar, en beseften de waarheid van het spreekwoord „Eigen haard is goud waard." Lambert en Rie wonen buiten de stad „in de polder", zou men in Holland zeggen pl.m. 5 mijl van ons af. De inwoners van Pella zijn voor 80 pCt. van Hollandse afkomst. Velen wonen hier reeds meer dan 50 jaar: de ouderen spreken nog aardig goedde Nederlandse taal de kinderen en kleinkin deren hebben vanzelfsprekend veel minder kennis van onze ia al. De bevolking is reent hartelijk voor ons, doch het is toch een an der slag mensen dan in het moe derland. Die echt-gezellige samenleving, zoals je die in Holland kent., zeek je bij hen tevergeefs. Een ieder staat hier meer op zich zelf. Het ..verdienen" staat hier meer op de voorgrond men gun: zich voor andere zaken hier min der tijd dan in Holland. Be tar nen. zowel als de vrouwen, zijn geweldig arbeidzaam. Alles ge schiedt hier machinaal. Maar men krijgt dikwijls de indruk dat de mens niet. de machine beheerst, doch dat het omgekeerde het ge val is. De mensen zijn hier ook veel jachtiger dan in Nederland. Alles gaat hier „liurry up Toch geloof ik dat de moge- nheden om aan de slag te komen, voor jonge mei ven hier groter zijn dan in Nederland. Echter moet men z'ch geen overdreven voorstellingen ten de ze maken. Eén man bewerkt hier 60 a 65 ha., dus is er heel wat grond nodig. Ons gezin heef1 dus. volgens deze maatstaf, zo'n 300 ha. nodig Komt er een farm v:i, dan zijn er in onze streek wel reeds 25 Amerikaanse gegadigden, dus zijn wfi dan de 26ste. Wel zijn er boerderijen met best land be schikbaar langs de grote rivieren: men loopt daar echter grote ri- MAAXSTAXDEX 1949. Woensdag 24 Augustus N. M. Dinsdag 30 Augustus E K. Woensdag 7 September V. M. Donderdag 15 September L. K. ZOXSTAXDEX 1949. zon op ond. 21 Augustus 5.31 19.54 22 Augustus 5.33 19.52 23 Augustus 5.35 19.49 HOOG WATER TE DEX OEVER. 21 Augustus 5.32 6.12 22 Augustus 6.41 7.13 23 Augustus 7.34 8.04 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 20 Augustus 2 uur tot Maandag 22 Aug. 8 uur v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen 1 Veenis, Beeker, Hoogkamer, Koning. Van Wieringen, Verheul, i Bouwman, Schreuder en Nauta. Zondagsdienst Dierenartsen ZONDAG 21 AUGUSTUS Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Bouwman, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. sico's. want de rivieren treden dikwijls buiten hun oevers. Zoals ik reeds opmerkte, ge- schiedt vrijwel alles machinaal, j En de machinerieën zijn duur. Dit brengt met zich mede dat er een flink kapitaal voor de aanschaffing hiervan nodig is. Geld hiervoor :,s gemakkelijk te verkrijgen tegen 4 pCt. rente. De prijzen der producten lopen terug. Er wordt hard en lang ge- werkt er is praetisch geen ver- moeiend handwerk. Boer en j tracior zijn een. Het lijkt wel of men hier op de tractor geboren is. I Wij gaan thans met 6 man uit werken, en trachten zo een ka- pitaalt-je bijeen te brengen. He: land is hier bergachtig. Op de landerijen vindt men op 100 meter soms een verval van 10 tot 15 meter. Dat geeft eigen aardige moeilijkheden waarvan men in Holland niet weet. Men werkt er ruimer dan in Holland; hoeken b.v. werden niet gespit. Ik hoop door middel van de ..Flevo-Bode" die wij ook hier trouw lezen enigszins te hebben ingelicht. Misschien zie ik niet alle dingen in haar juiste verhouding, maar Vader zal, als wij hier meer ingeburgerd zijn, ook nog eens schrijven, dus aan kunt U zich nog nader oriënteren over dit land. Alle vrienden in de Meer een hartelijke groet- van over zee. Namens allen PIET BRANDER HORST. PELLA. IOWA (U. S. A..> Uniw.rstrystr. 612. (Met een hartelijke weder- j groet uit de Wieringermeer, zien 1 wij reeds met belangstelling uit naar de volgende brief. Het gaat U allen goed in 't nieuwe land Red.) Schager Markt. Op de gehouden Veemarkt waren aanvoer en prijzen 7 Paarden f 400f 700 2 Veulens f 100f 160: 3 Stieren Centrale: 10 Mag. Geldekoeien 1 400—f 525: 31 Cd. Centrale 10 Kalfkoeien f 600—f 800 2 Vaarzen f 400f 520: 1 Pink Centrale; 1 Graskalf id.; 44 Nuchtere Kalveren id. 128 Mag. Schapen f 50f 65: 236 id. Vette Centrale; 172 Lamme- ten f 30f 45: 99 Biggen f 40 f 55 48 Konijnen f 1.75f 5.-; 44 Kippen f 2—f 4.50.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1