UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN ten bate van Nederland en Indonesië Woensdag 24 Augustus 1949 Vierde Jaargang No. 81 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, fflppoiytushoel Wieringen. Telefoon No. 103 Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wleringerwerf. Telefoon No. 123 Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Pont De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Houwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Medemblik. VEILINGVEREN. .M.E.O." Zaterdag 12 Augustus j.1. werd een buitengewone algemene ver gadering in „Het Wapen van Me demblik" gehouden. Van bestuurszijde verzocht men ons plaatsing voor het volgende verslag. Voorzitter C. Laan kon pl.m. 100 aanwezigen welkom heten, wat bij een ledental van 800, wel teleurstellend is, aldus de voorz., gezien de belangrijkheid van de agenda. De Voorzitter deelt mede dat de neerzetveiling gereed is gekomen en dat dit ruime, solide gebouw, zeker aan zijn bedoeling zal be antwoorden. Spreker stelt voor, om alle aanwezigen een vrije consumptie aan te bieden in ver band met het tot standkomen van deze voor leden en veiling, naar spr. hoopt belangrijke aan winst. Punt 3 van de agenda Het voorstel van het bestuur, om op verzoek van enkele afde lingen. het stichten van poter- bewaarplaatsen te helpen bevor deren, door financieel mede te werken in de vorm van een. borg stelling, wordt door de voorzitter uitvoerig toegelicht. Koomen (Oostwoud) vraagt oï het niet in strijd is met de statu ten en of het bestuur onder de ogen heeft gezien de consequen ties die er uit kunnen voort vloeien. De voorzitter zegt dat het niet in strijd is met de statuten en dat de eventuele risico's en con- sequenties^_die er voor de veiling uit kunnnen voortvloeien, ernstig door het bestuur onder de loupe zijn genomen. Voorzitter geeft evenwel het woord aan de Heer V. Koomen, Wervershoof, die in deze goed is georiënteerd en het verzoek als Voorz. van de L. B. T. Langen- dijk. namens deze afdeling heeft ingediend. De Heer Koomen zet uitvoerig uiteen de plannen, globale kos ten, financiering en de aan sprakelijkheid der deelnemers. Spreker toont aan de hand van verschillende berekeningen aan, in welke mate deze poterhucten de belangen van kweker en vei ling zouden ten goede komen. Door verschillende sprekers worden hierover vragen gesteld, weme op bevredigende wijze door dhr. Koomen worden beantwoord Met algemene stemmen wordt het bestuur gemachtigd de tot standkoming dezer poterbewaar plaatsen te helpen bevorderen. Punt 4 van de agenda Mededelingen omtrent verkoop en afzet van pootaarc'appelen, veroorzaakt ernstige' en breedvoe rige discussies. Sommige leden menen dat hun individuele be langen worden gëschaadt, indien hun poters via de Coöperatie worden verkocht. De voorzitter en secretaris zet ten duidelijk uitéén dat juist de individuele verkoop 't algemeen belang kan schaden en dat alle leden dezelfde rechten, doch ook! dezelfde plichten hebben tegen over de organisatie, waarbij zij i zijn aangesloten. De voorzitter zegt dat het be stuur in deze geen uitzondering j kan maken en dat er bij eventu ele overtreding van de voor schriften, daadwerkelijk opgetre den zal worden. Na de rondvraag, waarin nog verschillende vragen -en opmer kingen van interne aard werden behandeld, kon de voorzitter om streeks 6 uur deze belangrijke, doch vruchtbare verg. sluiten, i NEDERLANDSE BOERENZOON IN DE U. S. A. Dirk Kater (uit Oude Sluis) bekijkt de maïskolven die hij heeft helpen telen. Dirk Kater uit Oudesluis is werkzaam op de boerderij van Lindsev Dugan in de omgeving van Otsego, Michigan. Dit bedrijf beslaat bijna 100 ha, waarvan ca. 34 ha -wei- en bosland, 8 ha tar we, 12 ha haver, 12 ha maïs en voorts 16 ha hooiland. Mr. Dugan heeft ongeveer 40 koeien, ossen en kalveren, waaronder 15 stuks melkvee. Voorts heeft hij 26 scha pen, 24 lammeren. 200 kippen en een span paarden. Mr. Dugan is lid van het plaatselijk landbouw- bestuur. Dirk heeft haver gezaaid, maïs geplant en geploegd, gesleept en gerold, de ossen uit de wei ge haald en de afrastering nageke ken. Hij hielp ook aardappelen poten. Hij woonde het Tulpenfeest in het Amerikaanse stadje Holland (in de staat Michigan) bij en lo geerde daar een paar nachten bij een Nederlandse familie. Dirk hield een rede voor de Rof-ary-club (landbonwersvereni- gingi en ook voor de 4-H club (een organisatie van boerenjonge- ren» .over het leven en de land bouw in Holland. Hij sprak o.a. over c!e verschillen in ploegen in Nederland en Amerika. ..Ik wil weten, hoe de Amerikanen leven en werken", aldus Dirk. Ook ver telde hij, dat hij veel interesse had voor mechanisatie in de land bouw. hetgeen volgens hem van groot belang voor ons land is. Wijziging abonnement radiodistribatie. Met ingang van 1 October a s. wordt het abonnement, op de radiodistributie in overeenstem ming met het vooroorlogse peil van f 2.per maand gebracht. Dit betekent, dat met inbegrip van de luisterbijdrage f 3.per maand zal moeten worden be taald. Deze maatregel moest worden genomen, omdat de zeer sterk ge stegen exploitatiekosten door de ontvangsten niet konden worden gedekt. Hoewel het peil van deze kosten thans aanmerkelijk boven het vooroorlogse niveau ligt. be perkt de wijziging in het abonne ment zich tot het herstel van de oude toestand. Voor de aangeslotenen op een radiodistributienet, dat nog niet over een ontvangstmogelijkheid voor de 2 binnenlandse omroep programma's beschikt, blijft het abonnement f 1.25 -f f 1.luis terbijdrage f 2.25 per maand. I Groepsvervoer arbeiders. De volgende vergunningen wer- den verleend Aan H. Beemster. te Avenhorn. I w)or het vervoer van arbeiders, werkzaam in dienst van de oogst- voorziening, van West-Friesland j en Friesland (.via de Afsluitdijk) naar de Wieringermeer aan H. J. J. van Koningsbrug- gen. te Den Helder, voor groeps vervoer van oogstvoorzieningarbei- ders van Den Helder naar Wierin germeer. WAT KWAM ER AAN DE MEDEMBLIKKER AFSLAG In de week van 15 tm 20 Au gustus werd op de Gem. Visaf- siag aangevoerd 7520 pond kuil aal-f 0.760.87; 820 pond lijnaal f 1.03f0.75 399 pond fuikaal f 2.210.70 91 pond bot f 0.39—0.30; 1144 pond baars f 0.320.18; 7335 pond snoekbaars f 0.250.29; 165 pond blei f 0.05. Prijzen alle per pond. DE AARDAPPELTEELT IN HET BELANG VAN ONZE VEESTAPEL. Circa 30 pCt. van de aardappel oogst 1948 aan het vee vervoerd In 1948 had Nederland een re cord-aardappeloogst van circa 5' millioen ton. Van deze hoe veelheid zijn naar schatting, 1.2 millioen ton door het Nederlandse volk geconsumeerd, 1,6 millioen ton door de industrie verwerkt (aardappelmeel, stroop, etc.), 0,6 millioen ton geëxporteerd en ruim 0,3 millioen ton voor poot- goed bestemd. Het verlies door uitval wordt geraamd op bijna 0,3 millioen ton, zodat circa 1,6 millioen ton aardappelen of bijna 30 pCt. van de totale aardappeloogst voor veevoederdoeleinden kon worden bestemd. Teneinde voor deze hoeveelheid I een lonende afzet te bevorderen j en het aardappelsurplus zo goed j mogelijk te conserveren, werd j van Overheidswege o.a. het sto men van aardappelen voor vee voederdoeleinden aangemoedigd. Tevens werd hiermede het ver bruik van in eigen land voortge bracht veevoeder gestimuleerd. Le schaarste aan voe'icrgranen I hield n 1. na de oorlog het aan tel stuks vee op betrekkelijk laag bril, terwijl ook in de toekomst onbeperkte invoer van vcedergra- nen in verband nier de deviezen- schaarste, waarschijnlijk onmoge lijk zal zijn. Het vóór de oorlog geïmpor teerde krachtvoeder zal dus voor een groot deel moeten worden vervangen door voeder van eigen bodem. Aardappelen spelen "bij deze vervanging een belangrijke rol, terwijl het stomen (.en ook het drogen) de mogelijkheid schept deze producten lange tijd houdbaar te maken. Ook word', het gestoomde product beter door het vee opgenomen. Van de aardappeloogst van '48 zijn naar schatting ongeveer 500.000 ton aardappelen gestoomd i waarvan rond 100.000 ton met subsidie. Bovendien werden nog circa 50.000 ton aardappelen ge droogd In totaal is dus 10 pCt. van de totale aardappeloogst voor veevoederdoeleinden geconserveerd Een en ander is vooral de var kenspositie ten goede gekomen. Dit blijk: ook uit het feit, dat de varkensstapel zich in her afge lopen jaar met niet minder dan 50 pCt. uitbreidde. De betekenis van de aardappe len voor onze deviezeopositie springt nog meer in het oog, wanneer men bedenkt, dat de voeder waarde van 1.6 millioen ton aardappelen overeenkomt met die van circa 400.000 ton krachtvoeder (op graanbasis! waarmee bij import- circa 25 mil lioen dollar zou zijn gemoeid. MAANSTANDEN 1949. V/oensdag 24 Augustus N. M. Dinsdag 30 Augustus E. K. Woensdag 7 September V. M. Donderdag 15 September L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 24 Augustus 5.36 19.47 25 Augustus 5.38 19.45 26 Augustus 5.40 19.43 27 Augustus 5.41 19.41 HOOG WATER TE DEN OEVER. 24 Augustus 8.19 8.50 25 Augustus 9.06 9.30 26 Augustus? 9.49 10.12 27 Augustus 10.28 10.52 Postzegelactie. „VERGEET HEN NIET. Postzegelactie Trachten leed te verzachten... Wat is een simpeler karweitje dan het plakken van een post zegel op een brief En zelfs met deze. eenvoudige bezigheid kunt U thans een goed werk doen U kunt daarmee, voor slechts enkele eenten extra, helpen het lijden te verzachten van zo ontel baar velen, hier in Nederland en vooral ook in het verre Indonesië, die op enigerlei wijze in moeilijk heden. zorgen of leed verkeren. Zeg niet. dat die paar centen bij zoveel leed nog niet eens als de bekende ..druppel op een gloeiende plaat" zijn. want de geschiedenis kent talloze, even blijde als bescha mende, voorbeelden van die sterke ..macht van het kleine" Voor U is het inderdaad eer. kleinigheid en daarom behoeft vrijwel nie mand zich hieraan te onftrekken maar in hev grote geheel worden al die kleinigheden tezamen een onoverwinlijke macht van mede leven. Als een kleine 10 millioen Nederlanders in de maanden Au gustus en September gemiddeld per hoofd slechts in totaal 10 on nozele eenten méér betalen voor al de postzegels, die zij in die maanden gebruiken, dan betekent dit een bedrag van niet minder dan bijna 1 millioen gulden voor het Comité Postzegelactie „Ver geethenniet". De opbrengst daarvan komt gelijkelijk ten goe de aan het werk van het Roode Kruis, de N.I.W.I.N. en de Stich ting ..Nederland helpt Indië." En rekent V nu eens uit. welk bedrag er voor deze organisaties, die op het gebied van leniging van aller lei leed in Nederland en Indone sië hun sporen verdiend hebben, beschikbaar zou komen, indien al die bijna 10 millioen Nederlanders in de maanden Augustus en Sep- tem.ner eens iedere week per hoofd gemiddeld 10 onnozele centen op hun postzegels zouden méér be talen Dat zou in ieder geval heel wat méér zijn dan een sin- - -le dr-p- pel op de gloeiende plaat van het leed En omdat een goed begin nog altijd het halve werk is. spreken we af. dat de eerste brief of kaarv die U na het lezen van dit stukje verzendt, gesierd zal zijn met een ..Vergeet, hen niet"zeeel.. aan alle postkantoren en vele belan geloze verkoopadressen in waar- j en van 5 e (2 - 3) 10 c. (6 41 15 c. lio 5) 40 c. '30 -e lOi verkrijgbaar Uitgave Stichting Flevo-Bode Verantwoordelijk redacteur te vens redacteur voor Wieringen N H. K'.omp. Klieftstraat 12, Hippolytushoef. Telef. No. 103. Redacteur voor Wieringermeer J. A. Gerritsen. Fazantstraat 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. VoorzitterG. P. Kistemaker, Wagenpad H 46. Middenmeer. Telefoon No. 20 Nw. Almersdorp.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1