UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN WAT BRENGT DE KOMENDE NAJAARSBEURS? DE VOLKSTELLING. TOT ZIENS op de HARDDRAVERIJ ten bate van Nederland en Indonesië INjVIIDDENMEER. Woensdag 31 Augustus 1949 Vierde Jaargang No. 83 R*<i&cti« SecretariaatKlieftstraat No. 12, lUppolytushoef Wieringén. Telefoon No. 103. Radactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wleringerwerf. Telefoon No. 123 Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Port De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat heft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. De Najaarsbeurs, die van 615 September te Utrecht zal worden gehouden, zal een oppervlakte be slaan van circa 42.000 m2 en daar mede de grootste Najaarsbeurs worden, die tot nu toe te Utrecht werd gehouden. De stands op het Vredenburg, het terrein, waar de artikelen uit de dagelijkse huishouding zijn ondergebracht, zullen ongeveer 21.000 m2 beslaan. Voor de Tech nische Afdeling op het Croese- laanterrein zal ongeveer eenzelfde oppervlakte worden gereserveerd. Gp deze Jaarbeurs zullen arti- kelen uit niet minder dan 23 branches worden geëxposeerd, waarvan een drietal een bijzondere inzending zal verzorgen, te weten de meubelgroep, de medische groep en de Agrarische Afdeling. De meubelgroep, die alleen aan de Najaarsbeurs deelneemt, zal op het parterre en de galerij van de ruime Beatrixhal een belangrijke expositie verzorgen van moderne en antieke stijlmeubelen, die de Nederlandse meubelindustrie op het ogenblik vermag .te fabriceren op het gebied van salon-, huiska mer- en slaapkamerameublemen ten. In het bijzonder de galerij zal een aantrekkelijke aanblik geven, omdat hier onder leiding van een bekwaam architectenbureau door de grote fabrikanten modelkamers zullen worden ingericht. De medische groep, die voor de perste maal in collectief verband aan de Utrechtse Jaarbeurs zal deelnemen en de gehele Irenehal in beslag neemt voor de expositie van apparaten, toestellen, instru menten op medisch, diathermisch en electrochirurgisch gebied, voorts van pharmaceutische arti kelen zal in het bijzonder voor di recties van ziekenhuizen, sana toria, kloosters, voor medici, vee artsen en tandartsen van groot belang moeten worden geacht. De Nederlandse industrie heeft in het laatste decennium een belangrijke ontwikkeling op dit gebied ge toond. en verwacht mag dan ook worden, dat ook van buitenlandse zijde voor deze groep grote belang stelling zal worden getoond. De Agrarische Afdeling, welke is ondergebracht bij de Technische Afdeling op het terrein Croese- laan, zal eveneens veel interes sants bieden. Te meer daar te Utrecht te zelf dertij d grote nati onale vee- en paardendagen wor den gehouden op 7 en 8 Septem ber, die niet zullen nalaten tal van kopers uit binnen- en buitenland te trekken. De Agrarische Afde ling, die een oppervlakte beslaat van ruim 10.000 m2, bevat onder meer een grote groep machines en werktuigen voor de zuivelindus trie, welke voor de eerste maal collectief optreedt en een gemeen schappelijke inzending verzorgt in de hal Q, een voormalige Cana dese vliegtuighangar met een op- I Dervlakte van circa 2.200 m.2.j Voorts moeten worden vermeld de i machines, werktuigen» en gereed schappen voor c!e akkerbouwbe- drijven, die in grote getale in de hallen en op de epen terreinvak ken zullen worden gedemon - streerd. Machtige combines zullen hier broederlijk naast landbouw - materiaal als maaibalken, rups en wieltrac toren, ploegen, land- bouwwagens e.d. staan. Ook de tuinbouw heeft haar ei- een afdeling, waar grondfraizen. tuinbouwtrekkers en ploegen-, spuit- en sproei-installatiês e.d. in diverse typen en afmetingen zullen worden aangetroffen. De buitenlandse industrie zal ter beurze wederom goed verte- ge^wom-dipd 71 in Re^glvo in de vorm van individuele inzendingen 111. In ons derde overzicht vermel den wij dan de cijfers van de uit slag der beroepstelling. Werkzaam m. vr. i.d. Nijverheid 608 28 i.d. Landbouw 598 74 i.d. Visserij en Jacht 258 In handel en verkeer 302 173 In Crediet- en bankw. 7 1 In overheidsdienst 113 39 In huiselijke dienst 1 123 Schoolgaand (14 j. e. 0.) 84 77 Zonder beroep 1448 2792 3536 3316 Deze cijfers laten zich nog ver der splitsen o.a. naar de positie in het bedrijf. Zo zien we in de bouw nijverheid 28 zelfstandigen, 12 kleine zelfstandigen, 8 bedrijfslei ders en 360 arbeiders In de metaalindustrie 17 zelf standigen, 10 kleine zelfstandigen en 52 arbeiders. In de landbouw 193 zelfstandi gen waarvan 10 vrouwen. 54 mede werkende echtgenoten, 7 bedrijfs leiders en 327 arbeiders. Voorts 87 medewerkende kinderen, t.w. 78 m. en 9 vr. In de visserij 158 zelfstandigen. 78 knechten en 22 medewerkende zoons. Zelfstandig bedrijfshoofd in het winkelbedrijf zijn 55 m. en 19 vr. Hierin vinden we nog 69 mede werkende echtgenoten, 10 knech ten, en 22 medewerkende kinde ren, waarvan 19 meisjes, voorts 5 mann. en 12 vr. employé's. In de rubriek overige handel 52 zelfstandigen en 20 arbeiders In verkeer (transportwezen e.d.' 54 m. en 3 vr. zelfstandigen, 13 medewerkende echtgenoten. 100 arbeiders. 4 medewerkende kin deren en 10 employé's. In. overheidsdienst en het vrije beroep zien we 8 m. en 6 vr. zelf standigen en 16 m. en 8 vr. arbei ders, voorts 59 m. en 12 vr. ambte naren. Bij het onderwijs zijn 34 perso nen werkzaam, 22 m. en 12 vr. Erediensten 8 m. Huiselijke diensten worden ver richt door 1 man en 123 dienst meisjes werksters. Van de totale beroepsbevolking. 2004 m. en 447 vr. waren op 31 Mei 1947 128 m. en 11 vr. werkzoekend, 95 m. in militaire dienst en 11 m. en 1 vr. geïnterneerd. Splitsing naar leeftijdsklasse. m.vr. Werkz. zijn t.m. 15 j. 44 25 van 16 jaar 32 13 van 17 jaar 40 21 van 18 jaar 38 30 van 19 jaar 46 14 van 20 jaar 55 23 van 2124 jaar 171 53 van 25—39 jaar 661 115 van 4049 jaar 421 71 van 50—64 jaar 397 60 van 6569 jaar 58 8 van 70 j. en ouder 41 6 Ten aanzien ste beroepen geven we nog sing bouwnij verheid 4 15 j. 16 j.. 17 j. 18 j. 19 j. 20 j. 21-24 25-39 40-49 50-64 65-69 70 j. van de belangrijk- in deze gemeente de volgende spiit- Land- Vis- Ver bouw serij keer 12 6 6 4 37 140 103 85 7 e.o. 3 414 20 16 13 17 20 10 40 207 130 146 29 25 4 1 3 1 6 3 14 63 60 86 9 8 2 5 7 8 2 6 18 71 45 24 2 1 672 258 191 Van de 414 personen werkzaam in de bouwnijverheid zijn er 295 gehuwd en gezinshoofd. Van 672 landbouwenden 357. van de 258 vissers 198, van 191 werkzaam bij het transportwezen 109. Het aantal forensen (zij die bui ten de gemeente werken) bedroeg cp het tijdstip der telling 210, t.w. 49 uit het bouwvak. 94 uit de landbouw. 24 uit het transport bedrijf. 3 vissers enz. Van deze 210 maakten 21 perso nen gebruik van auto's om na?" hun werk w komen 5 m en 11 ?Jjn de bus, 12 m van een mo- rorrijwiel, 108 m. en 6 vr. van een fiets en 1 van een ander vervoer middel. In de eigen gemeente vonden 00 31 Mei 1947 totaal 1701 m. en 417 vr. werk. Deze cijfers zijn wel zeer gunstig beïnvloed door de toen in uitvoering zijnde ruilverkaveling. Beroepsgroepen. De bevolking telt 77 bedrijfshoof- j den in de nijverheid mét perso- neel. 45 zonder personeel. i 192 bedr. hfd. in de landbouw I waarvan 10 vr.. 56 m. en 19 vr. bedrijfsh. winkeliers. 8 bedrijf s- hoefden in de binnenscheepvaar:. 260 m. en 3 vr. overige bedrijfsh. In de landb. 78 m. en 63 vr. me dewerkende kinderen of echtge noten, 3 m. én 88 vr. medewerken- Prinses Wilhelmina verjaart. Morgen (Woensdag) ver jaart Prinses Wilhelmina. Vijftig jaar lang Is de 31 Augustus als Koninginnedag in ons land gevierd, aan wel ke viering wij zoveel rijke herinneringen bewaren. Nu is deze tradftie verbro ken, maar toch zal de dank baarheid jegens Haar. die 50 jaar onze Vorstin was, ook thans ongetwijfeld tot uiting worden gebracht, zij het dan, overeenkomstig Haar wens, zonder uiterlijk feestbetoon. Aan Nederland en Oranje immers blijft de naam van Koningin Wilhelmina onver brekelijk verbonden. Mogen wij Haar eren door Donderdag eensgezind Öe na tionale driekleur uit te steken den in het winkeliersbedrijf. Overige medewerkenden 43 m. en 23 vr, 27 m. en 2 vr. bedrijfslei ders. Adminis*r. personeel (geen amb tenaar) 27 m. en 6 vr. rr.. vr. Ambtenaren 36 8 Onderwijzers 21 9 Politie e.d. 17 Verplegend pers. 8 Winkelbedienden 5 12 Overige empl. 4 8 Bouwvakarbeiders 121 Brievenbestellers 8 1 Chauffeurs e.d. 45 Grondwerkers 229 Hotels, café's e.d. 5 23 Huispersoneel 1 127 Industrie-arb. 175 17 Landb. en Tuinb. 241 1 Magazijn en pakli. 7 1 Schippersknechts 10 Haven- en transp.arb. 17 Overigen 111 8 We hebben zo weer enige gre nen gedaan uit al de tabellen (15 in totaal) en zullen het hierbij laten. Zij die ..nog iets meer'' willen weten zullen wij gaarne ten dien ste staan. MAANSTANDEN 1949. Dinsdag 30 Augustus E. K. Woensdag 7 September V. M. Donderdag 15 September L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 31 Augustus 548 19.32 1 September 5.49 19.30 2 September 5.51 19.27 3 September 5.53 19.25 HOOG WATER TE DEN OEVER. 31 Augustus 0.50 1.18 1 September 1.43 2.26 2 September 3.06 3.57 3 September 4.38 5.32 Bezoek van de Portsmouth Citadel Band aan Den Helder. Op Zondag 4 September a.s. zal het vermaarde Portsmouth Cita del Muziekkorps een bezoek aan Den Helder brengen, en o.m. een concert geven in de Nieuwe Kerk. In verband daarmede willen wij gaarne enkele bijzonderheden betreffende dit schitterende Leger des Heils-Fanfare Kotfcs ter alge mene kennis brengen. Het muziekkorps" is in het jaar 1880, dus bijna zestig jaar geleden ongericht. Trots moeilijkheden en tegenstand grpeiae de Bana ai heel spoedig uit tot een verdienste lijk muziekkorps en werd er toen een grondslag gelegd voor wat het thans is, namelijk een muziekge zelschap van de eerste rang. Tijdens de oorlog van 1914191& evenals in wereldoorlog No. 2 moest de Band ernstige verliezen Üjoen in dit laatste conflict vccral, toen bij een bombardement hun Bevelvoerend Officier gedood en hun prachtige zaal. hun repe titielokaal. instrumenten en mu ziek verloren gingen. Met veel liefde en toewijding wist. het mu ziekkorps zich onder dit ernstige noodlot staande te houden en met geleende instrumenten en muziek werd terstond aan de wederop bouw begonnen. De nog jeugdige Kapelmeester Haroid Nobes zag zich op 23-jarigé leeftijd met de leidine van 'iet muziekkorps belast. Hij is nu 11 jaar Dirigent van dit roemrijke ensemble, dat onder zijn bekwame leiding schitterende vorderingen gemaakt heeft en thans tot een der beste fanfarekorpsen van Groot-Brittannie. het land van bij Fietsen in de bergen zonder goede remmen levens gevaarlijk 2004 441 neemt deze ook met talrijke col lectieve inzendingen aan de In ternationale Jaarbeurs deel. In het Internationale Paviljoen op het Vredenburg zullen België, Zuid-Afrika, Marocco, Hongarije en Zwitserland met een dergelijk: collectieve inzending en Groo^- Brittannië met een voorlichtings stand. georganiseerd door de Board of Trad3 deelnemen. Bo vendien zullen België en Hongarije ook oo het Croeselaanterrein no:; een officiële stand met machines inrichten. Al met al zal de 53st? Utrechts: Najaarsbeurs dus op velerlei ge bied., zowel voor binnen- als voor buitenlandse zakenlieden, tal van interessante aspecten bieden. Het dodelijk ongeval, dat een 'ionge Nederlander, die per fiets door Zwitserland réisde, dezer dagen in de omgeving van Ge- nève is overkomen, vestigt, al dus de A.N.WB., weer eens de aandacht op het feit, dat vele Nederlandse rijwieltoeristen, die op vacantie naar het buiten land trekken, zelfs in bergter- rein onvoldoende aandacht aan de toestand van hun remmen be steden. Het slachtoffer was op de sterk dalende route van Saint- Gergue naar t Lyon plotseling gedwongen rr.et kracht op het voorwiel te remmen, daar zijn. schterrem defect was. Het ge volg was. dat hij over de kop1 sloeg en een dodelijke val maakte Mede op verzoek van de Zwitserse Touring-Club, wijst de A.N.W.B. de Nederlandse rijwieltoeristen er met klem op. dat men zijn leven !in de waag schaal stelt, indien men zich, met een fiets, die niet van per-1 fecte remmen is voorzien, aan bergtrajecten waagt. Zelfs is het zo dat vele .Zwit serse fietsers hun fietsen nog van een reserve-rem, naast de gebruikelijke voor- en achter- rem, hebben voorzien. Feilloos werkende voor- en achter remmen zijn als minimum beveiliging uiteraard volstrekt i noodzakelijk, aldus de A.N.W.B. Verstandiger üs het echter sterk dalende weggedeelten te voet af te leggen. Postzegelactie Trachten leed te verzachten... uitstek goede „Brass Bands" be hoort. In Januari j.1. had het Muziek korps het voorrecht voor de B B C te mogen optreden en ontving naar aanleiding daarvan, velé blijken van hulde en dankbare erkentelijkheid. 21 jaar geleden heeft het mu ziekkorps voor de eerste maal Ne derland bezocht en dwong toen reees. door het wonderbaar be heerst en ensemble spel en grote hoogte van volmaaktheid "aller bewondering af. Thans is ae Band 42 man ste~k en verheugd zich in een hoge standaard van muzikaal kunnen, zowel als van toegewijde en liefdevolle arbeid, ten bate van de mensheid in het algemeen. Luitenant-Kolonel Harry Tay- lor is de Geestelijke Leider en vertegenwoordiger van het Inter nationaal Hoofdkwartier van het Leger des Heils in Londen. De Koienel is in ons «and geen onbe kende, aangezien hij jarenlang op het Hoofdkwartier in Amsterdam werkzaam is geweest. E ij zonderheden betreffende de Uitvoeringen en samenkomsten van het muziekkorps worden na der bekend gemaakt. Men verzui- me vooral niet. dit zeldzaam scho ne ensemble 'te gaan beluisteren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1