UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE OPENING DER CHR. U.L.O. TE MIDDENMEER. TOT ZIENS op de HARDDRAVERIJ IN MIDDENMEER. Zaterdag 3 September 1949 Vierde Jaargang No. 84 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103 Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, WIeringerwerf. Telefoon No. 123 Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat 'f-zit, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. ZIJ ZULLEN MIJN ZOON ONTZIEN." Mattheüs 21 28-46 Ik was een mens tot heerschappij verkoren, Een Koningstelg van hemels' adeldom, •Aan horizon zag 'k open-hemel- gloren Ik fluisterde hem toe „Ja, Heer, ik kom." Maar Ik verried de trouw en smoorde toen de liefde, Ik kreeg behagen in de haat tot God; Mij nam de andere mee, die Hem zo bitter griefde en ïk misging mij aan Zijn goed Gebod. Doch Gij hebt, U erbarmend, mij hervonden toen 'k was gekomen waar ik niet wou zijn. G' hebt uit Uw hemel ons Uw Zoon gezonden,1 Die zei ,,'k Betaal Uw schuld, want ge zijt Mijn." Nu ben ik Kind-in-het-verbond geboren, waarin ik vroom mijn Abba, Vader, zeg ;'j Soms weet ik mij een schaap, al dolende verloren, Maar, naar de Stal-van-Bethle- hem op weg. En weer zie ik een open -hemel gloren 'k Belijd Mijn hart i s vaak van blijdschap stom. Dan pluk dk op Uw akker rozen-zonder-doren, Waarmee ik huld'-aandragend tot U kom. Gij zijt mijn God, mijn Koning en mijn Vader, Wij zijn van U Drieëenig steeds geweest O, breng al-wie-Gij- liefhebtj tot mij nader in dankb're aanbidding van U allermeest. I Ds. M. DE OUD - WIERINGER BEGRAFENIS. l I Twee Auto-Zondagen. Teneinde tegemoet te komen aan de vele verzoeken, die hem hebben bereikt, verleent de mi nister van Verkeer en Water staat ontheffing van het Zon dagsrijverbod op de Zondagen 11 September en 2 October 1949 De controle op naleving van het Zondagsrijverbod zal op de j overige Zondagen worden ge handhaafd. Schager Markt. f Cp de gehouden Veemarkt waren aanvoer en prijzen 5 Paarden f 350—f 550 Een opname van de begrafenisstoet welke in scene was gezet om te worden gefilmd door Daan Pool voer het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Vele personen hebben medegewerkt om een brokje Wieringer verleden voor het nageslacht te bewaren. Stieren Centrale: 18 Gelde-, koeien (mag.) f 400f 525 27; id. vette Centrale: 20 Kalf koeien f 700f 800 4 Pinken Centrale 2 Graskalveren Centrale 13 Nuchtere Kalveren Centrale 149 Mag. Schapen f 60f 70 182 lid. Vette Centrale: 94 Lam meren f 35f 50 5 Bokken en Geiten f 30f 45: 86 Biggen f 35f 45; 31 Kippen f 2f 4.- De tiende school in de Wieringermeer. Heden Vrijdag 2 September 1949. nog geen 5 jaar na het opnieuw droogvallen van de polder, opende cle Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Chr. Scholen voor Lager en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs in de Wierin- germeerpolder haar vierde school de Chr. U.L.O.te Middenmeer. Hiermede is het aantal scholen alhier tot 10 gestegen, n.1. 6 lagere scholen, 2 U.L.O.-scholen en 2 landbouwscholen. Daarnevens zijn er er nog enige avond scholen. Voorzeker een bewijs dat men hier ten aanzien van het onderwijs ook actief is. MAANSTANDEN 1949. Woensdag 7 September V. M. Donderdag 15 September L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 4 September 5.54 19.23 5 September 5.56 19.21 6 September 5.58 19.13 7 September 5.59 19.16 HOOG WATER TE DEN OEVER. 4 September 6.05 6.44 5 September 7.06 7.39 6 September 7.56 8.21 7 September 8.35 8.58 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 3 September 2 uur to: Maandag 5 September 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts aHeen voor spoedgevallen aanwezig de artsen Veenis. Beeker, Hoogkamer, Koning, Van Wieringen, Verheul, Bouwman, Schreuder en Nauta. Zondagsdienst Dierenartsen ZONDAG 4 SEPTEMBER. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezigde Heren Bouwman, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Slootdorp, 2-9-'49. De Finse school, waarin ge noemde ULO gevestigd zal worden, is nog niet gereed. Daarom wordt zij tijdelijk ondergebracht in de Chr. Nationale School te Midden- Medemblik. Muzikale lotenverkoop. In het kader van de door haar j te houden verloting organiseert j het Comité '„Stichting Muziek- tent" een 3-tal lotenverkooptoch- ten. waarbij Harmonie „Crescen-1 do" haar muzikale medewerking verleent en een aantal dames van de plaatselijke Zangverenigingen huis-aan-huis „Muziektentloterf* aanbiedt. Zo werd vorige week Dinsdag het' stadsdeel aan de i overzijde der havens bewerkt, ter- wijl Dinsdag j.1. „Plan West" en alles ten W. van de Nieuwstraat aan de beurt was. „Crescendo" i blies er ook ditmaal weer lustig op los en afgaande op de glunde re gezichten van de verkoopsters, die maar heel sporadisch ..bot vingen", geloven we dat ook deze j rondgang succes had. A.s. Dinsdagavond om 7 uur starten muzikanten en colportrices bij gunstig weer vanaf de Ooster- haven en zullen de Mèdemblikkers van de Nieuwstraat en de straten ten O. daarvan moeten tonen war hun streven van ...Stichting Mu ziektent" waard is. De installatie-vergadering, onder leiding van de Heer A. Hoo- gendoorn, te Slootdorp, voorzitter van het Chr. Schoolbestuur, werd dan ook in deze school gehouden. De voorzitter heette de aanwe zigen welkom, liet zingen Psalm 95 1. las Psalm 19, en hield hier na een wij scholen, waar boven staat „Zonder Mij kunt gij niets doen." Wij bouwen, aldus de Heer Hoo- gendoorn, geen scholen met de Bijbel omdat wij onze kinderen zouden willen afzonderen, omdat zij beter zouden zijn dan anderen. De Christenen weten dat zij en hun kinderen in zonden ontvan gen en geboren zijn, en niet bo ven anderen uitsteken in vroom heid of braafheid, maar met alle anderen staan op hetzelfde plan. waarop Gods Woord ons stelt. Is .er dan geen onderscheid vroeg spr. zich af Ongetwijfeld, maar dit bestaat hierin, dat de Christen leeft uit de genade, door Christus verworven. waarin hij allereerst de dankbaar heid jegens God uitsprak, dat het mogelijk was thans deze U.L.O.- school te openen. Ook deze school.- aldus spr., is opgericht omdat wij in onze cons ciëntie geroepen voelen, scholen te stichten, die zoveel mogelijk, wat. onderwijs en opvoeding be treft, aansluiten bij de sfeer der gezinnen. 7o eist Gods Woord het. Wij kunnen het. aldus vervolgde spr.. niet verstaan, dat onze kin deren een christelijke opvoeding gegeven kan worden door men sen, die niet met. ons belijden dat de naam van Jezus Christus de enige haam is, die onder de hemel gegeven is, waardoor wij zalig kunnen worden. Daarom willen Dit wil echter, ging spr. voort, niet zeggen dat de christelijke on- derwijzer altijd de juiste weg be- openingsrede, wandelT. Ouders, leraren en kin- deren struikelen allen in vele. In dit besef kunnen wij alleen de grefce. heerlijke roeping aanvaar den en de zware* verantwoordelijk heid dragen. Ook hier geldt Wie veel gegeven is. van die zal veel geëist worden. In dit licht bezien wij dan ook 'het bouwen van christelijke scholen". De Schrift leert, dat de vreze des Heeren her beginsel d^r wijsheid is. De we reldse wijsheid daarentegen is dwaasheid bij God. De christelijke scholen, aldus spr., moeten „goede-richtingwij- zers" zijn. In dat besef, ui: dat geloof, moet ook her onderwijs aan deze school gegeven worden. Dan alleen zal zij tot zegen zijn van de betrokkenen Het Kruis moet in 't middelpunt str.:.n ook hier moet gebeden worden voor de doorbraak van het Koninkrijk van Jezus Christus in ons dierbaar vaderland, opdat deze schooi waarlijk ons volk dienen zal en met recht een chr. nationale school zij. Wij willen onze scho len niet beschouwen als een „apart wereldje" maar wensen ook in onze roeping t.a.v. het ganse we reldleven te vervullen. Installatie van hei hoofd der school d, Heer P. Cncssen. 1 Zich vervolgens tot het hoofd der school, de Heer Cnossen, rich- j tende, merkte spr. op, dat dezel een zware taak op zijn schouders genomen heeft, die echter in bid- dend opzien tot God volbracht kan worden. Tezamen met de Heer Reijenga, heeft U tot taak in deze verwarde en ontwrichte we reld in het geloof in -Jezus Chris tus het beste voor de kinderen të zoeken. Spr. wees er op dat de puders tot taak hebben de onder wijzers te steunen bij hun verant- woordelijk werk. Vanaf heden, aldus spr.. bent geïnstalleerd als hoofd dezer school Wij wensen U Gods zegen toe op Uw arbeid in deze mooie polder Dank aan het Gemeente bestuur. Ten slotte uitte de Heer TIoo- gendoorn woerden van dank aan hot adres van het Gemeentebe stuur voor de ondervonden me dewerking bij de uitvoering der plannen tot oprichting dezer school. Zoveel in Uw1 vermogen is aldus spr.. houdt U rekening met ieders beginsel, en begunstigt nooit de ene richting boven een andere. Niettegenstaande de veie wederop- bouw-problenien in deze Gemeen- i te. staat Gij. met Uw medewerkers steeds klaar, wanneer U overtuigd bent dat iets 'in het belang der Gemeente noodzakelijk is, om zo veel mogelijk aller wensen tege moet te komen. 'In ons volgend nummer komen wij nader op deze opening terug» 45 Textielpunten geldig. Het ministerie van Economi sche Zaken deelt mede. dat met ingang van 1 September 1949, van de textielkaart VA 905 gel dig zijn de bonnen gemerkt „U een punt", ..V een punt", „U vijf punten", „V vijf punten". „U reserve" *er waarde van 10 pun ten en „V reserve" ter waarde van 15 punten. DE WONINGTOESTAND IN NEDERLAND .ww -c.ietigde woningen - a IOOO voltooide woningen,- 1-6-'4S |a <00 voitjo..ge won:rgen* Toen het zich in het begin van dit jaar liet aanzien, dat het i rempo van de woningbouw hoger j zou gaan worden, waren de ver wachtingen, zelfs van ae optimis ten onder ons, niet hoog gespan- j nen. Er was zelfs sprake van een j zeker pessimisme, gewend als we inmiddels zijn geworden aan de steeds ma: r niet merkbaar min- j der wordende Woningnood. Dat er echter inderdaad van j een hoger tempo mag worden ge- sproken, moge blijken uit bijgaand kaartje, waarop men duidelijk per 1 provincie kan zien, wat er werd vernield en de hoeveelheid wonin gen. welke weer werd opgebouwd. Uitgave Stichting Flevo-Bode Verantwoordelijk redacteur te vens redacteur voor Wieringen N H. Klomp, Klieftstraat» 12, Hippolytushoef. Telef. No. 103. Redacteur voor Wieringermeer J. A. Gerritsen. Fazantstraat 11, WIeringerwerf. Telefoon No. 123. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofd straat. 14, Hippolytushoef. Telefoon Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1