UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - W1ERINGERMEER EN OMSTREKEN HOE ZIT HET MET HET STRO? HARDDRAVERIJ IN MIDDENMEER. CHR. U.L.O., MIDDENMEER. Woensdag 7 September 1949 Vierde Jaargang No. 85 Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, «ippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland f*o*t De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Soawt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.30 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. dnüc. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. i worden verwacht, dat zij behulp zaam zijn, om de boer een rede- Van Ir. B. Prummel ontvingen gelopen en aan de stroproducenten "j£e ^organisatie van de bstro- wij een uiteenzetting omtrent de is toen dus een belangrijke winstferk kagn wel in handen van ipt.crppn m het alge- - Medembük. huidige positie van de afzet en de ontnomen, hetgeen verwerkingsmogelijkheden van de meen belang gezien, niet onrede- stro-oogst 1949 en hetgeen in deze lijk werd genoemd. Toen was er reeds door een gedeelte der belang hebbenden terzake is verricht. Het Stroverkoopbureau Gronin gen, het Stroverkoopbureau Wie- de samenwerkende landbouwers worden gelaten. Tenslotte krijgen wij de exDort. enig stro-tekort en op dit moment Zoals iedereen bekend is, is Duits- staat er een rijke stro-oogst te land steeds een belangrijke afne- wachten Gezien de regermgs- mer van onze overschotten str0 maatregelen van 1946 en 194 n mer van onze geweest en ook nu is daarvoor ringermeer en het Stroverkoop- toen er een plafond werd gevormd, geleeenheid alzalhet waarahiïn- bureau Noordoostpolder, waarmede mag nu eigenlijk worden verwacht. fjjk gn0„ enj„e weken oI maanden de Directie van de Wieringermeer dat er ook een bodem in de markt1 duren voor de expon van hef stro (Noordoostpolderwerkem sa- wordt gelegd. Ook daarvoor zullen ^glg menwerkt, zijn het ten aanzien enkele regeringsmaatregelen ge- Frankrijk vroeger een belang- van het in de uiteenzetting weer- troffen moeten worden, doch zij riik stro-exDorterenri land heeft gegevene eens met de telers in zullen gering zijn vergeleken mer njk slr0 exPorterend land> heeft het Zuiden van het land is reeds I wat reeds vroeger gebeurde. l dit jaar zo van de droogte te lij- contact opgenomen. Ook door dezen is instemming met het arti kel betuigd. Wij laten hieronder de uiteen zetting in haar geheel volgen Waar allerlei geruchten de ron de doen over de stroprijzen en de afzetmogelijkheden van stro, is het gewenst om de diverse stro producenten een overzicht te ge ven van de situatie en van het geen door verschillende belang hebbenden in deze reeds is gedaan. Vele lezers zullen reeds hebben gemerkt, dat de stroprijzen al den gehad, dat het waarschijnlijk I nu niet voor stro-export in aan- Er zal onderzocht moeten wor den, of er een groter gebruik en werking komt. Ook Zwitserland en afzetmogelijkheid van strocarton Elzas Lotharingen hebben zeer ro horoi u-ora ?nri Vioori uorhatorm/T van de droogte geleden en de vraag naar hooi en stro klimt met de te bereiken zijn naar verbetering der soorten moet worden gestreefd.. Zoals het nu is, zijn het niet al tijd de beste kwaliteiten strocar ton, die worden geëxporteerd. Voor meerder verbruik zou bij - voorbeeld in aanmerking kunnen dag. Hierheen zullen nog belang rijke hoeveelheden geëxporteerd kunnen worden. Al is het voor het'moment dus donker, het is niet hopeloos ge komen de zuivelexport, indiensteld met de stroprijzen en de hiervoor emballage van goede boeren wordt, in overweging ge- kwaliteit strocarton werd gebruikt, geven om tegen deze afbraak- Thans wordt voor emballage van Driizen. van zelfs f 5.- per ton. geen stro af te geven. Men moet de voor export bestemde zuivel- aanzienlijk zijn gedaald beneden producten hoofdzakelijk gebruik wei 'inZien. dat men hiermede een redelijk minimum en zich ang- ge*naaKt van geïmporteerd nout. 7ichzeif grote schade doet en her de j hetgeen onze deviezenrekening met andere landen belast. De mo gelijkheid van zuivelexport. ver pakt in carton. dient dus te wor den onderzocht en het is niet uitgesloten, dat de concurrentie- landsbelang daarmede niet ge diend wordt D? »n. deze samenwerkende stro- prcducenten hebben in Zeeland re: cis weerklank gevonden en in deze laatste provincie is men van mening, dat er zeer snel handelend moet worden opgetreden. Er staat dus spoèaig iets te ge- j enkele producenten reeds gevon- mogelijkheden met het buitenland beuren en de landbouwers, die den. namelijk Het Stroverkoop- daard0or nog worden verbeterd, bureau Groningen (combinatie1 stroverkoop en stroverwerking) stig hebben afgevraagd, of wij toestand van 1936 en 1937 weer terug zullen krijgen en er van een behoorlijke stroprijs geen sprake meer is. De toestand is echter niet zo hopeloos als het zich momen teel laat aanzien en door samen- 717* ^77. werking kan hier nog veel worden TOT1 nn fJp gered.. Deze samenwerking is door x w A w up uc is er nog een belangrijke strover- Het Stroverkoopbureau Wiermger- v,erkende industrie te vinden, wei- meer (organisatie van de pach- ke momenteei geen kg stro af- ters). De Directie van de Wierm- neemt doch dle v00r |nkele jaren germeer (Noordoostpolderwerkem rpni!r nnk Rtrn hppf, vPrwPrfcrt. A/ÏPr over stro beschikken, wordt aan- Behalve de strocartonfabrieken geraden, het hoofd koel te hou- en Het Stroverkoopbureau een N.O.P. terug ook stro heeft verwerkt. Met name kunnen hier worden ge- (eveneens een combinatie van „oernd Var. Gelder's Papierfabrie- pachters) Tezamen beschikken zij die nu met, behul£ van de nirou no ovio-rn ro hnfuioo norion over belangrijke hoeveelheden Regering aan hout worden gehol stro waarvoor zij slechts een re-pen> doch dle met een kleine hulp i aan de boeren ook een belangrijke delijke prijs vragen. Wat is nu een redelijke prijs' hoeveelheid stro zou kunnen" ver De strocartonfabrieken kunnen bijwerken. Ook dit zou deviezen kun de tegenwoordige cartonprijzen nen besparen en een steun voo: van f 120.— per ton zeker een de stromarkt kunnen zijn. redelijke prijs betalen en de bo vengenoemde samenwerkende pro den, het stro zo goed mogelijk te bewaren, ook zelfs het buitenstro, en hun medewerking te verlenen bij eventuële samenwerking, die spoedig van hen kan worden ge vraagd. De bonafide strohandel heeft geen belang bij afbraak-prijzen bij geringere kapitaalsinvestatie bestaat de kans op veel geringere winsten en van deze strohandela- de j ren mag worden verwacht, dat zij is niet onsympathiek tegenover het Hierna Beter." Naar wij vernemen zal ..Hierna Beter", in het kader van de door haar georganiseerde toneelwed strijd zelf voor het voetlicht ko men met „Delila", een 3-bedrijvig blijspel van de bekende Hongaar se schrijver Franz Molnar. De ar tistieke leiding berust bij Wim Bischot. De heer Bischot is voor' Medemblik geen onbekende In de Landelijke Toneelwedstrijd 1946 '47 behaalde hij met de Utrechtse Red.Kamer „Moliere" de le prijs, terwijl hij in het laatste seizoen als regisseur van een nieuwe to neelgroep „Horatie" optrad en daarmee opvoeringen van ..De Duivel" en ,.Mr. Pims passeert" verzorgde. V/ai er aan de afslag kwam. In de week van 29 Aug. t.m. 3 Sept. werd op de Gem. Visafslag aangevoerd 9274 pond kuilaal f 0.690.78 p.p.: 713 pond fuikaal f 0.652.11 p.p. 50 pond bot f 0.30 p.p. 353 pond baars f 0.150.37 p.p. 4708 pond snoekbaars f 0.16^0.24 p.p. 314 pond blei f 0.05 p.p. 25 pon:; kar per f 0.20 p.p. 7 pen:. snoek f 0.30 p p. Herbouw politiewoning te Wieringerwerf. Op 23 September a.s. zal van gemeentewege de aanbesteding plaats vinden van bovengenoemde woning Het bureau van de Dienst Ge meentewerken zal hierin onder gebracht worden. school hij bracht- de gelukwensen over van het bestuur en personeel der Chr. School te Medemblik. De Heer W. Cnossen, vader van de Heer P. Cnossen. sprak een persoonlijk woord. Ook hij felici teerde het bestuur met zijn nieu we school. De Heer R. Rooivïnk, hoofd der Chr. School te Middenmeer. voer de het woord namens het bestuur van de Chr. Scholenbond Noord- Hclland benoorden het IJ. Mede MAANSTANDEN 1949. Woensdag 7 September V. M. Donderdag 15 September L. K. ZOXSTANDEN 1949. zon op ond. 3 September 6.01 19.14 9 September 6.03 19.11 10 September 6.05 19.08 HOOG WATER TE DEN OEVER. 8 September 9 September 10 September 9.09 9.29 9.42 9.58 10.09 10.26 Zo is het ook gesteld met A.K.U., die eveneens in staat ducenten hebben gemeend, dal. stro te verwerken, doch die dit streven zullen staan, want aan d'_ f 20.per^ton^ stro geen overdre- momenteel zonder enige aandrangduizepden en duizenden tonnen van regeringszijde niet zal doen. i Van de Regering en andere be voegde instanties, die deze mate kennen, mag worden. sfro. afkomstig van maaidorsma- chines. kunnen zij niets verdienen, zodat deze momenteel verbrand ven eis is. Konden de fabrieken op volle capaciteit werken, dan zou den zij bii de huidige strocarton prijzen belangrijk meer kunnen rie ~door en door betalen. Voor direct is een lagere prijs dan f 120.— voor strocarton niet te verwachten. Men zit hier echter nog met belangrijke hoe veelheden duurder stro van de oogst 1948, die door beperking van de capaciteit nog niet geheel zijn geruimd en waarschijnlijk tot het pinde van dit jaar voldoende zullen zijn. De strocartonfabrieken zullen uit de aard der zaak gaarne lage- j re prijzen betalen dan in 1948,- Burgemeester Loggers feliciteer- gom, sprak er zijn leedwezen over doch afbraak-prijzen van het stro de het Schoolbestuur met de stick- uit dat het Schoolbestuur van zijn ook niet in hun belang, daar «img dezer nieuwe school, aan Wieringermeer in de- Heer Cnos- de overeengekomen prijs met de welker oprichting het Gemeente- sen, een der beste leerkrachten Regering betreffende het carton bestuur gaarne zijn medewerking van de U.LO. te Hillegom had dan ook zal afbrokkelen. had verleend. Spr. sprak zijn ver- Van de veehouders, die zelf een trouwen uit in de toekomst de: redëlijke beloning voor hun pro- school.^ ducten verlangen, mag eveneens De Heer Feringa, onderv,'ijs- verwacht. ja zelfs geëist worden. Inspecteur, merkte op dat als men Chr. UL O. te Hillegom. die 8 jaar dat zii ook een redelijke prijs voor veelt voor samenbinding. het een met de Heer Cnossen heeft samen- stro willen betalen. vreemd geluid uit het nieuwe land gewerkt, roemde de eigenschappen Toen het er in 1946 en 1947 met is dat er weer een nieuwe school van rijn oud-leraar, de strosituatie moeilijk uitzag, gestich' is. Daar spr. echter do D j Heer J. Valkenburg, bestuurs- heeft de Regering ingegrepen, overtuiging heeft., dat zulks ge- lid der N.H. Gemeente Hillegom. door maximum-prijzen vast te schied is uit principiële overtui- dankte de Heer Cnossen voor het stellen voor het stro en heeft zij ging. zegt spr. daarom uit hoofde vele werk. verricht als voorzitter zelfs een distributie-systeem in- van zijn ambtelijke taak en als der N.H. Jeugdcentrale. gevoerd. Als dit toen niet, was mens zijn medewerking toe. D-. A. M. v. d. Neut. Ned. Herv. gebeurd, waren de stroprijzen De Heer J. O. Vermeer, lid van t predikant te Medemblik, uitte zijn waarschijnlijk tot het dubbele op- het Chr. Schoolbestuur te Hille- blijdschap over de stichting dezer In ons vorig nummer namen wij de rede op. die dooi de Heer A. Hoogendoom, voorzitter van het Chr. School bestuur, werd uitgesproken bij de opening der Chr. U.L.O. te Middenmeer. Na hem voerden nog verschillende spre kers het woord. weggehaald. Hij sprak tevens de beste wensen uit voor deze nieuwe school. De Heer P. de Vries, hoofd der gezien het geringe aantal Chr. ULO-scholen in deze gewesten, juichte hij de totstandkoming van deze school van harte toe. De Heer K. X. Muylwijk hoof:! der Chr. School te Wieringerwerf. sprekende namens het personeel der 3 christelijke lagere scholen in de Wieringermeer, constateerde met voldoening dat het thans mo gelijk is, dat de leerlingen, die de chr. lagere school verlaten, on derwijs kunnen blijven ontvangen in dezelfde geest. Ds. D. v. d. Wielen. Geref. pre dikant te Middenmeer. wees er op dat de oprichting van deze school een bewijs is van Godsvertrouwen en een daad van geloofsgehoor zaamheid van het bestuur. De Heer P. Cnossen, het hoofd der Chr. ULO. Middenmeer. dank te voor de vele goede woorden, door de diverse sprekers naar vo ren gebracht. Vooral in een tijd ais de onze. waarin alles op ..losse schroeven" staat, aldus spr., :s het noodzakelijk dat door kerk, ouders en school gewezen wordt op „het profetisch woord dat zeer vast is." Na het zingen van „Dankt, dankt nu allen God", werd deze officiële openingssamenkomst door de 2de voorzitter, de Heer L. Schellens, gesloten. Jl. Maandag' is de school begon nen met 48 leerlingen. De huurprijs der woningen aan de Kerkstraat te M.meer. Naar wij vernemen heeft de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting de huurprijs der 40 woningen aan de Kerkstraat, te Middenmeer als volgt vastge steld f 4.50 per week voor nrs. 1, 2, 16. 18. 24. 26. 32. 39 en 40 f 4.25 per week voor de nrs. 3, 5, 7. 9. 11, 13, 15. 17, 19. 21. 23. 25. 27, 29. 31, 33, 35 en 37 f 4.4Ö per week voor de nrs. 4. 6, 8. 10. 12, 14, 20, 22. 28, 30. 36 en 38^ Boven de genoemde bedragen komt nog een verhoging voor de kosten der waterleiding. De huren der woningen zijn in het algemeen lager dan die der huizen van ae Stichting Bouw bureau „De Wieringermeer", doch laatstgenoemde woningen zijn iets groter. Naar men ons meedeelde bestaat er kans dat de huren der Bouw bureauhuizen verlaagd zullen wor den. De uitvoering van de Portsmouth Citadel-Band. Zondag j.1. begaven zich ook ver- 1 schillende leden en vrienden van het Leger des Heils uit Wieringen en Wieringermeer naar Den Hel der om de Portsmouts-Citadel- Band te beluisteren. Het muziekcorps van het Leger des Heils in Den Helder haalde de Engelse gasten van de trein, waar bij het Helderse corps het Eneelse volkslied, de Citadel-Band" het ..Wilhelmus" speelde. In de officiële openingssamen- komst overhandigde gen luit Kol aan wethouder van Loon. die na- mens het gemeentebestuur aan wezig was. een brief van de Bur gemeester van Portsmouth. Velen beluisterden in de Nieuwe Kerk aandachtig het sublieme spel van dit beroemde corps, dat tot de beste van Engeland gerekend wordt. Een en ander werd afge wisseld door soli en toespraken. Deze kranige muzikanten in hun rode tuniek, mei zwarte épaulet ten. hebben stellig bij allen een zeer goede indruk achtergelaten. HERSTEL TERPWEG WIERINGERWERF Nadat de Firma Daalder op 'voortreffelijke wijze het Zuide lijk deel van de Terpweg heeft hersteld, bestaat er thans kans dat ook het Noordelijk deel een grondige verbetering zal onder daan. Door enige wijzigingen in de begroting 1949 is het n.1. moge- dijk het voor 1949 uitgetrokken bedrag voor onderhoud van 'wegen, voetpaden en rijwielpa den te verhogen, waardoor het herstel van het Noordelijk ge deelte van de Terpweg nog in 1349 kan geschieden. B. en W. stellen daarom de Raad voor, de begroting 1949 zodanig te wijzigen, dat er een j bedrag van f 3800.beschikbaar j komt voor het herstel van de i Terpweg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1