UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN AKKERBOUW MECHANISATIEDAGEN. Woensdag 14 September 1949 Vierde Jaargang No. 87 ftedactlt SecretariaatKlieltstraat No. 12, Hippolytuflhoef Wieringen Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeei Fazantstraat No. 11, Wleringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per mm. druk. Kleine annonces I 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. GEMEENTE-AVOND A.s. Vrijdag 16 Sept. zal er vanwege de Kerkeraad der Ned. Herv. Gem. te Wieringermeer De Werktuigencommissie van een belangrijke gemeenteavond de Stichting voor de Landbouw gehouden worden, waar Ds. C. in Noord-Holland organiseert Aalders uit Den Haag zal spre- in samenwerking met de Fede- ken over Gemeenteopbouw, ratie van verenigingen voor be- ne bijeenkomst vindt plaats drijfsvoorlichting in Noord-Hol- {n de Herv. Kerk te Middenmeer land, op Donderdag 22 en 23 en vangt om 8 uur aan. September in Kasteel ,,Assum-j wij verwachten, dat zeer vele burg" te Heemskerk „AKKER- Hervormden van beide riohtin- BOUW MECHANISATIEDA- gen deze vergadering zullen bij GEN." 'wonen. In tal van gemeenten Het zal niet nodig zijn UW ontwikkelen zich de verhou- bijzondere aandacht voor deze dingen tussen Rechtzinnigen en dagen te vragen In deze tijd, Vrijzinnigen nog zeer moeizaam, waarin de akkerbouwmechani-Dat; is in de laatste tijd ook in satie zich met ongelooflijke toenemende mate het geval in snelheid voltrekt, is het voor de Herv. Gemeente te W.meer. iedere akkerbouwer, die hoge Ook hier openbaart zich een ze- eisen aan zijn inventaris en ge-jkere tendenz naar verstijving wassen stelt, van belang te we-1 van de oude tegenstellingen en ten, wat nod'ig is voor een eco-, velen verstaan niet meer, wat nomisch verantwoorde bedrijfs- G.O. eigenlijk bedoelt te zijn. voering. JNu komt een vooraanstaand man Bij het mechaniseren van zijn'uit de kringen van G.O. hier- bedrijf wordt de akkerbouwer over spreken, om daardoor tal allereerst geplaatst voor het van misverstanden en vooroor- probleem een keuze te maken delen op te ruimen. Deze ver uit het vele, dat hem op het ge- j gader'ing gaat dus de gehele bied van machineriën wordt ge- gemeente aan, haar beide werk- boden. verbanden, het Rechtzinnige en Cp de mechanfcsatiedagen zal het Vrijzinnige. Voorkomt brandgevaar. Door enige landbouwers in de Wieringermeer werden in de af gelopen weken graantassen of stapels strobalen geplaatst in de onmiddellijke omgeving van hun boerderij. Wij menen onze lezers er op te moeten wijzen dat zulks uit het oogpunt van brandgevaar zeer is af te raden. Bovendien is dat krachtens de Algemene Politiever ordening voor Wieringermeer ver boden. Deze schrijft namelijk voor dat bij het oprichten van graan-, vlas- of strotassen min stens een afstand van 10 meter van de gebouwen bezwaard dient te worden. BEGIN VAN BRAND. Zaterdag brak door onbekende oorzaak brand ifit in een vlas schelf, staande aan de Slootweg tussen de Wierweg en Schelpen- I bolweg. Deze schelf, waarin veel vlas was opgetast, was het eigen dom van de Heer v.d. Berg uit Westerland. De brandweer was reeds spoe- öüg ter plaatse en heeft een groot gedeelte van het vlas nog kunnen redden. Wij verwachten dan ook, dat Ir. P. W. Bakker-Adema, Rijks- landbouwconsulent voor Land-de-Kerk Vol"^j' zijn met verte- bouwwerktuigen te Wagemngen,genwoordigers van belde rich_ U hierover uitvoerig inlichten en zo nodig van antwoord die nen. Ten gevolge van de steeds meer dalende prijzen van con sumptie- en pootaardappelen, is de volgende het nodig gebleken middelen te zoeken, waardoor de aardappel teelt kan worden vereenvoudigd. Ir. W. P. M. Corstiaensen, Di recteur van de proefboerderij in de Wieringermeer, zal spreken over pootaardappelmachines, loof trekkers en rooimachines. Het probleem van de aard- appelbewaring eist onze voort durende aandacht. Dr. Ir. W. H. de Jong, Direc-i teur van het Centraal Instituut tingen. Toneelconcours D. W. 0. Voor het toneelconcours hebben verenigingen inge schreven R.K. St. Bonifacius, Krommenie St. Jan, Beverwijk De Maskers, Alkmaar Kon. Re derijkerskamer ten Cate, Leeu warden. D. W. 0. Nieuws. Junioren Dames van DWO boeken voor de 2e keer winst. Zondag j.1. 4.30 uur floot scheidsrechter Vloedbeld om de junioren van DWO en WGW, te Den Helder, te laten tossen DWO won de toss en koos voor de wind. W.G.W. begint en voelt direct de achterhoede van DWO aan de tand, welke echter geen kans geeft. Kijkt DWO eerst even de kat uit de boom, geleidelijk aan gaat zij tot de aanval over, doch de W.-keepster verricht buiten gewoon werk en redt veel Gaat het spel hierna even gelijk op, spoedig neemt DWO 't spel in handen, doch voor de rust is geen voorsprong te ver krijgen (00) Als na 10 min. spelen de bal na een zeer goede en snelle aanval bij de midvoor van DWO belandt, geeft deze met een hard en zuiver schot in de uiterste benedenhoek, aan DWO de lei ding. Alhoewel WGW alles op alles zet om de achterstand in halen, staat de achterhoede van DWO als een rots in de bran ding ja, zelfs weet DWO 5 m. voor de rust door een schot van de linksbinnen, de voorsprong tot 20 te vergroten, waarmede ook het einde kwam. D.W.O. GEEL ZWART 3—0 Bovengenoemde elftallen ont moetten elkaar j.1. Zondag aan 't Zand. Direct na de uitgooi, welke om 16.30 uur geschiedde, wist DWO uit een goed opgebouwde aanval de leiding te nemen door een goal van de spil. Nadat een der aanvallen op goed spelende backs was ge strand, wist zij weer aooo te breken en 20 te scoren, waar mede de rust inging. Alhoewel DWC met 4 inval lers moest spelen, wist zij na de rust nog eenmaal de keeper van Geel-Zwart te passeren. De supporters van DWO heb ben een goed technisch spel van hun speelsters mogen aanschou wen een compliment is zeer zeker verdiend. MAANSTANDEN 1949. Donderdag 15 September L. K. ZOXSTANDEN 1949. zon op ond. 15 September 6.13 18 56 16 September 6.15 18.54 17 September 6.17 18.52 HOOG WATER TE DEN OEVER. 15 September 0.19 12.39 16 September 1.00 1.31 I 1-7 2.01 17 September 2.47 HEREN DWO—AVA 3—4 Voorafgegaan door een trai ningskwartiertje in „muurverde- di^ing" en stopperspil-systeem, speelde DWO een trainingsmatch tegen AVA, uit Alkmaar te Alkmaar. De midvoor wist al gauw DWO de leiding te geven, waar op A. een kans kreeg, welke ook goed werd benut en de stand op 11 bracht. Door het toespelen der bal van de keeper van DWO naar een tegenstander, werd 'n blun der gemaakt, waarbij de bal in het net van D. verdween (21.) Na de rust werd deze voor sprong voor A. zelfs vergroot tot 41. Nu werden de rollen even omgekeerd en was het D., welke 2 maal doelde. Tot een gelijkmaker mocht 't echter niet komen. waardoor de overwinning in Alkmaar bleef. Lagere Landbouwschool Slootdorp. Wiron - Nieuws. Tex. Boys 1 Wiron 32. Wiron 2 Geel Zw. 2 12 Wiron 3 Waterv. 4 19 Wliron a Flevo a 40 De competitie is voor Wiron voor landbouwkundig onderzoek zeer slecht begonnen? aiieen Wi- te Wageningen, geeft U een ron a bie]d de naam hoog en overzicht van de verschillende versioeg Flevo a met 40, M. bewaarmethoden en de mogelijke de Raan schoorde 3 x en J. verbeteringen, die nog kunnen en £)cd:thijn 1 x moeten worden aangebracht. i \Viron 1 speelde een zeer on- Ir. A. J. Hogen-Esch geeft U geiukkjge wedstrijd, en had de een uiteenzetting over de vraag-,^eje Wedstrijd met pech te kam- stukken met betrekking tot heSpen. Tex. Boys kwam zeer ge- aardappeltransport van de teler j lukkig aan twee doelpunten, naar de uiteindelijke verbruiker.: Wiron trapte Qm half drie af Over de mechanisatie van ae;Tex Boys had de wind in bietenbouw spreekt de Heer L. rug> a, dadelijk bleek dat D. Kal\erkamp. gastheren er vinnig op zaten. Hij zal nader ingaan op ^e \verd fors gespeeld resultaten van verschillende ma en na de de er 18 midvoor van chines, welke thans in gebruik .-p R mej. een mooie kopbal zijn bij de suikerbietencultuui, (Zyn cjub de leiding. 8 minuten zoals precisie zaaimachmes, |daapla maakte j Rinia weer oietenkoppers, lichters en l minuten gaf de machines, alsook over de schillende oogstmethoden. rooi- ver- gel ijk. Tex. Boys gooide het spel igoed open, een schot van de» Tenslotte zal Ir. 'J. Ch. Glerum linksbuiten werd door de Wiron] spreken over het stro-vraagstukachterhoede verkeerd beoordeeld' en de verschillende opraappersen en het was 21 voor de thuis- Inichtingen betreffende deze club. dagen worden U gaarne ver-1 Na de ..thee" had Wiron ge strekt door het secretariaat van j ruime tijd overwicht, maar tot de Stichting voor de Landbouw j doelpunten kwam het niet. in Noord-Holland, Parklaan 12,1 Eindelijk gelukte het A. v.d. Haarlem (Telef. K 2500 - 18595) Kleij de stand gelijk te maken door goed samenspel met J. de Groot. POLITIE. j 12 min. voor het einde werd Verloren een gouden broche de keeper van Wiron zo hard en een vulpenhouder. Vermist een witte kip. Inl. Gem.-Bode, H.hoef handig aangevallen, dat hij een paar min. down lag. Bij de bot sing verdween de bal tergend langzaam In het verlaten doel-, 32 voor Tex. Boys. Met deze stand kwam het einde Scheidrechter Boekei leidde zeer goed. Wiron 2 speelde een goede wedstrijd. Geel Zwart leidde met 10. W. Jorna bracht de stand op 11. Geel Zwart had geluk dat de Wironkeeper een slechte dag had en zo verloor Wiron 2 met 12. M. Tijsen blonk zeer uit. Waterv. 4 verpletterde Wiron rriet 91. M. Jorna redde de eer. DE DIJKSTRAAT VERSIERD. Verleden week was de Dijk-j straat feestelijk versierd met' ereboog, vlaggen en lampions. Twee buurtgenoten kwamen terug uit Indonesië, B. Komduur en D. va Heiden. Het is voor deze twee jongens een ware triomphtocht gewor den en zullen deze ontvangst niet licht vergeten. POSTDUIVENVERENIGING .DE LUCHTPOST." Zondag j.1. hield bovengenoem de Vereniging een wedvlucht naf Vilvoorde (België) af- and 222 Km. Er waren 58 dui ven mee, prijzen 1 op 5. De eerste duif was thuis om 12500. Laatste was de 12de duif om 13200. De uitslag was als volgt G. Edens, Westerland, 1 T. Nieuwenburg, H.Hoef 2—3—T H. Kaan, H.hoef 4—11 G. Goedkoop, H.hoef 56 N. Helsloot. H.hoef 9—10 W. Pathuis Gz., W.land 12. OPBRENGST COLLECTE De collecte van D.E.L.T.B.C. fonds van het' Chr. N.V. heeft opgebracht de som van 281 gld. Namens de commissie harte lijk dank aan de gevers en geefsters en niet te vergeten onze ijverige collectanten en collec- trices. De opbrengst der dorpen Den Cever f 131,41; Hippo 102,15 Westerland De Haukes f 46,44. De Végé - tocht. Begin September organiseerde de Végé een dagtocht naar Arn hem - N ij megen Half acht vertrokken de gega digden met hun Végé kruide nier H. Berghorst van Den Oe ver. Begunstigd door het mooie weer is dit een schitterende tocht geworden. In Utrecht werd de koffie tafel genuttigd. Daarna ging het over Rhenen, langs de Grebbeberg, richting Nijmegen. Nijmegen en omgeving werden helemaal doorkruist en er werd genoten van de prachtige na tuur. Na de wandeling wachtte een uitgebreid diner in Arnhem. Omstreeks 12 uur werd in de beste stemming Den Oever weer bereikt. De mensen die deze tocht mee gemaakt hebben, zullen aan deze Végé-dag gaarne terug denken. Tot deze school zijn onderstaan de leerlingen tot de le klas toege laten H Willemsen, N. Bos, M. Venema. A. Lont, W. iMuller, B. Reijers. G. Hage, D. Wolters, H. Wolters, W. v. Onna. R. Vijn. K. Koster, M. v.Langerak, J. v. Oos ten. J. Veenstra. W. Giesen, J. Janssen, B. Verheyen, G. Meijer, N. Mooy, F. J. Jansen, allen Wie ringermeer. A. Balder en K. Slik. Barsinger- hornP. Eriks. Kolhorn S. Schermer, Oudesluis E. Klouwers Wiermgerwaard. Afgewezen 2. Harddraverij Medemblik. De Medemblikker harddraverij is weer in aantocht. Er worden weer veel afspraken gemaakt oud? familiebanden en vriend schappelijke relaties worden we der verstevigd. Dit jaar is er al 'n zeer aantrekkelijk programma Vooral aan het ochtendprogram ma is ditmaal veel aandacht be steed de keuze werd een grote winöhondencourse in het Sport park Er wordt dit keer gelopen op een ovale gxasbaan, waardoor ma- ximumsnelheden zullen kunnen worden bereikt <ong 60 KM.) De Al km aarse Windh onden vereniging zal zorgen voor een spannende en opwindende race en men kan er van verzekerd ?ün. dat de lopers geen enkele afspraak maken f Ze Jopen allen om tc- winnen, om de haas te bemachtigen. In Engeland trekken deze races nog meer be langstelling dan de paardencour- sen, en er wordt daar menig gok je cp gemaakt. De grote attractie des namid dags is de Harddraverij met de wederom ingevoerde Totallsafcor. Om bekendheid te geven aan de werking van de Toto ontvangen dc inwoners van Medemblik en omliggende dorpen binnen enkele dagen per post een circulaire, waarin alles, de Toto betreffende, cp duidelijke en eenvoudige wijze word- uiteengezet. Ongeveer 6000 circulaires zullen werden ver spreid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1