ÖITGAVE VAN BE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN OPEN BRIEF AAN DE STICHTING BOUWBUREAU „DE WIERINGERMEER." Zaterdag 17 September 1949 Vierde Jaargang No. 88 SecretariaatKlieftstraat No. 12, SÜppolytiLshoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dartelt, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. DE KERK HET HART. Felix Timmermans zegt in zijn boek „Naar waar de appelsienen groeien" „Een kerk is het hart van de stad. zoals het stadhuis de hersens zijn met haar zenuw stelsel van administratie. De kerk, het hart, dat al de gevoelens der mensen opvangt dat het lijden meevoelt, de ellende ontvangt, het verdriet mee opkropt, mee bidt, smeekt en weent het hart, dat mee juicht en mee viert als de verheuging onder de mensen is het hart, dat al de harten in lief de verzamelt en verenigt." Dat is schoon en dichterlijk ge zegd. Inderdaad wordt in de kerk de boodschap van Gods liefde gepre dikt, de mensen vergaderd om met elkaar Gods Naam aan te roepen en te bezingen. Onder dit alles wordt de gemeenschap geno ten. De gemeenschap met de heilige God en de gemeenschap der hei ligen onderling. De kerkhet hart. Een kerk is een getuige in het midden van stad en dorp. Daarom bouwde men in oude tijden steeds een toren bij de kerk. De kerk had de aandacht nodig van al wat daar beneden in de straten en langs de wegen,, zwierf en zwoeg de. Daarom stak zij de vinger in de hoogte. Dat was de toren. En die vinger waarschuwde Maak uw pinnen niet te vast in de aarde Ge zijt maar een mens van één dag. Wij hebben hier geen- blij vende stad, maar wij zoeken de toekomende. Daarom hing men in de toren van de kerk een klok. „Vivosvoco, mortuos clango," graveerde men wel in die klok, d.w.z. de levenden roep ik en over de doden treur ik. Stad en dorp moesten het weten, dat de kerk er was, als een veili ge haven voor het geslingerde schip als een tehuis voor alle ziel, die tot God zucht als een plaats van dankzegging en aan bidding. Wie zal zeggen, welke zegenin gen de kerk heeft gebracht onder- de mensen Wat zou er van de wereld zijn geworden, wanneer de kerk niet in het midden van stad en dorp had gestaan Zijn ver wildering, goddeloosheid, niet de vruchten, wanneer men meent de kerk wel te kunnen afbreken Onze kerken in de polder zijn alle nog van recente datum en van de rij der geslachten kan moeilijk gesproken worden. Als ge 's Zon dags, bij familie op het „oude land" op bezoek zijt, denkt U dan eens terug aan al die geslachten, die vóór u in dezelfde bank in de kerk zaten. Daar zaten ze, de ver moeiden en belasten, en hun kracht is door de prediking en overdenking van het Woord Gods vernieuwd. Bij Jezus Christus hebben zij rust gevonden. Daar treurden ze in stilte, de beroofden en eenzamen, en hoor den Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Daar luisterden de verwarden en dwa- lenden, daar werden ze getroffen de zoekenden. De cijfers van de laatstgehouden volkstelling bewij zen ons, dat een groot deel van ons volk tegenwoordig om de kerk! heenloopt. Daarom lopen zij ook I om hun vrede en geluk heen. Zet u weer neer en luister als een kind. Laat het oude Evangelie van verzoening en behoud binnen dringen in uw hart. Gij kondt eens rijker heengaan, dan gij kwaamt. HET VRIJE WOORD. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie Namens 78 lezers te Wieringerwerf, bewoners van Bouwbureau- I huizen, verzocht men ons plaatsing van het onderstaande Wieringerwerf, September 1949. Met verwondering, om het woord ergernis nTet te bezigen, hebben wij, bewoners van de Meeuw-, Raadhuis- en Stern straat te Wieringerwerf kennis [genomen van het één dezer da- jgen in onze brievenbus gede poneerde schrijven van boven- i vermelde stichting, betreffende jopen voortuinen. I Cm bij het begin van de' lij— densgeschiedenis te beginnen Kort na het betrekken van onze j woningen, omstreeks het najaar van 1947, is onder leiding van Z.E.A. de Burgemeester van on- ,ze gemeente, een openbare ver- gadering belegd teneinde de plannen te bespreken tot het aanleggen van open voortuinen, j De vergadering was daarover niet erg enthousiast, doch Z.E.A. stelde voor, bij wijze van proef, het een jaar te proberen de plannen uit te voeren. iWat is er van terecht gekomen? i We hebben kunnen genieten van een open woestenij in plaats ,van een open tuin. Ons inziens is van een tuin geen sprake ,meer; het onderhoud van het schamele gewas, dat er stond, ,was zeer slecht, waarbij wij igeen blaam willen werpen op de met de uitvoering van het onderhoud belaste firma's naar wij vernomen hebben, speelde het financiële gedeelte hierbij een hoofdrol. i De open voortuinen als zoda- mg hebben in het geheel niet voldaan; nu het z.g.n. proefjaar is verstreken, wensen wij geen voortzetting. Overleg over een eventuele voortzetting is met ons nimmer gepleegd. De tuinen zijn overpaden ge worden, voor iedereen toegan kelijk en, buiten de onaanzien lijkheid, in dit opzicht een dage lijkse ergenis voor de bewoners. Een vrij belangrijk aantal der bewoners, die de geschetste ellende niet meer konden aan zien, hebben eigener beweging voor wat meer fleur gezorgd door aanplanting en onderhoud, waardoor het beeld enigszins ten gunste is gewijzigd. Nu de bewuste, boven aange haalde brief met dreigementen. Deze wordt door ons volkomen genegeerd. Wij menen, dat de Stichting niet het recht heeft ons bedoelde verplichtingen op te leggen. Na het bovenaange haalde proefjaar is geen overleg meer met de bewoners gepleegd. Wij zijn volgens de huurover eenkomst huurder van woonhuis met schuur, erf en tuin. op na gehouden. Wij willen even op het woord huurder wijzen, die aanlegt en onderhoudt; dit [is nog geen aangewezen firma. I Op dit punt, indien de zaak op de spits wordt gedreven, [zullen en kunnen wij de aange- wezen firma de toegang tot onze tuinen verbieden. 1 Een eigener beweging goed [onderhouden tuin zal door ho gere of andere instanties niet aangeduid kunnen worden als NIET tot genoegen van de ver huurder. Ons inziens kan slechts door de verhuurder worden in gegrepen bij wangebruik van ge tuinen. Voor hetgeen tot nu toe ge presteerd is, en wij verwachten niet, dat de prestaties zullen stijgen, wensen wij geen vergoe ding te betalen. Wij zijn jaloers op de bewoners van de Oostzijde van de Sternstraat wij nemen aan, dat de tuinen aldaar wel jtot genoegen van de verhuurder zijn zo kan het bij ons ook. Het bestuur van de Stichting zal, nog steeds volgens de toege zonden brief, de bewoners in gebreke stellen, maar op welke rechtsgrond, is ons niet duide lijk. Wij, die de woestenij slechts hebben verfraaid, wen sen de oude toestand niet te herstellen, dus tot afbraak over te gaan. Gezien de ervaringen van de afgelopen twee jaren wensen wij eigen initiatief betreffende onze tuinen en kunnen wij, evenals de bewoners van de i Oostzijde van de Sternstraat, met een gerust hart afwachten of de tuinen door de huurders zijn aangelegd en onderhouden tot genoegen van de verhuurder. Ten overvloede mogen wij de Stichting nog wijzen op het be paalde in de Zevende Titel „Van huur en Verhuur" van het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder de artikelen 158690- 92 en 93. DE GEZAMENLIJKE BEWONERS. (In het nummer van vorige Zaterdag deelden wij mede, dat wij ons, op verzoek van enige j Slootdorper lezers, over die-1 zelfde kwestie in verbinding gesteld hebben met de betrokken instanties. Red.) Volgens artikel 2 moeten de tuinen door de huurders tot ge noegen van de verhuurder wor den aangelegd en onderhouden. Tot nog toe heeft de verhuur- Ds. C. G. WIEGERS.[der er een eigenaardig genoegen MANDOLINECLUB „OOST-WIERINGEN" Naar wij vernemen zal op verzoek van de Mandolineclub „Oost-Wieringen" door de R.K. Toneelveren. ..De Ypelaars" op 15 Oct. a.s. opgevoerd worden, het blijspel in 3 bedrijven van Wim Dumont ..Het begon in een gracht." Regie Th. Rasch. Hoe werkt een totalisator Nu Middenmeer binnenkort in 't teken van de harddraverij staat, leek het ons goed een korte uit eenzetting te geven hoe de gang van zaken van een „toto" is op de draverijen. Wij zijn niet van mening, dat de Wieringermeerders «goklustig zijn aangelegd, maar er zullen toch wel personen zijn. die een kans willen wagen. Voor de niet-ingewijden zij ver- meld, dat het verboden is een kortebaan-craverij t-e organiseren zonder een „toto." Men kan op twee manieren spe len ..winnend" en plaats." Het verschil tussen beide me thoden zullen wij U trachten dui delijk te maken. U kunt aan de totowagen tickets kopen van f 1. f 2.50. f 5.— en f 10.—. Heeft U I dus een bepaalde favoriet, die volgens U de wedstrijd wint. dan heeft U niets anders te doen dan dit. paard op te geven en een be- naald bedrag te storten aan 't lo ket. U speelt dan „winnen." Zodra de draverij begint wordt de „toto" gesloten. Als het paard waarop U ..win nend" gespeeld heeft inderdaad de araverij wint. wordt ai het geld van de andere paarden, waarop ..winnend" is gespeeld, cp het winnend: paard ov reebrac Dit bedrag wordt dan minus 20 af trek voor de ..toto ui" ba - d. Laten we dit met een _?eld toelichten. Neem aan. dat op elk deelnemend paard f 10.— winnend is gespeeld. Er zijn 30 paarden, dus de ..toto" ontvangt f 300. Slechts één paard kan winnen, dus naar dit paard wordt al het geld overgebracht, dat is in dit geval f 300.minus aftrek 20?: is f 240.De ..toto" keert uit per uitgezette gulden en dit wordt dan f 24.Aangezien u de enige was. die op het winnende paard ge speeld heeft, ontvangt U 10 maal f 24.is f 240.U begrijpt, dat- als er op het winnende paard meer guldens zijn gespeeld, ook het winnende bedrag kleiner wordt, want de uitkering moet dan over een groter aantal personen ver deeld worden. Bij de 2de omloop wordt de „toto" weer geopend en men kan wederom ..winnend" spelen. Wan neer de 2de omloop begint w-ordt de „toto" direct weer gesloten. Zoals reeds gezegd, kunt V ook ..plaats" spelen. De kans tot winst, is dan in verhouding veel groter, aancezien. als men „winnend" speelt, het uitgekozen paard te allen tijde de eerste prijs moet behalen. Speelt- men „plaats" dan mag het paard b.v. 1. 2 of 3 wor den. om een uitkering te krijgen. De prijs van de tickets is gelijk en de uitkering geschiedt even eens op dezelfde basis. Het totaal plaatsgeld wat- uitgekeerd wordt, ontstaat door gelijke verdeling van het gespeelde „plaats"-gelri over de winnende paarden, we derom met aftrek van 20 T voor de „toto." Wanneer, om een voorbeeld t-e I noemen, bij de eerste omloop een bedrag van f 9000.— ontvangen i wordt, onder aftrek van de 20r; dan wordt op elk paard uitge keerd een bedrag van f 3000.—. Als we bijvoorbeeld aannemen. dat op paard Nó. 14 dat zich 2 geplaatst heeft, slechts 1 ticket van f 10.—. 10 stuks van f 5.—. 20 stuks van f 2.50 en 100 stuks. van f 1.zijn verkocht, dan wordt, uitgekeerd f 30C0.— gedeeld dcor f 210, is afgerond f 14.20 voor elke gezette gulden. We hopen, dat U de werking van de ..toto" door deze uiteenzet ting enigszins duidelijk gewor den is. MAANSTANDEN 1949. Donderdag 22 September N. M. Donderdag 29 September E. K. Vrijdag 7 October V. M. Zaterdag 15 October L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 18 September 6.13 18.49 19 September 6.20 18.47 20 September 6.22 18.45 21 September 6.23 18.42 HOOG WATER TE DEN OEVER. 18 September 3.33 4.23 19 September 5.09 5.59 20 September 6.26 7.01 21 September 7.19 7.48 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 17 September 2 uur tot Maandag 19 Sept. 8 u. v.m. zijn bii geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogkamer, Koning, Van Wieringen, Verheul, Bouwman, Schreuder en Nauta. Zondagsdienst Dierenartsen ZONDAG 18 SEPTEMBER. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezigae Heren Bouwman, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Schager Markt. Op de gehouden Veemarkt waren aanvoer en prijzen 5 Paarden f 400f 600 5 Veu lens f 150f 200 6 Stieren Centrale: 13 Mag. Geldekoeien f 350 f 500 106 id. Vette Centrale; IS Kalf koeien f 600 f 800: 2 Vaarzen f 300f 400 7 Pinken Centrale 17 Nuchtere Kalveren Centrale 40 Magere Schapen f 55f 75; 145 id. Vette Centrale; 44 Lammeren f 30f 45: 4 Bokken en Geiten f 10f 30 94 Biggen f 40f 55 12 Konijnen f 1f 6: 77 Kippen f 2—f 4.— Buitenlandse belangstelling. Het aantal buitenlandse bezoe kers dat de Wieringermeer be zocht, was de laatste weken weer bijzonder groot. Herhaaldelijk neemt men groepjes vreemdelin gen waar welke een der dorpen of het herstel der boerderijen bezich tigen. Het z.g. „dijksgat" mocht zich vooral op de „rij-Zondagen" in veler belangstelling verheu gen. Tot de grote groepen welke de polder bezochten behoorden o.a. de deelnemers aan het Internati onale Pharmaceutisch Congres dat onlangs in Amsterdam werd ge houden, terwijl Zaterdag j.1. Hotel Smit een 120-tal deelnemers van het Internationaal Chemisch Con gres binnen zijn muren mocht ontvangen. Bij dit gezelschap, dat bestond uit tal van beroemde personen op het gebied van de chemie, be vond zich o.a. ook de dochter van de wereldberoemde Madame Curie, en schrijfster van het gelijknamige boekwerk. De Rentmeester Tr. A. Ovinge, eaf het gezelschap na de lunch een korte uiteenzetting over de Wieringermeer tn de Zuiderzee werken. waarna een rondrit werd gemaakt. Dat de Wieringermeer in trek is bij velen moge blijken uit het- feit dat binnenkort de deelnemers aan het Internationaal Congres van Waterleidingbedrijven even eens naar de polder zullen komen. Bovendien zullen de komende we ken enkele groepen Amerikaanse landbouwers de Wieringermeer bezichtigen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1