UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIER1NGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE EERSTE HARDDRAVERIJ IN MIDDENMEER. NIEUWE BONNEN Zaterdag 24 September 1949 Vierde Jaargang No. 90 Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat l'jft, Souwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs t 1.30 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces I 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. EEN ZOEKER. Ta de Bijbel, om nauwkeurig te zijn in Handelingen 8, wordt ons verteld van een zoeker. Hij is een Ethiopiër, uit het hart van Afrika. Een machtig heer, minister en schatbewaarder van de sultane, de Koningin van het Morenland. Een man van fijne beschaving, een vorstelijk personage van oos terse cultuur. Hij was uit het verre Moorenland gekomen naar Jeru zalem, om daar een bezoek te brengen aan het. heiligdom van Jahwe, de God der Joden. Daar staat zelfs, dat hij gekomen was om te bidden. Dit mensenkind uit die grote wereld had geen bevre diging met hetgeen hij zelf bezat. Hij was een zoeker, die in eigen kring niet kon vinden, waaraan zijn ziel behoefte had. Zulke mensen zijn er in onze tijd in grote getale. Het wereldleven is vastgelopen, Aan alle zijden. Beginselen, wie heeft ze nog Een omwentelingsgeest vaart over heel de wereld. Er is maar één levensopvatting, die dezelfde ge bleven is het. vertrouwen in Gods leiding, het geloof in de Heiland der wereld. Te midden van al het beweeglijke staat het_ onverander lijke Koninkrijk van Jezus Chris tus, waar alle koninkrijken deze wereld ineenzakken. Genoemde Moorman vond K. ond. 18.33 18.31 18.28 18.26 drik" te Medemblik, de Heer Beek- MAANSTANDEN 1949. hoven uit Enkhuizen en de deel- Donderdag 29 September E. nemers in het garantiefonds, die Vrijdag 7 October V. M. het mogelijk gemaakt hadden, dat. Zaterdag 15 October L. K. de draverij plaats kon vinden. Burg. Loggers verheugde het ZONSTANDEN 1949. ten zeerste, dat de polder na de zon op inundatie zich op elk terrein lang- 25 September 6.30 zaam herstelt. „Middenmeer leeft 26 September 6.31 weer, Middenmeer streeft weer," 27 September 6.33 aldus de Burgemeester. Hij felici- 28 September 6.34 teerde het Bestuur met het initi atief en het behaalde succes HOOG WATER TE DEN" OEVER, daarna reikte hij de prijzen van 25 September 19.07 10.27 resp. f 600.—. f 250.— en f 100 uit. 26 September 10.48 11.08 27 September 11.29 11.50 HET AVONDFEEST. 28 September 12.15 j De „Wieringermeer - Fanfare" maakte deze dag wei een bijzon- Zondagsdienst Artsen. der goede beurt. Men vertrok te ca. 8 uur van het repetitielokaal Van Zaterdga 24 September 2 uur naar het terras van Hotel Smit, tot Maandag 26 Sept. 8 u. v.m. i waar een duizendkoppige menigte, zijn bij geen gehoor bij de eigen I (volgens schatting 5 a 6000 perso- arts alleen voor spoedgevallen nen) een klein uurtje een prima aanwezig de artsen concert kreeg te horen. be Boer, de Groot, Groenhart, voor de draverij plaats in Hotel j gesloten parallelweg te gaan zit- Precies negen uur ging de eer- f Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Smithet was toen in de voor- ten, om zodoende zonder entrée- ste vuurpijl de lucht in en hetSluis, Swaters en Posthuma. zaal reeds gezellig druk. Onder- geld te betalen, de draverij te vol- ..ooooh-geroep" werd alom ge- tussen werden nog even een 5-tal gen. We zagen zelfs onder hen hoord. Na het slotstuk, me: een Zondagsdienst Dierenartsen bookmakers ingerekend, zodat enigen, die met een programma ..Tot- volgend jaar", klonk een deze al vroegtijdig onschadelijk in de hand de draverij volgden, klaterend applaus op. ZONDAG 25 September, werden gemaakt. Dit getuigt nu niet direct van Daarna verspreidde he: publiek Aanwezig de Heren Bouwman, Toen de „Wieringermeer-Fan- loyale medewerking aan dit nieu- zich over het dorp. Velen namen Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. fare" ?s middags om 1.30 uur een we experiment. Enfin, het bestuur," de gelegenheid te baat om na af- Afwezig de Heren v. d. Kolk, muzikale rondgang door het dorp dat in de toekomst eventueel weer loop even de keurig opgemaakte j Niedorp Dekker 't Zandt. EEN SUCCES VOOR „ALGEMEEN BELANG." MISS A, EIGENAAR W. W. v. <L HEYDEN. WINT DE EERSTE PRIJS. Het schitterende najaarsweer, gcede sport en een prachtig watervuurwerk brachten duizen den naar „Het Handelscentrum." Reeds vroeg in de morgen was er jl. Woensdag een onge wone bedrijvigheid te bespeuren in Middenmeer. Vlaggen werden uitgestoken, de baan werd uitgezet en tegen beurstijd zagen wij vele vreemde gezichten op het Beursplein, terwijl tevens de eerste wagens met renpaarden arriveerden. De plaatselijke politie was met enige manschappen versterkt om circa 11 uur werd de Brugstraat afgesloten en het verkeer omgeleid. Om half twaalf vond de loting J bruik maakten om op de niet-af- van maakte, was het reeds druk op de draverijen of andere festiviteiten étalages te bewonderen. E u an- baan en de vele vlaggen, de ge- uitschrijft, zal dan wel een andere der gedeelte van he: publiek stel- in luidsinstallatie, de palingstalle- en betere oplossing zoeken. Jeruzalem niet, wat hij zocht, tjes e.d„ de programma-verkopers Zeer teleurgesteld keert hij naarenz., brachten ons dorp in de ech- zijn eigen land terug. Maarte „draverij-sfeer." hij heeft iets meegenomen. Hij heeft zich een gedeelte van GodsDE DRAVERIJ, woord gekocht. En dat gaat hij I Klokslag twee uur vond de start de zich op achter de ..Wieringer- j krijgt, waarop buitenmensen naar zitten lezen, terwijl hij op zijn reiswagen geklommen is. Zo vindt hem straks Filippus, die hem de vraag stelt „Verstaat gij ook, wat gij leest Deze hooggeplaatste man, deze rijkaard, leest de Bijbel. Wie leest tegenwoordig dit Boek nog. Hij doet het en misschien zonder dat hij dit zelf nog goed begrijpt, is hij daarmede gekomen tot de bron, waaruit het levende water opkomt. Hij leest o.m. het 53e hoofdstuk van Jesaja. Hij leest daar van striemen, die cns genezing brengen moeten. Van een door een ander gedragen straf, die ons de vrede aanbrengt. Wie is die ander, die onbekende? Wie is de Man, die Knecht des Heren, Die om onze overtredingen is verwond. Die om onze ongerech tigheden is verbrijzeld De zoeker tast en vraagt en peinst, maar komt niet tot een plaats en werd de eerste rit op de vlotte afwerking van het program- prima grasbaan (we hoorden ma- niets anders dan lof van rijders DE UITSLAG EN en eigenaren over deze nieuwe PRIJSUITREIKING, baan) verreden. Starter Comys De uitslag bracht Miss A op de heeft zo van twee tot ruim zes I eerste plaats, Klazina Axit, eig. uur met de rode of witte vlag ge- L. J. v. Harlingen, werd tweede. De draverij verliep uitermate meer - Fanfare"; de lichtjes der de polder komen en waarop wij sportief en er is fel om de prijzen muzikanten, benevens ei faakels. als bewoners ons reeds lange tijd gestreden. De organisatie was. op gaven do taptoe een sprookjes- tevoren gaan prepareren, enkele kleine beginnelingen-fou- achtig geheel. De diverse kramen „Algemeen Belang" heeft- over ten na, in orde wij kunnen het met ijs, fruit en paling enz. maak- gebrek aan succes niet te klagen bestuur complimenteren voor de ten goede zaken, en Hotel Smi: De verkèersregeline was uitste- had binnen zijn muren een goed kend. Hulde voor hen. die daar- verzorgd stukje muziek, dat de I jongelui in de grote zaal dankbaar gebruikten voor een dansje, ter wijl de ouderen in de voorzaal tot ca. 1 uur gezellig bijeen bleven. Er is deze dag geen wanklank1 aan hun medewerking verleenden. WIERINGERMEER. Graandiefstal berecht. Dinsdag j.1. is door de Arr.- maaK startop Uw plaatsen, één, dleld o7e/S™ p^vdenT «SfJ* de omtrek! op waardige "wijze'ff ftaST 1 Exellentie Brewer en Jay Mc. een harddraverij kan organiseren. L T,®" Lil, 3a J zwaaid, en in onze gedachten ho- j en Eduard Anvil, eig. P. Koster, gehoord, en we zijn overtuigd, dac ren we nog steeds het „Klaar I derde. De vierde prijs werd ver- j ?e Polder evenals zovele plaatsen resp. tegen B. B. uit Texel en de Z. twee, drie Af". - Ook de „totowagen" stond in het Gregor. ls in 1€**er geval een buiten Mprfp~u1ik.k.pr K middelpunt van de publieke be- Na afloop vond de. prijsuitrei- fw?on Slaagde oag geworden '""'"rK, TOOriaar king plaats in Hotel Smit, door I °-ie hopelijk elk jaar herhaald zal dden zieli in het voorjaar Burgemeester Loeders worden. schuldig gemaakt aan diefstal van Voorzitter Kloosterman bracht I Op de verkregen ervaring moet oen partij graan ten nadele van dank aan eigenaren, rijders, de men voortbouwen, opdat de Wie-de firma H. E. Havtema, te M-d- Harddraverijveren. ..Prms Hen-rmgermeergemeenschap een dag n-mee.. langstelling, en vooral de guldens loketten hadden druk werk. Jammer was het, dat er naast de baan honderden mensen ston den, die van de gelegenheid ge- HARMONIE „APOLLO" JUBILEERT. Dinsdag 27 September a.s. be antwoord. t Is. alsof de donker- staat Harmonie „Apollo" te Den heid over zijn ziel bij het ogenblik Qever 30 ja een f w waaraan dikker wordt. J. „Heer! waar dan heen?", zodoordat het zilveren jubileum in roept, zo kermt 't in zijn ziel. Hij de bezettingsjaren viel, meer zoekt, maar hij vindt niet. totdat. dan gewone aandacht zal worden hij straks gevonden wordt. Gevon- i besteed. den door Jezus Christus, van Wien j Het wordt een ware feestdag hij las en van Wien Filippus hem verhaald. Ds. C. G. WIEGERS Schager Markt. leden die meer dan 25 jaren ac- 'werking verlenen. voor Oost-Wieringen. Wij allen weten, welk oen bijzondere plaats „Apollo" in de harten der bevolking van Cost-Wieringen inneemt en daarom kan men er verzekerd van zijn dat deze Op de gehouden Veemarkt bevolking op ondubbelzinnige warén aanvoer en prijzen wijze van haar ingenomenheid 15 Paarden f 350f 750 ,zal blijk geven. 3 Veulens f 150f 200; 8 Stie- j Ter gelegenheid van dit jubi- ren Centrale; 14 Mag. Gelde leum heeft ..Apollo" een koetien f 350f 525; 60 id. Vette; jubileum-jblad uitgegeven, dat Ier met voldoening op gewezen. Centrale: 16 Kalfkoeien f 650jhuis aan huis zal worden ver-'dat de vereniging züch tot de f 850: 2 Vaarzen f 300f 350 spreid, waarin men naast 'n waar-J hoogste graad heeft opgewerkt. „Wij wonen op Wieringen, Wij kopen op Wieringen/ [zen. 4 eerste ere-prijzen. 4 twee-| Geldig voor het tijdvak van de ere-prijzen en een derde ere- 35 Sept. tni 8 Oktober 1949 'prijs. Voedingsmiddelenkaarten 909 Een keurig blad, dat alvast De burgerij schonk 2 vaandels 321 v'-ee* A B D) 100 er vlees veel belooft voor de a.s. feestdag n.1. in 1922 en 1939. 322 Vlees (A. B) 300 gr. vlees en welks inhoud de harten van Tegen Dinsdagavond zijn be-j'323 Vlees (D) 100 gr. vlees de .,Apollo''-aanhang met trots sturen van plaatselijke vereni- 39^ (A B D) 250 gr rijst zal vervullen. gingen uitgenodigd om Direc-|326 Alg. (A. B) 200 gram kaas Een ereplaats wordt ingeruimd Bestuur en leden van250 gr. korstloze kaas voor het trio dat de vereniging -.Apollo te huldigen. 334 Alg. (D) 100 gram kaas ODrichtte, t.w. de heren Jac. Bet Wiron Symphonie Orkest 1 0f ^25 gr. korstloze kaas Bakker Cz., C. Koorn Vz., en D. Ien de Kon. Muziekveren. „Har-, (De letters achter de bonnum- Verfaille en voor de 10 overige j mooie zullen daarbij hun mede-jmers geven de kaarten aan, tief lid der vereniging waren. De Voorzitter, de Heer Jac. Bakker en ook anderen, als A. Buma, D. Verfaille en Jn. Smid Gz. halen oude herinne ringen op, waaruit men zal kun nen ieren dat de vereniging ups en downs heeft gekend. Zaterdag 1 en Zondag 2 Octo- voorkomen.) I waarop de betreffende bonnen ber zullen speciale avonden voor donateurs en kunstlievende leden worden gegeven, waarop „Apol lo" het muzikale gedeelte zal verzorgen en een blijspel zal worden opgevoerd. Bal na. Bonkaarten ZA, ZD, ZC, ZE, MD, MH 911 (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken.) Geldig zijn de bonnen gemerkt met de letter A. Bovenstaande bonnen kunnen 7 Pinken Centrale: 4 Tijdkoeien f 350f 500; 9 Nuchtere Kalve ren Centrale 93 Mag. Schapen f 45f 75: 115 id. Vette Cen trale; 137 Lammeren f 35f 57.50 2 Bokken en Geiten f 25- f 40 76 Biggen f 40—f 55; 37 Konijnen f 0.50f 3.25 Haan- reeks van advertenties van de staan behaalde „Apollo" eenmaal tjes f 0.50f 2.50. plaatselijke middenstand, met de de wisselprijs, 24 eerste prijzen, 82 Kippen f 2.003.25. 1 opwekking ,12 tweede prijzen, 2 derde prij- Wij twijfelen er niet aan of I reeds vanaf Vrijdag 23 Septem- grcot; Niet zonder reden echter wordt j het zal een prachtig feest wor- ber worden gebruikt. den en gaarne onderstrepen wij j De niet-aangewezen bonnen de opwekking in de feestkrant 304, 305, 308, 309, 310, 311, 315, om Dinsdag a.s. ter ere van|316. 317, 318 en 319 kunnen „Apollq de driekleur uit te worden vernietigd. derend artikel van de Burge- de Ere-afdeling. meester, talrijke bijzonderheden Het corps staat nu al 18 jaarjsteken. over de levensloop der vereni- onder de bezielende leiding van' „Apollo". ook namens onze ging kan lezen uit de bijdragen dhr. v. Glabbeek. die „Apollo" i lezers hartelijk gelukgewenst, van bestuursleden en directeur, groot heeft gemaakt. ,Ga voort op de ingeslagen weg, Het blad is verlucht met tal- opdat nog meerdere successen rijke illustraties en telt een In de 30 jaar van haar be-]zullen volgen en blijf uw be langrijke raak in de culturele opbouw dezer gemeente, tot lengte van dagen vervullen. WIERINGEN. NED. HERV. GEMEENTE. Maandag a.s. begint het Bos mol k - meisjes afd. weer. Nieuwe leden kunnen NU ook weer komen. Eosvolkvriendinnetjes Mooween in rekent op jullie. I GUIDO D.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1