ÖITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBUD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Zaterdag 1 October 1949 Vierde Jaargang No. 92 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telêfoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat^e/t, Bouwt aan zyri toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1 80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per mm. druk. Kleine annonces 1 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. ISRAËL - ZONDAG. Zondag 2 October is door de Gen. Synode der Ned. Herv. Kerk bestemd tot Israel-Zondag. De bedoeling daarvan is, dat op die dag de zending onder Israël door de prediking onder de aandacht van de gemeente zal worden ge bracht. Dit streven is begrijpelijk. De Herv. Kerk is bezig met de voorbereiding van een nieuwe Kerkorde. In het ontwerp is art. VIII gewijd aan het apostolaat der Kerk en wordt dit apostolaat gezien onder drieërlei aspectde zending onder Israël door het ge sprek met Israël, de zending onder de volkeren, die nog niet met het Evangelie in aanraking kwamen en de zending, onder hen, die van het Evangelie zijn vervreemd, de zgn. blanke heidenen, om met Karl Korps Marechaussee bestaat 135 jaar. Op 26 October a.s. zal het Wa pen der Koninklijke Marechaus see de dag herdenken, dat het bij besluit van 26 October 1814 werd opgericht. Het ligt in de bedoe ling dit 135-jarig bestaan te her denken op een voor dit wapen gepaste wijze. Op de dag zelf zal in de morgen te Apeldoorn een gedenkteken worden onthuld ter nagedachtenis aan de in de oor logsjaren gevallen leden van het Wapen en van het voormalig Korps Politietroepen, welks voor oorlogse taak thans weder wordt verricht door de Koninklijke Ma rechaussee. Het zal zeer op prijs worden gesteld, indien familiele den van hen, die het Wapen met Maximumloonnonnen overbruggingssteun landarbeiders. Schager Markt. Donderdag, 29 Sept. 1949. 9 Paarden f 350 a 900 3 Veulens f 175 225; Stieren centrale 600 45 idem vette centr.; 12 Kalfkoei en f 650 a 850; 4 Tijdkoeien f 400 a 600; 3 Pinken centr. 5 Graskalveren 150 a 190; 7 nuch- Barth te spreken. Aan de zending dit monument hoopt te eren, aan onder Israël is nu de eerste Zon- I wezig zullen willen zijn. Nadere dag van October gewijd. Het getal j hieromtrent gewenste inlichtingen der bijzondere Zondagen is daar- zijn te verkrijgen bij de Comman- door weer met één vermeerderd, dant der Koninklijke Marechaus- De eerste Zondag van November see, Raamweg 4 te 's Gravenhage. is voor de zgn. uitwendige zending Het voornemen bestaat voorts en in de Adventstijd zal er een j om 0p 27 October een défilé te Oecumenische Zondag zijn om houden voor autoriteiten en geno- Door de minister van sociale f zaken is bij zijn beschikking van 21 Sept. j.1. bekend gemaakt welke loonnormen voor bereke ning van overbruggings- A steun en sociale bijstand voor tere kalveren centr 141 schapen landarbeiders moeten worden msgere f o5 a i5. 4/ iaem >ette aangehouden. centr; 178 Lammeren f 40 a oG: Voor Noordholland zijn deze 8* Biggen f 40 a 55; 27 Konijnen loonnormen: voor vakarbeiders a L-; 91 Kippen f 1.-50 a van 1 Mei t.m. 15 October f39.49 8 50; Haantjes f 0.50 a 2.50. voor ongeschoolde werkkxaclv MAANSTANDEN 1949. Vrijdag 7 October V. M. Zaterdag 15 October L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 2 October 6.41 18.17 3 October 6.43 18.14 4 October 6.45 18.12 5 October 6.46 18.10 HOOG WATER TE DEN OEVER. 2 October 4.41 5.28 3 October 5.57 6.32 4 October 6 52 7.21 5 October 7.38 8.00 aandacht te vragen voor het werk voor de eenwording der Kerken. Velen zullen dit overbodig, al thans overdreven vinden, met na- digden te 's Gravenhage. Hieraan zullen een groot aantal mare- chaussee's van alle korpsen deel nemen. Zij zullen defileren zowel me waar het gaat over Israël, te voet, per motorrijwiel als met Waarom zo'n ophef gemaakt over pantserwagens, terwijl het stan- dit aspect van de zending Zijn j daardeskadron gekleed zal zijn in de andere sectoren niet veel be- blauwe uniform. Dit meer mas- langrijker het werk onder de saie ontreden naar buiten zal voor heidenen en onder de on- en bui- het eerst na de oorlog voor velen tenkerkelijken Als men de zaak in de lande de gelegenheid bieden van het standpunt der getallen uir kennis te maken met de herboren bekijkt, stellig Maar dat is geen Koninklijke Marechaussee, dan kerkelijk standpunt. De Kerk wei de oude banden te verstevigen. heeft te maken met de zeer bij zondere geloofspositie van Israël. Israël is nu eenmaal het volk der belofte, het volk der openbaring. Uit Israël is de Christus voortge komen, die het voorzegd was, die het verwachtte en die het op het beslissend ogenblik verworpen heeft. Zo werd Israël tot de pach ters van de wijngaard, wien de wijngaard wordt afgenomen (Mc. 12 1 - 12) tot het raadsel der ge schiedenis (Prof. Kraemer), waar Paulus mee worstelt en voor welk ln de namiddag zal de Com mandant van het Wapen een re ceptie houden te 's-Gravenhage, waarop een ieder, die hieraan be hoefte gevoelt, in de gelegenheid zal zijn haar gelukwensen aan ts bieden. De dag zal worden be sloten met een feestavond voor officieren, onderofficieren en ma- rechaussee's met hunne dames in het Gebouw voor Kunsten en We tenschappen te 's Gravenhage. Het gehele programma van de herdenking van het oudste Korps ten over diezelfde periode f37,37 Over de periode 17 Qct. t.m. 12 Nov. naar dezelfde onderschei dingen resp. f 36.88 en f 34.90; over de periode 14 Nov. t.m. 25 Febr. resp. f 32.78 en f 31.02; over de periode 27 Febr. t.m. 11 Mrt. resp. 36.88 en f 34.90 en ten slotte over de periode 113 Mrt. t.m. 29 April resp. f39.49 en f 37.37. Voor de gemeente Wieringer meer is echter een geheel afzon |deriijke regeling vastgesteld. Hier zijn de loonnormen, naar welke overbruggingssteun en sociale bijstand aan werkloze landarbeiders zal worden bere kend, ais volgt: over de periode 1 Mei t.m. 15 Oct. resp. voor vakarbeiders en ongeschoolde werkkrachten f 43.73 en f 41.61; 17 Oct. t.m. 12 Nov. f 40.84 en 38.86.; van 14 Nov. t.m. 25 Febr. f 36.30 en f 34.54; van 27 Febr. t.m. 11 Mrt f 40.84 en 38.86 en ten slotte jover de periode 13 Mrt. t.m. 30 ;Apr. resp. f43.73 en'f 41.61. Tentoonstelling. Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 1 October 2 uur tot Maandag 3 October 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen Op de N.R.S.-tentoonstelling tearts alleen voor spoedgevallen 's-Hertogenbosch op Donderdag aanwezig de artsen 22 en 23 Sept., behaalde het rundVeenis, Beeker. Hoogkamer, ..Geertje 32 N.R.S. 2007465 een Koning, Van Wieringen, Verheul, 1 A prijs in de rubriek melkgeven- Bouwman, Schreuder en Nauta. de koeien, geboren na 1 October 1944 en voor i October iMSeii Zondagsdienst Dierenartsen het rund Roza II N.R S. 169267 K.S. een 2e prijs in de rubriek ZONDAG 2 OCTOBER. melkgevende koeien geb. voor Aanwezig de Heren v. d. Kolk, 1 Oct. 1941. De eigenaars dezer Nw. Niedorp Dekker 't Zandt, runderen waren resp. M. Monts- Afwezig de Heren Bouwman, ma en C. J. Montsma. beide woon- Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. aehtig op Haukeshoef," Wieringer- randweg Slootdorp. =—=3— Daar in deze rubrieken slechts Succes - Nieuws weinige dieren uit Noord-Holland UULC^ nieuws. afkomstig werden bekroond, hier zeer zeker gesproken den van een bijzonder resultaat op fokgebied. mag Programma voor Zondag 2 Oct. wor- I V.V. 1 Succes 1. vertr. 11.30 u. Wiron 2 Succes 3 Vertrek 1.45 u. per fiets. Succes 4 Kaagvogels 3 Av. 2.30. BKC Jun. - Suce. Jun. Vertrek per fiets om 9 u. Succes A Kaagv. A, Aanv. 10 u. Wiron B Succes B. Vertrek per fiets 9 uur. Flevo C Succes C, (Zaterdagm.) Aanvang 4 uur. len de diensten met ingang van j Succes 1 zal opnieuw een zware die dag worden onderhouden door De nieuwe busdiensten gaan Maandag a.s. in. De nieuwe N.A.C.O.-ciienstrege- ling ingaande 3 October a.s. is verschenen. Voor wat Wieringen betreft zul- 0. V. B., Afd. Wieringen. de lijnen belegt- de! O. Den Oever 'Anna Paulowna) het O.V.B., de Kooij, Den Helder. Naar wij vernemen, Afd Wieringen van (Onafhankelijk Verbond van Be drijfsorganisaties) ter gelegenheid Schagen. Q Den Oever Westerland volk de beloften nochtans geldig der Koninklijke Nederlandse Land blijven (Rom. 911). macht, draagt een waardig ka- Men zou Israels tragische ge- rakter. Het zal wederom een van schiedenis in het christelijk tijd- j die hoogtijdagen voor het Wapen vak kunnen schrijven onder het i zijn, waarop niet alleen de banden gezichtspunt van de verwerping tussen de verspreid gelegerde leden van Christus, zijn vreselijke lot- van het Wapen worden verstevigd, gevallen daaruit verstaan door- j doch dié ook in het verleden op dat het Christus verwierp als zijnhet personeel steeds een onverge- Messias werd de opstand van Bar telijke indruk maakten en de ka- Kochba mogelijk, die tot de eva-meraadschap zo zeer bevorderden, cuatie van het Joodse volk leidde zijn spreiding over het Romeinse hebben niet wezenlijk getracht Rijk. waardoor het gedwongen Israël er de ogen voor te openen, werd te leven als Semitisch volk dat het Jezus van Nazareth ten te midden der arische europese onrechte verworpen heeft, dat Hij volken, wier rasinstdnet daardoor ook hun heil is en blijft en dat voortdurend geprikkeld werd Israël geen toekomst hebben zal (rasinstinct bestaat, maar het .zonder Hem en tegen Hem, dat mag on^e houding niet bepalen, zonder Hem de nieuwe staat want het is geen norm En dit, Israël een onzeker geval zal blij- S.B. Leeuwarden Den Oever de KooiAlkmaar. S.C. Heerenveen Den Oever de KooiAlkmaar. De O-iijn is betrekkelijk weinig veranderd. De regelmatige 2-uurs sneldienst op Den Helder bleef j behouden evenals de weinige rit- I van haar 1-jarig bestaan een I grote openbare Propaganda-feest- I avond op 15 Oct. a.s. i Medewerking verleent het wel bekende cabaret-gezelschap „Tem- po" uit Wieringen. Kaarten in vóórverkoop ver krijgbaar aan de bekende adres sen, schijnende adv. in ons blad. DISTRIBUTIE. Opheffing agentschap Wieringen. Naar wij vernemen is de Heermk_ P. de Nooijer, laatstelijk werkzaam J P°n in een daar gereedstaande puntje meenemen van Den Oever. dobber hebben. Wel heeft I.V.V. tot nu toe niet veel gepresteerd, maar wij geloven stellig, dat de Ilpendammers meer in hun mars hebben. Succes 3 zal tegen Wiron 2 goed voor de dag moeten komen om een behoorlijk resultaat te beha len. Erg gerust op de afloop zijn we niet. Wil Succes 4 niet op de onder ste plaats belanden, dan moet van Kaagvogels gewonnen worden. De Junioren deden het de eer ste wedstrijd niet slecht, of ze te- °Ji. Ö*L bi??6u,^rt ver" ten °p het Station Anna Paulowna gen B.K.C even "succesvolzullen voor doorverbinding op de trein. zijn. menen we te moeten betwij - j Naar wij vernamen zou het in j het voornemen liggen passagiers Succes A krijst tegen voor Station Anna Paulowna te Van Ewijcksluis te doen overstap- Kaagvo- gels A opnieuw de kans om 2 pun ten rijker te worden. Succes B kan misschien een rasinstinct werd gevoed door een godsdienstig ressentiment van christelijke zijde de Joden moes ten leven als het vreemde ooster se volk te midden van de euro pees-christelijke volkeren, wier Heer zij gekruisigd hadden, waren alle voorwaarden voor denhaat aanwezig en aan die j Ned. Herv. Kerk, die met de woorj haat hebben Christenen niet al- den van haar komende Kerkorde tijd weerstand weten te bieden „in het gesprek met Israël zich Maar haat blijft onchristelijk richt tot de synagoge en tot allen, en daarom heeft de christenheid die bij het uitverkoren volk beho- aan het volk Israels een schuld ren, om hun uit de Heilige Schrift een menselijke, een politieke, maar te betuigen, dat Jezus de Chris- ook een religieuze. Zij heeft dit tus is". ven, pion op het grote schaak bord der wereldpolitiek, speelbal der politieke grootmachten in het nabije Oosten en dat zijn vastig heid alleen in Jezus Christus ligt. Van het doorbrekend bewustzijn Zo van de zendingstaak aan Israël Jo-getuigt de Israel-Zondag in de als distributiebeambte te Wierin gen en Anna Paulowna van de Distributiekring Den Helder, per 1 October ontslag aangezegd. De Heer de N. heeft geruime tijd geheel alleen het agentschap op Wieringen verzorgd en verlaat als laatste het Wieringer distributie - toneel. Hij deed zijn werk op uit nemende wijze en was in de om gang met het publiek steeds zeer voorkomend Ten gerieve van het r dat daardoor een reis naar Den j Helder wordt bespaard, houdt een ambtenares van de kring Den bus en omgekeerd de passagiers komende van de trein in de bus naar D^n Oever. ongewijzigd. Helder thans iedere Maandag zit ting in een bijgebouw van de secre tarie aan de Mekkenstuinweg. Terug uit Indonesië. De O-lijn bleef (2-uursdienst.) S.B. en S.C. nemen m.i.v. Maan dag hun route over Wieringen en de Kooi. Alkmaar Leeuwarden (S.B.) met een uurdienst, vanaf Den Oever naar Alkmaar 7.40, 8.40 enz. tot 21.40 en vanaf Alkmaar publiek 6,10> 7-10 enz' tot 2010 u- Al deze' »r npii' I bussen rijden ook Zondags behalve de eerste 's morgens vroeg. Zij geven prachtig Succes C tenslotte moet, af gaande op het behaalde succes tegen Succes B. van Flevo C kun nen winnen. Allen veel Succes en zorgt op tijd aanwezig te zijn. R. K. - Nieuws. aansluiting volk aan zijn lqt overgelaten voor Mogen steeds meerderen dit P Kooij. Legerno. 251221023 van reisduur is door *iet nemen Middenmeer krijgt eigen parochie. Voor de Katholieken te Mid denmeer e.o. zijn belangrijke ge beurtenissen op komst. Er zal S.C. Allernaar Heerenveen v.v. n L een Parochie Middenmeer wor- onderhoudt een 2-uurdienst mf' <!er '"gesteld, dezelfde vertrektijden als S B. De De Bisschop van Haarlem i op de treinen in Alkmaar in Zui delijke richting. zo ver zij het niet gehaat heeft en gaan verstaan als opdracht aan vervolgd. De Christenen hebben de christenheid, niet om onder zich weinig of niet met de Joden Israël zieltjes te winnen, maar om bezig gehouden in godsdienstig Israël te dienen door het nader heeft, naar ons wordt medege- 439 R. I. Veldpost Batavia, de nieuwe route niet tien minu- £efï'c-ld de WelEerw. Heer P. J deelde mede onder dankzegging ten verkort. opzicht. En dat is de grootste schuld. Zij te brengen tot het ware heil. Slootdorp. Ds. J. VINK. voor de regelmatige toezending van de Flevo-Bode mede dat hij op 12 October a.s. naar Nederland zal terugkeren. de Wit tot kapelaan te Wierin De busverbindingen zijn thans germeer benoemd met de op wel zeer goed geregeld 47 x per dracht de oprichting van deze dag kan men Wieringen in alle nieuwe parochie voor te berei- richtingen verlaten. den.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1