UITGAVE 'VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN EEN BRIEF UIT AMERIKA. Woensdag 5 October 1949 Vierde Jaargang No. 93 Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlana Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst l Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. U.L.O.-school Wieringen werkt mee aan de N.I.V.O. - actie. In velerlei opzicht wordt gewerkt aan het herstel van de goede ver houdingen tussen Nederland en Indonesië. Het Rode Kruis b.v. helpt met kleding, voeding en geneesmiddelen en zo heeft de N.I.V.O. het Ned. Ind. Vriend- schaps- en Opbouwfonds een ac tie ingezet om de Indonesische jeugd aan de meest noodzakelijke leermiddelen te helpen. Deze leermiddelen zullen dooi de Nederlandse jongens en meis jes en hun ouders als een daad van meeleven en vriendschap wor den aangeboden. Er is in Indone sië nl.. een nijpend gebrek aan schriften, potloden, inkt, leien, griffels e.d. Vaak moet daar om dat er geen schrijfgereedschap is, met stokjes en spijkers in het zand worden gekrast. Onderwij zers moeten met puimsteen werken omdat er geen krijt is. In de hulp die de N.I.V.O. zich voorstelt, ziet men een unieke gelegenheid een wederkerig vriend schappelijk contact tot stand te brengen dat tot onderlinge waar dering tussen jong Nederland en jong Indonesië zal kunnen leiden. De N.I.V.O. jeugdcontact-actie is als volgt georganiseerd die in Indonesië algemeen met grote instemming is begroet. Iedere leerling, jongen of meis je, zendt een blanco schoolschrift aan een Indonesische leerling van dezelfde leeftijd en sekse. Op de eerste bladzijde van 't schrift wór den-naam, adres, leeftijd en school v.d. afzender (ster) vermeld. Daar onder wordt 'n briefje of opstel letje geschreven. Voorts wordt er op de binnenzijde van de kaft 'n prentbriefkaart of foto geplakt van het dorp of de stad waar de leerling hier in Nederland op school gaat. Het opstelletje kan bijv. een beschrijving of toelichting van de prentbriefkaart zijn. Dit zal voor de Indonesische leerling die het schrift cadeau krijgt, aan leiding zijn om op zijn of haar beurt een briefje terug te schrij ven en daarin iets te vertellen over Indonesië. Ook is het toege staan om in het schift een pot lood of pen te leggen. Het behoe ven volstrekt niet spiksplinter nieuwe exemplaren te zijn. Kan men als extra cadeautje nog een leesboekje of een strengetje bor- duurzijde en wat naalden missen, dan is dat ook bijzonder welkom. Want dat zijn allemaal dingen, die- ginds veelal nog slechts een ideaal zijn óf helemaal niet te krijgen óf peperduur. Alles moet er met guldens betaald worden. Zowel het openbaar als het bij zonder onderwijs zal in de giften delen. Overal waar nood is wordt geholpen. Omgekeerd zorgt de N.I.V.O. er voor, dat de antwoord-biieven van de Indonesische jongens en meis jes aan de leerlingen hier te lan de die een schrift inzonden, weer worden uitgereikt. Bovendien kunnen de leerlingen hier te lande ook belangrijke hulp verlenen door mede te helpen de N.I.V.O. STEUNZEGELS (sluitze- gels) re verkopen. De prijs van deze fraai uitgevoerde zegels be draagt slechts f 0.25 per serie van 6 verschillende naar Indonesische motieven ontworpen zegels. Zij zijn ook verkrijgbaar in boekjes van 4 series voor f 1. Naar wij vernemen zal de U.L.O.- school te Hippolytushoef aan de ze actie deelnemen en zodoende haar bijdrage leveren in de herop bouw van het wederzijds vriend schappelijk contact tussen Neder land en Indonesië. Wij ontvingen van de Familie Stijfhoorn (voorheen te Midden- meer) een brief, waarin de eerste indrukken van het verblijf in Amerika worden weergegeven. Zij bewonen reeds een aardig huis woonkamer en twee slaap kamers, benevens enige andere apartementen. Dank zij het feit dat zij veel familie in Amerika hadden, was het eerste begin voor hen minder moeilijk en werden zij van alle kanten geholpen. Zij ontvingen als „welkomst- gave" 50 weckflessen met groente, fruit, vet. vlees enz., be nevens 35 blikken met diverse producten, geld, kleding, meubi lair, tot zelfs een ijskast toe. Het „in-het-zadel-helpen" van le Kunstkringavond De eenvoudige, met enkele woor- den weer te geven inhoud van „Nachtrepetitie", het stuk dat Uor^Qr Maandagavond voor de Kunstkring cratische standsvërLnï Wieringen In Cinema cie Haan crauscne geest stanasverscnn, j__r rv.rv.omo" *rr»r»- v.cr vnotiioHt „AL KON IK VOOR NIETS TERUG, IK DEED HET NIET." zcals in Nederland, kent men in Amerika niet. Hoewel men ruim 20 kilometei van de dichtstbijzijnde kerk af museeró. woont, heeft men toch iedere Zon- ziiweBen die werden be- iaB„fiefenheid een kerkdienst wandeld vóó* ifet simpele gegeven door „Comedia" voor het voetlicht werd gebracht, kon niet alléén de oorzaak zijn dat het talrijk opge komen publiek zich zo heeft gea te wonen. De brief besluit met een harte lijke groet aan alle vrienden en kennissen in de „oude wereld." Het aares der Familie Stijfhoorn is p.a. Richard Meinema R.R. 1 Coleta Hlinois (U. S. A.) SPELING DER NATUUR. Bij de Heer Mölling te Smerp naar een happy ending werd ge voerd gaven de spelers voldoende gelegenheid zich volkomen te ge ven in de door de Fransman Fe- rence Molnar knap geschreven rollen. Het waren ook de puntige en geestige dialogen en de juiste ty peringen die het knappe spel maakten in dit stuk dat de aan wezigen van begin tot einde heeft geboeid. Bovendien gaf de vaart anderen beschouwt men, volgens m^n iets bijzonders kunnen en vi0theid het geheel een bijzon- de brief, als een vanzelfsprekende z*en> n-l- een pereboom, waar- ^ere charme. zaak, daar men zelf bij de komst aan 3 peren midden aan de Han Bentz van den Berg als in de „nieuwe wereld" ook voort-^tam groeien. Sandor Tural, de toneelschrijver, geholpen moest worden. 1 excelleerde in het bijzonder. Hij Het „winkelen" geschiedt in; OPBRENGST COLLECTE had een dergelijke rolbeheersing Amerika ook anders dan hier. Al- en gaf zulk meesterlijk spel dat les is in de grote warenhuizen1 Bet Bestuur van de Band ^ij clit stuk als 't ware droeg. Het verpakt en geprijsd. „Men neemt Nederland-Indië, brengt hartelijk publiek uitte daarvoor ook alge maar een „karretje" en laadt daareiank voor de gehouden collec- meen bewondering. Het pessirnis- zelf in wat men nodig heeft." Bij ten op de bruiloften, voor onze me van zijn medewerker 1,1 nsky MAANSTANDEN 1919. Vrijdag 7 October V. M. Zaterdag 15 October L. K. ZONSTANDEN 1949. zen op ond. 6 October 6.48 18.08 7 October 6.50 18.05 8 October 6.52 18.03 HOOG WATER TE DEN OEVER. 6 October 8.14 8.32 7 October 8.45 9.00 8 October 9.13 9.29 Berghuis-de Krijger Kok-de Vries Folkers-van Hall Be Muziekveren. „Apollo" deed aan de levensblijheid van Sandor Tural geen afbreuk. e:i bo- f 7,27 vendien slaagde deze Munsky 15.<.John Soerj er nog in de lachers 13,20 i °P ziJn hand te krijgen. Met- de jonge componist Albert Adam (Jef de Groot) in de moei lijke rol van de zich bedrogen ge- de uitgang der zaak werdt dan de jongens over Zee. I totale prijs vastgesteld. Wat het levensonderhoud be- I trefi, merkt de Heer S. op. dar I dit goedkoper is dan in Neder- i land. Voor 1 wittebrood, 2 kg ap- j pels, 2 oakjes sigaretten, 1 pond j i rooktabak 1 pond rozijnen enj yoor d ehQuden bij, pond pudding plus een witte kool h inh;£»i r Rn^7!voeiend minnaar was een drietal betaalde hij slechts 1.69 dollar. h 1 h v §evormd dat °P een merkwaardige i Een mooie jurk kost 5 dollar, een ei}, volgende zaken w^ze entrée maakte doch in wier paar mooie schoenen 5 a 6 dol- Mevr. Hollander-Koorn f 3,50j vreugden en teleurstellingen van lar 1 paar gewone kousen: 0.74 De Heer Wiegman f 3,50 j harte werd meegeleefd, dollar; een mooi laken 2.65 dol- voor het houden van een Band-; Het wat ruimer en vol dank- j lar. .busje. baarheid jegens de acteur Almady Met hun loon van 40 dollar kan i men in Amerika veel meer doen dan hier met een weekgeld van 40 gulden, j Men heeft dan ook geen spijt I dat men de „grote sprong" ge- waagd heeft, en zou niet meer i naar Nederland terug willen. 'Henk Richters) gestemde hart van de beeldschone actrice Hona Szabo 'Edy de Boen deed die teleurstellingen ontstaan doch de spitsvondige schrijver Tural bracht alles in het reine. Van de overige door dit stuk ge weven figuren dient vooral de butler Dwornnitschek (Ton Lutz) met ere genoemd. Zijn spel, men denke aan de gesprekken met Tural. was meesterlijk.. Het is overigens wel iammer dat de Nederlandse Toneelwereld bij het juist aangevangen seizoen niet ever andere, qua inhoud sterkere speelstukken beschikt. Ook de Voorzitter de Heer J. Boon getuigde daarvan in zijn openingswoord en wees er op dat het voor de Kunstkring ook dit maal moeilijk is geweest van start te komen. Met het uitstekend ge slaagde seizoen van de vorige win ter voor ogen was het dubbel moei lijk geweest een keuze te doen al dus spreker. Als inzet van de serie voorstel lingen mag deze opvoering echter geslaagd heten want het publiek heeft zich met „Nachtrepetitie" uitstekend geamuseerd. We gelo ven stellig dat de Kunstkring er in zal slagen het juiste tegenwicht vcor dit vrolijke spel te vinden om een andermaal ook de liefhebbers van de meer dramatische kunst tevreden te stellen. ALKMAARS LANDBOUW TENTOONSTELLING i Twee Wieringermeerders heb ben als fokker successen be haald op de N. R. S. tentoon stelling op Donderdag 22 en 23 Septèmber j.1. De Heer M. Montsma met „Geertje" 32 N.R.S. 2007465, be haalde een 1 A-prijs in de Afd. melkgevende koeien, geboren na 1 October 1944. STICHTING PROEFBOERDERIJ DE PROF. Dr. J. M. VAN BEMMELENHOEVE W.-meer. WINTERGERST. De plaats die de wintergerst op Zoals wij reeds opmerkten, is de onze bedrijven inneemt, is in ver- rassenkeuze niet groot wij werk houding tot de zomergerst, die ten met 2 rassen, n.1. Vinriicat cn vele malen meer wordt- uitgezaaid, Urania Eerstgenoemde fungeerde niet groot. Het beperkt zich tot ais standaardras. de grote bedrijven, waar men bij Grondsoort Zavel, die rijk is het opmaken van het bouwplan aan kalk, voldoende Kali bevat, meer rekening moet houden met verder dankbaar is voor een super- de werkverdeling. Wintergerst is gift en grote behoefte aan orga- vroeg, waardoor de oogsttijd wordt nische bemesting, verlengd. Ook het rassen-sorti-VoorvruchtVroeg gerooide ment is niet groot, vergeleken metaardappels. tarwe of haver, (zie de rassen- Bemesting Stoppelknollen voor lijst.) Duidelijk blijkt hieruit het groenbemesting, 400 kg Super verschil. 17%, 300 Kg. K. S. per H.A. Bekijken wij de markt-noterin- Zaaizaadhoeveelheïd Voor bei- c ff™ gen van de laatste tijd. dan zijnde rassen 125 kg. per H.A. 16926, K.S bekroond met een de prijzen voor voergranen Zaaldatum 26 October, wat 2 E prijs in de afd. melkgevende merkelijk hoger dan voor tarwe, voor wintergerst laat genoeg is. koeien, geboren na 1 October Misschien is het daardoor te ver- Grote der veldjes: 80 m2, met 1941. klaren, dat men belangstelling drie herhalingen. Beide heren zijn woonachtig krijgt voor het verbouwen van Het weer tijdens de groei-peri- op „Haukeshoef", Wieringerrand- wintergerst. of dat goed gezienede Op een zachte winter volgde is Daar kan ik hier niet op in een droog vroeg voorjaar Juni gaan. Van meer belang achten was fris en koek wat een langza- wij het, bekend te maken, welk'me rijping bevorderde, wat gun- rcsultaat wij dit jaar hadden met stig is vóór een goede opbrengst, ons goed geslaagd wintergerst- rassenproefveld op de Proefboer- 26 Augustus werd geoogst, met derij. weg, W.meer. Paardenmarkt Schagen. CONCLUSIE Uit deze cijfers i blijkt in de esrste plaats de re- i gelmatigheid van ons proefveld en de mogelijkheid dat wintergerst ender gunstige omstandigheden een grote opbrengst kan geven. Verschillen van 19%. zoals wij hier aantreffen, zal wel geen vas- re regel zijn. Maar het pleit toch wel voorde grote productiviteit van de Uranïa-wint er gerst. Wanneer wij tenslotte nog een nadere beschouwing willen geven, dan merken wij cp dat wij hebben geconstateerd, dat Urania in het begin trager, aanmerkelijk slapper en een week later rijp is dan Vin- dicat. Kreeg Vindicat een 8 voor kwaliteit, Urania kreeg een zes. Van de zijde van de kweker wrerd de opmerking gemaakt, dat Urania met minder zaaizaad toe ken. Het uitstoelings-vermogen bij dit ras moet groot zijn. Ook zou Urania niet zo wintervast zijn als Vindi cat. Wij hebben hiermee niet vol doende ervaringen. Wel weten wij dat de wintervastheid bij onze wintergerst algemeen maar matig is. J. SCHIPPER. Proef boerderij, 10-9-'49. Schagen, 3 Oct. 1949. Aangevoerd 46 stuks. Rijtuig- paarden f 600—950 Werkpaardeu f 400—650 2'--jarige f 500—650; V jarige f 300—400 Hitten f 350—550 Slachtpaarden f 300 550. Handel matig. Mogen de leerlingen dezer school voor zover zij een beroep doen op de medewerking ook van ouders en burgerij, begrip vinden voor hun nobel werk en daarin spontaan daadwerkelijke medewerking on dervinden. het volgende resultaat Opbrengst in Kg. per are. datum legeren stro gem. rela korrel gem. rela No. ras rijpheid in tief tief i Vindicat 13 Juli 20% 63.3 56.6 3 71.7 68.4 - 100 55.7 56.4 100 5 70.3 57.1 2 Urania 18 Juli 75.6 66.8 4 70% 78.0 78.7 115 65.7 67.4 119 6 82.7 69.7 Weer thuis. Zondagmiddag 5 uur arri- veerden in deze gemeente uit Indo nesië na des morgens te 8 uur te j Rotterdam te zijn gedebarkeerd de j dienstplichtig marinier J. Numeij- er en de vrijwilliger M. Hoep en 1 echtgenote. Voor hun thuiskomst bestond grote belangstelling. In de Koningstraat waren overal de vlaggen uit en ook op Vatrop was ..de buurt" in rep en roer om het 1 echtpaar Hoep een welkom thuis ie bereiden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1