UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBUD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN NIEUWE BONNEN BRIEVEN. D. W. 0. - Nieuws. Zaterdag 8 October 1949 Vierde Jaargang No. 94 Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlana Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat ':left, Souwt aan zijn toekomst I Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.30 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. ZWIJGEN. Wie een wacht zet voor zijn mond bewaart zichzelf, maar wie onbedachtzaam spreekt, brengt onheil. Spr. 13 3. Er zouden minder kwade dagen zijn en meer goede, er zou minder worden geschreid en meer gejuicht, er zou minder vijandschap worden gevonden en meer vriendschap, er zou minder gevaar voor een derde wereldoorlog bestaan en meer kans op vrede, als.... de wijze woorden van de Spreukendichter óók (en immer) in praktijk wer den gebrachtde mens, wie en wat hij ook is, een wacht zette voor zijn mond, niet onbedacht zaam sprak en geen kwaad met kwaad, schelden met schelden en laster met laster beantwoordde. O, die verraderlijke tong, o, die gevaarlijke lippen Een woord eenmaal over de lip pen keert niet weder, gaat sneller dan een pijl en treft. Vóór we spreken, onbedachtzaam spreken en daardoor onheil stichten, is het goed eens te denken aan de dichtregelen Bewaak vooral uw lippen wel, Het scherpe woord ontvliedt zo snel O God 't was niet zo boos gemeend Doch 't werd gehoord en wondde fel. Een onbedachtzaam woord, een lelijk, grievend woord kan de goede geest in het gezin bederven, de vriendschap tussen twee men sen verbreken, de opbouw, der Gemeente in gevaar brengen. Heeft het scherpe, boze woord zijn werk gedaan, is het onheil ge sticht, de vrede verstoort, dan klagen velen met cle Spreuken dichter Jezus Sirach „O, dat ik een slot aan mijn mond kon han gen en een vaste zegel op mijn lippen drukken." Lezer of lezeres, zet een wacht voor uw mond Wellicht rijst de vraag maar hoe moet ik handelen, als anderen boze, krenkende woorden tegen mij spreken Chrysostomus heeft eens gezegd „vuur wordt niet met vuur geblust maar met water, een belediging niet met een an dere belediging maar met zwijgen." Dat is zo moeilijk, zult ge zeggen. Ja, zwijgen als men u pijn doet, grieft, beledigt, is niet gemakke lijk. Doch, waar de mond zwijgt kunnen de ogen spreken er gaat een kracht ten goede uit van een rustige, vriendelijke doch ernstige blik van hem, die niet terugscheldt als anderen hem schelden, geen bittere, kwetsende woorden spreekt als anderen hem beledigen. Onder een stille, liefdevolle blik zal de storm in het hart van de ander bedaren, waar een onbedachtzaam woord wellicht een orkaan zou hebben ontketend. Voelt ge, dat de inspanning voor U te groot wordt, het (bijna) onmogelijk is uw tong langer in bedwang te houden, bid dan Jezus, Gij. die zweeg onder haat en hoon, help mij, geef mij kracht te zwijgen. Ds. A. P. GOUDSBLOEM. Nieuwe pachters. Het. bedrijf Schagerweg G 12, v.h. beheerd door de Heer J. Brug- j man, die naar Canada vertrok, is toegewezen aan de Heer K. Munt- jewerff, te Schermerterwijl de Heer J. de Lange, te Wognum. pachter werd van het bedrijf Schagerweg G 13, in de plaats van de Heer K. Koolhaas. VERWACHT JOHNNY BELINDA. Gemeente Wieringermeer. AFSCHEID Mr. Th. A. J. Vosters. i Nadat daags te voren het College van Dijkgraaf en Heem raden afscheid genomen had |van de scheidende secretaris- i penningmeester van het Heem raadschap de Wieringermeer. verenigde zich op de laatste dag van September een aantal per sonen in de vergaderzaal van het Domeinkantoor om in tintieme kring van de heer Vosters af scheid te nemen. Namens de bouwkundige af deling der Domeinen, sprak de heer A. J. Suijkerbuijk de heer Vosters toe, daarbij memorerend hetgeen deze als secretaris van de Commissie Wederopbouw Wie ringermeer verricht heeft. Bij monde van de heer D. Bak ker, bracht het administratief personeel de heer Vosters dank voor de wijze waarop deze het onder hem werkende personeel leiding heeft gegeven. Als blijk van waardering werd een boekwerk overhandigd. Nadat de heer Vosters een woord van dank voor deze, voor hem geheel onverwachte hulde had gebracht, drukten velen deze sympathieke en in de polder zo geziene figuur de hand. W oningbouwvereniging Middenmeet. Woningen staan nog steeds in het middelpunt van de pu blieke belangstelling. Dit kon men weer eens duidelijk zien op de gehouden vergadering van bovengenoemde vereniging. Niet minder dan 72 leden- waren aahwezig, toen Voorzitter Schutringa de vergadering open de. Secretaris Brugman las de no tulen, die onder dankzegging werden goedgekeurd. Het Huishoudelijk Reglement werd door de vergadering goed gekeurd en vastgesteld. In de Raad van Commissaris sen werden gekozen de Heren Dr. A. P. Hoogkamer, J. Silvis! en J. W. J. Aalders. voor het tijdvak van 9 tot en met 22 October 1949. Voedingsmid delenkaarten 909 341 Vlees (A. B, D) 100 gr. vlees 342 Vlees (A. B) 300 gr. vlees 343 Vlees (D) 100 gr. vlees 347 Alg. (A,B) 125 gr. koffie 346 Alg. (A.B) 200 gr. kaas of 250 gram korstloze kaas. 354 Ale. (D) 100 gr. kaas of 125 gram kortloze kaas. 352 Alg. (B) 200 gr. kaas of 250 gram korstloze kaas (De letters achter de bonnum mers geven de kaarten aan, waarop de betreffende bonnen voorkomen. Bonkaarten Bijz. Arbeid enz. I Geldig zijn de bonnen gemerkt met B. Bovenstaaande bonnen kun nen reeds op Vrijdag 7 October worden gebruikt. De niet-aangewezen bonnen 325, 327, 328. 329, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339 Algemeen kunnen worden ver nietigd. UIT F EN DFR VELE maanstanden 1949. Uil ILILiN ULA L-L-r, vrijdag 7 Octobc-r V M Zaterdag 15 October L. K. Medemblik. Toneelliefhebbers voor De Toneelver. „Hierna Beter", die al een reeks van jaren met een prijzenswaardige activiteit het toneelseizoen in Medemblik orga niseert en verzorgt of doet verzor gen, zal ook deze winter Radboud's Veste weer in het teken van het- amateurtoneel doen staan. Zoals wij reeds in een vorig no. ver meldden, heeft zij voor het seizoen 1949'50 een onderling toneelcon cours uitgeschreven, waaraan naast de gastvrouwe een 3-tal zusterverenigingen uit de omge ving zullen deelnemen. Dezer da gen werd het programma bekend 27 Nov. Toneelveren. ,.De Rozen struik". Oostwoud met ..De Dorps dokter" van Jan Fabricius. 11 Dec. Red. Kamer „De Drie Leliën", Twisk met „De heilige vlam" van Somerset Maugham. 8 Jan. „Harmonie", Wieringen met „Adieu enau-revoir", van Henk Bakker. 12 Febr. „Hierna Beter", Medem blik met „Delila" van Franz Mol nar. De uitslag van het concours zal op 26 Febr. door de jury worden i De twee eerste personen na men hun benoeming aan, de Heer Aalders, die niet ter ver gadering was, zal nog gevraagd worden zitting te nemen. De Vereniging zal langs offi- ciëele weg aanvragen indienen om tot nieuwbouw te komen Er werd mededeling gedaan, dat 'binnen enkele dagen de toewijzing van de 40 woningen in de Kerkstraat bekend ge maakt zal worden. Wij zijn zo van mening, dat menig hartje dezer dagen snel ler zal kloppen. Wie zullen tot de gelukkigen behoren Met dank aan de vergadering voor de opkomst, sloot Voorzit ter Schuiringa de vergadering. POLITIE SLCOTDORP. Gevonden: Een sandaal; porte- monnaie, inhoudende 2 cent zadeldekje. grijs, windjack. Verloren Rood-bruine porte- monnaie, inhoudende f 6.- Inlichtingen Politie Sloot- dorp. bekend gemaakt, waarna de be haalde trofeeën aan de prijswin naars worden uitgereikt. Over de verdere verzorging van deze avond kon men ons nog niets definitiefs meedelen. Wel staat vast. dat „Hierna Beter zelf 10 April. (2e Paasdag) nog eens voor het voet licht zal komen met een nog na der bekend te maken stuk. Al met al weer een programma naar het hart van de Medemblik- ker toneelliefhebbers en van velen uit de omtrek. Alvast veel succes, „Hierna Beter" GESLAAGD. Dezer dagen slaagde onze plaatsgenoot A. Rood voor het examen zaakvoerder in Tuinbouw en tevens als aardappelselecteur. EEN MOOI GEBAAR. Een prijzenswaardig staaltje van gemeenschapszin levert de eigena resse van het bekende Café Roe mer door de recette van een op Zondag 23 Oct a.s. door haar te organiseren Balavond ter beschik king te stellen van „Stichting Mu ziektent". De „Tojaco's" doen het niet minder en verzorgen geheel belangeloos de balmuziek. „Wie volgt denkt het Stichtings comité. Bod jong Pitjoeng, 18 Sept. Geachte Heren, Op den duur komt aan alles i een eind, en zo zal het waar schijnlijk zijn, dat de bladen, die U in de week van ontvangst .van dit briefje, naar mij op- stuurt, mij bereiken, als ik aan stalten maak om op de boot te stappen. Want naar menselijke berekening, zal mijn onderdeel lover enkele maanden haar taak kunnen beëindigen. Het is dan ook aan mij, U te l bedanken voor de regelmatige opzending van Uw blad en in jhet bijzonder voor het apart ivoor ons bestemde Kerstnum mer, dat ik midden in de druk te van de acties van vorig jaar j ontving. U moet het door U verrichte werk niet onderschatten, want ,het. is voor ieder van ons van belang, of hij nu met sterren of strepen is uitgerust, of dat hij het zonder moet stellen, dat hij streek- en bedrijfsbladen- ont vangt, ten teken van het feit, dat de gemeenschap, die hij tijdelijk vaarwel heeft moeten zeggen, hem niet vergeten is. Spoedig hoop ik Uw blad weer in de Polder zelf te kunnen dezen, zodat opzending naar mijn veldpostadres niet meer nodig is. Nogmaals dankend voor de door U bewezen diensten, ver blijf ik Hoogachtend, C. DESPLANQUE. Kapitein Cst-Gie 3- Gardereg. Jagers BATAVIA. ZONSTANDEN 194^ zon op ond. 9 October 6.53 18.00 10 October 6.55 17.57 11 October 6.57 17.55 12 October 6.59 17.53 HOOG WATER TE DEN OEVER. 9 October 9.41 9.55 10 October 10.08 10.22 11 October 10.37 10.46 12 October 11.05 11.19 Oudesluis. De cineast D. P. te Oudesluis is in verband met een zedendelict; gearresteerd. De politie stelt een uitgebreid onderzoek in. De leden van „Bouwt Voort" kregen een blik i.d. toekomst J.l. Donderdagavond heerste er een gezellige drukte in de gelag kamer van café-restaurant „De Maaier." Het bestuur van de Woning bouwvereniging Bouwt Voort" had de leden uitgenodigd de plannen voor de montagewoningen te ko men bezichtigen, en pl.m. 70 per sonen hadden gehoor gegeven aan deze oproep. De tekeningen lagen uitgespreid op de tafels en de aanwezigen na men met grote interesse kennis van het interieur en exterieur der te bouwen woningen, terwijl be stuursleden zoveel mogelijk diver se vragen der leden trachten te beantwoorden. Intussen inde de penningmeester Stoel de contributie 1949. daarbij geholpen door de mede-bestuur ders Adriaanse en Koop. Tevens werd vastgesteld wie als lid-aandeelhouder of als liö-be- eunstiger beschouwd willen wor den. Een directie-keet is thans op getrokken ter plaatse waar de nieuwe woningen zullen verrijzen. Wij spreken de wens uit dat de weningen spoedig gereed mogen komen, waardoor Wieringerwerf weer vele burgers meer binnen zijn veste zal krijgen. Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 8 October 2 uur tot Maandag 10 October 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groenhart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Posthuma. t "23 Zondagsdienst Dierenartsen ZONDAG 9 OCTOBER. Aanwezig de Heren Bouwman, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, N,w. Niedorp Dekker 't Zandt. „Jeugd en Gezin." Over dit onderwerp sprak de Heer J. E. Kok Woensdagavond jl. in de Geref. Kerk te W.-werf. Spr. belichtte de diverse phasen in het jeugdleven en wijdde bij zondere aandach: aan de puber teitsjaren en die der rijpere jeugd. Vervolgens schetste hij de ver houding der kinderen onderling in het gezin en hun relatie tot de ouders, en wees op de betekenis van het christelijk gezin in de hedendaagse samenleving. Spr. lichtte een en ander toe met karakteristieke voorbeelden. Na een korte pauze, namen nog een 6-tal aanwezigen deel aan een bespreking van dit op interessan te wijze behandelde onderwerp. Kamp Slootdorp. Voor de bewoners van het kamp Slootdorp werd jl. Maandagavond een filmavond georganiseerd. Ver toond werd „Zeehaviken", een historische film uit het jaar 1564. De film viel zeer in de smaak en wist de aanwezigen van 't be gin tot 't einde te boeien. Schager Markt. Op de gehouden Veemarkt waren aanvoer en prijzen 46 Paarden f 500—f 900 2 Stieren Centrale: 40 Mag. Gel- dekoeien f 300f 625: 98 id. Vette Centrale: 60 Kalf koeien f 500f 850: 10 Vaarzen f 275- ;f 500: 1 Pink Centrale: 6 Gras kalveren f 160—f 225: 19 Nuch tere Kalveren Centrale: 200 'Mag. Schapen f 60f 80; 283 id. Vette Centrale: 404 Overhou- ciers f 45f 60 84 Biggen f 40- if 54 25 Konijnen f 1f 4.50 |S3 Kippen f 2f 3.50. Wedstrijden voor a.s. Zondag. De dames spelen te Anna Pau- lowna om 16.30 tegen Vliegens vlug 2. Cok de Junioren hebben een wedstrijd te Anna Paulowna op dezelfde tijd tegen VI. Vlug A. i Vertrek N.A.C.O.-dienft om i 14.40 uur. De Heren spelen om 15.15 uur te Slootdorp op het nieuwe Sportter- Irein tegen R.A.P. II.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1