UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Voor onze jongens overzee NIEUWE BONNEN Beroepen. Zaterdag 22 October 1949 Vierde Jaargang No. 98 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerl. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlana Post De Haukes. Tel. NO. 3. Giro No. 149972. Een vol! ^jat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag*. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Reeds worden door ons weer voorbereidingen getroffen voor een speciaal Kerst- en Nieuwjaarsblad voor onze jongens overzee. Over enkele weken zal dit per zeepost als inlegvel van de Flevo Bode worden verzonden, opdat bet tijdig in het bezit van onze militairen komt. Het inlegvel zal ook als bijblad van het Oude jaarsnummer voor onze lezers hier te lande worden verspreid. Zij die een Kerst- en/of Nieuwjaarsgroet voor zoon, broer, verloofde, vriend of kennis in dit blad willen plaatsen, moeten zo spoedig mogelijk de tekst daarvan aan een der bekende adressen opgeven. In ieder geval moeten deze groeten uiterlijk 15 NOV. a.s. in ons bezit zijn. GEEFT DUS TIJDIG OP De kosten bedragen f 0.25 per regel druk, minimum f 1.25. Ds. J. H. Post, Geref. predikant November te Wieringerwerf, ontving een be- WAT IS DE MENS Dit is zeker, menselijke groot- heid en de heerlijkheid Gods gaan niet samen. Paulus zegt, dat alles waar hij als schriftgeleerde zo trots op was, waardeloos is gewor den, toen hem de heerlijkheid van Jezus Christus geopenbaard werd. Toen Kaulbach de Groother togin van Mecklenburg Schwerin zou schilderen, verscheen zij fees telijk uitgedost, de brede band met onderscheidingen over' de borst. Als de schilder haar zo ziet, zegt hij dat moet weg hoogheid, dat bederft het schilderij. Maar; dat is een belediging voor de Kei- j zer, zegt zij. Goed, dan zal ik u schilderen, maar mijn naam zet; ik er niet onder. Zwijgend legt dej hoge dame dan de band af. Dati kost een mens strijd, vnor hij de| franje en opschik aflegt, en een voudig komt zo als hij is. Want de massa wil verblind worden, wil I vereren en aanbidden. Want de mens is toch wat hij in de ogen j Voor het tijdvak van 23 Oc- der mensen is! Werkelijk? Alle^ober tot en met 5 ijdelheid en eerzucht gelooft het zijn geldig de volgende bonnen: roep van de kerk te Holwerd (Fr.) en zegt het. Daarom verven de dames hun haren en gezichten en'361 Vlees (A, B, D) 100 gr. vlees handen. Maar het is bedrog En 362 vlees (A, B) 300 gr. vlees wie ogen heeft en het leven kent, ziet onder die verf, ellende op el lende. En ik zou al deze mensen de korte indrukwekkende Bijbel-,3®6 &iai?. ^aa woorden uit 2 Koningen 9 in herin- 250 gram korstloze kaas nering willen brengen. Koning 374 Alg. (D) 100 gram kaas of Jehu kwam te Jizreël. Als Izebel125 gram korstloze kaas dat hoorde, blankette zij haar ge-(De letters achter de bonnum- zicht, versierde haar hoofd, en mers geven de kaarten aan, keek uit het venster. En hij hief waarop de betreffende bonnen zijn aangezicht op en zeide Wie voorkomen is met mij Toen zagen op hem i twee, drie kamerlingen. En hij twccst apva artpv zeide: stoot ze van boven neder. TOE SLAGK AARTEN En zij stieten haar neer, zo dat1 Vooi het tijdvak van 23 Oc- haar bloed aan de wand en aan tober tot en met 5 November genheid aangrijpen om U harte- de paarden spatte, en hij vertrad zijn geldig de bonnen gemerkt lijk dank te zeggen voor de haar.... De mens is niet wat hij met de letter C. I „Flevc-Bode", die mij van het voor de mensen is.De mens is De niet aangewezen bonnen 344 plaatselijk nieuws op de hoogte wat hij voor God isDe wereld 345, 348, 349, 350, 351 kelpt hoüden. Samen met de brie- en de mens zijn geschapen om 353 355' 356, 357 358 ven .van ^huis, blijf je er op deze God de schepper te loven om zijn 359 Algemeen kunnen worden m'nr'p11i Naam te verheerlijken. Dit is 011- t: .j verder is t. ere- nret.t.i ze roeping, als schepsel Gods on- I zen schepper lof en ere geven, op de plaats waar wij staan, in het I leven van alle dag. Wordt door ons leven God verheerlijkt De Vergadering O. V. B. MAANSTANDEN 1949. Vrijdag 28 October E. K. H.Hoef Zaterdag 5 November V. M. Zondag 13 November L. K. 23 October 24 October 25 October 26 October ZOKSTAKDEN 1949. zon op f.19 7.20 7.22 724 ond. 17.29 17.27 17.25 17.23 HOOG WATER TE DEN OEVER. 23 October 24 October 25 October 26 October 9.04 9.24 9.46 10.05 10.29 10.46 11.15 11.32 363 Vlees (D) 100 gram vlees 364 Alg. (A, B, D) 250 gr. rijst BRIEVEN UIT INDIË. „Zo actief zijn ze bij ons niet." Dat de gratis toezending van de ..Flevo Bode" aan alle .Jongens overzee", afkomstig uit Wierin gen Wieringermeer, nu reeds een jaar lang, gewaardeerd wordt, bleek deze week ook weer uit de brief van res. 2e lt. M. Meeuwsen, te Bandoeng (voorheen te Sloot- dorp). Hij schreef Wil ik meteen deze gele- In „Concordia" te werd Donderdagavond een ver gadering gehouden van het On afhankelijk Verbond Bedrijfs- orgar.Üsaties afd. Wieringen. De Voorz., dhr. P. Ottens, opende de vergadering en gaf direct daarop het woord aan de 'spreker van deze avond, de heer v.d. Berg, hoofdbestuurder van O.V.B. Het lag oorspronkelijk in de bedoeling dat de heer B. Blok zijl van de E.V.C. aanwezig zou zijn om met dhr. vd Berg van gedachten te wisselen. De weigering en de motieven werden door B. Blokzijl neerge legd (in een circulaire, die op Wieringen werd verspreid. De inhoud werd door vd Berg onder de loupe genomen en weerlegd. Het onderwerp van deze avond was ,.Hoe leven de mensen in Nederland en wat kunnen wij doen om daar verandering in te brengen." ZONDAG 23 OCTOBER. In de crisisjaren waren, aldus j Aanwezig de Heren Bouwman, de heer vd Berg. de vakorgani- SlootdorpHakkesteegt, Schagen. saties niets anders als verleng- Afwezig de Heren v. d. Kolk, stukken van het regeringsappa- Niedorp Dekker 't Zandt, raat voor het uitbetalen van he~. te weinige steungeld. M *#11 11 Vervolgens besprak de spre- YlSaiSlag Medembuk. ker, hoe na de bevrijding de E.V.C. was ontstaan en hoe de Aanvoer in de week van 10 rede, gehouden door de toenma- LOt en met Octobei lige Socialistische Minister 1700 pond lijnaal f 0.98-f 0.86 mooie beloften Inhield die ech-;322 pond fuikaal f 1.53-f 0.«6 ter niet werden ingelost. 142 pond bot f 0.46-f 0.38 352 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 22 October 2 uur tot Maandag 24 October 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot. Groenhart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Posthuma. Zondagsdienst Dierenartsen mens is niet wat hij is voor de mens hij kan groot zijn en sterk en rijk, en waardeloos voor God. j Hij kan arm zijn en veracht, ge- I smaad, gescholden, en geslagen 1 De landelijke federatie van van mensen, en waarde hebbenstichtingen voor oorlogsgetroffe- voor God. Trouw zijn in onze roe- nen, welke organisaties van oor- ping als schepsel Gods is hier zo j logsgetroffenen uit- alle streken zwaar, dat wij het alleen kunnen ,van ons jand omvat, heeft zich Oorlogsgetroffenen tegen wetsontwerp materiële oorlogsschaden. landelijke in de kracht en genade van de Mens, Jezus Christus. Hij heeft deze verloren wereld, vol schijn en bedrog overwonnenDe mens die door Christus is over wonnen, is hier in beginsel, straks In volmaaktheid mensKind van God. O. DEEN. H.-hoef, Oct. 1949. tot de Tweede Kamer gewend met een uitvoerig adres, waarin zij te kennen geeft het wetsontwerp op de materiële oorlogsschaden on aanvaardbaar te achten. Zij doet daarin met de meeste klem na mens de honderdduizenden Ne derlanders, welke door deze onvol doende regelingen ernstig worden gedupeerd, hetgeen voor talrijken volkomen declassering betekent", een dringend beroep op de Kamer dit wetsontwerp niet te aanvaar den. Op cte gehouden Veemarkt Een van ae ernstigste bezwaren. 1 die de federatie tegen het wets- waren aanvoer en prijzen ontwerp koesterti beBtreft de scha_ 10 Paarden f 300 f 750 deregeling voor bedrijfsuitrustin- 20 Ti.iükoeien f 350f 600 gen. H.i. wordt deze categorie 5 Stieren Centrale 69 Magere schade nog altijd op zeer onbe- Geldekoeien f 300-f 575 128vredigende wijze geregeld. Schager Markt. id. Vette Centrale 40 Kalf- koeien f 600f 850; 6 Vaarzen f 350f 425 3 Pinken Centrale 7 Graskalveren f 150f 200 99 Mag. Schapen f 55f 75 148 id. Vette Centrale; 198 Over De Graaf v. Schagen houders f 45f 65; 6 Bokken en ldema Knibbe Sr. Geiten f 15—f 50; 72 Biggen Groep II. f 40-f 57; 20 Konijnen f 1.00- Hoogland Commandeur f 7.50; 36 Kippen f 3f 5.- Hauwert Hoekstra Schaakclub „W.-werf." Uitslag tweede competitiewedstrijd. Groep I. 1—01 Verder is 't erg prettig op deze manier medeleven uit Nederland te ondervinden. Ik mag er mis schien wel bij vertellen, dat er al meermalen iemand jaloers naar m'n „Flevo-Bode" gekeken heeft, en dan opmerkte ..Zo actief zijn ze bij ons niet." Ik mag U dat compliment wel doorgeven, en U kunt er van verzekerd zijn. dat alle militairen van onze gemeente U dankbaar zijn voor Uw werk en trots zijn op hun gemeente. Zó'n gemeente (duimpje op (Het stemt steeds tot voldoening te vernemen dat dit initiatief van het bestuur der „Stichting Flevo- Bode" op prijs gesteld wordt. Een hartelijke groet aan al „onze jongens" en een spoedige terugkeer toegewenst, Red.) J. Venema van 43 Garderegt. Jagers C Div. deelt mede, dat hij spoedig naar Nederland hoopt" te komen, zodat de toezending van de Flevo-Bode kan worden ge staakt. Verder schrijft hij „U, en al len die de verzending hebben mo gelijk gemaakt, nogmaals harte lijk dank voor de toezending en de aangename uurtjes die ik daar door heb mogen hebben. De be- vichten over bekende personen en dingen verplaatsten me weer voor een ogenblik naar de Wieringer meer. Trouw heb ik ook de be richten gelezen over de wederop bouw en me met U verheugd als er weer een zaak werd geopend of weer een deel van een dorp voor bewoning geschikt was. Ik hoop dat U in staat blijft, de jongens 0I dle nog niet naar Holland terug j kunnen, steeds de Flevobode te blijven zenden, dat ook zij steeds I 1—0 op de hoogte blijven van het Wie- 10 ringermeer nieuws.'1 Volgens dhr. vd Berg drei gen de toestanden voor de arbei ders weer precies zo te worden als voor de oorlog. In het havenbedrijf b.v. wor den arbeiders aangenomen voor een halve dag met maximum arbeidsprestaties en dan weer nieuwe ploegen. De troonrede, Millioenennota en' devaluatie werden door cle pond baars f 0.18-0.12; 9886 pond snoekbaars 0.21-0.17; 382 pond blei 0.13-0.05; 1200 pond voorn 0.02; 174 pond karper 0.16 3 ponds snoek 0.14. Prijzen alle per pond, „RODE KRUIS." ^Radboud's Veste is naast de vele verenigingen, die zij al be zit, Maandagavond weer één rijker spreker behandeld en de heer j geworden. Nadat door een voor- vd Berg betoogde dat de arbei- lopig Comité reeds het Nvoorbe- ders werden opgeroepen omjreidend werk was verricht, werd sober te leven en harder te n.l. een afdeling van het Ned. werken, om de gelden op te Rode Kruis opgericht, brengen voor een toekomstige j Deze nuttSge instelUng telde 3e wereldoorlog. in Medemblik reeds een groot De arbeidersbeweging in En-:aantal leden (pl m 300) dis geland erkent alleen officiële echter bii het ontbreken van "n stakingen, dus met die door de eigen afdeling, tot nog toe arbeiders zelf geproclameerd zijn Het oordeel was dan ook, dat de huidige vakorganisaties zijn verworden en het wezenlijke arbeidersbelang uit het oog hebben verloren, ook het We reld vakverbond De pogingen tot internatio nalisatie van de vakbeweging zijn mislukt, en daarna zijn de twee tegenstellingen ontstaan, de Russische en Amerikaanse ar beidersbeweging. Hiervoor moeten komen, al dus spreker, economische arbei dersorganisaties, die uitsluitend de arbeidersbelangen op het oog heeft. Het oude faalde, het nieuwe moet geboren worden. Deze vlotte rede werd door een niet zeer talrijk gehoor met intense belangstelling gevolgd. De Rondvraag bracht geen nieuwe gezichtspunten. POLITIE. sorteerden onder de afd. Hoorn. Thans is aan deze toestand, die die in de grond van de zaak ei genlijk minder gewenst was, een eind gekomen. De K.N.M.V. Kampioensrit. Nader vernemen wij omtrent de 36 uurs betrouwbaarheidsrit van de K.N.M.V., die heden Vrijdag is begonnen dat over Wieringen de oude wegen zullen worden bereden. In Hotel Koster aan de Rijks weg te Hippolytushoef zullen al ledeelnemers (verplicht) een uur rusten. Theoretisch kan de eer ste deelnemer om 7.15 uur v.m. binnenkomen, maar 't zal wel wel wat later worden. Er zal dus volop gelegenheid zijn van dit motor-evenement, dat enige uren in beslag zal ne men. kennis te nemen. Gev. een armbandhorloge en Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofd- |een gekleurde bal. straat. 14. Hippolytushoef. Inl. b: de Gem

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1