UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE ONTWIKKELING VAN DE TELEFOONDIENST IN DE „SECTOR MIDDENMEER." Woensdag 26 October 1949 Vierde Jaargang No. 99 Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlana Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat legft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.30 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Voorzichtig bij mist en nevel Hoewel het najaar zich tot vorige week nog steeds van een fraaie kant heeft laten zien, tra den in de avond- en ochtend ure® in verschillende delen van het land vrij d'ichte nevel- en mist vormingen op. In verband hiermede en ook met het oog op de zeker te ver wachten perioden van zware mist, geeft de ANWB de wegge bruikers, zowel in hun eigen be lang als dat van anderen, de vol gende klemmende adviezen VOETGANGERS Ga bij zware mist buiten Uw werkuren niet onnodig uit. Gebruikt het trottoir. Steekt de straat recht over en liefst niet in de nabijheid van ee.i kruispunt. Zijn er geen trottoirs of voet petden, loopt dan links op de rij weg, zodat U het U tegemoet komende verkeer kunt zien en tijdig uitwijken. WIELRIJDERS Zorgt voor een goede rijwiel verlichting, zowel voor als ach- ter; mankementen daaraan kun nen bij mist zeker fatale gevol gen hebber- Rijdt ook overdag met licht en richt de stralenbundel naar bene- den. Maakt gebruik van de rijwielpa den. Wanneer er geen rijwielpaden zijn, rijdt dan uiterst rechts. Weest vooral voorzichtig met linksaf slaan let nog scherper op het overige verkeer. AUTOMOBILISTEN EN MOTORRIJDERS. Rijdt bij mist overdag en 's avonds met gedimde lichten. Zorgt, dat Uw achterlicht helder brandt j Geeft op kruispunten met Uw licht knipper-signalen. Let vooral op bij het linksaf slaan en weest uitermate voorzichtig bij het oversteken van de weg. Let bij het verkeer in grote ste den speciaal op de trams deze zijn bij mist pas op zeer korte af stand zichtbaar. Bedenkt tevens, dat de tram aan zijn vaste baan gebonden is. Uw richtingaanwijzer is geen toverstaf. Integendeel, bij mistig weer is ze nog minder zichtbaar dan anders. Parkeert buiten de rijbaan, de levens van andere verkeersdeelne mers en het behoud van Uw eigen wagens hangen er vanaf. Let ook op de onbewaakte over wegen, ze zijn bij mist nog ge vaarlijker dan anders. In het algemeen geldt dus Weest nog veel voorzichtiger dan anders en rijdt langzaam. In korte tijd veel werk verzet. Einde 1950 zal het onvoorziene omstandig heden voorbehouden mogelijk zijn ook hier het gewenste nummer zelf te draaien. In verband met de bouw van de automatische telefoon centrales op diverse punten in de polder, hebben wij ons gewend tot de Heer G. L. van Sluis, te Middenmeer, het hoofd van de „Sector Middenmeer" van de telefoondienst, waarbij behalve Wieringermeer, ook Wieringen Van Ewijcksluis tot halfweg de Afsluitdijk Medemblik, Opper does en Twisk, benevens de daar aanwezige radio-centrales behoren. Wij werden in de gelegenheid gesteld een dezer automatenhuisjes van binnen te bezichtigen, terwijl de Heer Van Sluis ons bereidwillig enige inlichtingen ver schafte over het herstel en de perspectieven van de tele foondienst in de Wieringermeer. Bus Stockholm Parijs via Afsluitdijk Naar het Vrije Volk verneemt' worden er pogingen gedaan om de internationale autobuslijn Stock holmParijs een uitgebreide route door Nederland te geven. Tot nu toe gingen deze bussen via Hen- gelo, waarbij de passagiers over- nachten in bad Boekelo. Het ligt in de bedoeling het vol gende seizoen een deel der bussen via de Afsluitdijk, die voor vreem delingen een bijzondere attractie is, door Noord-Holland naar Haar lem te doen rijden, waar de passa giers dan zouden overnachten. Via Den Haag en Rotterdam en België 1 zouden dan de bussen hun route naar Parijs vervolgen. Wat er overbleef. Mei 1945 waren in de Gemeente Wieringermeer 7, in de overige plaatsen van de „Sector Midden meer" nog pl.m. 35 aansluitingen intact. Op Wieringen b.v. waren de „bevrijders" zelf bezig geweest met het opruimen der toestellen of dwongen zij de inwoners deze in te leveren. Snel herstel. Momenteel zijn er in de polder 689 aansluitingen, terwijl het to taal der abonné's in deze sector 1319 bedraagt. De grote achterstand die er was, is nu reeds geheel en snel inge haald. Wensen gaan in vervulling. Toch waren er nog enige pach ters in onze polder, die gaarne een telefoonaansluiting wilden heb ben, daar zij zeer afgelegen wonen, doch juist hierdoor kon hun ver zoek aanvankelijk niet worden in gewilligd. Het aanleggen van on dergrondse kabels over grote af standen, terwijl er weinig aan sluitingen zijn, is nl. economisch niet verantwoord. Een andere oplossing ten deze was wel mogelijk, nl. het aan leggen van zg. „luchtlijnen". Doch hiervoor was tot nu toe door de bevoegde instanties de gevraagde vergunning nog niet verleend, daar deze vreesde dat de daarbij behorende telefoonpalen het land schap zouden ontsieren. Thans vernemen wij, dat de ver gunning ontvangen is, zodat ook bedoelde pachters in telefonisch contact komen met de buitenwe reld. De gebouwtjes, waarin de 'telefooncentrales geves tigd zullen worden, worden gebouwd door de Firma Koorn de Jong, te Medemblik, in opdracht van de Rijksgebou wendienst. In totaal zijn er in de Polder 7 stuks in aanbouw, nl. te Nieuw- Almersdorp, aan de Ulkeweg, Noorderkwelweg, Westerterpweg, Ooster-Middenmeerweg, bij het nieuwe Raadhuis te Wieringerwerf, terwijl de 7de te Middenmeer, de knooppunt-centrale wordt. Bovendien worden eindcentraïes gebouwd te Hippolytushoef, Den Oever, Medemblik, Opperdoes en Twisk. Na de automatisering vormen deze plaatsen tezamen met de Wieringermeer één telefoonnet. De gebouwtjes zijn voorzien van dikke muren en dubbele ramen De telefoonkabels komen via de kelder de centrale binnen verder worden in deze gebouwtjes ge plaatst het rek met de automa ten, gelijkrichter en accu's, droog- apparaat, zodat het interieur op de leek weer de indruk zal maken van „hoe - houden - die - tele foonmensen - dat - uit - elkaar", terwijl de speciale constructie der gebouwtjes tot doel heeft stof en vocht zoveel mogelijk te weren, want. de geringste onreinheid oe fent een storende invloed uit op de apparatuur. Laat dus ook nooit een telefoon toestel in een vochtige of stoffige ruimte plaatsen. Wanneer de automatisering van het telefoonnet alhier een feit is, zullen de centrales de taak der telefonistes overnemen. Door het draaien van een num mer met de kiesschijf brengt men op de centrale diverse electro- magneten in werking', die op hun beurt weer automatische schake laars besturen, waardoor de ge wenste verbinding tot stand ge bracht wordttevens zorgen de centrales ervoor dat het geluid versterkt wordt, zodat men over schier onmetelijke afstanden kan spreken. Treedt in een der centrales een storing op, dan wordt dit door een lichtsignaal in de knooppunt centrale te Middenmeer automa tisch gemeld. Dadelijk trekt een instrumentmaker er op uit om de storing te verhelpen. Normaal worden de gebouwtjes eens per maand gecontroleerd en tevens gereinigd. Hoe geschiedt nu de overschake ling van het niet-automati.sche op het automatische net Voor de abonné's heel eenvoudig. Tegen de tijd van de automatisering zullen zij tijdelijk allen twee telefoontoestellen hebben, die verbonden zijn met twee draadjes. Op aanwijzing van de Telefoondienst moeten op een zekere tijdstip die draadjes door alle abonné's worden doorgeknipt en.... de automatisering is het I volgende ogenblik een feit gewor den i I Iedere abonné zal hieromtrent tijdig nog nader geïnstrueerd wor- den. Verdere uitbreiding. Aan de hand van de gegevens die het uitbreidingsplan biedt, is men steeds aan het overwegen op welke plaatsen het gewenst is dat er weer nieuwe kabels moeten wor den gelegd. Ook hier geldt dus, dat „regeren vooruit zien is." Juist is er weer een kabel gelegd op de plaats waar de nieuwe straai met de montagewoningen zal ko- 1 men, te Wieringerwerf. Etalageverlichiing. Gedurende de maanden Novem ber en December 1949 en Januari 1950 is het aan winkeliers o.a. ver boden des morgens van 79 en des namiddags van 46 uur «be halve Zaterdags) hun étalages te verlichten. Indien zij zich echter o.m. te- i genover het electrisch energiebe drijf verbinden in deze perioden niet meer dan de helft van de lampen, zoals die de vorige winter in winkel en étalage aanwezig waren, te ontsteken, kan hen ont- heffing van bedoeld verbod wor- j den verleend. Van iedere zodanige verbintenis I wordt een verklaring afgegeven. De winkelier dient deze verklaring I voor het raam van zijn win kei- J pand te hangen. Indien men een i zodanig bewijs niet heeft mag op de genoemde uren in bedoeld tijd- j vak geen enkele etalageverlichting I worden gebezigd. I Voor het aangaan van deze ver- j i bintenis zijn op alle gemeentese cretarieën, (met uitzondering van die te Alkmaar en Den Heider) i formulieren verkrijgbaar. Een Frans-Hollands recept. De Paling is een ongetwijfeld bij uitstek Hollands gerecht, Naast de klassieke gerookte paling geven wij U hier eens een recep; naar Franse inspiratie, waardoor U j deze zalige ris eens op andere j wijze kunt bereiden. De schoongemaakte en gewas sen palingen worden in moten gesneden en in een stoofpan ge daan met zout, peper, knoflook. thym, laurier, peterselie, kleine uitjes en champignons, welke in grediënten men van te voren in boter heeft laten smoren. Vergeet U vooral geen enkele van deze „kleinigheden" die juist door hun nauwkeurig berekende combinatie het typerende van de Franse kook kunst vormen. Nu giet men er rode wijn op en brengt alles aan de kook. Zodra de wijn kookt doet men er een half glas brandewijn bij dat men aansteekt en 'n kwar tier lang laat branden. Het gerecht wordt gebonden met bloem die met boter werd geroerd en men doet het op een schaal gegarneerd met stukjes in boter gebakken brood, z.g. croütons. MAANSTANDEN 1949. Vrijdag 28 October E. K. Zaterdag 5 November V. M. Zondag 13 November L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 27 October 7.26 17.21 28 October 7.28 17.19 29 October 7.29 17.17 HOOG WATER TE DEN OEVER. 27 October 12.01 28 October 0.21 12.53 29 October 1.20 1-55 Het vinden en verhelpen van storingen is iets wat men slechts lëert door langdurige ervaring. Een „storing die blijft" is gemakkelijk op te sporen een storing die af en toe eens optreedt maakt soms een uit gebreid onderzoek en langdurig experimenteren noodzakelijk. Uit eindelijk beheersen de „mannen van de telefoon" toch altijd weer de materie. Ook kan het gebeuren dat een heel vak „.uitvalt", zoals onlangs, toen een baggermachine „en pas sant" ook even de telefoonkabel opbaggerde Dan trekt er een montageploeg op af om zo snel mogelijk de herstelling te verrich ten. Het opheffen van storingen wordt nog zeer bemoeilijkt door gebrek aan onderdelen. Reparaties aan centrales worden 's nachts uitgevoerd, zodat aange slotenen daar geen hinder van on dervinden. Zo staat de Heer Van Sluis met zijn medewerkers steeds kiaar om de wensen van de telefoon-abon- né's zoveel mogelijk te vervullen, en de telefoondienst hier te vervol maken. waardoor zij ook een be langrijke bijdrage leveren aan de wederopbouw en de verdere uit bouw van de polder Bestaardersbond W.meer De vorige week werd in Hotel Lely, te Slootdorp, op initiatief van de Bestuurdersbond Wierin germeer, een vergadering belegd met de verschillende vakgroepen der bij het N.V.V. aangesloten organisaties. Het doel dezer vergadering was de diverse problemen, waarmee de arbeiders in deze tijd kampen, on der ogen te zien, en de propagan- da-actie te bespreken. De voorzitter, de Heer P. Smit, sprak in het openingswoord zijn voldoening er over uit, dat zovelen ter vergadering gekomen waren. Secretaris Bij post memoreerde de belangrijkste verrichtingen van de Bestuurdersbond. O.a. Arbei ders-Avondschool een afdeling van de Bouwvakarbeidersbond en een correspondentschap van de Transportarbeidersbond een af deling van de V.A.R.A. Verder herinnerde hij aan het welgeslaagde 1-Meifeest en de propaganda door middel van de wonder-filmw-agen. In totaal werden 52 nieuwre leden voor het N.V.V. ingeschreven, waardoor de afd. Wipringermeer het- beste landelijke resultaat boekte wat betreft de ledenwer ving, en hierdoor in het bezit kwam van de wisselhamer. De voorzitter merkte op. dat men vastbesloten is op de inge slagen weg voort te gaan de wnn- ter staat voor de deur en hiermee de geschikste tijd om propaganda te voeren. Uitvoerig werd hierna gediscus sieerd over de vraag op welke wijze het beste de aanval op de ongeorganiseerden kon worden on dernomen. Besloten werd de actie gezamen lijk te voeren, en ten deze een al gemene ledenvergadering uit te schrijven om de propaganda-groe- pen samen te stellen. Nadat de voorzitter nog stilge staan had bij de verontrustende stijging der kosten van het levens onderhoud en er op gewezen had aar het N.V.V. als zijn taak ziet ook ten deze voor zijn tienduizen den leden op te komen, werd deze geanimeerde vergadering gesloten. YISAFSLAG MEDEMBLIK. Op de Gem. Visafslag werd in het tijdvak van 17 t.m. 22 Och aangevoerd 236 p. lij naai f 0.99—0.86 2160 d. fuikaal f 1.65—0.76 244 p. bot f 0.510.46 1726 p. baars f 0.24 0.13 8946 p. snoekbaars f 0.38 0.22 148 p. blei f 0.13—0.07 624 p. voorn f 0.05—0.01 36 p. kar per f 0.24. Alles per pond. DOOPSGEZ. GEMEENTE. Woensdag 26 Oct. Oct. 's av. 8 uur Zusterkring Hippolytushoef. Donderdag 27 Oct. \s av. 8 uur Kring van Jonge Zusters. 4.3Ó5.30 Lees- en Vertelclub. Uitgave Stichting Flevo-Bode Verantwoordelijk redacteur te vens redacteur voor Wieringen N H. Klomp, Klieftstraat 12: Hippolytushoef. Telef. No. 103.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1