UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Zaterdag 29 October 1949 Vierde Jaargang No. 10» Eedactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", West-erland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan fijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdagi Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs lö cent per m.m. dra! Kleine annonces f 1.—, per stuk van te hoogste 4 regels. En de hofbeambte geloofde, Honderd gram vlees extra, en heel zijn gezin. Jo. 4 53. De hofbeambte heeft een zieke thuis. Zijn zoon is ziek, zware koorts, stervensgevaar. En vader doet dan alles, om zijn kind te redden. Als die man gehoord heeft, dat Christus weer in Ga- lilea is, in Cana, gaat hij naar Hem toe. Of de Heer toch met hem mee wil gaan zijn jongen is ziek. Hij zal sterven, als Jezus zijn wondermacht niet bij hem gebruikt. Zo'n verzoek heeft Christus al verschillende malen gehoord. Hoe veel vaders en moeders zullen Hem,, de Heer van leven en dood, hetzelfde gevraagd hebben, dat j kan niet anders. De mensen had den zoveel wonderen van Jezus gezien, dat ze bepaald lastig wer den. Overal haalden ze Hem bij. Dan deed Hij maar weer een won der. Telkens maar weer een won der. U zoudt misschien denken, dat de Joden nu onderhand wel geloofden in zijn wonderen daar- j om kwamen ze met hun zieken naar Christus toe. Maar bij een grote massa bleef het geloof al leen aan het uiterlijke, aan het i wonder hangen. In Christus zelf, in zijn zending, in zijn Messias- schap geloofden ze niet. Zo kunnen we het woord van Christus begrijpen, dat Hij tot de j hofbeambte zegt „als ge geen tekenen in wonderen ziet, gelooft ge niet." Christus is niet op de wereld gekomen om wonderen te doen. Hij kwam om de mensen I naar God Zijn Vader, te brengen. Daarom moesten de mensen in Hem, in Christus geloven. De won- deren moeten en kunnen dat ge loof opwekken maar dan moet j dat geloof ook verder gaan, dan alleen naar de uitwendige tekenen. Dan moeten ze Christus als Zoon van God aanvaarden, zijn leer aannemen en beleven. Die hofbeambte laat zich door Christus' woord niet ontmoedigen. Nog dringender bidt hij „Heer, ga mee voordat mijn kind sterft." Nu doet Christus iets bijzon ders. Hij gaat niet mee. Caphar- naüm ligt een flinke 30 K.M. van Cana af. Maar die afstand is geen belemmering voor Christus' macht. Als Christus meer dan een gewoon mens is, als Hij de Zoon van God is, dan zal zijn macht die 30 K.M. ook aan kunnen. „Ga, uw zoon leeft". Die man gelooft, gaat heen en vindt zijn zoon de volgende dag gezond en monter voor hem staan. Die hofbeambte en heel zijn gezin, zijn voortaan diep gelovige mensen. Dit is een ideaal voor elk christengezin in deze tijd. Het hardste hebben we nodig, geloof is Gods goedheid, wijsheid, barmhartigheid, liefde, zorgen, hulp. Dat moeten ook on ze ouders meegeven aan hun kin deren. Waarom spreken we met onze kinderen niet veel meer over Gods goedheid en liefde Waarom wordt God niet in alle ge zinnen herhaaldelijk genoemd Alles wat is en zijn zal en alles wat we in het gezin meemaken komt toch van Hem Gods goed heid en liefde, is immers het bes te wat we onze kinderen mee kun nen geven het harde leven in. J. LANGENDIJK, pastoor. Het slechte weer heeft een gro ter aanvoer van vee op de slacht- markten veroorzaakt. Hierdoor is het mogelijk voor de lopende rantsoeneringsperiode (tot 6 No vember a.s.; een extra vleesbon aan te wijzen, n.1. bon 365 „Alge meen" die recht geeft op het ko pen van 100 gram vlees. De nieuwe melkprijs voor de boer. De Minister van Landbouw, Vis serij en Voedselvoorziening heeft de gemiddelde producentenprijs voor melk voor de op 6 November 1949 aanvangende nieuwe produc tie-periode vastgesteld op 17.75 cent per kg melk met 3.5% vet. Ook in het nieuwe melk-produc- tie-jaar zal er verschil zijn in de prijs gedurende de winter- en de zomerperiode. De wintermelkprijs voor de boer zal 19.70 cent bedra gen en de zomermelkprijs 16.70 et., per kg melk en bij een vetgehalte van 3.5 De gemiddelde prijs van 17.75 cent per kg melk met 3.5% vet komt overeen met een prijs van 16.75 cent per kg melk met 3.3 vet. Voor het thans eindigende melkproductiejaar was de gemid delde melkprijs 17.75 cent per kg met 3.3% vet. zodat de nieuwe prijs 1 cent lager is. Het Ministerie zal binnenkort de vaststelling van de prijs nog nader toelichten. De jaarvergadering van 't Nut. Het Nutsdepartement „Wierin germeer" kwam j.1. Dinsdagavond in „De Maaier" in jaarvergadering bijeen. De voorzitter, de Heer P. de Jong, te Wieringerwerf, deelde in zijn openingswoord mede, dat het bestuur een bijdrage van f 300. ontvangen had uit het Prins-Bern- hardfonds, welk bedrag besteed is voor de aankoop van nieuwe boeken. Verder memoreerde spr. de di verse avonden, die in het afgelo pen seizoen gehouden zijn. Uit het verslag van de penning meester bleek dat er een batig saldo van f 228.was. De aftredende bestuursleden Mevr. Harshagen-Visser en de Heer Lammers werden beiden her kozen. Algemeen werd betreurd dat er nog niet meer gebruik gemaakt wordt van de uitleenbibliotheek. Het be stuur zal nagaan op welke wijze de animo ten deze vergroot kan worden. Hierna volgde bespreking van het win terprogramma. Medegedeeld werd dat de Heer A. F. J. Porti el je, directeur van „Artis", hier een lezing zal hou den. Verder is aangezochtProf. Bleeker, directeur van het K.N.M.I. te De Bilt, welke zal spreken over „Het samenstellen der weerberich ten." Uit de kring der leden werd de wens geuit, ook een avond samen te stellen met „eigen krachten." Ook zal getracht worden dit jaar een prima toneelgezelschap hier te doen optreden. Het optreden van Mej. Aafje Top. Hierrta was het woord aan Mej. Aalje Top, die op voortreffelijke wijze voordroeg „De Parel", van John Steinbeck, een Mexicaanse volksvertelling. Deze begaafde kunstenares slaagde erin de aanwezigen 2 uur lang te boeien met het verhaal over Kino en Gouana en hun kind Kiotito Kino, die als duiker een kostbare parel gevonden heeft, ondervindt met dezijnen dat de uitbreiding van aardsx bezitgeen vermeerdering van levensgeluk voor hen opleverde. De Heer De Jong, dankte Mej. Top voor haar prachtige presta- i tie, waarna sluiting der vergade ring volgde. De aanbesteding van 32 kleine boerderijen met woningen. Vrijdagmorgen j.1. werd door de Rentmeester der Domeinen 'namens de Staat aanbesteed dei herbouw van 32 kleine boerde- rijen in de Wieringermeer. j De uitslag was als volgt Laagste inschrijver voor de per celen I en n (22 boerderijen» j Fa. Van Dijk en Co., Nieuwveen f 395.900.—. Perc. in en IV (10 boerderijen.' Fa. Jan Geusebroek, Medemblik i f 196.300.—. Opvolger Fa. Bot, Heerhugo- waard, massa f 622.550. WELKOM IN DE W.-MEER. In het begin van deze week keerde de Heer B. de Bont uit i Indonesië te Slootdorp (Schel-j jpenbolweg F 41) terug, na zijn( plicht als soldaat-verpleger in Indonesië te hebben vervuld. Cok van deze plaats heten wij j hem hartelijk welkom in onze i Poldergemeenschap, en sproken de wens uit dat hij zich hier; weer spoedig „thuis" zal voelen. DE N.C.R.V.-AVOND. Nader vernemen wij, dat op deze avond, welke 17 Novem- ber a.s. te Middenmeer gehou- jden zal worden, ook het N.C.R.V. i kwartet, o.l.v. de Heer Meindertj j Boekei, zal optreden., D. W. 0. Nieuws. In verband met de Kerkelijke [hoogtijdag worden a.s. ZondagI geen wedstrijden gespeeld. MAANSTANDEN 1949. Zaterdag 5 November V. M. Zondag 13 November L. K. ZONSTANDEN 1949. 30 October 31 October 1 November zon op onc 7.35 17.1 HOOG WATER TE DEN OEVEI 30 October 2.33 3.1 31 October 3.53 4A 1 November 5.17 5.5 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 29 October 2 ui tot Maandag 31 October 8 u. v.n zijn bij geen gehoor bij de eige arts alleen voor spoedgevalle aanwezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogkame Koning, Van Wieringen, Verheu Bouwman. Schreuder en Nauta. Zondagsdienst Dierenartset ZONDAG 30 OCTOBER. Aanwezig de Heren v. d. Kol! Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Bouwmai Slootdorp Hakkesteegt, Schagei Bekendmaking Burgemee s* er en *,vethader van Wieringen brengen ter open bare kennis, dat zij. die hun kin deren gebruik wensen te latei maken van het vervoer per z.£ schoolbus, een aanvraag óaarto moeten indienen bij het gemeente bestuur vóór 15 November a.s. De aanvraag formulieren zij: kosteloos verkrijgbaar ter gemeen tesecretarie en worden op aan vraag toegezonden. Zij, die op genoemde datum noi geen verzoek hebben ingedienc lopen ae kans. dat hun kinderei genoemd vervoer met ingang vai die datum geweigerd wordt. Wieringen, 28 Oct. 1949. Burgem. en Weth. voornoemd L. C. KOLFT, Burgem VAN DUIN, Secretaris FILM-AVONDEN. Op 31 October, 1, 2 en 3 No-^ vember, worden resp. in de kampen Slootdorp, „De Terp" j Oude Zeug en Medemblik, film- avonden gehouden. I U!T ONS HANDELSCENTRUM. HERFST. De maand October tracht op alle mogelijke manieren onze landbouwers ae voet dwars te zet ten. Deze waren de laatste jaren misschien wel wat ai te zeer ver wend in de tijd der bietencam pagne. Dit jaar zal deze lang niet zo vlot kunnen verlopen. Eerstens zijn er meer bieten en ten tweede zal de zware regenval van de laat ste dagen het werk stagneren. Op de boerenerven is het. een mod derige boel geworden nu de zwaar beladen vrachtwagens de bieten wegrijden. Op de polderwegen is het nu voor automobilisten en motorrij ders dubbel uitkijken geblazen. De wegen zijn namelijk bijzonder vet en glad geworden. Ook in ons dorp, en wel speci aal aan Havenstraat en Industrie weg, bemerkt, men dra. dat we midden in de najaarsdrukte zit ten. Bieten vormen het voornaam ste product bij de afzet, maar ook pootaardappelen worden veel per schip afgeleverd. Bij de pakhuizen is het nu wat rustiger de grootste aanvoer van granen is voorbij. Wanneer je echter eens bij en kele pakhuizen naar binnen kijkt, zie je, dat ze alle nog tot de nok gevuld zijn. Schoonmachines draaien dat het een lieve lust is en bij informatie blijkt, dat men, bezig is met het klaarmaken van diverse zaaipartijen voor het a.s. i voorjaar. In het handelscentrum klopt dus nog dagelijks het hart van de handel het klopt langzamer naarmate de oogst ruimt, om straks bij een nieuwe oogst weer sneller voort te gaan. Wij bouwen voort De uitbreiding van ons dorp vindt gestadige voortgang. De 40 woningen in de Kerk- straat naderen hun voltooiing en het wachten is voor velen op het I bekendmaken der a.s. huurders. 1 Ds. van der Wielen kan binnen kort met zijn gezin verhuizen naar de Brugstraat, alwaar de nieuwe pastorie door aannemer Wassink opgeleverd zal worden. De Kerk is nog met klaar, maar men hoopt zo tegen 't einde van 't .iaar het Godshuis in gebruik te kunnen nemen. Op de plaats waar vroeger de oude Gereformeerde Kerk stond, heeft men in spoedtempo een dub bel woonhuis gebouwd. Ook hier zullen over enkele maanden nieu we bewoners kunnen intrekken. Aan de Industrieweg is de repa ratie van het door de storm ver nielde pand der Fa. Haitema ook bijna gereed alleen de golfplaten i moeten nog worden aangebracht, Tenslotte maken wij er melding i van dat woning en winkel van smid Hoekinga ook spoedig afge - bouwó zullen zijn. ALLERLEI. De actie voor de Kleuterschool is in volle gang en „Mercurius" waardeert die personen, die het moeilijke en helaas dikwijls on dankbare werk van lijstcollectes, hebben opgenomen. Wij twijfelen er niet aan. of een ieder, ook zij. die geen kleuters meer hebben, gaven naar vermogen, want het kleuteronderwijs in ons dorp moet doorgang kunnen vinden. Dat onze ouders van school gaande kinderen wel iets tot stand kunnen brengen, bewijst de roy ale giften voor de stichting van een schoolzwembad bij de Wierin- germeerschool. De V.V. Flevo, die zich steeds meer in de belangstelling v.d. pol derbewoners mag verheugen, heef; thans ook in Middenmeer weer de beschikking over een kleedlo kaal. Het veld zelf bevindt zich in prima conditie en de afzetting rond het veld geeft een officieel tintje aan het geheel. Optimisten beweren, dat de terreinaccomodatie nog maar aan de minimumeisen voldoet. Over een jaar of vijf zeggen ze, hebben we tribunes nodig en wat er meer bij een sportveld behoort. We zullen afwachten, maar in ieder geval kunnen we constate ren, dat „Flevo" met haar grote kern jeugdleden, rekent op de toekomst. Ik heb U weer één en ander van ons dorp verteld over enke le weken kom ik weer eens bij U terug. „MERCURIUS." Schager Markt. Op de gehouden Veemark waren aanvoer en prijzen n f 400—f 700 3( ,Tijdkoeien f 350f 600: 8 Stie' ren Centrale 56 Mag. Gelde' I koeien f 325f 525: 171 id. Vette Centrale; 10 Kalfkoeien f 550— f 750 20 Vaarzen f 325—f 500 i 15 Pinken f 300f 425. 6 Pin- !ken Centrale: 28 Nuchtere Kal- veren Centrale: 70 Mag. Schaper f 55—f 65 116 id. Vette Cen trale: 248 Cverhouders f 40f 5£ 12 Graskalveren f 120f 185 4 Bokken en Geiten f 1535 86 Biggen f 35f 55 13 Konij nen f 1-f 7: 48 Kippen f 1.75-f 4 Uitgave Stichting Flevo-Bode Verantwoordelijk redacteur te vens redacteur voor Wieringen N H. Klomp, Klieftstraat 12 Hippolytushoef. Telef. No. 103. VoorzitterG. P. Kistemaker, 'Wagenpad H 46, Middenmeer. Telefoon No. 20 Nw. Almersdorp. j Redacteur voor Wieringermeer J. A. Gerritsen, Fazantstraat 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Drukkerij Corn. J. Bosker. Hoofd straat 14, Hippolytushoef. Telefoon Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1