UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN FELLE BRAND TE MEDEMBLIK EIST VIER SLACHTOFFERS. Woensdag 2 November 1949 Vierde Jaargang No. 101 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlana Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag! Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaa Advertentieprijs 10 cent per m.m. drcl Kleine annonces f 1.per stuk van te; hoogste 4 regels. KRAGGENBURG het jongste dorp in Nederland. De Nederlandse pers heeft dezer dagen veel aandacht gewijd voor het jongste dorp in Nederland Kraggenburg in de Noord-Oost- polder. Naam en ontstaan. Het dorp dankt zijn naam aan het oude Kraggenburg, vroeger het eindpunt van de aanslibbingsdam die in de Zuiderzee opliep, om het dichtslibben van de uitmondling van het Zwartewater tegen te gaan. Een jaar terug was er nog niets, dat er op wees, dat hier eens een dorp zou ontstaan. Grond, die bij het uitdiepen van de Kraggenburgertocht op het droge was gekomen, vormde een langzaam oplopende hoge rug, waarop beplanting was aange bracht. Hierachter is nu het nieu we dorp gebouwd. Een mooie bre de stenen brug over deze tocht geeft vanaf de Smeengeweg toe gang tot het dorp. In de zijkant van de brug is een steen met het jaartal 1949 aangebracht. Er was voorheen alleen een smederij, een grote loods, zoals we die ook ken nen op andere plaatsen in de pol der. Er staan in Kraggenburg mo menteel 60 nieuwe woningen en deze zijn nagenoeg alle toegewe zen of worden binnenkort toegewe zen. De bevolking zal dus, wanneer alle woningen betrokken zijn, ong. 240 zielen, tellen, gerekend naar de normale voor Nederland geldende gezinsverhouding van 1 op 4. Er wonen momenteel nog slechte een 20-tal gezinnen. Een school is er nog niet. Wel is met de bouw hiervan begonnen. Het werd in sommige bladen voorgesteld als was het bijna een landverhuizing, die plaats vond of plaats had gehad. Wie de toe stand in de polder kent zal zeker even bij het lezen of horen van dergelijke berichten de schouders opgetrokken hebben. Er waren bladen die schreven over een hui zental van 400. En wanneer men nu even een rekensommetje maakt, dan zou men tot de con clusie komen, dat verleden week 1600 mensen naar Kraggenburg getrokken zouden zijn en daar hun intrek in de woningen zou den hebben genomen. En dat alle maal in enkele dagen tijds In de eerste plaats zijn er geen vierhon derd woningen gebouwd en in de tweede plaats worden die wonin gen natuurlijk niet in enkele da gen tijds door de toekomstige be woners betrokken. De toewijzing van die woningen geschiedt op de normale wijze en dus verdeeld over een bepaalde tijd. Twee uur per dag geen radio. Het bestuur van de Nederlandse Radio Unie heeft besloten, in overleg met de vakgroep electrici- teitsbedrijven dat van 15 Novem ber tot 15 Januari de zenders Hil versum I en II op werkdagen van half acht tot halfnegen 's morgens en van half vijf tot half zes 's mid dags niet uit zullen zenden. Deze maatregel, die de omroep zeer betreurt, maar de noodzake lijk moet worden geacht voor de bezuiniging op het verbruik van electriciteit, zal alleen volledig ef fect hebben als gedurende de sluitingsuren ook niet naar bui tenlandse zenders wordt geluis terd. (Van onze Medemblikker correspondent). EIGENAAR VAN VISWINKEL BLIJFT MET ZIJN GEZIN IN DE VLAMMEN. De laatste OctoberZondag, die met zijn stranlend herfstweer pro beerde goed te maken wat de af gelopen week ons door storm en regen aan slachtoffers en schade bracht, is voor het gewoonlijk zo rustige Medemblik een dag van rouw en grote verslagenheid ge worden. 's Morgens ruim 9 uur werd het stadje opgeschrikt door een felle, met bijna ongekende hevigheid uitslaande brand in het1 pand aan de Nieuwstraat, waarin Nic. de Leeuw een vishandel annex bakkerij dreef. De brand, welke om ongeveer kwart over negen door omwonen den werd opgemerkt, nam in een minimum van tijd een enorme omvang aan en meters lange vlammen spoten uit £le ramen aan de straatzijde.-De aanwezige voor raad bakolie, waarin het vuur een gretig voedsel vond, zal aan deze heftigheid niet vreemd zijn ge weest. Even voordat de voorzijde een laaiende vuurzee werd, zagen enige buren de echtgenote van de Leeuw, Mevr. Hendrika de Leeuw- v. d. Baren, plotseling voor een der slaapkamerramen. Zij schoof het raam op en men riep haar toe naar beneden te springen en het 5-jarig zoontje Niekie, dat bij zijn ouders op de kamer sliep, omlaag te werpen. Zij liet het raam echter dicht vallen en ver dween weer. Toen men in allerijl een ladder bad aangebracht, sloe- I gen de vlammen al naar buiten. Wat zich daar op die slaapka- i mer, waarvan de ramen op betrek- i kelijk geringe hoogte boven de straat liggen, heeft afgespeeld,1 zal wel voor altijd een raadsel blijven. Heeft de vrouw nog een poging gedaan het 15-jarig doch- tertje Freddy, dat alleen op een meer naar achteren gelegen bovenkamer sliep, te redden en is ze daarbij door rook en vlammen verrast, een mogelijkheid, welke blijkens de houding van het i slachtoffer niet uitgesloten schijnt, of hebben haar krachten zich na het openschuiven van het raam direct begeven Vragen en veronderstellingen, welke hier vergeefs om een antwoord vragen. Meende men aanvankelijk, dat de Heer de Leeuw reeds opgestaan en niet in huis was, toen de na het eerste brandalarm snel ter plaatse gearriveerde brandweer groté watermassa's in de vuurzee had gespoten en een onderzoek van de bovenverdieping mogelijk werd, bleek dit vermoeden op droevige wijze onjuist te zijn. Na dat hen op de achterste slaapka mer het onherkenbaar verkoolde lijkje van het dochtertje in haal bed had gevonden, bleek op de voorkamer, dat niet alleen Mevr. de Leeuw en haar zoontje, doch ook de heer de Leeuw zelf een afschuwelijke dood in de vlammen hadden gevonden. Vrij spoedig na het gebeurde was het Parket uit Alkmaar op de plaats des onheils aanwezig ei\ werd een justitioneel onderzoek ingesteld. 's Middags arriveerde de Brand weerinspectie uit Haarlem en werd 'n minitieus onderzoek naar de oorzaak van de ramp ingesteld, waarbij tal van situatiefoto's werden gemaakt, en waarna lijken van de vier slachtoffers werden vrij gegeven. Personeels leden van het Prov. Ziekenhuis borgen daarna de stoffelijke over schotten en brandweerlieden zorg den voor het vervoer naar het lijkenhuis aldaar, waar dr. Hulst uit Leiden Maandagmorgen de gerechtelijke schouwing verrichtte. De gehele dag dromden talloze nieuwsgierigen voor het totaal uitgebrande huis samen en de verslagenheid om dit wel heel tragisch gebeuren was groot, te meer war de hr. de Leeuw in Me demblik een bekende figuur was. Burgemeester Peters en wethou der Bobeldijk waren bij het blus- sings- en bergingswerk aanwezig. De wind, die dwars op de Nieuwstraat stond, maakte, dat de belendende percelen, van Bouw man en Wed. Bijlsma, alleen wa terschade kregen. Bij informatie bleek ons Zon dagmiddag, dat men. omtrent de oorzaak nog in het duister tast. Het feit. dat het echtpaar de Leeuw j.1. Vrijdag haar koperen huwelijksfeest herdacht, en voor nemens was deze Zondagmiddag voor een familiebezoek naar de hoofdstad zou gaan. vormt een tragische bijzonderheid bij deze vreselijke ramp. Vlees, kaas, rijst en textiel spoedig vrij. Naar Het Vrij Volk verneemt, zal de distributie van vlees, kaas. rijst en textiel over enkele dagen worden opgeheven. De definitieve datum hangt samen met het sub sidiebeleid, dat de regering in de naaste toekomst denkt te voeren. Koffie zal dan het enige product zijn, waarvan de verkoop op de bon gehandhaafd blijft. Men worde er echter ernstig voor ge waarschuwd de inlevering van bonnen of punten nog niet ach terwege te laten, daar dit dan een ernstige storing in de vrije voor ziening te weeg zou brengen. De Speelwagen. In het Octobernummer van ,;De i Speelwagen", het maandblad van de historische genootschappen in Hollands Noorderkwartier, be schrijft J. Stapel een West-Friese bruiloft van 100 jaar terug. Vele van de typische gewoonten uit die dagen zijn nu verdwenen. Frans Mans beschrijft wat in de afgelo pen 50 jaar is bereikt op het ge bied der bescherming van natuur en landschap. Voor een stukje historie zorgt R. P. Goettisch in zijn vervolg artikel „Flitsen uit de i Engels-Russische .invasie van 1799 i in Noord-Holland." Maartje uit de Biemster vertelt nog iets over de i arbeidsvoorwaarden van 40 jaar geleden, 's Morgens 4 uur mee te j melken met de melkschuit. Een uur kloeten, 2 uur melken, weer 1 een uur voor de terugreis. Ver- i diensten een kwartje en drie boerestikke. De Heer D. Breebaart geeft bij - I zonderbeden over de instelling van een regionale bouwplancom missie voor West-Friesland ter- wijl in een geïllustreerd artikel aandacht wordt gevraagd voor de fraaie handsmeedkunst. In het „Allemanswerk" zien we weer eens een bijdrage van onze oud-plaatsgenoot J. de Wit over de oud-Wieringer uitdrukking .Hij (of zij) staat weer op Schraij- ershoek". waarin verband wordt gezocht met de Schreierstoren te Amsterdam, een naam die niet zoals de historie wil. zou herinne ren aan het verdriet der vrouwen (het schreien) bij het vertrek van schepen van dat punt, maar aan i de „Schraye .hoek", de plek waar op de toren werd gebouwd. „Op Doorreis" de rubriek van E. Kroeskop levert weer tal van- interessante bijzonderheden, waar in ook een beschouwing wordt ge wijd aan de filmopnamen der oud-Wieringer begrafenis. Auto te water. Zaterdag is in de bocht van de Kerkweg te Anna Paulowna een auto met een zestal marineman nen te water gereden. Zij namen de bocht een beetje te ruim, haal den het stuur iets te veel om en kwamen aan de andere kant in de wegsloot terecht. De auto kwam ondersteboven in het water te recht. Bemodderd, maar ongedeerd klauterden de drenkelingen bij de wallekant op. MAANSTANDEN 1949. Zaterdag 5 November V. M. Zondag 13 November L. K. ZONSTANDEN 1949. 2 November 3 November 4 November 5 November zon op ond 6.14 6.4 6.58 7.35 8.07 7.1 7.5 8.2 HOOG WATER TE DEN OEVEI 2 November 7.37 17.1 3 November 7.38 17.0 4 November 7.40 17.0 5 November 7.42 17.0 Chr. Boeren- en Tuinders- bond. De afdeling Wieringermeer ver gaderde j.1. Donderdagavond in „De Maaier", te Wieringerwerf. I onder leiding van haar voorzitter, de Heer K. van der Veen te Mid- denmeer. In zijn openingswoord wierp de voorzitter een terugblik op het i afgesloten seizoen, dat goede oog sten opleverde. Hierna volgde behandeling van de agenda. Allereerst werd het z.g. „Poters fonds' besproken, in verband met enige klachten, die ten deze bij het bestuur waren ingekomen. Dat ook van afgekeurde poot- aardappelen de heffing betaald moest worden, vonden enige leden onredelijk. De Voorzitter zette echter uiteen dat dit noodzakelijk is, daar an ders de mogelijkheid zou ontstaan, i dat telers, die niet aan het fonds betalen, er toch een bijdrage van zouden ontvangen. Vervolgens werden de moeilijk heden t.a.v. de dorstarieven in de Wieringermeer besproken. Er werd l een vergelijking gemaaSt met pro vincies, waar men coöperatief dorst, en de tarieven aanmerke lijk lager zijn dan hier. De bespreking van een circulai re van de Rentmeester, betreffen de wettelijke aansprakelijkheid bij brand door schuld van de pachter, had tot resultaat, dat het bestuur zijn leden adviseerde zich te verzekeren tegen deze aan sprakelijkheid. Ook werd nog de wenselijkheid besproken van het spoedig oprui men van noodwoningen in wagen- bergingen. De voorzitter leidde ten slotte in „Vereenvoudiging van de so ciale lasten" Spr. legde verband tussen her met succes bewaren van de ar- beidsvrede en de sociale voorzie ningen Naar de vereenvoudiging der administratie ten behoeve van de sociale voorzieningen wordt mo menteel ernstig gestreefd. Een studiecommissie ten deze is werk zaam. In de discussie, volgend op deze inleiding, bleek duidelijk dat vele leden gaarne ontlast- willen wor den van de „papieren rompslomp", verbonden aan de uitvoering der sociale verzekering. Autovrije Zondag. Voor a.s. Zondag 6 Novembe 1949 is een algehele ontheffin van het autoverbod verleend. Medemblik. Ned. Herv. Gerr De dankstond voor het gewa die op Woensdagavond 2 Novem ber in de Bonifatiuskerk alhie gehouden zal worden o.l.v. Ds. J M. van der Neut, vangt niet aa; om h. negen doch om HALF ACH' Vlug en Vaardig Het dames-elfta won j.1. Zondagmiddag de uitwee strijd tegen Oudesluis met 01. Na de ingooi bleek spoedig dz ■V. en V. de meerdere op 't vel was dat dit niet in diverse doe punten tot uitdrukking kwar vond zijn oorzaak in het feit- dz V. en V. met slechts 10 dam* speelde. Men durfde hierom ni< te veel te wagen, en stelde zie tevreden met slechts één goal. Jammer was 't dat de tegenpai tij de nederlaag niet sportief ko dragen zulks doet afbreuk aa het doel en wezen der sport. Het lieren-elft; verloor op eigen terrein va IJmond. Hoewel het bekend wj ui" voorgaande wedstrijden dat I een geduchte tegenstander wa bleek duidelijk dat V. en V. voo] nemens was alles op alles te ze ten, en in de eerste 20 minute leek het er werkelijk op of de pui ten in Sloot-dorp zouden blij vei V. en V. slaagde er nl. in. doe hard werken, een voorsprong va 42 te verkrijgen. Toen de ru: inging, had IJ. hier echter reec 45 van s_Vnaakt. Na de rust zette V. en V. al! zeilen bij, doch het verband in c ploeg raakte zoek er werd slecl geplaatst en diverse fouten wei den gemaakt, terwijl het spel ru dreigde te worden. IJ daarent* gen speelde 'n goede, forse, ma: sportieve partij. Het einde kwaï met een 612 overwinning van I Bestuursmededelin Het spelen in een hogere klasï in - dit- seizoen kan zeer zeker a een goede eraining der spelers be schouwd worden. Ongetwijfeld kunnen nog betei resultaten bereikt worden, indie er vooral aandacht aan bestee wordt een goed verband in 't sp te houden. Uitgave Stichting Flevo-Bode Verantwoordelijk redacteur t< vens redacteur voor Wieringen N H. Klomp, Klieftstraat l Hippolytushoef. Telef. No. 103 Redacteur voor Wieringermeer J. A. Gerritsen, Fazantstraat 1 Wieringerwerf. Telefoon No. 12 Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofc straat. 14, Hippolytushoe Telefoon Hippolytushoef No. 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1