UITGAVE m DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE BEURS VAN WOENSDAG Zaterdag 5 November 1949 Vierde Jaargang No. 102 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leelt, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. DANKSTOND. Heid. Cat. antw. 116 Zijn langer dan uren de dagen der weken, de weken der maanden, de maanden van 't jaar Vaak staat in gewicht boven jaren en maanden en weken en dagen één stonde maar. De dagen der weken ze zijn onderscheiden. De weken der maanden ze zijn niet gelijk. De Heerser der tijden heeft in alle dagen zo het droeve als blijde ©ns toebereid. Dit jaar deed ik zonde Waar 'k Christus mee wondde 'k vertrad Zijn Geboden zo heilzaam en goed. 'k Belijd ik ben schuldig, Gij wonderlijk geduldig Maar rein wast Uw zoenbloed mijn liefdeloos gemoed. Mijn God, ik wil danken en denkend verklanken Uw Kruis heeft voor eeuwig mijn leven gered. 'k wil geven mijn gaven voor bozen en braven. Laat dankend mijn leven U zijn een Gebed. Slootdorp, 3 Nov. '49. Ds. M. BEDRIJFSVOORLICHTING. RATTEN- EN MUIZENBESTRIJDING. Mededeling No. 422. Een laatste beroep op medewerking. De nieuwe prijzen van benzine en olie. MAANSTANDEN 1949. Zaterdag 5 November V. M. Zondag 13 November L. K. ZONSTANDEN 1949. Slootdorp krijgt een bloem- en boomkwekerij. De Heer A. S. Schiere verplaatst zijn bedrijf. Aan de Langeweg, nabij de Sloot weg te Slootdorp, zijn arbeiders van de Heer A. S. Schiere, die mo menteel een kwekerij bedrijf te Wieringerwerf heeft, bezig met de aanleg van een bloem- en boom kwekerij. De Heer Schiere deelde ons me de dat zijn kwekerij te Wieringer werf overgebracht zal worden naar een hem te Slootdorp toege wezen terrein. De breedte der nieuw in te richten kwekerij is 144 meter, terwijl de oppervlakte pl.m. 1 h.a. zal zijn. Verschillende soorten bloembollen, w.o. narcis sen en tulpen, zijn reeds gepoot, en thans is men bezig met het overbrengen der vaste planten. Spoedig zullen sierheesters en vruchtbomen volgen. De woning en schuur, welke men in het begin van 1950 op het bedrijf hoopt te bouwen, zullen verrijzen aan de hoek van Lange wegSlootweg. Daar volgens mededeling van de Heer Schiere de grondsoort ter plaatse zeer geschikt is voor een kwekerij, kunnen wij verwachten dat binnen afzienbare tijd Sloot dorp een mooi bedrijf rijker zal zijn. Schager Markt. Op de gehouden Veemarkt waren aanvoer en prijzen. 14 Paarden f 350 f 600 30 Tijdkoeien f 400 f 575 71 Stierkalveren f 250—700 78 Mag.1 Geldekoe'ien f 350f 500; 128 j id. Vette f 500—f 750; 25 Kalf- koeien f 550f 750; 12 Vaarzen f 300f 450; 3 Pinken Centrale 14 Graskalveren f 120f 230 23 Nuchtere Kalveren Centrale; 150 Mag. Schapen f 65f 80 270 Overhouders f 45f 65 6j Koeien Centrale; 4 Bokken en i Geiten f 15f 30; 90 Biggen; f 30—f 45 30 Konijnen f 1—f 6; j 73 Kippen f 2f 4; Hennen f 2.-, Deze week is aan alle pachters van de Wieringermeer een circu laire toegezonden betreffende de bestrijding van ratten en muizen in de Wieringermeer. Op de inhoud van deze circu laire willen we hier niet in gaan, aangezien U beter doet deze zelf te lezen. Ze is het meer dan waard. Wel is er een enkel punt waarop we menen Uw bijzondere aandacht te mo gen vestigen. Degenen, onder U die elders in den lande streken hebben bezocht die door een muizenplaag werden getefisterd, zullen het met ons eens zijn dat dit zo mogelijk hier tot elke prijs moet worden voorkomen. We mogen ons dan ook geluk kig prijzen een Commissie in de Wieringermeer te hebben die het als haar verdienste mag be schouwen, ons voor een groot deel voor deze narigheid te heb ben gevrijwaard. Deze commissie is gelukkig bereid haar werk zaamheden voortgang te doen vinden, doch zij heeft daarvoor Uw steun en Uw medewerking dringend nodig. Ze is eveneens doordrongen van het feit dat een zeer plaatselijke bestrijding niet het gewenste effect zal berei ken en vandaar dan ook dat haar advies luidt „Algehele be strijding' daarom vraagt zij om algehele deelname. Het laat ste jaar kon dit helaas niet worden gezegd en het behoeft geen betoog dat bij bestrijding van ratten en muizen een slechts plaatselijke actie minder resul taat oplevert. De bedragen die hiervoor van de deelnemers worden gevraagd, zijn toch heus ryiet van dien aard dat men hierom het risico kan lopen door een ratten- en muizenplaag te worden getroffen, zeker niet als men bedenkt wat hiervoor nodig was vóór de Commissie haar werkzaamheden had aan gevangen. Bij onvoldoende belangstelling zal de toestand van voorheen vrij zeker weer terug komen, n.1. uitvoering door diverse bestrij- dingsfirma's tegen vrij wat ho gere kosten en daarnaast onbe vredigende resultaten in verband met het feit dat de bestrijding dan vaak niet algemeen wordt toegepast. Dit dient U wel te bedenken. Verder zij verwezen naar de door de Commissie geplaatste advertentie in dit blad. Op het moment dat dit arti kel U onder ogen komt, hebt U reeds een beslissing moeten ne men; immers in de circulaire is de datum van 5 November genoen'Al. Mocht dit nog niet het geval zijn geweest, dan dient thans Uw keuze te worden ge daan. U bewijst er Uzelf en de Wieringermeer een dienst mede. E. OOSTERHOFF. 6 November 7 November 8 November HOOG WATER TE DEN OEVER. 7 November 9.10 9.22 8 November 9.42 9 52 9 November 10.12 10.21 2 NOVEMBER 1949. Het koudere weer bracht vele beursbezoekers met rode gezichten en koude handen in de beurszaal, alwaar de Heer Tel namens het Beursbestuur melding maakte van het opnieuw toewijzén van teruggegeven boxen in de loop van de volgende week. Ook deelde hij mede, dat elke boxhouder straks tegen betaling een keurig naamplaatje op zijn box krijgt. De Heer Kistemaker maakte nogmaals bekend, dat toch elke landbouwer actief deel hoort te nemen aan de bestrijding van ratten en muizen. De Secretaris van het Comité, de Heer Haverkamp, verwacht deze week vele inschrijf bil jetten met namen van personen, die met de gezamenlijke ratten- en muizenbestrijding instemmen. DE HANDEL. Er wordt momenteel bijna niet gedorst in de polder, zodat weinig partijen graan worden aange boden. Hoogstens wordt door de landbouwers een restant je opgeruimd de grote partijen uit de schuren verhuizen langzaam naar de pakhuizen. VCEDERGRANEN. De markt blijft rustig. Er wor den nog goeae prijzen besteedt, maar „het wilde" is er Doch wel een beetje af. PEULVRUCHTEN blijven goed gevraagd en zijn prijshoudend. In FIJNE ZADEN ging weinig om ook hier is de markt kalm gestemd. VOEDERBIETEN cn AARDAPPELEN worden iets meer gevraagd, zcdat sommige partijen tegen hogere prijzen verkocht konden worden. POOTAAJRDAPPELEN. De handel blijft nog steeds onoverzichtelijk. Grove maten bintjes voor export gaan vlot van de hand. Het VLAS in de polder is nagenoeg geruimd. De partij en die nog aanwezig zijn, worden waarschijnlijk in de polder gerepeld. Ten gevolge van buitenlandse prijsverhogingen en van de de- valuatie zijn de prijzen van aard i olieproducten met ingang van 1 November verhoogd. Autobenzine gaat nu 29 cent per liter kosten, lichtpetroleum 67,69 of 71 cent per liter, (af hankelijk van het rayon.) Trac- torpetroleum wordt f 14.75 of f 15.35 per 100 liter en huis- brandolie n f 11.05 per 100 liter. |De nieuwe prijs van minerale iterpentijn is f 28.60 per 100 liter j Speciale benzines worden met r5.50 per 100 liter verhoogd, j In 1950 is i.v.m. een accijns verhoging^ in het kader der Be- nelux-overeenkomst een verdere 'prijsstijging van benzine te ver- wachten. Huurverhoging gaat door. Geen prijsverhoging van eerste levensbehoeften. Uit mededelingen van Minister Lieftinck blijkt, dat de eerste levensbehoeften niet duurder 'zullen worden. De prijzen van brood, melk, margarine, var kensvlees, kolen en grondstoffen ivoor veevoeder blijven op het huidige peil gehandhaafd. De 'minister blijft bij zijn plannen 'voor huurverhoging en vermin- dering van de loon- en inkom- ingang van heden stenbelasting. De verhoging van distributie van textiel, de personele belasting wordt voorlopig uitgesteld tot 1 Juni 11950. Voorts wenst de minister de verhoging voor de omzetbe lasting minder drukkend te ma- ken voor de minder welgestelde I bevolkingsgroepen. I Ten aanzien van de overige 'artikelen dient eerst de ontwik keling gedurende langere tijd nauwkeurig te worden gadesla zon op ond. 744 17.02 7.46 17.00 7.48 16.58 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 5 November 2 uur tot Maandag 7 November 8 il v.m. zijn bij geen gehoor bij <i« eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groenhart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Posthuma. Zondagsdienst Dierenartsen ZONDAG 6 NOVEMBER. Aanwezig de Heren Bouwman, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Alleen kolen en koffie nog op de bon. Disïributiediensten worden opgeheven. is de vlees. kaas en rijst opgeheven. Er zal geen bonnenlij st meer komen. Wel blijven de af zonderlijke bon-aanwijzingen voor kof.Ie, terwijl de lopende kolenbon voorlopig nog geldig blijft. Aan de periode van le vensmiddelendistributie is dus nu na ruim tien jaar een eind gekomen. Naar het Handelsblad ver gen. Zodra in dezen een duide-neemt, ligt het in het voornemen lijk beeld zal zijn verkregen van;cie plaatselijke distributiedien- de uiteindelijke invloed, die de kten in Nederland op te heffen, devaluatie op de kosten van le- Dit betekent niet dat koffie en vensonderhoud blijkt te hebben, brandstoffen van de bon gaan. zullen karakter en omvang even- Zeer waarschijnlijk zal de koffie tueel noodzakelijke maatregelendistributie gaan ressorteren on nader worden besproken. Het is der het daarvoor aangewezen be- wel gebleken, dat omtrent de drijf schap en zullen de plaatse gevolgen thans nog onmogelijk lijke brandstoffencommissies zich valt te zeggen, hoever zij zullen ontfermen over onze kolenvoor- reiken. Het ligt in de bedoeling, ziening. dat niet meer definitief wordt Een en ander zou ingaan op teruggekeerd tot het stelsel van i December a.s., omvangrijke subsidiëring. De verhoging van de subsidies op KOFFIE bon 386 bovengenoemde essentiële arti- j Voor het tijdvak van 6 Nov. kelen is een voorlopige maatre- m 19 Nov. is bon 386 algemeen gel, uitsluitend om te verhin- van de voeöingsmiddelenkaart deren, dat een plotselinge prijs-,909 aangewezen voor het kopen en loonstijging zou intreden. van 125 gram koffie. Omtrent de door de .regering De bon kan op Vrijdag 4 Nov. te volgen loon-, prijs- en sub- worden besteed, sidiepolitiek wordt voorts nog De volgende bonaanwijzing overleg gepleegd met de Stich-jzal plaats hebben over vier we ting van de Arbeid. ken. OPSTELLING NEDERLAND BELGIË. Clavan de Vroet- Timmermans Schijven aar Kraak Terlouw Roosenburg Everse Schaap y. Schijndel Lenstra Lemberechts v. d. Auwera Govard Aernoudts Mermans Carré Meert Gillard Van Vaerenberg Mees Fr. Chaves

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1