lïïTGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN WIERINGEN WORDT BOSRIJK Woensdag 9 November 1949 Vierde Jaargang No. 103. Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlana Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat kift, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag*. Abonnementsprijs f 1.30 per kalenderkwartaaL Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. De Woningbouwveren. „Bouwti ,,De Wieringermeer'', meenden Voort" te Wieringerwerf verga-1 de besturen dat er tegen deze derde j.1. Zaterdagavond in „De! overname geen bezwaar was Maaier." I immers hierdoor zullen ook deze De voorzitter, de Heer F. J. A.j huizen komen 'in de sfeer der van Dam heette de aanwezigen woningbouwverenigingen „door welkom, inzonderheid Wethou der Smid en de gemeente-secre taris, de Heer A. N. Nap. De Heer v. Dam herinnerde aan de diverse besprekingen, die met het Gemeentebestuur gehouden waren; hij dankte voor de grote medewerking van deze zijde ondervonden. Boven dien is herhaaldelijk geconfe reerd met de besturen der Wo ningbouwverenigingen te Mid denmeer en Slootdorp, daar men als ideaal gesteld heeft de pro blemen gezamenlijk te bestude ren en als drie woningbouwver en voor de leden", en wordt dus de huidige verhouding, die van „verhuurder en huurder", gewij zigd. En daar zal wel niemand bezwaar tegen hebben. Wat nu de kwestie van de aansluiting bij de „Stichting Centraal Woningbeheer Wierin germeer" betreft, dit is uitvoe rig besproken in een gecombi neerde besturenvergadering te Middenmeer gehouden, ook de Heer In 't Hout, secre- Men deelt ons mede dat het beplantingsplan van de Heemraadschapswegen in deze Gemeente, in het kader van de ruilverkavelingswerkzaamheden opgemaakt door het Staatsbosbeheer goedkeuring heeft verkregen. Zeer binnenkort hopen wij hieromtrent enige zeer interessante mededelingen te kunnen doen. Uitvoering Gem. Zangveren. „Excelsior." Zaterdag 5 Nov. j.1. gaf boven genoemd Zangkoor, o.l.v. zijn Directeur de Heer Joh. v. Glab- beek, de Herfstuitvoering voor donateurs en leden. Aan deze uitvoering verleende waa^1J medewerking het „West-Fries Kléin Toneel." taris van de Nationale Woning- j programma werd geopend raad, mede aanwezig was. 'door het Dameskoor met twee Gezien de ervaringen in ande-.jjederen nl Zomernacht en enigingen steeds één lijn te trek- re plaatsen, aldus de Heer In SaeeuWkl0kjes welke nummers ken. 't Hout, is het noodzakelijk het uitstekend werden uitgevoerd. Uit de notulen der oprichtings- administratieve en technische Hierna trad het gemengd koor vergadering bleek, dat 52 perso-j beheer der woningbouwvereni- Qp die een drietal Aderen ten nen zich in die vergadering als gingen zoveel mogelijk te com- ge^ore bracht. die door een lid opgaven; momenteel be- bineren, om kosten te besparen, keurige uitspraak, goede into- draagt het aantal leden 120. Het is nog niet bekend hoe- De besturen hebben zich Middenmeer accoord verklaard Bouw duplexwoningen gaat door. Naar wij vernemen is van ho gerhand toestemming verleend tot het bouwen van 6 duplexwoningen aan de Van Hengelstraat. De woningbouwvereniging „Beter Wonen" die de exploitatie dezer woningen op zich heeft genomen heeft de bouw onderhands opge dragen aan de Heer J. D. Kooij, aannemer te Westerland. Men hoopt nog deze week met- de werkzaamheden te kunnen aan vangen. Uitvoeringen 0. K. K. Eerste optreden voor het ToneeleGncours te H.-hoef. Te H.-Hoef is het toneèlcon- MAANSTANDEN 1949. Zondag 13 November L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op 10 November 7.52 11 November 7.54 12 November 7.56 13 November 7.57 HOOG WATER TE DEN OEVER. 10 November 10.44 10.54 11 November 11.21 11.34 12 November 11.59 13 November 0.20 12.53 ond. 16.55 16.54 16.52 16.51 natie, de bezieling en de muzi--°urs 19491950 begonnen met kaliteit, het aanhoren ten volle de najaars-uitvoering van O.K.K. veei van hen als lid-aandeel- met het principe van bedoelde waardwaren )p 5 en 6 Nov. in „Concordia." houder beschouwd wensen te stichting. Wel had men nog geheel was goed ver- O..K.K. opende onder leiding worden. enige bezwaren tegen de redac- Z01gd d^, onderlinge stemver- b ..r directeur. de heer MEDEDELINGEN, tie der concept-statuten, waar- houdingen waren goed op elkaar |P- Jongkind, het muzikale ge- De Voorzitter deelde mede dat voor ten deze een bespreking 'ingestefd en wat de hoofdzaak deelte met de mars „Sympa- was, men bleef keurig op toon. j thrie van H. v.d. Bogert. Hiervoor hulde aan Directeur De aanwezigen genoten vervol- Dc leden zullen een afdruk der Het is de bedoeling dat de en Koorleden. 3ens van de „Strauss-klanken", statuten en het huishoudelijk Stichting „Centraal Woningbe-jammer dat bij het publiek >De Calife van Bagdad" en van reglement te zijner tijd ontvan- heer Wieringermeer,, zal be- de zangkUnst nog niet zo ge- UVita Mandoiinestica" (mars) gen. staan uit 5 personen, te weten waardeerd wordt, anders had;waarmede werd besloten. een de vereniging op 26 September met het Gemeentebestuur j.1. Koninklijk goedgekeurd is.: worden aangevraagd. zal Verder is, aldus spr., de ver- een vertegenwoordiger van het eniging als lid toegetreden van Gemeentebestuur, van iedere de Nationale Woningraad (de woningbouwvereniging één ver- Bond van hingen) Woningbouwvereni- HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Daarna werd het concept- huishoudelijk reglement de ver gadering ter goedkeuring voor gelezen. De leden konden zich hiermee verenigen. Vastgesteld werd, dat het aandeel a f 50.- betaald moet worden in 4 termijnen van f 12.50.-, in een periode van één jaar, met ingang van 1 Januari '50. Wanneer men 'n woning be trekt, moet het aandeel volge- stort worden. tegenwoordiger en een vertegen woordiger van de Stichting „Bouwbureau „De W.-Meer." De vergadering kon zich ver enigen met de opvattingen ten deze van het bestuur, zodat vol waard waren. "V"rijdagmiddag te half drie is in tegenwoordigheid van de Directie Naco en de Heer Van Manen, (inspecteur Ned. Buurt Spoorwegen) de Naco-garage te Den Oever geopend. Het was slechts een korte plechtigheid, waarbij de Heer Kistemaker, Directeur der Naco, enkele woorden heeft gespro ken; onder meer heeft hij dank woorden geuit tot de architect de heer B. G. Zanstra, de aan nemers-fa. D. Bakker en Zn., aan de schilder Jac. Bakker en de installateur van de electrici- teit. de heer Alb. de Haan. Na deze openingsrede werd een rondgang door het moderne --1 span- jgaragegebouw gemaakt, waarna iets gezien Spel. mimiek, ge- mJg gevolgd. |in Restaurant Zomerdijk een baar, toneelaankleding, het was: De rollen waren als volgt toe- eredronk met het toen aanwe- in één woord af. De rolkennis gewezen |zige personeel op het nieuwe ge- Hotel Wiron te klein moeten zijn I Daarna bracht de toneelgroep Het tweede gedeelte van het Q«ï£-K^ ten tonele „De Dorps programma, was 'in handen van'dokter', toneelspel in drie be- „het West-Fries Klein Toneel", drijven door J. Fabricius. met het Zigeunerstuk in 3 be-BÜ de aanvang had de Heer drijven „Stefan Borkos", van P- de Graaf, secr. vd. wedstrijd- C. vd. Lugt. commissie, de opening van Wat deze toneelgroep bracht, jhet toneelconcours besproken, was buitengewoon goed. Zelden! Het moeilijke spel weed zo Landbouw - pensioenfonds. Op Vrijdag 18 Nov. a.s. des avonds te 8 uur zal in Hotel „Wel gelegen", Stationsweg 3 te Broek op Langendijk voor de eerste maal in de Provincie Noord-Holland vanwege het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw aan een 12-tal pensioengerechtigden het hun toe komende bedrag worden uitge keerd. De Stichting voor de landbouw heeft daartoe een speciale bijeen komst belegd, waartoe behalve vertegenwoordigers van het fonds het Landb.-organisatiewezen in al zijn geledingen is uitgenodigd. Opening N.A.C.0. - Garage te Den Oever. macht verleend werd mede te hebben wij °van~"dilettanten zo;door de aanwezigen met werken aan de totstandkoming der Stichting „Centraal Woning- beheer Wieringermeer." bewonderenswaardig, zo'n J FLOORKE. Gré Boon: JAN Al- De Heer Stoel bracht verslag uit van de RAAD VAN COMMIS- stichten dorp. SARISSEN. De Heer J. G. Addens, W. J. L. Boogaard en G. M. Weele werden tot commissarissen der vereniging gekozen. Na de pauze kwam aan de orde de aansluiting der vereni ging bij de STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER „W.-MEER." Ter verduidelijking werd me-' won*n£eneen „verbeterd type degedeeld dat het Gemeentebe-nood-woningen zouden zijn, in stuur de besturen der woning-MePPel bleek wel dat de bewo- bouwverenigingen gepolst had neis enthousiast over hun nieu- NIEUWE BOUW AANVRAGEN. Het bestuur verkreeg even eens de goedkeuring der leden vergadering om plannen uit te uitgebeeld, werken tot het bouwen van nog jren woord Van lof voor alle'^den en KLAAS EECK, student, meer woningen te Wieringer- spelers, die ons van begin tot *^an Rasch. werf, maar ook in het nieuw te ejnde boeiden. De regie was in handen van Ook kap- en grime-werk, dat de Heer Jongkind. Grime Mej. ibouw werd ingesteld. zwaar stuk, op een keurige wij-I^ES. Tj. Landman: AALKE AI- >s Avonds werd nog de ze te brengen „ZONDER SOUF-1KES; Mevr. Hov.us FRIEDA iic i ing be2ichtigd cn werd FLEUR" verdient alle lof. BR INKMA]N, Mane Lontt: PIE1 ]uxe wagen door de garage Alle rollen werden uitstekend '-'LIJS RA, dorpsdoktei, Js. Bo.-- ereroridje gereden ker Ozn.: De NOTARIS, Mart. J geieaen. per een CATECHISATIES NED. HERV. GEMEENTE. De nieuwe uren zijn nu r QOosterland 5 uur n.m. Ge- verzorgd werd door de Heeri^- Bosker en Souffleuse was wone catechisatie voor jongens Paardekoper uit Amsterdam, Mevr. M. Mostert-Lont. eil meisjes. was uitstekend. ^cn 00i"deel over spel en spe- Hippo 7 uur n.m. Belijdenis- BEZICHTIGING DER1 Directeur, bestuur en leden lers zullen wij overlaten aan .catechisatie. MONTAGEWONINGENvan het gemengd koor „Excel-|Jury en publiek, maar toch wil-' Hippo 7.30 uur n.m. Gewone te Meppel, welke van hetzelfde sior" kunnen tevreden zijn. len WÜ wijzen op de keurige j catechisatie voor jongens en systeem zijn als die, welke te Wieringerwerf gebouwdzullen worden. Heeft men van zekere zijde hier willeif suggereren dat deze of deze bereid waren te zijner we huizen zijn, welke dan ook tijd ook de Bouwbureauwonin-stellig kunnen wedijveren met ae bestaande Bouwbureauhuizen Deze uitvoering kon waarlijk de beste critiek doorstaan, en wij, met alle bezoekers, waren vol lof over al het gebodene. Laat ons hopen, dat der gelijke avonden nog vele malen moge volgen. Wieringermeer. OOGSTDANKDAG. Het R.K. volksdeel zal a.s. Donderdag Oogstdankdag vieren Des morgens zal in de 3 Ker- gen over te nemen. Het Rijk draagt bedoelde wo- Na een dankwoord van de, ningen aan de Gemeente bver, voorzitter aan de vertegenwoor-ken een H. Mis van Dankbaar- en deze instantie kan ze in be- digers van het Gemeentebestuur heid worden opgedragen, heer geven aan de diverse voor hun aanwezigheid op deze In Hotel Smit" te Middenmeer woningbouwverenigingen. vergadering en aan de leden zal 's avonds een Oogstdankfeest terecht of ten on -1 Daar er op de Stichting verzorging van het décor. Meisjes. Na afloop volgde een kort Zowel voor de gewone-, als dankwoord van de heren P. de voor de belijdenis-catechisatie Graaf en P. Jongkind, terwijl.kunnen zich nog nieuwe leerlin- de vrouwelijke leden bloemen gen aanmelden, werden aangeboden. De catechisaties worden gege- Evenals verleden jaar. konjven door Ds. C. J. Raseh uit Den het oordeel van het publiek wor- Hélder, den uitgebracht in het toeken- r.en van een cijfer, dat op een BENOEMING L. O coupon kon worden ingevuld, Mej E. M. Mulders, onderwij- en gedeponeerd in een daarvoor -,eres aan de H Henricusschool bestemde bus. e H.Hoef, is per 1 Jan. 1950 De verenigingen, die de hoog- benoemd als onderwijzeres aan ste gemiddelden behalen, ko-de RK Meisjesschool te Voor- men in aanmerking voor de pu- burg. blieksprijzen. -- Hoe ook het resultaat zal zijn,' POLITIE. Verloren een bruin' v°01 door hen gestelde ver- worden gehouden, waar o.a. een .deze eerste uitvoeringen hebben jLmóbergkaoje en een portemon- 1 echte critiek is uitgeoefend trouwen in het bestuur, volgde toepasselijk toneelstuk zal wor-jhet publiek geboeid en O.K.K. r-aie Inh. f 6.50. „Bouwbureau sluiting der vergadering. ,den opgevoerd. I heeft priachitge avonden gehad, j lr;. bij de Gem.-Bode.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1