UITGAVE VAN 0E STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Zaterdag 12 November 1949 Vierde Jaargang No. 104. Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlana Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn 'toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Haas, automobilist en jachtopziener. f 6200.- boete geëist. Hoewel hazen ook in de Wieringermeer gewoon zijn zich te voeden met producten, verbouwd op de landerijen der diverse pachters, wil dit nog niet zeggen dat men daarom, zonder in het bezit te zijn van een vergunning, op genoemde knaagdieren op enigerlei wijze jacht mag maken. Wie dat wel doet en daarbij gepakt wordt door de mannen van de .wet, komt in aanraking «iet de rechter. Zo werden j.1. Donderdag te gen een landbouwerszoon uit Wieringermeer door de Kanton rechter te Den Helder 3 boetes geëist, resp. 2 van f 100.- en 1 van ,'6000.- De beklaagde was niet ter terechtzitting verschenen. De jachtopziener, die hem verbaliseerd had en op de zitting als getuige optrad, verklaarde dat hij geconstateerd had dat beklaagde het schijnsel der kop lampen van 'n auto - die eigen dom bleek te zijn van zijn va der gebruikt had om daar door de hazen te verblinden. De genoemde boetes werden opgelegd voor de volgende fei ten f 100.- voor het jagen met kunstlicht f 100.- voor het na jagen van een haas de „licht bak-auto" werd in beslag geno men, doch kan teruggekregen worden als de boete van f 6000.- betaald wordt. Opbrengst Collecte. De geh. collecte te Wieringen, ten behoeve van de Stichting Chris telijke Blindenhulp had een netto opbrengst van f 200.20. Nieuwe teiefoonaansluitingen Sector Middenmeer. October 1949. Hippolytushoef. 183 Fa. Bood en Koster, Rijksw. 1. 102 A. Bunk, Westerklief 18 79 A. Manneveld, Westerklief 20. 67 B. v. d. Laan, Mekkenst.w. 3. 182 Wed. H. Lont-Moermond, Koningstraat 46. 181 F. de Voeght, v. Pommeren- straat 14. 139 N. Halfweeg, Elftstraat 21. Haukes. 39 P. C. Wit, Waterweg 18. Twisk. 39 D. Winkel, Dorpsstraat K 140. Wieringerwerf 76 A. C. Smit, Sternstraat 33. 63 C. P. Hoed, Achterom 1. 145 J. Carstens, Terpstraat 21. 45 J. M. A. Boot, Schelpenboi- weg F 48. Slootdorp. 152 A. Wegdam, Slootweg 9. 151 J. D. v. d. "Weide, Brink 31. 150 H. Klazinga, Slootweg 10. Middenmeer. 198 Pastoor P. de Wit, Breestr. 21. 194 J. W. Schwegman, Breestr. 11 211 P. G. Cramer. Poststraat 17, monteur le klasse der T. en T. ZO MOET HET WEER WORDEN Het landschapsplan Wieringen is gereed. Duizenden bomen zullen evenals voorheen in de toekomst het Wieringer landschap sieren. Speciale aandacht wordt besteed aan de erfbeplanting. (Men zie ons artikel op pagina 2). De nieuwe Varkensvleesprijzen. 14 November 15 November 16 November Thans gelden nog alleen maxi mumverkoopprijzen voor varkens vlees en voor uitsluitend uit var kensvlees bereide vleeswaren. Vlees en beenderen van runderen, schapen, geiten en paarden mogen I4 November dus tegen vrije prijzen verkocht 15 November MAANSTANDEN 1949. Zondag 13 November L. K. ZON STANDEN 1949. zon op 7.59 8.01 8.03 ond. 16.49 16.48 16.46 HOOG WATER TE DEN OEVER. 1.21 1.58 2.36 3.17 worden. De nieuwe maximumverbrui- kersprijzen voor varkensvlees zijn per kg (tussen haakjes de oude maximumprijs) fricandeau f 3.- (f 3.40) magere lappen f 3. (f 3.40; carbonade f 2.70 (f 3.201 16 November 3.58 4.39 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 12 November 2 u. tot Maandag 14 November 8 u. v.m. vers vet spek f 1.90 (f 2.60; vers Zjjn bij geen gehoor bij de eigen Chr. Besturenbond Wieringermeer Wieringen. EEN GESLAAGDE PROPAGANDA-VERG ADERING. Velen waren jl. Woensdagavond naar de Geref. Kerk te Slootdorp getrokken, om de jaarlijkse propaganda-verga dering der christelijke vakbeweging bij te wonen. AANTAL INWONERS In de maand" October j.1. nam de Wieringermeerbevolking toe met 18 personen, doordat 12 kinderen geboren werden. 43 personen zich hier vestigden en 37 de Polder verlieten. Het inwoner-aantal bedroeg per 31 October jl. 6398. Na een welkomstwoord van de Voorzitter van de Besturenbond, de Heer K. de Rooy, speelde de Chr. Muziekvereniging .,Soli Deo Gloria" een mars en ver volgens een ouverture. Vervolgens sprak een Hoofd bestuurder, de Heer J. Allerbeste over het onderwerp ..VEERTIG JAREN VAN CHR.-SOGIALE STRIJD" Spr. stelde allereerst de vraag hoe het Chr. Nationaal Vakver bond het aangedurfd had om in een tijd van zulke grote moei lijkheden zijn 40-jarig jubileum te vieren. Spr. gelooft echter dat dit alleszins juist is, wanneer wij letten op hetgeen gepresteerd is in het afgesloten tijdperk. Immers, eertijds werd de ar- beid als koopwaar beschouwd het kapitalisme beheerste de ar beider. Grondleggers der Christelijke vakbeweging, zoaLs b.v. Ds. Tal ma, propageerden daarentegen dat ook de arbeider als beeld drager Gods recht heeft op een menswaardig bestaan. Ondanks tegenwerking van di verse zijden, groeide het C.N.V. in de druk het neen uit^spro ken tegen de Arbeidsfrontleider Woudenberg, had de vernietiging der organisaties tot gevolg, maar ook in deze tijd van belemme ring van het werk naar buiten uit, zat men niet stil, en werd de publiekrechtelijke bedrijfs organisatie, alsmede de Stich ting van de Landbouw uitge dacht. Na de oorlog kon ook het C.N.V. zijn werk weer voort zetten; spr. wees op de methode van werken, namelijk het toe passen van overleg, welk systeem, aldus spr., in de loop der tijden ook door het N.V.V. is overgenomen. Sp. wees op behaalde resulta ten het tot stand komen „DE TAAK VOOR TOEKOMST." DE met zwoerd en gerookt mager spek i zonder zwoerd f 0.32. gcrcok ma- Spr. schetste deze taak in het ser spek met zwoerd f 0.29, mager toepassen der sociale gereentig- mager spek f 2.10 (f 2.601 kinne baklappen f 1.90 (f2.60) vette lappen f 1.90 (f2.60) poten f 0.80 (f 1.20) staarten f 0.80 (f 1.20» rauw vet f 1.90 (f 2.60). Voorwaar delijk goedgekeurd varkensvlees mag tegen ten hoogste f 1.65 (f 2) per kg worden verkocht. De prijs voor poulet en gehakt is gelijk ge bleven, nl. f 2.20. Voor vleeswaren, uitsluitend be reid uit varkensvlees, gelden de volgende maximumverbruikers- prijzen per 100 gram bacon met zwoerd f 0.33, bacon zonder zwoerd f 0.38. blaasham f 0.45, boerenham f 0.42, gedroogd en gerookt vet spek, vet pekelspek EEN DER VELE f 0.22, gekookt mager spek arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen Veenis, Beeker. Hoogkamer, Koning, Van Wieringen, Verheul, Bouwman, Schreuder en Nauta. Zondagsdienst Dierenartsen ZONDAG 13 NOVEMBER. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Bouwman, Sloot-dorp Hakkesteegt, Schagen. heid. Veie problemen, aldus spr., worden in samenwerking ook met het N.V.V., tot een oplos sing gebracht hij juicht dat toe, hoewel hij bezwaar heeft tegen de ideologische onder grond van genoemde Vakcen trale, daar deze te veel is inge steld op de mens, in tegenstelling tot het C.N.V., dat de strijd voor de sociale gerechtigheid voert in het licht van het Evangelie. Ook heeft spr. bedenkingen tegen het teveel inschakelen van de Staat in het bedrijfs leven. Tenslotte sneed spr. de kwes tie van de lonen- en prijzen politiek aan. De lasten dezer tijden moeten door allen gedra gen worden en het C.N.V. blijft paraat om in deze ook de ar beidersbelangen te verdedigen. Met een opwekking tot de on georganiseerden om hun plaats in het C.N.V. in te nemen, be sloot spr. zijn rede. Ook de Heer A. de Kroon, te Wieringerwerf, verleende als declamator medewerking aan deze avond, terwijl gemeenschap- kelspck f 0.24, proeureurspek f 0.35. gekookte achterham f 0.43, gekookte schouderham f 0.38, ge kookte staartham f 0.47, hampun- ten nootham f 0.40, rauwe staart- BRIEVEN. NIEUWTJES DIE ZE VAN THUIS NIET SCHRIJVEN Ook soldaat H. Hegeman te Tjimahi dankt ons voor de re gelmatige toezending van de ham f 0.44, verse worst, uitslui- :-]evo_B0de. Hij schrijft tend bereid uit varkensvlees f 0.25 Ais ik -s middags thuis kom 1 crn te eten en de Flevo-Bode is WIERINGEN. er, dan eerst even kijken naar DOOPSGEZINDE GEMEENTE, het sportnieuws en meer van die DE OOGST. nieuwtjes, die ze van thuis niet Zondag 13 November, voorm. schrijven 10.30 uur wordt in de Doopsgez. Daj, komt de krant op tafel Kerx een „Dankdienst voor de oogst" gehouden. Voorganger 'en 00^ miJft 5 kamergenoten Ds. A. P. Goudsbloem. Deze dienstkijken hem in. is niet uitsluitend voor de boeren Maar, aan alles komt een ein- en hun huisgenoten, doch allen, de, zo ook aan ons verblijf hier. die werken en willen danken voor j Ik heb horen smoezen dat we „de oogst' van hun arbeid, wor- cje 24e op de boot gaan. pelijk enige gezongen. liederen werden Rorgstellingsfonds voor de Middenstand. De pas als zodanig benoemde secretaris van het borgstellings fonds voor de Middenstand „Hol lands Noorderkwartier", de Heer H W. Holsmuller, die tevens als adjunct-secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken op treedt, vestigt er de aandacht op. van dat het kantoor van het fonds Ziekte- en C ogevallenwet, het thans is verplaatst naar Oude- stichten van bedrijfsverenigingen gracht 182. Alkmaar (tel. 31411 en de oprichting der Raden van Voor eventuele ingediende of in j Arhfdd ite dienen aanvragen houdt de UDP districtscommissaris van het fonds 1 kunnen winnen. den uitgenodigd deze kerkdienst bij te wonen. Succes - Nieuws. Programma voor Zondag a.s. Succes 1 A.D.O. 1. Aanvang 2.30 uur. H.R.C. 4 Succes 2. Vertrek 9 uur. H.R.C. b jun. Succes a jun. Vertrek 9 uur. Succes a Schagen a. Aan- van 11.15 uur. Flevo c Succes b. Vertrek 2 uur vanaf Slingerweg. Schagen c Succes c. Ver trek 9 uur vanaf 't Hoekje. Succes zal er goed aan doen weer eens een paar puntjes in de wacht te slepen, daar een nieuwe nederlaag hen weer ang stig dicht bij de laatste plaats doet belanden. De bezoekers be schikken echter over een be hoorlijke ploeg, dat weten we nog van vorig jaar. Ook het 2e heeft een lastige wedstrijd in Den Helder. H.R.C. 4 op eigen terrein is nooit een walk-over geweest. Willen de reserves echter in de kopploeg blijven, dan moet gewonnen worden. De junioren moeten van Nog enkele malen hoop ik de krant te ontvangen ihet „soeda." en dan is Dank voor je schrijven Her man. en alvast een goede reis toegewenst. Red. Schager Markt. Op de gehouden Veemarkt waren aanvoer en prijzen 5 Paarden f 4C0f 750; 30 Tijd koeien f 400—f 600: 50 Mag. Geldekoeien f 300 f 550 60 id. Vette f 500—f 750 23 Kalf- koeic-n f 650f 800 24 Vaarzen 275f 475 7 Pinken f 300 400: 10 Graskalveren f 180 f 225; 45 Nuchtere Kalveren f 20f 40 58 Mag. Schapen f 60—f 75; 88 id. Vette f 70— f 85: 57 Cve.rhouders f 40f 50 88 Biggen f 35—f 50; 37 Konij nen f 0.50f 6 48 Kippen f 2- f 4; Hennen f 7. OUD-KROONPRINS WILHELM HEEFT GELDGEBREK die zitting op Maandag, Woensdag en - Licces A - Schagen A zal niet Na declamatie door de Heer Nouwen, van Slootdorp, sprak vrijdag, telkens des namiddags !ver van een gelijk spel af zijn. de secretaris van het C.N.V., de van 2 tot 4 uur, aan bovengenoemd j Succes b moet Heer K. de Boer, over i adres. kunnen winnen. Naar de „Dailv Express" meldt heeft ex-kroonprins Wilhelm, die Ddhrn niet terugkreeg, zijn kasteel in Hechingen tegen be taling voor bezoekers openge steld. Hij heeft een kiosk inge richt. waar hij postkaarten en van Flevo c I verversingen verkoopt. Hij zelf I woont in een kleine villa.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1