WGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per mm. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Woensdag 16 November 1949 Vijfde Jaargang No. 1 „SINTE - MAARTEN HAD EEN KOE Dit schone lied en nog vele andere werden j.1. Vrijdagavond op spontane wijze vertolkt door de jeugd van Wieringen en Wie ringermeer, ter gelegenheid van de 11de November. Milde handen vulden de tas sen en de later neervallende re gen slaagde er wel in menige kaars, doch niet het enthou siasme der jeugd te doven. De Sint-Maarten-herdenking heeft zich dus ook voorgoed in geburgerd in de polder. En zo'n stukje folklore is daar zeker welkom. Oogstdankfeest van het Rooms-Kathoiieke Volksdeel in de Wieringermeer. Nadat 's morgens deze dag met een H. Mis was ingewijd, kwam 's avonds een groot aantal katho lieken in de zaal van Hotel Smit te Middenmeer bijeen. Pastoor Langedijk sprak in zijn openings-rede zijn voldoening uit over de weg die de R.K. Cul turele Vereniging „D.W.O." be wandelt en hoopte dat deze ver eniging op dezelfde voet zou door gaan. Daarna werd door de afdeling Toneel van D.W.O. het stuk „Alle Ambachten zijn goed" voor het voetlicht gebracht. Vooral het bal let, onder leiding van Mej. M Rutte, verdient een pluim, terwijl de „Boerendans" eveneens zeker een aparte vermelding waard is. Het was een aardige vondst dat kapelaan Le Jeune in aansluiting op genoemd stuk een gloedvolle rede hield over de waarde van de arbeid, waarbij hij duidelijk uit liet komen, dat alle ambachten, dus ook boer of arbeider, van even groot belang zijn. Hierna bracht het gemengde zangkoor van D.W.O. een aantal zang-nummers ten gehore onder leiding van de dirigent de heer N. Beemster. Het applaus voor de prestaties van dit koor was wel verdiend vooral de beschaafde en uiterst beheerste manier van zingen is ons opgevallen. Dit koor is op de goede weg en zal na enige versterking ongetwijfeld een goede toekomst tegemoet gaan. Na de pauze werd het stuk „Driftkoppen" opgevoerd, waar mede het publiek zich ongetwijfeld uitstekend heeft vermaakt. Vooral de rol van Patrouiilais (A. Weg- dam) werd op meesterlijke wijze gespeeld. De heer Veenhuis deed hierna nog enige mededelingen over het a.s. toneelconcours, hetwelk een groot succes belooft te worden. Tenslotte werd een verloting ge houden met een zeer groot aantal prijzen we zagen menig geluk kige prijswinnaar met een grote taart huiswaarts keren. Pastoor Langedijk sprak het slotwoord waarin hij met dank baarheid terugblikte op deze mooie dag. De Schouw een week later. De Contact-Comm. der drie Landbouworg. bericht ons. dat in overleg met het Dcmeinbeheer, de Schouw op sloten enz. een week later zal beginnen en wel op 29 Nov. a.s. inplaats van op 22 Nov. IN VASTE DIENST. Bii de P.T.T. is in vaste dienst benoemd op 29 October j.ide l eer J. Stins, te Anna Pauiowna, lei standplaats Slootdorp. Partij van de Arbeid. De afdeling Wieringermeer kwam 10 November jl. in Hotel „Lely" te Slootdorp in huishoude lijke vergadering bijeen, een bij eenkomst die tegelijk het karakter van een cursusavond droeg. Nadat ue punten van huishoudelijke aara in vlot tempo waren afgedaan, gaf de voorzitter, de Heer W. J. Holl. het woord aan Ds. Vink, die op deze bijeenkomst het onder werp in zou leiden „Christen dom en Socialisme." Deze begon met erop te wijzen, dat de vraag of Christendom en Socialisme iets met elkander te maken hebben, zowel van de zijde van verschillen de christelijke groepen als ook van de kant van ver schillende socialisten ontkennend beantwoord wordt. Van de eersten noemde hij de Piëtisten, voor wie I christelijke vroomheid opgaat in het zich richten op de hemel en het streven naar hemelse zalig- heid en die als enige christelijke I bemoeienis met de aarde de dienst der barmhartigheid erkennen verder noemde hij als zodanig de aanhangers van de katholieke, i orthodox-lutherse en calvinistische staats- en maatschappijleer, die bij alle onderling verschil daarin een zijn. dat zij wèl een taak van het Christendom aan de wereld erkennen, ook instaatkundige en maatschappelijke zin. maar op grond van de leer van het na tuurrecht het socialisme afwij zen, omdat dit het natuurrecht van de persoonlijke eigendom in zijn streven naar nationalisatie en socialisatie zou afwijzen en ten slotte^ noemde hij onder de Chris tenen, die het socialisme afwij zen de liberale Christenen of Christen-liberalen, die vanuit een christelijk gefundeerd vrijheids beginsel zich tegen het socialisme keren, omdat dit met zijn ordening en zijn staatsbemoeienis deze vrijheid zou aantasten. i Omgekeerd zijn ër ook vele so cialisten, die van hun socialisti sche levens- en wereldbeschouwing uit het Christendom afwijzen. Met name geldt dit van de mar xistische socialisten, die het gees telijk leven bepaald achten door de economische verhoudingen en aan dat geestelijke leven en dus ook aan de relegie geen zelfstan dige waarde en eigenlijk geen wezenlijke betekenis kunnen hechten. Spr. schetst enigszins uitvoeriger het wezen van dit marxisme of historisch - materia lisme om dan te concluderen, dat zo gezien Christendom en Socia lisme inderdaad onverenigbaar zouden zijn, wanneer Socialisme en Marxisme ident waren. Maar vervolgt spr.. dit is niet het geval. Socialisme is naar zijn wezen een bepaalde opvatting aangaande de meest wenselijke ordening van het staatkundige en maatschappelijke leven, van de productie en de consumptie en van de daarbij aan de gemeenschap en de staat toe komende taak. Deze socialistische opval ting kan men verschillend funderen practisch - opportu nistisch, zodat men een door de gemeenschap geleide productie doelmatiger acht dan een, die uit gaat van het individuele belang. Men kan deze socialistische visie ook principieel funderen ethisch, waarbij men opkomt voor het recht van de ontrechten in onze maatschappij of personalistisch, waarbij men socialistische orde ning voorwaarde acht voor de volle ontplooiing der persoonlijk heid. En men kan deze kijk ock relieieus en specifiek christelijk funderen door socialisme t.e zien als voortkomend uit de eis Gods. Spr. vervolgt dan met een meer persoonlijk getinte uiteenzetting door het geven van een pleidooi voor deze laatste fundering. Eerst overweegt hij de vraag, waarom niet alle Christenen de verhouding aldus zien en in dat verband wijst hij erop, dat een staatkundige en maatschappelijke overtuiging al tijd een element van het prac- tisch-oppertune aan zich heeft politiek en economie is ook de wetenschap van het mogelijke en doelmatige en dat kan ook door Christenen zeer ongelijk gezien worden. Maar daarnaast valt er niet alleen verschil in dogmatisch inzicht, maar even zeer in ethisch inzicht te consta teren, waardoor men niet slechts van een katholieke, lutherse, cal vinistische en vrijzinnige geloofs- leer kan spreken, maar evenzeer 1 van een katholieke, lutherse, cal vinistische, christelijk - liberale en christelijk - socialistische staats- en maatschappijleer. Van hieruit komt spr. tot de vraag Heeft het Christendom een taak aan de wereld, dus ook aan I de staat en de maatschappij en zd 1 ja, welke Hij wijst dan het Pië tisme als eenzijdig af het gaat in het christelijk geloof niet alleen om de vraag naar de persoonlijke redding en zaligheid (hoe belang rijk ook!) het gaat daar even- i zeer om de vraag naar de ere Gods. I d.w.z. naar de erkenning van Gods souvereiniteit op alle terreinen des levens. Het Lutheranisme neigt i tot Piëtisme met zijn overwegende vraag Hoe vind ik een genadig Geel het Calvinisme stelt daar naast het andere christelijke ?.oo- lief van de ere Gods, dat in het neo-Calvinisme met zijn leer van de souvereiniteit in eigen kring z.i. bedenkelijk is verzwakt. Deze i eis van Gods souvereiniteit kan men gronden op verschillende bij - belse gedachten die van de ge rechtigheid, waarbij spr. op het getuigenis der profeten wijst t.o. de politieke en sociale misstanden van hun tijd (o.a. Amos). Of men kan dit gronden op de evangeli sche eis van de naastenliefde, die geschonden wordt in onze samen leving of op de gedachte van het Koninkrijk Gods als de verwach - ting van Gods koningschap op aar de, op grond waarvan de Christen a.h.w. vooruitloopt op dat Rijk, er het huidige leven reeds naar te ordenen tracht en zo de tekenen opricht van dat komende Gods rijk. Spr. concludeert op grond van die bijbelse gedachten van Gods souvereiniteit en van Gods Ko ninkrijk en de verwachting daar van, dat Christen-zijn te maken moet hebben met de wereld en het leven. Voortgaande wijst hij dan de liberale visie als eenzijdig af het liberale Christendom er kent een taak in de wereld, maar uitsluitend via het individu, wil de wereld via dit individu kerste nen. Spr.'s bezwaar is, dat in dit christelijk liberalisme de mogelijkheden, van dit individu overschat worden en de remmend e- invloed van de sociale factoren onderschatmen moet niet vra gen wat moet eerst gebeuren het individu verbeteren en dan de wereld of eerst de wefeld en daar door het individu het ene is in- dividualistische, het andere collec- tivistische moraal men moet de hefboom aan beide kanten tegelijk aanzetten mens en maatschap pij stijgen samen en zinken sa men. Hij wijst op de gedachten van Clara Meyer Wichman in ..Staat en Maatschappij". Eveneens wijst spr. het katholieke, lutherse en calvinistische antwoord af. Hij meent dat hier in de leer van het natuurrecht het recV van - ei gendom op een onbijbelse wijze verabsoluteerd wordt hij wijst op de bepalingen omtrent het ?abbathsiaar (Lev. 2?. he iubel- jaar <Dt. 15- en het -entc* crbod 'Dt. 23die z.i. in and^r? richting w;'zen en christelijke be7'T"*-~r. le- °-ptj sociöïisme oo arren'* van zijn streven naar nationalisatie en socialisatie onhoudbaar maken en een gevaarlijk maatschappelijk conservatisme kunnen kweken, waarvan de christelijke kerken in een mogelijke revolutionaire situ- atie de wrange vruchten kunnen moeten plukken. Spr. besluit met een uitspraak van Prof. W. Banning, die heeft gezegd het socialisme is dat stre- i ven. waarin de evangelische ge dachte van gerechtigheid haar 20st.e eeuwse verwerkelijking vindt. Op deze inleiding volgde een j interessant vragenuurtje, dat sor gelegenheid gaf on verschillende punten nog nader in te gaan. Daarna sloot de voorzitter met I een woord van dank aan inleider en aanwezigen de ondanks het slechte weer bevredigend bezochte vergadering. MAANSTANDEN 1949. Zondag 20 November N. M. Zondag 27 November E. K. Maandag 5 December V. M. Dinsdag 13 December L. K. ZONSTANDEX 1949. zon op ond. 17 November 8.04 16.45 18 November 8.06 16.43 19 November 8.07 16 42 20 November 8.08 16.41 HOOG M ATER TE DEN OEVER. 17 November 5.14 5.45 18 November 6 10 6.37 19 November 6.57 7.25 20 November 7.49 8.13 Uitbreidingsplan Slootdorp. Naar wij vernemen, kan heel binnenkort in dit blad de publi catie worden verwacht van een bekendmaking van het hoofd van het gemeentebestuur van Wierin germeer, waarin wordt medege deeld. dat op de gemeente-secre tarie ter inzage ligt een ontwerp van een plan tot- herziening van het partiëel plan van uitbreiding m onderdelen van Slootdorp. Het betreft hier een wijziging van heel ondergeschikt belang. Het. bedrijf van Schiere aan de Slootweg, boek Langeweg, dat *ot 'nu toe juist onder dit plan viel, wordt er thans buitengebracht. Dat is de hele wijziging. De tekening zal overigens ruim 4 weken op de ge meente-secretarie in Wievinger- werf ter inzage liggen, zodat ie dereen gelegenheid krijgt, er ken nis van te hemen. „De Polderspelers." Deze jeugdige toneelvereniging, die het. vorige jaar veel succes /mastte met de uitvoering van ..Als een Kwartel" zal a.s. Donder dagavond in ..De Maaier" voor het voetlicht treden, me', het spannende detectivespel „Mister Kir.g". Vóór nadere bijzonderheden zie men de advertentie in het vorig nummer van ons blad. Denk om de maximum snelheid. Van verschillende zijden wordt met nadruk de aandacht geves tigd op de verkeersvoorschriften, in het bijzonder op de maximum snelheid, die voor de bebouwde kommen is vastgesteld. In Wierin gerwerf is deze alaemene maxi mumsnelheid van 40 km per uur nog nader ingekort tof. 30 km per uur. althans voor het verkeer over de Terpstraat. De politie is verzocht, op de handhaving van de voorschriften die op dat punt bestaan, streng toe te zien. Stemmen hij volmacht. In verband met de verkiezine van leden van de Provinciale Sta ten in het volgende jaar wordt voor zover nodig, er de aandacht op gevestigd, dat men van 1 Oc\ af. tot. a.s. 31 Dec. toe. ingevolge art. 7 der Kieswet verzoeken om oo do kiezerslijst, te worden aaagewe- zen. als bevoegd tot stemmen bij volmacht. Van deze bevoegdheid wordt overigens niet vaak gebruik sre- maakt, omdat uiteraard verhuizing binnen dezelfde provincie prak tisch reeds zonder invloed, is. om dat dat. op het totaal stemmen- aantal, op een partij uitgebracht toch geen verschil uitmaakt. Succes - Nieuws. Het ongunstige weer gooide Zondag lelijk wat roet in het eten en geen enkele van de vastgestel de wedstrijden kon doorgang vin- den. Alleen Succes b kon zijn pro gramma afwerken, maar deze wedstrijd was op Zaterdagmiddag vastgesteld. Flevo C werd de dupe van een ware doelpuntenhonger van de Successers. De einduitsfag was 81 in het nadeel van de Wieringenneerbewoners. Wilt gij zijn een kindervrind, KoGpt dan postzegels „voor het kind Hoe komt een weerbericht tot stand Woensdag 23 Nov. a.s. zal voor de Mij tot het Nut v.h. Alg. Prof. ör. W. Bleeker, dir. van het KNMI te De Bildt, spreken over het on derwerp „Hoe komt een weerbe richt tot stand De lezing wordt gehouden in Hotel Smit te Mid denmeer. LANTAARN ZONDER LICHT. Het is begrijpelijk, dat bij nieuwbouw- in de Wieringermeer I het oude land gevolgd wordt, door het plaatsen van een i schutting om het bouwwerk. Als late wandelaars passeren, dienen ze echter terdege op Ie passen, want, alhoewel de rode 'lantaarn aanwezig is, kunnen ze toch in aanraking komen met de i uitstekende planken, omdat.... de lamp NIET aangestoken wordt Dit is ons Zaterdag j.1. opge- vallen bij het in aanbouw zijnde woonhuis van de Heer Jannenga Zou men hier in 't vervolg even beter op willen letten, door enkele malen DE LAN TAARN te controleren De „Ramb'ers" komen. Het bekende radiodansorkest j o-l.v. Theo Uden Masman, komt i Zaterdag 26 November a.s naar Middenmeer, om in de grote beurszaal een dansavond te ver- zorgen. I Ja, lezers, een dansavond dus j niet zoals gebruikelijk een show- avond, dit in tegenstelling met de geruchten. Het kon wel eens druk I worden op de grote dansvloer. Optreden der Kilama Hawaiians. Liefhebbers van Hawai-mvniek kunnen de 14e Januari hun hart i ophalen, als de Kilama Hawaiians j optreden in Hotel Smit te Mid denmeer. Haarlémse Orkest - Veren. D? Directie vrn Hotel Smit heeft ook aan liefhebbers van klassieke, muziek gedacht. Er wor- 1 den momenten] onderhandelingen gevoerd met de Haarlemse Orkest- Vereniging voor een optreden in J begin Januari.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1