Zaterdag 19 November 1949 UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- B ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN BRANDSTOF EN BROOD. EEN BELANGRIJKE VERGADERING DER HOLLANDSE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW. Vijfde Jaargang No. 2 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een v dat leeft, Boawt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag* Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent pet m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. Ais er geen hout is, gaat het vuur uit. Spr. 26 20. De winter nadert, de kachel brandt weer. Gelukkig, dat we een voorraadje brandstof hebben en kunnen stoken, het vuur kunnen aanhouden. De winter nadert, velen he laas, niet allen hebben „de Winterprovisie" in huisgoede aardappels in de kelder, bonen in het zout, zuurkool in de- pot en wellicht een zijde spek aan de balk (of een varken in de kuip). Zonder brandstof gaat het vuur alt, zonder voedsel verzwakt het Mchaam en het einde is de dood. Gelijk het met het vuur en met het lichaam gesteld is, zo is het ook gesteld met het geestelijk leven. Ook ons godsdienstig en zedelijk leven moet onderhouden, moet gevoed worden. Gebeurt dit niet, dan kwijnt het „hoger" leven weg en sterft, en alleen het dier in de mens blijft leven. De vraag rijstwaarmede moet dat hoger leven worden gevoed Voor het vuur hebben we hout, turf, kolen, voor het lichaam, aardappels, brood, voedsel, dat de aarde voortbrengt. Voor het gods dienstig en zedelijk leven is er voedsel, dat niet van deze aarde is, „geestelijk brood." Eén is er geweest, Jezus Christus, de open baring van Gods eeuwige liefde en trouw, die heeft gezegd „Ik ben het brood des levens." Het brcod, waaraan mens en wereld zozeer behoefte hebben het voedsel, dat onontbeerlijk is. Zonder het brood der aarde kunnen we het lichaam niet in stand houden, maar zonder „het brood des levens" kunnen wij de geest niet versterken,' de ziel niet voeden. Het gaat slecht met onze ge zondheid, als wij geen brood meer kunnen verdragen maar 't is nog veel bedenkelijker voor het leven der ziel, als ons „het brood des levens" niet meer smaakt en wij het afwijzen. Naar het aardse brood kijken, maakt het lichaam niet sterk over het brood des levens praten, maakt de ziel niet gezond. Wij moeren de Geest van Christus in ons laten werken, voor Zijn Woord ons hart openstellen. Zijn wil la ten heersen over onze wil. Dan zullen wij 't ervaren, dat Hij ons verzadigt, zodat we over geen on bevredigde zielsbehoefte meer hebben te klagen. Zorgt voor brandstof, de winter is in aantocht, want als er geen hout (of kolen) is, gaat het vuur uit en komt ge in de kou te zitten. Levert tijdig uw bonnen bij de brandstoffenhandelaar in Zorgt voor brood, werkt met lust en vlijt, want als er geen brood is, verzwakt het lichaam. De bak ker verkoopt weer brood zonder bon (niet zonder geld). Zorgt voor geestelijk voedsel, want als ge het brood des levens afwijst verkwijnt uw ziel. Het is voor ieder gratis verkrijgbaar, zonder bon. zonder recept, zonder geld, zoveel hij maar wil Voor de lezers en lezeressen, die wel de bakker weten te vinden, maar niet de plaats waar „dat andere brood" verkrijgbaar is, ver wijs ik naar de aankondiging def- kerkdiensten elders in dit blad. Ds. A. P. Goudsbloem. De afdeling Wieringermeer hield Dinsdagavond j.1. een vergadering in Hotel „Lely" te Slootdorp. De opkomst was bijzonder groot, hetgeen zeker mede zijn oorzaak vond in het feit dat Burgemeester Loggers deze avond een lezing zou houden. Op een volgende vergadering hoopt 't bestuur dienaangaande met een omlijnd voorstel te ko men. Aangaande de bespreking pacht- aangelegenheden deelt voorzitter mede dat door de Grondkamer nog geen uitspraak is gedaan deze instantie vat zijn taak nogal serieus op, hetgeen veel tijd in beslag neemt, vooral daar men met vele omstandigheden niet op de hoogte was. Dat een pachter 1 jaar voor het aflopen van zijn contract verlen ging moet aanvragen is bij velen MAANSTANDEN 1949. Zondag 20 November N. M. Zondag 27 November E. K. Maandag 5 December V. M. Dinsdag 13 December L. K. ZONSTANDEN 1949. De voorzitter, de Heer W. van i Prijs en afzet poot goed. Zadelhoff, te Middenmeer, heette De Heer Schipper vraagt hoe het in zijn openingswoord de spreker komt dat er zo'n groot verschil in van deze avond in 't bijzonder i prijS iS tussen hetgeen de teler - - welkom, alsmede de Rentmeester j hier ontvangt en dat wat de Friese wel bekend, aoch in de pracujK der Domeinen. boer voor het Hollandse pootgoed I mankeert hieraan nog wel iets. Een goede betaalt. Het .bestuur meent daarom de oogst - opbrengst.! De Heer Kroeze merkt op dat. vraag in t midden te moeten leg- Nu de oogst bijna aan de kant nog niet bekend is wat menêen °f b^r geen taak ligt voor de is, aldus de voorzitter, kan metontvangt, daar slechts een grond-organisatie grote tevredenheid over de op- prijs wordt uitbetaald. waarop He vergadering by monde van eventuëel nabetaling kan plaats de Heer Mansholt, beantwoord, vinden. I deze vraaS bevestigend. Wat de concurrentie met Dene- I Het bestuur zal nadere adviezen marken betreft, wordt opgemerktinwinnen enookin ^re- dat de sortering van het Deenseden met de 2 andere organisaties. 1 Ook de wettelijke aansprakelijkheid Denemarken en de verzekering hiertegen werd van verschillende kanten belicht, waarbij de morele en ju:4clische In^Frankrijk trachten de telers kant belicht werden. r.nnr Ho UBov V i n.i zon op ond. 21 November 8.09 16.40 22 November 8.10 16.39 23 November 8.11 16.38 HOOG WATER TE DEN OEVER. 21 November 8.38 8.59 23 November 10.09 10.26 22 November 9.24 9.43 brengsten gesproken worden. Granen bereikten zeker een top- opbrengst, alhoewel men op de lichtere gronden dit seizoen te kampen had met de droogte. Betreffende de prijzen, aldus pootgoed veel te wensen overlaat; spr., valt weinig te zeggen, daar dit kan men daar echter gemak deze voor diverse producten nog j kelijk verhelpen aan bepaalde richtlijnen gebondenheeft het voordeel van grotere op zijn. brengsten door de latere rooitijd. Postbestelling. De Heer S. Breebaart informeer- de regering zó te beïnvloeden, dat Door de Heer P'.iper wordt voor de naar aanleiding van een vraag het contingent der in te voeren gesteld een spreker c ko' ten deze gesteld op de vorige ver- aardappelen gadering, in hoeverre men reeds i blijft. zo klein mogelijk gevorderd was met de onderhan delingen betreffende een 2e post Omtrent de verkiezing van de voorzitter van het hoofdbestuur bestelling ook voor degenen die kon men niet tot een oplossing builen de bebouwde kom der dor- komen, waarom besloten werd dit I ter sprake te brengen in de eerst of er volgende kringvergadering. Stro-prijs. j pen wonen. De Heer Doornbos vroeg geen mogelij kheid was, dat de ofd?af°etgeneboe«n WOTdt! «eer van Wijck doet hierna legenheid verder worden- bespïo De VrJStte? deelde mede dat eniSe mededelingen aangaande de ken. hem de uUslag van de ten deze slUiten men van de Bcnd van LanPach ters,, waarbij de Heer Kaan op roept tot organisatie bij deze Bond. De Heer Mansholt z e: meer voordeel in een plaatselijke orga nisatie van landpaehters, waarbij men meer profijt trekt door de plaatselijke bekendheid. In het bestuur zal deze aange aehouden tellinB der poststukkenbpsPPePPrp.rarVll-n De stro-prijs wil men trachten nog niet bekend was. Bestuursmededelingen. Medegedeeld werd dat het Do- meinbehcer, op verzoek der orga nisatie, de schouw een week opge- te behouden op f 20.per 1000 kg. i Veel stro zal zijn afzet moeten vinden in eigen industrie, waarbij een voldoend kwantum jaarlijks gewaarborgd zal moeten worden. schort had j Getracht zal worden in 't Land Nog werd sememoreerd^dat er bouwblad marktprijzen te publi- ceren verschillende producten en wel vanaf boerderij geen overeenstemming met de iocndorsers was bereikt over d< tarieven. De samenwerking der standsor Aangaande de Areaalheffing op pootaardappelen, fabrieks- en „De ontwikkeling der sociale verhoudingen." Na een korte pauze verkrijgt Eurgemeester Loggers het woord, die in grove trekken schetst de ontwikkeling der sociale verhou dingen. Spr wees cp de gilden w-elke aan de ene kant een behoor lijk bestaan wilden scheppen voor de werkgever en daarnevens voor de werknemer, die het vooruitzicht had van leerlinggezel op te klim men tot gezel en tot meester PP I consumptie-aardappelen .gat de ^gUd^uMde^SS- onderwijs is weer voor 3 jaar ver- Heer Addens een duidelijke toe lengd. lichting, waarbij de tegenstand ^e^'. De Voorzitter doet hierna de Hierna kwam de grote verande ring door de machinale produc tie, welke een ontgeestelijking Baccnvarkens. van de arbeid tot gevolg had. Grote misstanden ontstonden. De Heer Van Hoyen Esch zal tegen de betaling van Areaalhef- 1 op 29 November a.s. een lezing fing in Friesland ter sprake kwam houden over het onderwerp „Verbouw van Pootaardappelen." De onderwerpen voor andere le- zingen werden de vergadering vraag hoe de leden denken overkinderen moesten werken, evenals voorgelegd de vastgestelde prijs voor bacon- Naar aanleiding van een vraag varkens f 1 85 per kg. ten deze werd opgemerkt, dat hetVolgens de Heer Doornbos, is „Nut" op 23 November a.s. alsgezien de hofe voerprijs, enz. de- - - ze prijs erg laag. Prijzen worden spreker laat optreden Prof Blee- ker, van het K.N.M I.. met het £®n°f™d 73;1} 95 ei1 -05, wei- onderwerp ..Hoe komt het weer bericht tot stand Agenda Algemene vergadering. Deze werd door de Heer J. G. ke resp. beloofd en gegarandeerd waren. De Heer Addens deelt de mening dat men in 't Oosten des lands eerder met deze prijs tevreden is, f/-.qitqiï„i-if hQfYwvH^o- daar men hier van 't standpunt Aideffi»S uitgaatdan maar wat meerdere voor 1950 geeft een tekort aan van f 17.000.Men wilde dit te kort wegwerken door een heffing van f 1.per H A. waarvan dan 80% voor het hoofdbestuur en 20% voor de afdeling bestemd zou zijn. Door deze maatregel zou echter de begroting nog niet sluitend worden er is nog f 1000.nodig. De vergadering gaf haar goed keuring" aan het voorstel alsnog de contributie te verbogen met f 0.10 per ha., terwijl de kosten van 't abonnement op het bonds- varkens gemest en wat langer hiervoor werken. Als men daar ook de voorgestelde subsidie zal krij gen voor 't bouwen van hokken, dan zal 't daar ook beter lonender zijn dan hier. Aangaande de melkprijs is de vergadering het eens dat men in grote lijnen tevreden mag zijn. Pachtaangelegenlieden. vrouwen, welke laatste men 't liefst zag uit grote gezinnen, daar deze wel hard moesten werken om een boterham te verdienen. De arbeider werd aan zijn lot overgelaten. Langzamerhand groeide her besef dat de overheid moest ingrij pen. Men begon in te zien dat de sociale kwestie niet geregeld kon worden langs de weg van particu liere weldadigheid of langs dé weg van revolutie. Al mag men 't werk in deze v.d. overheid niet eenzijdig zien, en zijn d:> sociale wetten mede een onderdeel van de sociale politieke, toch zouden de verbeteringen moeten gaan langs wettelijke weg en stembus actie. Plaatselijk, landelijk en zelfs Internationaal moest er iets ge beuren werkgevers en werkne mers organiseerden zich, doch Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 19 November 2 u. tot Maandag 21 Nov. 8 uur v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig; de artsen de Boer, de Groot, Groenhart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Posthuma. Zondagsdienst Dierenartsen ZONDAG 20 NOVEMBER. Aanwezig de Heren Bouwman, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. verder de wet tot Bescherming der Jeugdige en Vrouwelijke Arbeids krachten, Arbeiderswet 1889. De Arbeidswet 1919 welke wel bewust opkomt voor de rechten der producerende mens. Hier geen bescherming, doch een radicale hervorming. Spr. besloot zijn met intense aandacht gevolgde lezing door uit te spreken er trots op te zijn over hetgeen in de loop van de laatste 50 jaar is bereikt, waarbij H. M. de Koningin in vele geval len is voorgegaan. Trots, door het rechtsbewustzijn, hetwelk is ge groeid uit 'n gezond democratisch besef. In zijn dankwoord wees de voor zitter er op dat de geest der soci ale ontwikkeling zeker de volle instemming dér werkgevers heeft, doch moeilijk is 't voor velen te wennen aan de grote „rompslomp" welke de uitvoering van een en ander meebrengt. Nadat de Burgemeester werd dank gezegd voor zijn mooie en vlotte uiteenzetting, volgde slui ting der vergadering. Het voorstel van het bestuur totstonden aanvankelijk nog vaak Schaakclub Wicrinffarwerf orgaan (f3.50) uit de afdelingskas j bijdrage onkosten pachtcommissie als twee legers tegenover elkaar. zullen worden betaald n f n 9.n ni^r t-t a wnrdt Hnnr 'f*. cui_ unï^nr, ntnvi, h lA^Annnmtni Uitslag Groep I Hauwert v. Wijk 10 r. Wijk Hauwert 10 Groep II Scholte Sijm 10 Sijm Scholte 10 Hoogland Louwes 1—0 Hoekstra Tesselaar 10 a f 0 20 per H.A. wordt door 't stil- Ook was men van mening dat zwijgen der leden aangenomen, de hoofdbestuursleden niet alles Door de Heer Mansholt wordt ,pro Deo" kunnen doen, zodat men gevraagd of 't hier alleen onkos- er mee accoord ging dat de hoofd bestuurders, naast de vergaderin: van reis- en verblijfkosten, recht missie hebben op een behoorlijke gelde lijke tegemoetkoming. ten betreft. Spr. zag gaarne on derzocht of ook de leden der Com- hiervoor naar prestati beiden sterk door ledenaantal, totdat men inzag dat niet door deze strijd maar door overleg goe de verhoudingen verkregen kon den worden. I Sociale wetten werden gemaakt, alsmede collectieve arbeidscon- betaald zijn, waar men zijn inziens tracten afgesloten, recht op had. Als eerste resultaat noemde spr Schager Markt. 3 Paarden f 400—f 550 25 Tijdkoeien f 500—f 600: 30 Gel- cekoeien mag. f 400f 650 57 Vette f 500f 775: 27 Kali- kceien f 650f 800: 10 Vaarzen f 325f 450 12 Graskalveren t% 140f 210: 37 Nuchtere Kalve ren f 25f 42: 40 Mae. Scha pen f 50f 75 80 ia. Vette f 60f 100 146 Overhoudcrs i 45f 55; 4 Bokken en Geiten f 15—f 40: 94 Biggen f 25—f 45; 6'j Konijnen -* 1f 6; 97 KiDpen i 1.50—f 5.- Burgerlijke Stand van 11 tm 17 November. Geboren Pieter Machiel, z.v. M. Plug en J. Duijnker Mari- nus Henricus, z.v. G. van Hoe- sel en A. M. P vd Knaap: Mar- tha Alwine, dv A. Kresmér en A. Doves; Samuel. zv P. C. Koole en J. Burgel Adriaan Christiaan, zv P. Dirks en J. E; ütenburg. Ondertrouwd: J. Smit en J. Slagboom; H. Foekema en J. vd Velde J. van Duin en M. Hoekstra. Gehuwd Gene. Overleden B. Drooger, oud 68 jaar Aaltje Hollander, oud 53 jsar, echtg. v. N. Lont.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1