wammm OITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIE 81 AD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN VANDAAG Woensdag 23 November 1949 Vijfde Jaargang No. J Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.30 per kalenderkwartaal- Ad vertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. Gymnastiek - Uitvoering te Den Oever. IN DECEMBER TWEE AUTO - ZONDAGEN. Toneelconcours D. W. 0. afd. Toneel. MAANSTANDEN 1949. Zondag 27 November E. K. Maandag 5 December V. M. Zo de moeder zo de dochter. De minister van Verkeer en a.s. Donderdag 24 November zal Goed turnwerk van Waterstaat heeft bepaald, dat oo in Hotel Smit te M.Meer de Mej. G. Kaan. de Zondagen 4 en 25 December 1949 gereden mag# worden met De jaarlijkse gymnastiek uit-auto's en motorrijwielen, voering, welke door de leden i van de Oeverse D.O.S. Zaterdag- - avond in de grote zaal van Ho tel „Wiron" werd gebracht, was; maar matig bezocht. Gelukkig heeft dit geen afbreuk gedaan Band Ned. - Indonesië. eerste uitvoering plaats vinden voor het door D.W.O. georgani seerde toneelconcours. Het to neelgezelschap „De Maskers" uit Alkmaar komt dan met het mys terieuze spel in drie bedrijven „De Kat en de Kanarie", naar het Amerikaans van John Willard. Dit is een zeer spannend detectieve- stuk, wat zeker zal inslaan. „De Tonegido - Nieuws. Uitslagen van Zondag j.1 Dames: Tonegido - Rood Zwart Dinsdag" 13 December L. k. (Krommenie) 91 Heren Tonegido - Concor- dia 2 (Haarlem) 136. Voor een weinig talrijk pu- 24 November bliek lieten Tonegido-dames nu 25 November eens zien, wat ze waard was. Ze 26 November ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 23 November 8.15 16.38 816 16.37 8.18 16.36 8.19 16.35 speelde een zeer vlotte wedstrijd HOOG WATER TE DEN OEVER. A.s. Vrijdagavond 25 Nov. uur komt in de zaal van de aan de prestaties, welke op brug, Heer S. Kaan, voor de Band N.I. j Maskers" behoort tot een van de paard en vrije oefening, werden spreker Antonie van Kampen oudste toneelverenigingen uit Alk- gegeven. Hij zal spreken over de Wis- j maar. Zij bestaat ongeveer 15 jaar „Door Oefening Sterk" heeft selmeren op Nieuw Guinea. en ziJ behoort toch reeds tot de haar kunnen weer eens van dene Heer van Kamoen bekend oudste> daar er door het enorme goede kant laten zien. Lor zijn radlorede^ tevens alsVan De heer Pennekamp, de lei-'journalist en schrijver van vele gezelschappen, bijna geen plaats der van deze vereniging, kan ''overzee J m^!'"^^urtoneél. trots zijn op deze groep, welke nemen naar de Papoea's en' Dat deze vereniging wel wat in echter nog uitgebreid moet wor-j;;aar Jangle Ptapernel, beter zfheT vfrigl^oe"" Igezegd Dr. de Bruin, de man,jn toneelwedstrijd van Alk- Mevr. Kaan-Keijzer, die eens die op zo'n grootse wijze Ne- maarse toneelveren, de tweede een der besten was van ons Ne- herland in Nieuw Guinea verte- prijs behaalde met „Overschotje" derlands Keurkorps, heeft Za-jgenwoordigd. 'van Dario Nicodemi. Zij geniet terdagavond zeker vol enthou-De' lezing wordt geïllustreerd ook buiten Alkmaar overal een siasme «ekeken naar Dres-1 met zeer unieke lichtbeelden, uitstekende reputatie, want niet uLTvan de oudere en Jotere die in het onbekende binnen- m'nder dan ongeveer 20 maal per x<m ue uuue,e jo.i0t-ie seizoen wordt zij uitgenodigd om leden van haar club. *ai-d z«n opgenomen. in de provincie Noord-Holland te In witte blouses en zwarte "e hopen dat de zaal van de komen spelen, broekjes stonden ze hier aange- Heer Kaan vol loopt. De spreker Wij geloven wel dat D.W.O. een treden, de jongeren, die weer Is het waard en U zult er geen goede keus gedaan heeft, met ae eens Wieringen's trots zullen sP':it van hebben uitnodiging van deze Vereniging, zén V.n zi' hebben nu reeds hel We wekken daarom alle leden Tot onze Wienngermeerders zen- besef dat door de lichameliike en belangstellenden op om te den, we willen zeggen, weet het eens gewonnen zal worden. POLITIE Gev een rode da- door Uw belangstelling! Wij dur- Voor de pauze waren het de meswant ven voorspellen, dat U geen spijt jongeren, welke door talloze oe- Verloren. een bril in _fui pen zult- hebben van Uw regelmatig feningen de bewondering van n'ni, bezoek aan het concours, daarvoor zilveren armband en een porte- staan de namen van de deelne- en daar Rood-Zwart hier heel 23 November weinig had in te brengen, kwa- 24 November men er kansen te over voor de 25 November thuisclub. 26 November Met rust was de stand reeds 51 in haar voordeel en in de tweede helft werden hier nog 4 doelpunten aan toegevoegd. Jammer is het, dat Tonegido niet in alle wedstrijden volledig overzee afgedrukt, heeft kunnen uitkomen. An- Tot uiterlijk 10.09 10.26 10.57 11.13 11.42 0.02 12.31 wordt het KERST- EN NIEUW JAARSNUMMER voor de jongens ders hadden ze zeker een heel reind hoger op de ranglijst kun nen staan. In ieder geval, door ideze knappe zege, verwijderden ze zich weer iets verder van jde fatale laatste plaats. 1 We zijn benieuwd, wat ze de I volgende week zullen doen. Dan ontmoeten ze n.1. H.A.V. in Den Helder. Komen ze in de zelfde samenstelling op dan nu, dan zijn we niet bang voor de uitslag Bij de heren liet het zich aan vankelijk aanzien, dat het deze Skeer nie*; gemakkelijk zou gaan. Concoröia bood pittig partij en al was Ton. wel het meest in de aanval, ze hadden in het begin niet zo veel succes met hun schoten, daar de doelman ider Haarlemmers in uitstekende .vorm was. Het eerste doelpunt HEDENMIDDAG 2 UUR kunnen nog groeten en wensen worden aangenomen. het publiek afdwongen. Natuurlijk werden er wel fou ten gemaakt, de grote lijn wa< echter goed. Bij het dames- en herenkorps kwamen vooral de goede pres taties tot uiting op de brug. In dit verband mogen we ze- schoten. Even later werd het, ook al door een strafworp, weer gelijk 11. Enige tijd wist C. de stand nog gelijk te houden, maar toen de thuisclub er eindelijk in was geslaagd, een tweede doelpunt te maken, was meteen de ban gebroken en in snel tempo werd ;4e score opgevoerd, zodat de voorsprong met rust reeds tot 6 doelpunten was vergroot (8-2) Concoröia bleef ook na de rust fel van zich afbijten. Ze slaagde er zelfs nog in om vier tegen- punten te maken. Daar ook To negido nog vijfmaal het net wist ;e vinden, werd de eindstand 13—6. Door deze uitslag staat Tone- monnaie inh. f 2.50.- mende Verenigingen U borg ontstond uit een strafworp, feil-|gido dus nog steeds gelijk met loos door IJ. Wieringh inge- jlJmond, aan de kop. De Velze- naren wonnen Zondag met 14-1 UITVOERINGEN KON. MUZIEKV. „HARMONIE." Zaterdag- en Zondagavond gaf kale prestaties, waarna als toe- d. Kon. Muziekvcren. „Harmo-,gift volgde de „Kon. Shell- Iter Mej. Kaan noemen, die zo- nie'' een- uitvoering voor haar-Mars." wel hierin alsook op paard en gehuwden en ongehuwde leden' Na de pauze werd door de brug en bij de knotsoefeningen in de Concertzaal „Concordia" toneelveren. ..Harmonie" opge- uitblonk. |te H.hoef. voerd .Zondvloed", spel van het Dat Mej. Kaan op zulk een De Voorz., de heer C. J. Bos- land, in drie bedrijven, door jeugdige leeftijd reeds tot derge-jker, opende de avond met een Louis Lockefeer. lijke prestaties in staat is, ver- hartelijk welkom en deelde te- Het stuk speelt in het Zeeuw- schaft ons de zekerheid dat zij vens mede, waarom de „Harmo-;se land tijdens de bezettingsja- het voorbeeld van haar moeder, nie" niet meer concerten heeft ren 19401945, toen grote die D.O.S. in geheel Nederland gegeven. vruchtbare gebieden werden ge- bekend maakte, zal volgen. Dit is het gemis aan een mu- inundeerd uit vrees voor een Toch waren er nog meer, die zieknis, die echter in 1950 zal dreigende invasie goede prestaties leverden, en komen en die zal voorzien in Door de ianderijen va~e boer de demons trtaties werden in een een noodzakelijk verlangen van Jaeob Verplancke, is een dijk afwisselend programma vlot ach- de vereniging. gelegd toezicht yan de ereen ge rac t, hetgeen door Daarna volgde het muzikaleingenieur van het Waterschap, ceerdU 1 2861 W0 geappu- gedeelte van deze avond, met Henk Versteeg. et,r als eerste nummer „Marche De bemoeïngen van deze per- -.ïHu Heros, van H. Nicholls ver- soon worden door de boer van volgens de ouverture Un tour „Doornhof" opgevat als collo- de Bandits" van Suppé-Witt- boratiewerk, echter ten onrechte Immers om erger te voorko men, blijft de ingenieur op zijn post. De dochter van de boer, Jannie, vat liefde op voor de' wel geslaagde avond van D.G.S. KONING VOETBAL KOMT. man en als derde nummer werd i zeer verdienstelijk uitgevoerd De bekende sportfilm Koning iSuïte oriëntale" van Popy be- Voetbal zal op Vrijdag 2 Dec. staande uit 4 delen. In het lichtere genre volgdevinnige schoolvriend, had hl] dan ook een krachtiger 3e bedrijf verwacht. si a.s. in Cinema de Haan te Hip- polytushoef worden gedraaid. - ."O /VfVlop het vuur, en in verschillende De supportersvereniging „Blauw >;u -a ,d van de India Versteeg Zwart" nam het initiatief tot de- Cperette-ouverture van P. Lin- ze voorstelhng ,cko-vai. Leeuwen. minachting door de boer Als .vijfde nummer werd ge- ''ehandeld enallerie. grofheden VESTIGINGSWET. speeld do ouverture „Rossiniana", v-'°!den hem in het gezicht Aan de heer W. F. A. Zoons van Boedijn, naar Italiaanse is vergunning verleend tot uit-,trant op motieven van Viatta's. oefening van een kleinhandel in,Gangspildeuntje." tot verbruik bereide tabak in Op het laatst gehouden Con- perceel De Haukes 34. cours, was dit het verplichte nummer. COLLECTE. Als slot van het muzikale ge- 1 De te Wieringen gehouden deel te volgde Finale „Royal Air niet meer lenigen, zoals b.v. collecte ten behoeve van de Ver- Force March Past", van Dr. W. z buurman Frits de Hamer, enig'ing „Het Hooge Land" te Da Vies. die tarwe uitdeelt aan de velen, Leeuwarden had een netto-op- Het daverend applaus beloon- dn naar de hofstede komen brengst van f 107.28. de het orkest voor zijn muzi- Het ondergronds werk der |van AVA 1 en zijn nu de enige jonge boeren zien wij, maar te-concurrenten. Ze lieten echter vens ook de woede en haat van'tegen de Helderse Adelborsten de jonge boer die verliefd is op een keer verstek gaan, wat hun 'Jannie, doch wier liefde uit- waarschijnlijk op twee verlies- gaat naar de gehate ingenieur, j punten zal komen te staan. In Ook Koosje Dees, een vrien- dat geval zou Tonegido aus met din van Jannie, wordt verkeerd-twee punten voorsprong aan de geoordeeld door de boer. kop van de ranglijst staan. V3,jefl,e Lampers, de Vlaamse venter, brengt de handigheden UITGEBROKEN, naar voren, die zo vaak werden' R. v. B. die op vermoeden van uitgedacht, om de bezetters te misdrijf, door de Rijkspolitie in misleiden. de cellen achter het politiebu- Het slot brengt Jacob Ver- reau was opgesloten, wist Don- plancke als de boer die erkent derdagnacht uit te breken. Met twee mensen verkeerd te heb- spijlen van de krib werden de ben beoordeeld, en zijn mening tralies losgewrongen, over de ingenieur is samenga- De volgende morgen meldde vat in de woorden: „hij was.de vogel zich weer netjes aan. een kerel." Als reden voor dit uitstapje Wanneer wij onze mening; gaf de arrestant op „Ik had het moeten zeggen over het stuk zo koud." zelf, dan lijkt het ons, dat het 3e bedrijf door de schrijver te IJ II AnVFPTPEDnP^C veel is uitgemeten. De climax AU V£l\ 1 EËKJJlKo ontbreekt wat het stuk als to- Adver^ewies tiidV neelstuk afbreuk doet. nuveTienilSS UJÜ.g De schrijver van dit verslag aanbieden is 3 jaar kamergenoot geweest van Lockefeer en van de leven-! Wd zien ons-verplicht aan Ad- gerd. De boer is voor geen ede vatbaar en als# daad van pgevoerde koppigheid volgt dan iet doorsteken van de dijk door eiplancke zelf. Door deze daad kan bij ech- c r de nood van zijn evenmens Wat de spelers betreft, voelde, dat de hoofd- en bijrol len in geroutineerde waren. De waren in de mek verteerders de eis te stellen dat zij hun ADVERTENTtrs desp. MAANDAG rn DOXDI itUAG bij j de agenten of ter drukkerij bezor- men| Scn. Ten aanzien van op Dinsdag- handen n'or'-e" pn Vrüd.: i bracht? copie kan g?or. zekerheid o-ntrent plaatsing worden gege- typeringen ven verschillende uitmuntend; alleen achter zaal hadden de bezoekers eerste avond, moeite om Hamer en vrouwe Ver- wij. dat de te verstaan; we hoorden gd door EEN WEEK VROEGER Van bevoegde '.djde vernemen Bonte Avond ver- •igen krachten der echter dal het op avond in orde was. Het waren pracht avonden." de tweede Plattelandsvrouwen, afd. Wie- germeer, wordt gegeven op 13 „Harmonie- Dec. a.s. inplaats van op 20 December.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1