UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE NOOD AAN GOD. ASSURANTIE PERIKELEN. Zaterdag 3 December 1949 Vijfde Jaargang No. 6. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlana Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk tk1 leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1—, per stuk van ten hoogste 4 regels. In geen enkele tijd van het jaar laat de mens zijn verlangen naar God en zijn heimwee naar Chris tus' terugkeer vuriger tot uiting komen, dan in de Adventstijd, de tijd der blijde verwachting. En daarom is de Decembermaand, die men wel de maand van Christus zou kunnen noemen vol van hoopvolle verlangens naar het Kind, wat uit de hoge wordt ver wacht. Want de gelovige wereld begrijpt, dat er geen verandering komt, als Hij niet tussen ons is met zijn „VREDE" voor „de men sen van Goede wil." Wij geloven, dat de God-mens niet in deze wereld is gekomen om 33 jaar hier j te leven en de wereld dan aan zijn lot over te laten. Neen Chris- j Vus kwam om een blijvend rijk op aarde te vestigen, in de harten van de mensen.een rijk van rechtvaardigheid en liefde. Vóór i 19 eeuwen kwam Hij voor de eer- ste maal zichtbaar op aarde,1 maar om de 2de komst., zijn on zichtbare komst in de mensen harten voor te bereidenI En als Hij op het einde der we reld voor de 3de maal zal ver schijnen op da wolken des hemels, om de wereld te oordelen, dan zullen we beloond of gestraft wor den, naar gelang we onze harten voor zijn genade hebben geopend of gesloten, toen Hij zich aanbood voor zijn komst in ons, maar zon der het Gloria der Engelen, die zijn 1ste komst in de Kerstnacht begroetten.zonder het bazuin geschal, dat zijn 3de komst op de laatste dag zal inluiden De grote soldaten-Keizer Napo leon, die op St. Helena in jaren lange ballingschap zijn bewogen leven eindigde, vergeleek zijn ei gen, eenmaal grote persoonlijkheid met dien van ChristusEn in een gesprek met generaal Ber- trand verklaarde hij „Wal ik het meest bewonder en wat mij de Godheid van Christus het meest onweerlegbaar bewijst is het vol gende Ik heb massa's mensen kunnen bezielen, zodat zij blij moedig voor mij de dood inlie pen. Maar altijd was mijn aan wezigheid nodig, de electrische vonk van mijn ogen, mijn stem, mijn woord, om het vuur in hen te doen ontbranden. Zelf heb ik een wonderbare invloed op hen kunnen uitoefenen, doch ik kan het aan niemand overdragen. Ik ben niet in staat, om de liefde tot mijn persoon in de harten van de mensen te vereeuwigenWe worden vergeten.... Welk een verschil tussen m ij n ellende en het eeuwige rijk van Christus, die, na zoveel eeuwen nog altijd be mind, aanbeden en gepredikt wordt heel de wereld door." Zou men menen, dat Christus, j de Godmens maar een m y - the is, dan moet men toch wel aannemen, dat een mens de wereld sinds 1900 jaren heeft be- invloeddat een mens ontel bare andere mensen als Geloofs getuigen voor zich heeft doen sterven als martelaar.... dat ook heden nog inillioenen mensen, tot hun dood toe hun enige hoop stellen op een mens. Te midden van ons staat ie mand. die velen van ons niet ge noeg kennen en waarderen, n.1. de Christus. Want rondfladderen aan de oppervlakte van het leven, tango en foxtrot dansen, muziek maken en handel drijven enz. da' gaat zonder Christus. Maar eclv leven in de volle zin van het woord denken, lijden met ge duld, vreugde genieten ook bij moeilijkheden.de grote levens- 1 In de laatste tijd is er in de schade toebrengt door zijn schuld Wieringermeer nogal enige beroe- verplicht is deze schade te ver- ring over de gevolgen van twee goeden. Veelal ziet men dit bij plaats gehad hebbende branden, schaden veroorzaakt door een Met opzet gebruik ik hier het aanrijding met een auto en om woord gevolgen, daar er n.1. veel meer voorbeelden uit de practijk misverstanden bestaan, niet over te noemen, die voor de boer van de brand, maar over de gevolgen, belang zijn Dit misverstand blijkt o.a. uit In het Noorden van het land hetgeen is gezegd in de vergade- veroorzaakte een paard, dat door ring in de Wieringermeer van de het openstaande landhek op de Hollandse Maatschappij van Land- weg gekomen was een ernstig on- bouw en ook uit stukken, die zijn geval aan een motorrijder, die aan verschenen in het Weekblad van de gevolgen overleed. De recht- deze Maatschappij. bank wees een zeer hoge vergoe- Het gaat hier n.1. niet om het ding toe aan de achterblijvende weigeren van een uitkering aanweduwe en kinderen, een verzekerde, maar het gaat j Een boerenknecht per fiets op hier om de aansprakelijkheid van een derde, die de schade heeft veroorzaakt, waarvoor hij m.i. aansprakelijk is. Voor een goed begrip is het noodzakelijk, dat men eerst weet, hoe de aansprakelijkheid in de wet is geregeld. Art. 1401 B.W. Elke onrechtma tige daad waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt degeen, door wiens schuld deze schade veroorzaakt is, in de ver plichting om dezelve te vergoeden. Art. 1403 B.W., 2e lid. De ouders of voogden zijn verantwoordelijk voor de schade, veroorzaakt dool weg naar het land maakte een verkeersfout, hetgeen een ernstig ongeval tengevolge had, waarbij een auto en een motorrijder met duopassagier betrokken waren. De aangerichte schade kwam neer op het argeloze hoofd van de boer in wiens dienst de knecht werkzaam was. Los lopend vee heeft meerdere malen grote schade toegebracht aan de te velde staande gewassen van anderen. Een spelend kind veroorzaakte glasschade bij de buren. De vader was voor de reparatiekosten aan sprakelijk. Bij deze laatste gevallen waren minderjarige kinderen die bij hen „em v?ITekering n en werd de inwonen en over wie zij de ouder lijke macht of voogdij uitoefenen Art. 1403 B.W., laatste lid. De hierboven vermelde verantwoor ding houdt op, indien de ouders, de voogden enz. bewijzen, dat zij de daad, voor welke zij aanspra kelijk zouden zijn, niet hebben kunnen beletten. Voor pachters versterkte aan sprakelijkheid. Art. 22-1 Pachtbesluit De pach- hebben ter is jegens de verpachter aan- geen, die nadeel had toegebracht rechtstreeks door de benadeelde aangesproken. Nu de schaden overkomen aan de boerderijen van Poot en Moors. Deze schaden zijn tot volle tevre- j denheid van verzekerde. in dit I geval de Staat, afgewikkeld. In dien de Staat niet verzekerd was, zou deze ongetwijfeld de pachters aangesproken, wat i i-r n in het geval Poot dan ook is ge- sprakebjk voor alle schade aan b *00r d gedeeite van de het verpachte toegebracht, tenzn h d t j hu bewijze, dat deze buiten schuld keri t dQ=r de jfoordholl van hem van zijn huisgenoten en Bran|waarb Mij is vergoed. van hen, die met zijn toestemming 0pk de Hcn JMy v "Landbouw op^ het verpachte verblijven, ont- werkt hpt mlsvers^and dat er in staan zijn. de Wieringermeer heerst, in de Art. 22-2 Pachtbesluit. Voor hand dQor haar Weekblad van schade door brand is de pachter n November jx onder yerduide- echter slechts aansprakelijk m- lijki van Jeen waarschuwins. dien blijkt van zijn schuld of van t tte o.a. „De zaak zit zo. de schuld van hen voor wie hij dat v0]eens de weX in van ingevolge lid 1 aansprakelijk is. schade door br£md als gevolg yan duidelijke „grove nalatigheid", de Met dit alles heeft een assura- verzekeringsmaatschappij niet tot deur nog niets te maken, daar dit uitkering verplicht is."' de aansprakelijkheid regelt van gn even verder ..Het kom4 dan degeen die schade toebrengt te- ook voor. dat brandverzekerings- genover de benadeelde PartJJ- maatschappijen een verzoek tot- Meestal zal echter de benadeelde schadevergoeding afwijzen en c.o. partij verzekerd zijn en zijn scha- aan de rechter overlaten uit- de vergoed krijgen van zijn ver-SDraak te doen somtijds stelt zekeraar. deze de maatschappij in het ge- Nu zegt artikel 284 v. K. De de gedupeerde in het onge- verzekeraar die de schade van een lyk." verzekerd voorwerp betaald heeft. weer verder i „Degenen ech- treedt in alle rechten welke de ^er, dje ^ij" de onderlinge Brand- verzekerüe, ter zake van die scha- verzekering van de Hollandsche de, tegen derden mocht hebben Maatschappij van Landbouw ver en de verzekerde is verantwooi- zekerd zijn behoeven zich niet delijk voor elke daad welke het ongerust te maken." recht van de verzekeraar tegen deze derden mocht benadelen. Hoewel weer iets verder staat „En het kan zich voordoen, dat De morele achtergrond van deze een o-eval van „nalatigheid" zó regeling in de wet is. dat ieder, dicht aan „brandstichting" zou die in de Maatschappij een ander grenzen, dat wij een verzoek om schadevergoeding zouden moeten afwijzen. Maar in het algemeen vragen oplossen, dat gaat niet zal men grif toegeven, dat de zonder Hem ..Onderlinge" zeer coulant is en dat bij ons het belang van de ge- Laten we daarom ons .verheu- dupeerde op voorgrond staat.' gen, dat we binnen enkele weken Nu staat, dit belang bij de Noord wederom de komst van Christus holl. Brandwaarb. Mij. reeds 133 kunnen tegemoet zien.We jaar op de voorgrond en het klinkt moeten blij zijn. waar anderen misschien velen vreemd in de de moed opgeven van vrzoe- oren, als ik zeg. dat, indien Poot •rng spreken, waar anderen spre- en Moors eigenaar van de boer- ken van haat en wraak. Want derij waren geweest, en deze bij Hij komt, Emmanucl, de God met ons verzekerd hadden, volledig ons. zouden zijn schadeloos gesteld. N. BIJL, Pastoor. De meeste branden zijn rrn een Uitzicht in de Poldersteigerbrug-misère. Door Gedeputeerde Staten is thans Rijksgoedkeuring verleend voor de herbouw van de Polder- steigerbrug. In verband met het gevorderde seizoen, waardoor het invallen van vorst verwacht kan worden, j wordt thans nog niet tot aan- 1 besteding overgegaan. Dit zal thans half Februari 1950 door de ingenieur van het Heemraad- schap geschieden. Zodra moge- lijk kan dan met dit werk een aanvang worden gemaakt, en J zal er een betere verbinding i tussen Wieringen en Wieringer meer tot stand gebracht worden. I HALF POND VCOR 8 WEKEN Met ingang van 2 Dec. is bon 384 Algemeen (voorkomende op alle levensmiddelenkaarten 909) geldig verklaard voor het kopen van 250 gram koffie. De in omloop zijnde rantsoen- bonnen H 16 en B-D een rant soen" blijft onveranderd 125 gr. per bon. keer een gcvclg van een z ke- re nalat gheïd en de Noordhol landse pleegt alle schaden t ?r- goeden. tenzij brandstichting be wezen is. Maar Poot en Moors zijn geen verzekerden van onze Maatschap pij, maar derden, die schade toe brengen aan bij deze Maatschap pij verzekerden En nu moet men niet denken, dat wij tegen iedere derde, die schade toebrengt eer. proces beginnen. Vele boerderijen zijn in de Wie ringermeer verbrand, die bij de Noordhollandse verzekerd waren. Ook door domheid van de pach ter, als b.v. het ontdooien van een leiding op een punt waar zij door de muur naar de schuur liep. Alleen in de twee bovenvermel de gevallen waar o.i. schuld aan wezig is, hebben wij de pachter aangesproken. Het geval Poot dateert reeds van 1942. Poot ontdooide met een benzine sol deerlamp de brongasleiding, I lopende vlak langs het rieten dak van zijn boerderij. De boerderij I vloog in eer. ogenblik in de bran en de Noordhollandse heeft Poot voor de schade aansprakelijk ge steld. Door vele oorzaken o.a. de inundatie, is de procedure ver traagd. De Rechtbank te Alkmaar heeft een Commissie benoemd, om haar voor te lichten, omtrent liet al of niet aanwezig zijn van schuld bij Poot. i Deze commissie bestaat uit een Jid van de Centrale Brandweer Inspectie de Directeur van de Gasfabriek Alkmaar en het Hoofd Wederopbouw Wieringermeer. M.i. een commissie bij wiens oordeel zich iedereen zal moeten neerleggen. Het geval Moors betreft het veroorzaken van brand door kin deren. In 1 jaar betaalden wij een be drag van f 96.000.aan twee boerderijen, die bijna klaar waren en beiden gebouwd werden dooi de N.V. v.h. A. Kïngma en Zn Het aantal branden door spelen met vuur is ontstellend groot In het eerste half jaar van 1949 ver brandden in Nederland 339 boer derijen en 125 hooibergen. Van de boerderijen waren 61 en van de hooibergen 72 een gevolg van spelen met vuur. I Indien nu een kind lucifers weet te bemachtigen en brand veroor- MAAXSTAXDEX 1949. Maandag 5 December V. M. Dinsdag 13 December L. K. ZOXSTAXDEN 1949. zon op ond. 4 December 8.32 16.28 5 December 8.33 16.28 6 December 8 35 16.27 7 December 8.36 16.27 HOOG WATER TE DEX OEVER. 4 December 7.31 7.48 5 December 8.06 8.21 6 December 8.44 8.57 7 December 9.20 9.31 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 3 December 2 u. tot Maandag 5 December 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen art-s alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groenhart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Posthuma. Zondagsdienst Dierenartsen ZONDAG 4 DECEMBER. Aanwezig de Heren Bouwman, Slootdorp Hakkesteegt, Schagem Afwezig de Heren v. a. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. zaakt. dan gaan wij nog niet over tot het aanspreken van de ouders, hoewel de rechtspraak in deze zeer ver gaat. gezien het Arrest van de Hoge Raad van 26 Novem ber 1948, waarbij een kantoorbe diende veroordeeld werd tot ver goeding van brandschade veroor- I zaakt door zijn 8-jarig zoontje, die voor zijn moeder een leeg kist je naar de groenteboer bracht en onderweg een doosje lucifer vond. daarmede een stuk papier aanstuk en dit in het pakhuisje gooide wat afbrandde. Maar bij de brand Moors ligt het geval anders. Hier werd door de vrouw van de pachter aan twee logeetjes opgedragen, enig papier- afval te veroranden. Zij deden dit samen mbt het 6-jarig zoontje van Moors. Hen werd verteld dat de lucifers in de keukenkast la gen. Na deze opdracht heeft nie mand zich om het brandje be kommerd. of er op toegezien, dat de lucifers neer terugkwamen. Het zoontje heeft de lucifers in zijn zak gestoken. De logeetjes heb ben deze lucifers niet afgeDakt en het jongetje vond het brandje zo mooi. dat hij -wat los hooi en stro in brand stak. waarop de hele boerderij verbrandde. En nu weet ik wel. dat het ge val Moors anders ligt dan da' van Poot. Poot heeft zelf de handeling verricht en in het geval Moors is een tussenschakel, daarom waren wij bereid met Moors een minne lijke regeling te treffen, welke min nelijke regeling feitelijk verhin derd is, door de actie van diverse organisaties, hoewel wij nog steeds tot een minnelijke regeling in het geval Moors bereid zijn. Ik wil deze uiteenzetting beëin digen met er uitdrukkelijk on te wijzen, dat wij in deze gevallen geen gebruik maken van k!, ine lettertjes achter op de polissen gedrukt, maar van rechten, die de wet ens toestaat. Men strijdt in deze niet tegen de Ncordhollandsche Brandwaar- j borg Maatschappij, maar tegen de bestaande wet en rechtspraak. Mr. C. P. EECEN, Directeur v.d. Noord-Holi. Brandwaarborg Mij. te Oudkarspcl van 1816 WAAR OF U ZOEKT Slaagt U bij Kok het beste

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1