19 IR GELEDEN UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Woensdag 7 December 1949 Vijfde Jaargang No. 7 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat'^jft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent/- per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. In het K.R.O. programma van 1 Dec. j.1. was „de Zonnewijzer" ditmaal gewijd aan de opening van het Poststation Wieringer meer op 1 Dec. 1930. Nogmaals werd de herinnering gewekt aan dit historisch gebeu ren, waarbij door Burgemeester Kolff van Wieringen de eerste brief op het nieuwe poststation werd gepost, die door Ir. Roe- broeck werd afgestempeld. Mevr. Jnkvr. Kolff - van Particuliere woningbouw Tehuis voor Ouden v. Dagen m 1950. Omdat in de pers in de afge- Heurn verrichtte de openings- lopen dagen berichten zijn gelan- plechtigheid en knipte het lint, ceerd over vrije woningbouw in dat toegang gaf tot het in de de komende jaren, vestigt het cantine van Sluis I. thans Sloot- Ministerie van Wederopbouw en dorp, gevestigde kantoor, door. Rond deze nuchtere feiten, toen de gebeurtenis van de dag, had de programmaleiding een hoorspelletje geweven. 't Was prettig nog eens iets uit het roemrijk verleden van de Wieringermeer te vernemen. Volkshuisvesting de aandacht op het volgende I. De financieringsregeling 1948 blijft ook in 1950 onvermin derd van kracht. Men kan dus op grond van deze financieringsrege ling woningen bouwen met Rijks- steun. mits de inhoud van deze woningen 375 m3, of, als het etagewoningen zou betreffen 325 m3, niet overschrijdt. Dez* beperkingen gelden uiteraard niet ^oriofv "rSeerwognSnend00r 06Verkiezingen Prov. Staten. II. Voor de bouw van wonin-volgend jaar zuilen in ons gen is een gemeentelijke bouw- j land weer verkiezingen worden vergunning vereist, benevens een 'gehouden, thans voor het verkie- rijksgoedkeuring. Het verlenen zen van de leden van de p>- vin_ van deze vergunningen wordt nietCjaicj staten. Op de tweede Dins- afhankelijk gesteld van de vraag, dag van Maart vindt alom de hoe de fininciering is geregeld, j candiöaatstelüng plaats, d is te Anna Paufowna. Te Anna Paulowna is de Stich ting Tehuis voor Ouden van Da gen „Avondzon" in het leven ge roepen. In het bestuur zijn personen van alle richtingen vertegenwoor digd. Voorzitter is Burgemeester Mijnlieff, wnd. voorzitter Mr. H. Jonker. Aanvankelijk lag het in het voornemen het Polderhuis als te huis in te richten doch daar zal wel niets van komen. Men hoopt thans zo spoedig mo gelijk een tehuis te kunnen bou wen. MAANSTANDEN 1949. Dinsdag 13 December L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 8 December 3.37 16.26 9 December 8.33 16.26 10 December 8.39 16.26 HOOG WATER TE DEN OEVER. 8 December 9.55 10.07 9 December 10.29 10.43 10 December 11.09 11.25 ANWB - WEGENWACHT. Naar wij vernemen zal de •A.N.W.B.-Wegenwachter, die het traject Middenmeer-Alkmaar voor zijn rekening heeft, zich in j Miüdenmeer vestigen. Een der huizen aan de Kerk straat is hiervoor beschikbaar j gesteld. De gemeentelijke bouwvergun ning immers slaat uitsluitend op j de al dan niet voldoening aan bepaalde technische eisen, waar aan het bouwplan ingevolge Wo- j ningwet en Gemeentelijke Bouw- verordening heeft te voldoen. Te- vens worde bij het al dan niet verlenen daarvan de plaa :s. wa ar het ontwerp zal verrijzen, in d bocorde-ling betrokken. De rijks-- i goedkeuring verschaft, de gelegen- j heid tot bouwen binnen de moge-1 lijkheden van het- voor een be- I paalde periode en voor een be- paald gebied vastgestelde bouw- programma. Vandaar, dat deze rijksgoedkeuring slechts kan wor den verleend, indien het gemeen- l tebestuur uit het van hogerhand dus op 14 Maart 1950. Degenen, die er cc voorkeur aan geven hun stem in een be paalde provincie uit te brengen, en in die provincie dan rsie' aan wezig kunnen zijn (verhuizing, verblijf buitenlands, e.a», kunnen thans tot 31 Dec. a.s nog. p de ge meen te-secretarie .een i ruïu- i:r voor hetaanwijzer. van een' gemachtigde afhalen. Hun stem voor hun partij zal daardoor niet verloren gaan. BRAND TE SLOOTDORP. De Speelwagen. In de laatste aflevering van de Speelwagen schrijft Bram Sof f ree over de glorie van het oude haag feest in verband met de op 1 Oc- tober j.1. te Edam gehouden kaas markt, waar na een periode van 25 jaar weer kaasdragers in het traditionele costuum voor eenmaal volgeladen burries naar de oude waag droegen. Nog eenmaal de herinnering aan het rijk verleden van dit stadje waaraan de bekende rond- bolle kaasjes hun naam ontlenen. M. Zwaagdijk schrijft over de Sint Maarten-viering en „over Vraie", Mr. J. Belonje levert een interessant artikel over „De ge denkstenen in de Hornsluis R. P. Goettisch vervolgt zijn „Flitsen uit de Engels-Russische invasie in 1799 in Noord-Holland. Verder bevat het aantrekkelijke boekske oud-Hollandse kinder rijmpjes verzameld door Dr. W. Lampen, een schetsje in dialect van Nico Splinter „De Krielkip", herinneringen van D. Kok aan de Kerkkoets van Enkhuizen en Mr. P. C. Avis te Midwoud bespreekt het eigendom en gebruik van kerktorens. Het allemanswerk levert enige aardige bijdragen terwijl de ru briek allemanswerk van E. Kroes kop als steeds veel bijzonderheden omtrent ons gewest vermeldt. Coöp. „De Aankoopvereniging Wieringermeer." Maandagmorgen j.1. brak brand uit in het woonschip van i de Fam. Mulder, liggende in ontvaneen wonmgcontingent d c|nj,„„aar, ,e i bouwvolume ter beschikking wenst;-, I te stellen. Slootdorp. III. Het ligt nu echter in het Vermoedelijk is de brand ont- voornemen. om in 1950 de bouiv.staan doordat kleren, welke bij van woningen, toe te laten, ook de kachel gedroogd werden, wanneer daarvoor geen gemeente- vlam hebben gevat, lijk bouwvolume beschikbaar is Omwonenden hebben de brand Dit geldt evenwel alleen voor wo- geblust met emmers water, zo ningen, voor de bouw waarvan dat de schade beperkt bleef tot geen beroep wordt gedaan op fi- de WOOnkamer. rijkswege De schade, welke geraamd f 600.-, wordt door verzekering gedekt. nanciële steun van (credieten herbouw, toepassing I financieringsregeling woningbouw 1948. bouw woningwet-woningenl. Dit zullen dus in de eerste plaats die soort woningen zijn, die een I SPORTWEDSTRIJDEN inhoud hebben van meer dan 325,AFGELAST. Onder leiding van de voorzitter, resp 375 m3, en derhalve reedsDe wedstrijden der Flevo-ad- de Heer P. Luth, werd j.1. Vrijdag daardoor niet voor toepassing van spiranten, evenals de handbal een ledenvergadering gehouden in de financieringsregeling Woning-1 wedstrijden van ..D.W.O" en Hotel „Lely" te Slootdorp. welke bouw-1943 in aanmerking komen, j slechts door een 34-tal personen Deze woningen mogen een inhoud bezocht werd. zodat de opkomst, hebben van ten hoogste 500 m3. gezien het grote aantal leden der Daarnaast is het ook mogelijk om vereniging, matig genoemd moet kleinere woningen te» bouwen worden Nadat de secretaris, de Heer G. Smid, de notulen gelezen had, werd overgegaan tot het bespre ken van de verlies- en winstreke ning en de balans. Nadat diverse punten hiervan nader waren toe gelicht, konden de aanwezigen zich hiermede accoord verklaren. Vervolgens werd een bestuurs verkiezing gehouden aftredend waren de heren E. Bruins en D. Troost, die beiden volgens de sta tuten herkiesbaar waren. De Heer Bruins werd herkozen in de plaats van de Heer Troost,1 herkiesbaar was. die zich niet meer herkiesbaar stelde, werd gekozen de Heer J. K. Veenkamp. De voorzitter dankte de Heer Troost hartelijk voor het zeer vele werk dat hij voor de vereniging had verricht, en betreurde her dat de vereniging zulk een toege wijde en stimulerende kracht moet missen. Als lid van de Raad van Toe zicht moest aftreden de Heer H. Grin, die volgens de statuten niet buUcn bezwaar van het gemeen telijk bouwvolume, ook weer mits daarvoor geen rijkssteun wordt verlangd. IV. Nadere mededelingen zul len tijdig, dus voor 1950, ter ken nis van de gemeentebesturen wor den gebracht. Het heeft echter nog geen zin thans reeds daarom te vragen, aangezien zij door deze gemeentebesturen nog niet zijn ontvangen. T.z.t. hopen ook wij hierop nader terug te komen. „Vlug en Vaardig" moesten wegens de slechte weersomstan digheden, worden afgelast. Varkensvlees duurder. SUIKER GOEDKOPER Aangezien de uitvoering van de sedert 6 November geldende subsidieverlening op het var kensvlees in de practijk tot voor de regering onaanvaardbare consequenties heeft geleid, heeft de regering besloten, deze subsidie met ingang van 5 De cember 1949 te verlagen. Hierdoor zal de prijs van het varkensvlees gemiddeld met 44 InH .53n Plaats cent per Kg. verhoogd worden, werd de Heer J. G. Addens geko- zen. Ook de Heer Grin werd dank Ook de uit varkensvlees be- gezegd voor zijn arbeid in het 1 oeide vleeswaren zijn in de belang der vereniging. {nieuwe regeling betrokken. De voorzitter der Coöperatie, de, Een gedeeltelijke compensatie Heer R. Spikman, behandelde van de prijsverhoging van het daarna het onderwerp ..Markt situatie graan en kunstmest" met aandacht werden zijn be schouwingen gevolgd. In de rondvraag werden nog enige kwesties besproken. Hierna volgde sluiting der vergadering. varkensvlees, welke hiervan het gevolg is, zal worden gevonden in een prijsverlaging van sui ker. Maatregelen daarvoor zijn in voorbereiding. Kamp Slootdorp. Sint - Nïcolaasvicring. Afscheid Ds. J. C. v. Blijenburg. De bewoners van de kampen Miödenmeer en Wieringerwerf wa ren vorige week Woensdagavond op bezoek in kamp „Slootdorp", om gezamenlijk het St. Nicolaas- feest te vieren en tevens afscheid te nemen van Ds. van Blijenburg. Muzikale medewerking werd verleend docr ..The Hawaiïn Me- 'cdimis o.l.v. ch Heer A. Boelens. De cantine was voor deze ge legenheid op feestelijke wijze ver sierd. Na een openingswoord van Ds. van BI., werec-n enige muzieknum mers ten gehore gebracht, waarna de Heer Boelens enige aardige staaltjes van goochelkunst liet zien. Een aangename verrassing was het toen St. Nicolaas met Piet plotseling de zaal binnentrad, en plechtig naar het podium schreed, waarna hij cacleaux uitdeelde, c.a. Mevr. Broekhuizen, de echt genote van de kampbeheerder. De Heer Faber schetste hierna in een kort woord het werk, door Ds. v. BI. in de afgelopen 5 jaar verricht. Ook de voorzitters der contact commissies, en de Heer Broekhui zen. namens de kampbeheerders m de Wieringermeer, spraken op waarderende wijze over hetgeen door Ds. v. BI was gepresteerd, terwijl ook Mevr. van BI. in de hulde werd betrokken. De scheidende werd de Kleine Winkler Prins' Encyclopaedie overhandigd, terwijl zijn echtge note een theeservies in ontvangst mocht nemen. Nadat goede wensen waren ge uit voor de toekomst der Fam. van BI., verkreeg Ds. v. BI. het woord. Hij wees er op dat zonder me dewerking der kampleiding hij niet in staat zou zijn geweest zijn werk in de kampen te verrichten. Hij wekte de mannen op steeds te trachten iets te zijn voor de ander, en sprak er zijn vreugde over uit dat hij had mogen mede werken aan de oplossing van di verse problemen in de kampen. Tenslotte wenste hij allen Gods zegen toe. Een hartelijk applaus en het ringen van ..Lang zal hij leven" •"arpi-j dp spontane reacties op dit dankwoord. De Slootdorper middenstand had enige prijzen voor een verloting beschikbaar gesteld, evenals de consumptie voor deze avond. Verder werd de avond afgewis seld door telepathie, door Mej. Nonja Nona, en het voordragen van diverse schetsjes, terwijl tal van muzieknummers ten gehore werden gebracht. Het was reeds lang na mid dernacht toen de Heer Faber deze geslaagde samenkomst sloot.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1