■nem UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN waarom HET VRIJE WOORD! Zaterdag 10 December 1949 Vijfde Jaargang No. 8 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlanö Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, ...JJ Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs 1 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Straks vieren we weer Kerst feest. Er zullen niet veel mensen zijn voor wie het straks geen kerstfeest zal zijn. In veel gezin nen worden de kaarsen van de kerstboom aangestoken. De tafel wordt gezellig gemaakt. Een takje j hulst doet al wonderen. Kerst feest Maar waarom vieren we nu feest Misschien betekent de ze simpele vraag wel een kleine ontnuchtering voor U. Nou ja, kerstfeest is kerstfeest. Het is het1 feest van licht in de donkere win terdagen. Na kerstmis gaan de dagen weer langer worden. En och, het is zo'n gezellig huiselijk feest, voor kleinen en groten. Va der leest een kerstverhaal en moe der tracteert. En als dan buiten de sneeuw zich donzig vleit en het binnen lekker warm is, wel dan heb je meteen de „sfeer." Dan is het pas „echt." En als we dan nog „ergens aan doen", leest vader dat verhaal uit j die oude bijbel, uit Lucas 2. Maar i dat begrijpen we nog niet eens helemaal. Dat hoort er bij en i daarom doe je het. Nou, en dat j is kerstfeest. Meer niet Wist U dat kerstfeest betekent Christusfeest En dat het op het kerstfeest alleen om dien Chris tus gaat En om U gaat Dat die Christus mens werd om U en mij gelukkig te maken Werkelijk gelukkig, diep in je hart rustig, zonder eni ge vrees voor de dood en wat er na de dood komt WaaromOch, laten we; toch al dat surrogaat eens laten1 voor wat het is. Laten we nu toch eens kerstfeest vieren, zoals het gevierd moet worden. U weetj wel, waar vader vroeger van ver- telde en waar moeder van zong j „Heil en vree wordt gebracht i Aan een wereld verloren in schuld." i En laten we dan die schuld niet j eens zoeken bij anderen, maar bij ons zelf. Ons zelf dus op het kerst feest zien als een mens verloren in schuld. Als een mens met een kapot leven, dat telkens hopeloos vastloopt. Dat niet uit de moei- j lijkheden kan komen. En lees dan straks op het kerstfeest dat oude j verhaal. En probeer het eens met Voortzetting der a.s. Zondag niet autovrij. Tonegido - Nieuws. Het is nu dan toch zo goed als zeker dat zo spoedig mogelijk met de verdere inpolderingswerkzaam heden zal worden begonnen. Hier voor is een bedrag van 20 millioen gulden uitgetrokken dat zal wor den besteed aan dijkenbouw. In tegenstelling met het oor spronkelijke plan zal de Zuid- Oostpolder in 2 gedeelten worden gemaakt. Het oostelijk deel de z.g. Oosterpolder, van Harderwijk Noordwaarts en Oostelijk naar Kampen wordt nu het eerst ge maakt. Deze polder zal 50.000 H.A. groot zijn. De inpolderingswerkzaamheden zullen 6 jaar duren, het droogma- len nog 1 jaar, zodat de polder in 1957 droog zal vallen, waarna met de ontginning kan worden aange vangen. Uit de n. o. P. In de Noordoostpolder is het begreppelingsplan thans geheel uitgevoerd. Woensdag j.1. is onder grote belangstelling van autoritei ten de laatste greppel getrokken, zodat deze polder nu geheel in cultuur is gebracht. Dit proces heeft zich ondanks de oorlog met slecht één jaar vertraging vol trokken. Het gebrek aan bedrijfsruimte heeft eveneens de aandacht der regering. De bouw van boerderijen en schuren zal met kracht worden voortgezet. Er zijn nog maar 350 bedrijven klaar en er moeten er, de tuin bouw- en fruitbedrijven inbegre pen, 1900 komen. De minister van Verkeer en Wa terstaat heeft medegedeeld, dat in 1950 rond 180 boerderijen zullen v/orden gebouwd met een bedrijfs- grootte variërend van 12 tot 48 ha. De bouw van gepraefabriceer- de landbouwschuren wordt steeds goedkoper. De bouwkosten van boerderijen en schuren bedragen thans ongeveer f 2700 per ha bedrijf sgrond. inpoldering.Van de z^de van ministerie s* van Verkeer en Waterstaat wordt er' de aandacht op gevestigd, dat Zondag ter gelegenheid van de voetbalwedstrijd NederlandDe nemarken géén ontheffing van het Zondagsrijverbod zal worden gegeven. Wieringen. BILJARTNIEUWS VAN „DE DURPERS" Het was j.1. Woensdagavond gezellig in het „Eigen Gebouw." De opkomst der leden was goed en op de lange tafel lagen de verschillende prijzen, voor de te houden biljartwedstrijd, ten toongesteld. Er werd met veel animo ge- ispeeld en het was ver na midder nacht eer men van het groene laken afscheid nam. Vanaf deze plaats de schenkers :der prijzen hartelijk dank. Holland Denemarken Zondagmiddag a.s. treedt ons Nationale Voetbalelftal in het Amsterdamse Stadion in het veld tegen de nationale ploeg van Denemarken. Van deze wedstrijd wordt om 1.55 uur over Hilversum I !(301 M.) een ooggetuigeverslag j uitgezonden door de AVRO. Reporter Aad van Leeuwen. De opstelling der elftallen is als volgt i NEDERLAND Kraak Everse van der Sluis van Schijndel Terlouw de Vroet Lenstra Schaap Roosenburg Timmermans Scheidsrechter Hamus (Luxemburg) Zondag a.s. gaan de dames naar Nieuwe Niedorp. Op eigen terrein behaalden zij tegen deze ploeg een gelijk spel. We reke nen er op, dat dit resultaat weer wordt behaald, de opgaaf is ech ter niet gemakkelijk. De reis gaat via Den Oever, vertrek per N.A. om 8.40 uur. De heren I spelen op eigen ter rein tegen A.H.V. (Adelborsten) .van Den Helder. Deze heren be schikken over een prima elftal. Aan spanning zal het dus niet ontbreken. Tegen B.G.V. behaalde deze Helderse ploeg een 16-4 over winning, dus alle hens aan dek. Aanvang 2 uur. HEREN ZANGERS VóóR Onze Zangvereniging „Zang en Vriendschap*' is weer Woens dagsavonds aan 't repeteren voor de tweede uitvoering. Er is echter dringend behoef te aan heren leden. Komt zangers en zij. die het willen worden, meldt U aan als lid van onze gezellige zangver eniging. Het is mogelijk een prachtig kooi op to bouwen, daarvoor zijn echter veel leden nodig. De dames houden zich voorbeel dig, heren neemt een kordaat be sluit en komt onze rijen ver sterken. MAANSTANDEN 1949. Dinsdag 13 December L. K. ZONSTANDEN 1949. 11 December 12 December 13 December 14 December zon op oncL 8.41 16.25 8.42 16.25 8.43 16.25 8.43 16.25 HOOG WATER TE DEN OEVER. 11 December 11.51 .- 12 December 0.08 12.37 13 December 1.03 1.34 14 December 2.04 2.33 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 10 December 2 u. tot Maandag 12 December 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen j arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogkamer, Koning, Van Wieringen, Verheul, Bouwman, Schreuder en Nauta. Zondagsdienst Dierenartsen ZONDAG 11 DECEMBER. Aanwezig dc- Heren v. d. Kolk, I Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezigde Heren Bouwman, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. dien Jezus die kwam om gelukki; l* i ïi- te maken. Dan hebt ge nog nooit rijker kerstfeest gevierd. W.-werf. Ds. Post. Adverteren doet verkopen. Clavan Moelier Lyngsaa Rou-jensen Holm Bennicke Ornvold Edwin Hansen Pillmark Bastrup Birk Petersen Nielsen DENEMARKEN. Huurwet is bij de Raad van State. Naar het Vrije Volk verneemt is het voorontwerp van de Huur wet thans om advies naar de Raad van State gezonden. In dit voorontwerp wordt niet alleen de reeds bekendgemaakte huurverhoging van de vooroorlogse woningen geregeld, maar ook wordt getreden in bijzonderheden die betrekking hebben op de be staande verhoudingen tussen ei genaar en huurder. Onder andere ligt het in de be doeling de strekking van het Huurbeschermingsbesluit een wet telijke vorm te geven. Opheffing van het Zondags- rijverbod per 1 Januari a.s. Het besluit tot het verbieden van het autorijden op Zondagen geldt tot 1 Januari a.s. Naar het" VrijeVolk verneemt zou het niet in het voornemen van de Minister i van Verkeer en Waterstaat liggen het verbod na 1 Januari te verlen- gen. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie). „VERREKIJKERS." Mijnheer ds Redacteur Zou ik eens een plaatsje mogen benutten in uw veelgelezen blad de „Flevobode". Bij voorbaat mijn grote dank. Ik las in het nummer van Za terdag 3 Dec. j.1. dat er een „vier de dorp" in de Wieringermeer wordt gebouwd. Mooi bekeken en mooi bedacht. Maar ik heb mij afgevraagd of die verrekijkers van de toekomst, ook wel eens dichtbij gekeken hebben. Wij hebben in de polder vele en grote, gevaarlijke stormen, wat allen bekend is. Zou het nu niet beter zijn, dat ze eerst eens een kijkje gingen nemen bij de slechte en zeer zwakke nood woningen Hoeveel van die bewo- i ners zitten er niet in angst als er j zo een storm op komt zetten. Wat n wonder! Veronderstel, dat zo 'n woning midden in de nacht in i elkaar zaktwat kan daar uit voortvloeien Kortsluiting, brand, i vult u verder maar aan. Waar krij gen die mensen onderdak, hebben zij nog wat gered, of niets Of liggen ze in een ziekenhuis Neem een voorbeeld aan de noodschool te Wieringerwerf Het is goed afgekomen, maar het kan nog erger. De Wieringermeer is een kale vlakte. Zou het niet gewenst zijn. dat die Heren eens een kijkje gingen nemen, en een grondig onderzoek doen naar de zwakke en slechte noodwoningen, of daar met spoed een woning voor in de plaats ge bouwd moet worden Mij dunkt, dit plan behoort op de voorgrond te staan. U, mijnheer de Redacteur dan kend voor de plaatsruimte, DICHTBIJKIJKER. NASCHRIFT. Zelf noodwoning bewoner zijnde, kennen wij uit ervaring de speciale risico's, ver bonden aan het huizen in nood woningen. Wanneer men twijfelt aan de „storm-waardigheid" van zijn noodwoning of speciale gebreken ervan geconstateerd heeft, is het onverantwoordelijk indien men niet onmiddellijk de eigenaar ver zoekt de noodzakelijke verbeterin gen aan te brengen. Weigert deze in te grijpen, dan stelle men zich in verbinding met het Gemeente bestuur. want ook voor noodwo ningen zijn door de Raad voor schriften vastgesteld, opgenomen in de Bouwverordening. Verder hebben wij herhaaldelijk in ons blad bepleit, dat snelle her bouw van boerderijen en woningen j noodzakelijk is. Gelukkig wordt momenteel de boerderij enbouw weer voortgezet, terwijl de parti culiere woningbouwvereniginge: te Middenmeer. Slootdorp en Wie ringerwerf resp. 40, 40 en 54 wo ningen binnen afzienbare tijd zullen verkrijgen. Helaas kan men nog niet „raak" bouwen, daar de woningnood een landelijk kwaad, is, en onze Gemeente ook afhan kelijk is van hetgeen zij toegewe zen krijgt van het landelijk bouw volume. En ten slotte het vierde doro ..Regeren is vooruitzien." „Dicht bijkijker" is voorstander van snel le bouw van permanente wonin gen. Hii is het er dus zeker mee eens dat „Verrekijkers"tijdig plan nen ontwerpen, om. indien he^ bouwvolume dit toelaat, direct aan te vangen niet de bouw der landarbeiderswoningen in hei Zuidoostelijk deel van de Polder. Conclusie Zolang een gedeelte1 der burgerij nog in noodwoningen leven moet, is het noodzakelijk dat alle voorzorgen genomen wor den. de risico's, hieraan verbon den. tot een minimum te beper ken. Daarnaast is bevordering yan de permanente woningbouw op alle mogelijke manieren dringende eis. Red. LEZING TE SLOOTDORP Donderdag 15 December a.s. komt in het kader van de win- terlczingen, uitgaande van het .C.C.W. te Slootdorp, spreken de ibekenae Prof. Dr. S. U. Zuidema f iuit de Bilt (U.) Velen van onze lezers zullen ]hem niet onbekend zijn. Prof. Zuidema is predikant ge weest in Anna Paulowna en con sulent van Slootdorp. Hij spreekt momenteel iedere week voor de radio in een serie lezingen. De avond zal enigszins in het teken van een Kerstwijdings- dienst staan. Als 3e spreker in het seizoen komt Prof. Dr. Berkouwer van Amsterdam in Februari 1950 spreken met als onderwerp „Christendom en Humanisme". Voor verdere bijzonderheden aangaande de lezing van 15 December a.s., verwijzen wij U naar de advertentie in dit blad. Schager Markt. Op de gehouden Veemarkt wa ren aanvoer en prijzen: 4 Paarden f 300 f 550 20 Tiidkoeien f 450—f 625; 26 Mag. Geldekoeien f 475f 550: 57 id. Vette f 600—f 925: 16 Kalfkoeien f 650—f 900: 9 Vaar zen f 325f 425 8 Graskalve ren f 150f 225 52 Nuchtere Kalveren f 27f 50; 35 Mag. Schapen f 55—f 85 122 id. Vette f 75f 110; 172 Overhou- ders f 45f 70: 3 Bokken en Geiten f 10f 30: 93 Biggen f 30—f 45: 41 Konijnen 3—f 7 14 Kippen f 2f 5.- Uitgave Stichting Flevo-Bode rerantwoordelijk redacteur te- ens redacteur voor Wieringen N H. Klomp, Klieftstraat 12. Hippolytushoef. Telef. No. 103. Redacteur voor Wieringermeer J. A. Gerritsen. Fazantstraat 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. VoorzitterG. P. Kistemaker, Wagenpad H 46. Middenmeer. Telefoon No. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker. Hoofd straat 14, t Hippolytushoef. Telefoon Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1