HÏTGAYE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR W1ERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN RAAD WIERINGERMEER. HET VRIJE WOORD! Woensdag 14 December 1949 Vijfde Jaargang No. 9 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlanü Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat &eft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Vacantiefonds voor de Landbouw. VERZILVERING VACANTIE- BONNEN KERSTMIS 1949. Het Bestuur van het Vacantie fonds voor de Landbouw deelt mede, dat van Zaterdag 17 tot en met Zaterdag 24 December 1949 voor de eerste maal gelegenheid bestaat tot het doen verzilveren van vacantiebonnen van het boek jaar 19491950 en wel tot een bedrag van ten hoogste f 20.— in totaal. Arbeiders, die ziek zijn geweest en van de Bedrijfsvereniging of de Raden van Arbeid z.g. chéque- bonnen hebben ontvangen, kim men deze tegelijk met de gewone vacantiebonnen ter verzilvering aanbieden. De aandacht wordt er op gevestigd, dat deze chèquebon- men alleen zullen worden verzil verd, indien men zich op voldoen de wijze kan legitimeren. Worden de chèquebonnen ten behoeve van teen) ander (en) aangeboden, dan zal een machtiging moeten wor den overgelegd, waaruit blijkt, dat men bevoegd is de chèquebonnen te verzilveren. De totale waarde van vacam tie- en chèquebonnen mag ook niet meer bedragen dan f 20. Bij de vaststelling van boven staand bedrag ad f 20.is reke ning gehouden met vergoeding van loonderving wegens snipper dagen. Bij inlevering der bonnen zal direct uitbetaling geschieden, zo dat dus geen voorinlevering van bonnen plaats vindt. Het aanbieden van bonnen kan uitsluitend geschieden bij een plaatselijk penningmeester van één der navolgende bonden Algemene Nederlandse Land- arbeidersbond, Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond en Nederl. R. K. Landarbeiders- bond „St. Deusdedit." Bonnen, welke niet in de hier voor bestemde opplakboekjes van het Vacantiefonds voor de Land bouw zijn geplakt, kunnen niet worden aangenomen. Bedoelde boekjes zijn eveneens bij de plaatselijke penningmees ters van bovengenoemde bonden verkrijgbaar. f 300.000 voor verbreding en modernisering van wegen en bouw van een vaste brug over de Slootsluis te Slooldorp. Bespreking diverse bouwplannen. Oprichting stichting „Centraal Woningbeheer Wieringermeer." TONEELCONCOURS D.W.O. Donderdag vindt in Hotel Smit de tweede uitvoering plaats van het Toneelconcours van D.W.O. Ditmaal zal de R.K. Toneelvereniging „St. Jan", uit Bergen, trachten de prestaties van „De Maskers" nog te overtreffen. Zeker is, dat ook zij haar: beste beentje voor zal zetten. Wij mogen dus Donderdag- avond weer een mooie avond j verwachten. Als het weer der-1 halve een beetje wil meewer- ken, moet de publieke belang stelling groter kunnen zijn dan de vorige maal. Wij hebben er al eens meer op gewezen, dat onze jonge Wieringermeerver- enigingen veel meer waarde ring verdienen voor hun opbou wende werk. Degenen, die de vorige keer niet geweest zijn, hebben wat gemist. D.W.O. zal, als het zo doorgaat, straks ook wat gaan missen, n.1. de middelen om te kunnen blijven voortbestaan. En moet het zover komen Zie voor verdere bijzonder heden, advertentie in dit blad. I Op Vrijdagmiddag, 9 December jl. kon Burgemeester Loggers om ruim 2 uur, de op twee leden na voltallige raad welkom heten in het tijdelijke raadhuis in Wierin gerwerf. De heer L. Feikes had verstek moeten laten gaan. ter wijl de heer G. Hofmeijer al enige weken ziek is, en zodoende even min aanwezig kon zijn. Namens de raadsleden sprak Burgemeester Loggers zijn beste wensen uit voor een spoedig herstel. De Heer S. Breebaart keert terug in de Raad. Een commissie van 3 leden werd vervolgens door de burgemeester benot?md. voor het onderzoek der geloofsbrieven van het door de voorzitter van het hoofdstembu- reau benoemde lid S. Breebaart, in de plaats van mevr. G. A. Bruins-Klein Lankhorst. die als lid van de raad had bedankt. Na heropening van de openbare ver gadering deelde de heer h. A. Gie- sen namens de commissie mede, dat de stukken in orde waren, en adviseerde mitsdien tot toelating van de heer Breebaart, waarme de de raad zich verenigde. Na het verstrijken van de beroepstermijn kan de heer Breebaart nu dus zit ting nemen. De notulen werden ongewijzigd goedgekeurd, en de ingekomen stukken werden vlot afgewerkt. Commissie van Uitvoering Vleeskeuringsdienst, kring Barsingerhorn. Burgemeester Loggers werd her kozen tot lid, Wethouder Giesen tot plv. lid van deze commissie. I Subsidies. Een verzoek om subsidie van de bond tegen het schenden door het vloeken van Gods Heilige Naam kon de steun van de raad niet krijgen. B. en W. hadden afwij zend geadviseerd, en hoewel aan genomen mag worden, dat de raad de doelstelling van deze Bond zeer zeker volkomen onderschrijft, werd het directe belang van de gemeente bij een dergelijk subsidie blijkbaar onvoldoende betrokken geacht. Het R.K. meisjeslyceum „Maria- 1 num" te Venlo kreeg van de raad subsidie, zulks aangezien een leer linge uit deze gemeente die school bezoekt. Het subsidie bedraagt f 75.en is in soortgelijke ge vallen aan andere onderwijsin stellingen ook steeds verleend. Verlening voorschotten 1 salaris onderwijskrachten. Het voorschot op de beloning van een gym-onderwijzer aan de U.L.O.-school in Wieringerwerf (stichting Wieringermeerscholen) tot een bedrag van f 1200.werd eveneens toegekend. De heer Zoodsma merkte op. dat in deze salarisregeling een overbruggings toelage van f 80.werd medebe- rekend, terwijl dat niet het geval bleek te zijn met een andere vak onderwijzer, nl. een lerares in handwerken aan de R.K. scholen en de Clir. U.L.O., waarop het vol gende voorstel betrekking had. De voorzitter verklaarde deze zaak nog eens in B. en W. ter sprake te zullen brengen. De Raad verleende aan B. en W. machtiging de nodig geachte wijzigingen aan te brengen, in dien mocht blijken dat de over bruggingstoelage wijziging zou brengen in de voorschotregeling. Met hetzelfde voorbehoud werd het volgende agendapunt, een re geling van het verlenen van een voorschot op de exploitatievergoe ding van de Chr. U.L.O. te Mid- denmeer voor een handwerkvak- onderwijzeres en een voorschot op de exploitatievergoeding aan de R.K. scholen, afgewerkt. Chr. School, Wieringerwerf. Doordat het aantal leerlingen van deze school per 1 September j.1. steeg van 110 tot 139, kon het schoolbestuur een vierde leer kracht aanstellen, doch heeft men daar tevens te kampen met ge brek aan ruimte. Aangezien het echter niet mogelijk is cm daar op korte termijn een vierde lokaal bij te bouwen, werd goedgevonden dat voorlopig gebruik gemaakt wordt van een lokaal van de Ge reformeerde Kerk aldaar, waarvan f 2.per schooldag vergoed moet worden, te rekenen vanaf 3 No vember 1949. De Raad ging met deze regeling accoord. Wijziging Algem. Politieverordening. Daar het wenselijk is om het verbod tot het opslaan van oud materiaal, vuilnis etc. niet alleen van kracht te doen zijn voor bin nen, doch ook voor buiten de be bouwde kommen van de dorpen, werd de Algem. Politieverordening dienovereenkomstig uitgebreid Voor bepaalde werken kunnen B. en W. zo nodig ontheffing verle nen. Vaststelling van een plan van uitbreiding in hoofd zaak. Teneinde ongewenste bouwplan nen te kunnen verijdelen, besloot de raad om officiéél vast te stel len, dat een uitbreidingsplan ook voor het gebied buiten de dorpen wordt voorbereid. Grondonderzoek vierde dorp. Voor grondonderzoek in het te stichten vierde dorp wensten B. en W. over een crediet te beschikken van f 1000. De heer Addens, wijzende op de ervaringen ten deze in W.-werf, die immers reeds tot een zeer be langrijke stijging der bouwkosten van de montage-woningen heeft geleid, vraagt zich af, of dit cre diet wel voldoende is. In elk ge val meent hij, dat de bodem, ter voorkoming van teleurstellingen in de toekomst, zeer serieus moei worden onderzocht. De voorzitter verzekert, dat dit onderzoek inderdaad zeer serieus zal geschieden. Is het toegestane crediet inderdaad te laag, dan zal uiteraard bij suppletoire begroting om de nodige aanvulling worden verzocht. Het bouwvolume 51 woningen, waarvan 25 montage, woningen. De voorzitter deelt verder mee, dat, gelijk men in de pers heeft kunnen lezen, aan deze gemeente Wij gaan weer bouwen Geen plaats voor Wierin- ger arbeiders in de Wie ringermeer Naar aanleiding van het artikel in het vorige nummer van de Flevo Bode", onder bovenstaand hoofd, wil ik even het volgende opmerken le Wanneer Wieringen er bij de verdeling van het bouwvolume slecht afkomt, dan is het gewenst dat het Gemeentebestuur zijn be klag indient bij de instantie die het bouwvolume verdeelt 2e Diverse Wieringers zijn zo aan hun woonplaats gehecht, dat zij liever als „los arbeider" in de Meer werken, dan een verbintenis in vaste dienst bij een boer in de Meer aangaan, waardoor zij ook kans op een bij de boerderij be horende arbeiderswoning zonden verkrijgen 3e De statuten der 3 woning bouwverenigingen in de Wierin germeer laten toe als lid der gen. verenigingen óók in te schrijven zij die hier niet wonen, doch hier geregeld hun werkzaamheden verrichten Reeds zijn en'ge Wie ringers lid van de \Vie»in-imeer der woningbouwverenigingen. Kopende d<- Wieringers hi r.nede van diehs te zijn "geweest. een Wïeringerm eerder, die op Wieringen geëvacueerd is geweest. MAANSTANDEN 1949. Maandag 19 December N. M. Dinsdag 27 December E. k. Woensdag 4 Januari V. M. Woensdag 11 Januari l. k. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 15 December 8 44 16.25 16 December 8.45 16.26 17 December 8.46 16.26 HOOG WATER TE DEN OEVER- 15 December 3.11 3.46 16 December 4.25 5.00 17 December 5 34 6.02 51 woningen zijn toegewezen, waarvan echter 25 woningen als montagewoningen moeten worden gebouwd. Dit brengt B. en W. even in moeilijkheden, omdat het uitbreidingsplan voor Slootdorp niet met die bouw rekening houdt. I Te zijner tijd zullen B. en W. hier- omtrent nog wel met nadere voor- i stellen komen. De straatverlichting. Een ontwerp - begrotingswijzi- ging. waarin de uitbreiding van de straatverlichting werd geregeld, 1 ontlokte aan de heer Addens cri- tiek op de huidige straatverlich ting. Hij vond, dat er nog wat ten deze te verbeteren valt, terwijl ook de aanwezige verlichting blijkbaar nog niet 100% eerste kwaliteit is. De voorzitter gaf grif toe, dat de huidige verlichting nog heel wat te wensen laat. Het streven van B. en W. is echter gericht op het brengen van verbetering in deze toestand. De Raad gaf zowel aan deze be grotingswijziging als aan de vol gende, 9e suppl. begroting zijn goedkeuring. Benzinepomp Bosker en Leeuwenkamp. De fa. Bosker en Leeuwenkamp verkreeg toestemming om aan de Slootweg gemeentegrond te benut ten voor het inrichten van een benzine- en servicestation. De kosten daarvan bedragen voor de aanvragers f 1158.ineens, plus een vastrecht van f 100.en f 270—, resp. voor het hebben van een pomp en voor de ruimte, in genomen door de tankende voer tuigen. Wijziging bt* graaf- rechtenverordening. De begraafrechtenverordening werd in die zin veranderd, dat voor het opgraven altijd een recht is verschuldigd, onverschillig of de herbegraving op hetzelfde, dan wel op een ander kerkhof plaats vindt. - (Vervolg raad pag. 3.) WIERINGEN. M. Kooij Sz. en J. Lont Cz. candidaat voor de Provinciale Staten. Voor de in het voorjaar 1950 te houden verkiezing voor leden van de Provinciale Staten is voor de Partij van de Arbeid in de Kies kring Den Helder de onderstaan de voorlopige candidatenlijst op gesteld. Kiesdistrict Den Helder 1 P. S. van der Vaart, Den Helder 2 J. G. Addens, Wieringerwerf3 A. Kramer, Den Helder 4 N. T. Hop man, Scliagerbrug 5 mr. H. Jon ker Hz., Anna Paulowna 6 M. Kooij, Wieringen 7 C. J. Schel- iinger, Koedijk 8 G. E. Steert Brouwer. Purmerend 9 J. Hende- vikx, JulianadorpIQ- mr. G. D. Rehorst, Den Burg, Texel li m. Kuiper. Zuid-Scharwoude 12 J. H. Smith, Den Helder 13 D. Bur ger, Kolhom 14 J. Lont Cz. Wie- ringen. Het Scheermes wil vermindering van straf. Jürgen Hinrichsen, beter be kend als „het Scheermes", die in Februari j.1., nadat tegen hem de doodstraf was geëist, tenslotte tot levenslange gevangenisstraf werd j veroordeeld, is tegen deze beslis- sing in beroep gekomen. I Naar „Het Vrije Volk" verneemt zal hij op 9 Januari a.s. terecht staan voor de bijzondere Raad van Cassatie. ZIEKTEN IN PEULVRUCHTEN EN HARE BESTRIJDING EN AFZETMOGELIJKHEDEN Over dit onderwerp zal Ir. R, P. Lammers te Wageningen, op Vrijdag 16 Dec. a.s., namid dags 2 uur. spreken in Hotel Smit te Middenmeer. Deze lezing werd georgani seerd door de Holl. Mij. van Landbouw, afd. Wieringermeer. SINT NICOLAAS IN KAMP DE TERP. Clndanks het feit dat op 22 Nov. j.1. de kas voor de Sint- Nicoïaasviering uit het Kamp „De Terp" werd ontvreemd, kon de feestavond op 7 Dec. j.1. doorgaan, dank zij het voortref felijk werk van dhr. Florussen, die na de debacle al zijn organi satorische talenten in het ge weer riep en nog meer wist bin nen te krijgen dan ontvreemd was. Hij kreeg daarvoor clan ook dc welverdiende dank van de ar- beiders die hem na een genot volle avond, waarbij de dames voor de consumptie zorgden, een I nieuwe vulpen aanboden. De dames Visser en Baart als mede de Heren Visser, Albarda en Wiersma brachten na de pauze een gevarieerd program ma op het toneel. Vele der geschonken prijzen werden verloot.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1