ITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Adn de lezers! Zaterdag 17 December 1949 Vijfde Jaargang No. 10 (i Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlanö Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk da*> leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van tan hoogste 4 regels. Uitvoering i „Wieringermeerfanfare." i Zaterdagavond j.1. heeft de Wie- ringermeerfanfare weer eens een donateursuitvoering gehouden, die behoorlijk bezocht werd. Dit corps heeft nog steeds een tekort aan leden, wat jammer is, omdat de muzikale prestaties zich nog steeds in stijgende lijn blij ven bewegen, en daarbij dan ook een uitbreiding van het ledental welkom zou zijn. Het programma, dat de fanfare pauze bracht, was en gedeelte Hebt ge wel eens vraag niet. Laat mij het zo mogen zeg- overwogen. lezer, wat Christe- gen de wederkomst van Jezus aen nu eigenlijk met Advent Christus, dat is de toekomst van aan moeten Dat gaat nu wel j Jezus Christus Hij de verban- zo prettig vanzelfsprekend, jaar.nene, voor Wie daar geen plaats in, jaar uit de laatste vier we-,was in deze wereld, die moest ken voor Kerstmis zijn gekomenJ geboren worden -in een stal, om en nu gaan we ons weer klaar- dat de herberg vol was, die later maken op Kerstfeest. Maar is geen steen had om er het moede Advent dan niets anders meer hoofd op neer te leggen, die in ons voor de dan voorbereiding op dat Kerst-;de dood gejaagd is, aan Hem is gedeeltelijk klassiek feest En wat is Kerstmis zélf nochtans de toekomst. Die top- lijk populair, en wij veronderstel- dan Herdenking van Chris-,komst is niet aan de overste de- len> dat vooral de laatste 3 num- tus' geboorte voor ruim 19 eeu-,zer wereld en zijn demonische mers' waaronder de Zamba: ,.Car- wen? C, daar is reden dat te openbaringen, die is gebleken smS?^iin ballen "Srec" do?n Er 5s aEe ,r®den de niet aan Hitier en het derue rijk teur v Qiabtieek verzocht nog om geboorte van Christus dankbaar te zijn, die zal blijken ook met bekende wijsjes mee te zingen en te herdenken. Want al wat wij aan Stalin en een communis—j verschillende bezoekers voldeden aan religieuze zekerheid en klaar tische heilstaat te zijn en even-gaarne aan zijn verzoek, heid hebben, heel ons kennen min aan Truman en het land Al met al hebben we kunnen van God als heilige, ontfermen-1 van de almachtige dollar, maar j zien, dat het de Fanfare ernst is de, genadige, verzoening-nastre- aan Jezus Christus en Zijn Rijk. met de studie en we vertrouwen, vende liefde danken wij aan! A dat dit corps op de ingeslagen weg Hem. Hier hebben wij hetgeen' D®^er.wacht'ng.vandat mag blijven voortgaan en van de wederkomst van Je- Na de pauze trad de toneelver- geen oog heeft gez-ien, geen ooi- heeft gehoord en hetgeen in geen mensenhart is opgekomen, maar dat God bereid heeft, hun die V^"L l" Hem liefhebben (1. Cor. 2 9) En zulk een herdenking, zal zij t,ouden leven en wer" „Een Pierrot dat Rijk, is de verwachting der! stïge toneelspel Dat is hun Advent, j treedt op." Zalig wie gelooft in de toekomst' Cm maar dlrect met de deur 'n van Jezus Christus. Voor hem huis 'c val,en de °P™ertog is zulk een herdenking, zal zij houden lcvcn on wereld zin or,_ ons geweldig meegevallen. Na t goed zijn, vraagt ernstige voor- danks de Qnzjn cn d waanzin slechie resultaat op het Concours bereiding, bezinning op de be- r}l> a t Wieringen, waar door diverse tekems van de verschijning van ems' i deprimerende omstandigheden Hem, die wij herdenken gaan. I verwachting, we! extra siecht gespeeld werd, 3aat de Christen door de nach- heeft W.K.T. zich voor eigen pu- ten van deze wereld en bij datj bliek weten te revancheren, licht doet hij zijn werk, het I Niet dat het een feilloze cpvoe- werk, dat God hem opdroeg bij ring geworden is verre van dat, monde van deze Jezus Christus maar het geheel werd nu tenmin- én in die verwachting blijft hij ste aannemelijk gebracht, zodat de aarde trouw, die immers we in het Magische eerste bedrijf Dienen daartoe aan de weken van Advent Zeker, ook daartoe dienen zij voorbereiding tot een goe de Kerstfeestviering, niet met wat sentimentaliteit en goedko pe kaarsjesmyst'iek, maar als een geestelijke ontmoeting met Jezus Christus, als een inleving in Zijn leven en werken, lijden en sterven. Maar ondertussen is daarmede de oorspronkelijke zin en bedoe ling van Advent verloren ge gaan. Advent was oorspronke lijk niet meer naar het verle den, maar naar de toekomst ge richt, naar 'iets, naar Iemand, die nog komen moest. Israël heeft die toekomstverwachting ge kend, het reikhalzend uitzien naar de komende Messias en Zijn Rijk, die het door zijn pro feten voorspeld waren. Ook de heidenen kenden het voor zo ver zij droomden van een ko mende wereldheiland, een Red der en de heilstijd, die hij bren gen zou. Maar Christenen zeggen, voorbestemd is tot het Rijk van God te worden Slootdorp. Ds. J. VINK PLAKT OP.... uw Kerstgroeten en Nieuw jaarskaarten een KINDERZEGEL. vele personen om ons heen zagen, die hun tranen niet konden be dwingen. Het stuk draait geheel om de figuur van een jongeman, die door zijn vader beschuldigd wordt van een diefstal van 50.000 gulden, zonder dat deze zijn onschuld kan bewijzen. Als hij na een bewogen leven in de artistenwereld na maanden v. scheiding weer thuis komt als muzikale pierrot, is het I hoogtepunt in het stuk bereikt. De ontknoping geeft een vader zijn zoon, met een dochter, terug. Een sterk speelstuk, dat van regie en spelers het uiterste vraagt. W.K.T. is erin geslaagd het pu bliek enkele uren te boeien dit jis wel het voornaamste wat een vereniging bereiken kan. Als we een en ander toneeltech nisch en critisch bezien, blijven er natuurlijk vele tekortkomingen. De uitspraak bijvoorbeeld blijft bij de meeste polderverenigingen matig hieraan kan in de toe komst niet genoeg aandacht be steed worden. De rolkennis was behoorlijk hier en daar bleven enkele spelers wel eens steken, maar hieraan ontkomt men prac- tisch niet bij amateurs. Ook de toneelaankleding had iets meer in stijl kunnen zijn, en verschil lende opvattingen van rollen had den sommigen wellicht anders willen zien. Al met al was het voor de bezoekers een mooie avond en men was het met voorzitter Korver eens, toen hij vooral ds jongste toneliste, Mej. Jannie Kluft, een pluimpje gaf voor de leuke manier waarop zij haar rol letje naar voren had gebracht. Onder de tonen van ..The Mu sical Players", het uit leden der Fanfare samengestelde orkestje, bleef men nog een uurtje gezellig bijeen. OUDERAVOND R.K. SCH )OL Bezichtiging der nieuwe school. 12 December j.1. werd in de „St. Pius X-School. te Sloot- dorp. een Ouderavond gehou den, onder leiding van het Hoofd der School, de Heer A. Wegdam. De ouders werden in de gele genheid gesteld het nieuwe schoolgebouw te bezichtigen, terwijl de kinderen opnieuw net programma afwerkten, dat zij samengesteld hadden ter gele genheid van de opening der nieuwe school. De aanwezigen waren vol lof over het nieuwe gebouw en ge- noten van het alleraardigste programma dat de jeugd uit voerde. gen en ook van de besturen de zer beide gemeenten, zeer veel medewerking hebben ondervon den. Nu heeft echter de Heer C. J. Bosker ons onlangs medege deeld, dat hij van zijn oude In 1945 werd door personen uit de verschillende bevolkings groepen der gemeente Wierin gen en Wieringermeer, de rechten, n.1. om een eigen blad Stichting Nieuws- en Ad ver- weer te gaan uitgeven, gebruik tentieblad voor Wieringen-Wie- wil maken, dat ringermeer en omstreken, opge- Het is om deze reden, dat het die Messias, die Redder, die We- richt en het blad de „Flevo- Stichtingsbestuur na rijp be- reldheiland gekomen is met Je-j®oc*e" uitgegeven. raad, en omdat het onder de ge- zus van Nazareth. Wat blijft druk ervan werd verzorgd geven omstandigheden moeilijk er dan nog te verwachten over? door de Heer C. J. Bosker te anders kon, besloten heeft om De verwachting is vervuld. j Hippolytushoef. per 31 December 1949 de uit- Toch is niet alleen het OudeDe uitsluitende bedoeling bij gif te van de Flevobode te gaan Testament, maar ook het Nieuwe ons streven is geweest, een ob-1 staken. een boek van verwachting; een jectieve berichtgeving in de bei- Het is ons daarom een behoefte echt Adventsboek. En de eerste de gemeenten te bevorderen; 't'om van deze plaats ten eerste Christenen zijn typische Advent- welk onder de meest prettige onze abonné's en adverteerders, mensen geweest. onderlinge samenwerking in het en verder de Redactie: Admini- Hoe is dat mogelijk, vraagt ge Bestuur heeft mogen plaats slralie Correspondenten en misschien. Het antwoord moet hebben. ALLE andere medewerkers har- leiden omdat zij niet de komst, En zonder in het minst ons te Lliik te danken voor de wijze, maar wél de wederkomst van willen verhelen, dat (evenals waarop zij in de achter ons lig- Jezus Christus verwachtten. aan alle mensenwerk) ook aan gende jaren aan het belang van Daarnaar ging hun verlangen ons werk fouten hebben ge- ons blad hebben meegewerkt, uit van dag tot dag. kleefd, menen we toch ook te En gaarne spreken wij de hoop Velen zullen bevreemd vra- mogen constateren, dat we in uit, dat ook in de toekomst gen wat is dat, de weder- het nastreven van het bovenga- ten objectieve berichtgeving in komst Is dat geen vreemd stuk noemde doel, behoorlijk zijn ge- de gemeenten Wieringermeer en oude mythologie Ik antwoord: slaagd. .Wieringen geconstateerd zal mo de vorm is misschien my- We kunnen dan ook met ge- gen worden, thologisch, maar de daarachter noegen constateren dat we van- liggende werkelijkheid is het uit Wieringermeer en Wierin-Het Stichtingsbestuur. In aansluiting op nevenstaande deelt ondergetekende aan de abonné's van de Flevo-Bode mede, dat een blad in GROTER FORMAAT, doch onder de kop „Wieringermeerbode" zal ver schijnen. 't Euvel, dat verslagen en ar-, tikelen, wegens plaatsgebrek zo nu en dan moesten overstaan, zal dus in de toekomst zoveel mogelijk worden beperkt. De zelfde agentschappen en corres pondenten van de Flevo-Bode zullen aan ons blad hun mede-j werking verlenen De functie van Hoofdredac teur zal de Heer H. Hooiberg. Brugstraat 23, Middenmeer, ver-j vullen, terwijl het ons dankbaar stemt, dat de heren van 't Stichtingsbestuur bereid waren als Commissarissen van Toezicht op de Redactie te fungeren. Zo zal dus als plaatselijk blad ons orgaan door abonné's van iedere gezindte kunnen worden gelezen en we hopen dat het huis aan huis een welkome vriend zal worden. Ten slotte wordt nog medege deeld dat de abonnementsgelden en de advertentieprijzen per mM. dezelfde blijven als van de Flevo-Bode. MAANSTANDEN 1949. Maandag 19 December N. M. Dinsdag 27 December E. K. Woensdag 4 Januari V. M. Woensdag 11 Januari L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 18 December 8 47 16.26 19 December 8.48 16.26 20 December 8.48 16.27 21 December 8.49 16.27 HOOG WATER TE DEN OEVER. 18 December 6.31 6.58 19 December 7.30 7.50 20 December 8.21 8.41 21 December 9.11 9.31 NIEUWE TELEFOON- AANSLUITINGEN in de maand November 1949 SECTOR MIDDENMEER Middenmeer 193 Accountantskantoor Silvis- Vos. 199 P. J. Kistemaker, Toren- straat 2 Wieringerwerf 67 P. S. Zijlmans, Friese weg J 25 141 G. Boontjes, Fr.-weg J 23 147 C. Westerlaken, Fr.weg J 22 Slootdorp 153 M. Scholten. Slootweg 19 Den Oever: 105 Jb. Hegeman. Hofstraat 65 De Haukes 42 H. N. Cornelissen, Wes- terlanderweg 88a Hippolytushoef 184 F. Kreijger, Belt 7 1 wisk 38 T. G. Siccama, Doopsgez. Pastorie. i.Iedembiik 240 fa. K. Langedijk. Meer- laan 13 237 H. R. Boekei, Nieuwstr. 87 SPREKEN in het OPENBAAR. Dit is de titel van de cursus, welke bij voldoende deelname op initiatief van de Heil. Mij van Landbouw afd. Wieringen in ho tel S. Kaan te H.Hoef zal worden 'ehouden. Deze cursus wordt gegeven door de ..Rhetor Club" uit Delft. Deze Rhetorelub is een onderafd. van het Delfts Instituut voor Psycho logie. Dit instituut is het grootste in Nederland voor de opleiding tot angstvrij spreken in het open baar. Op vele plaatsen in Nederland werd reeds deze cursus gehouden met groot succes. Ook in Anna Paulowna is in de afgelopen maan den deze cursus gehouden. De duur der cursus is 8 weken 1 avond per week. Op de propaganda-avond welke hier a.s. Maandag zal worden ge houden zullen verschillende cur sisten uit Anna Paulowna het woord voeren. Zowel dames als heren zijn op deze cursus welkom Niet alleen voor mensen die deel uit maken van een bestuur ener vereniging, maar voor ieder die regelmatig een vergadering moet bezoeken, is het van het grootste belang, dat hij of zij 'n bepaald probleem rustig naar voren kan brengen. daarom Mnp>->riagavo^ om 8 uur allen naar Hotel Kaan om kennis te maken met de Rhe torelub. Dit verplicht U immers nog geenszins om U aan te mel den als cursist. POLITIE. Gevonden een blauw kinder kapje, een zak anthraciet en een armband. Inl. bij de Gem.-Bode. C. J. BOSKER. Drukkerij Corn. J. Bosker. Hoofd- j straat- 14, Hippolytushoef. Telefoon Hippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1