WTGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Woensdag 21 December 1949 Vijfde Jaargang No. 11 Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag*. Abonnementsprijs t 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druJfc Kleine annonces 1 1.—. per stut van ten hoogste 4 regela Voor alle veehouders in de Wieringermeer en Wieringen. Voor aansluiting bij een vereni ging voor Kunstmatige Insemina tie gold steeds de regel, dat be drijven van vier en meer melk koeien aangesloten moesten zijn bij een erkende melkoontröle- of rundveefokvereniging. Het was voor vele veehouders moeilijk om aan dit voorschrift te voldoen, in de regel omdat men niet veel belangstelling had voor melkcontröle en dus niet in het bezit was van een fökbedrijf. Dit was dan ook de reden, die vele veehouders er tot dusverre van weerhield lid te worden van •en K. I.-verenigmg. Thans wil de Provinciale Com missie voor de Kunstmatige In seminatie in Noord-Holland deze verplichting soepel toepassen, m.a.w. het is mogelijk hiervan ontheffing te vragen. Elke veehouder, die zich thans wil aansluiten bij de K. I.-vereni ging, met meer dan 4 koeien, ter wijl hi.i geen lid is van een melk- eontröle-verenigmg, kan zich dus thans aanmelden. Het bestuur is dan bereid ontheffing van de verplichting van melkcontröle te vragen. Het is in het belang van iedere veehouder, dat hij zijn dieren laat bevruchten van eerste klas stie ren, terwijl bovendien de kans op besmetting is uitgesloten. Succes - Nieuws. Uitslagen van de op 18 Dec. j.1. gespeelde wedstrijden Q.S.C. 1 Succes 1 2—0 Wiron 2 Succes 4 12 Het slechte weer gooide op nieuw roet in het eten en maar een klein gedeelte van de vast gestelde wedstrijden kon door gang vinden. Het le elftal trok naar Wor- merveer om Q.S.C., de ernstig ste candidaat voor de eerste plaats, in eigen huis te bekam pen. Ofschoon de nederlaag uiterst eervol was, zijn opnieuw 2 pun ten verspeeld. Nu de mede gegadigden voor de onderste plaatsen, D. T. S. en Halfweg, elk een puntje verzamelden, wordt de positie er voor Succes ook weer niet beter -op. Oppassen Successers Voor de rust was het een ge- lijkopgaande strijd, met de gast heren technisch beter, welke technische meerderheid voor de rust in een doelpunt kon worden uitgedrukt. Na de .rust was Succes er to taal uit en al spoedig was de stand op 20 gebracht. Q.S.C. nam het daarna wat ge makkelijker op en S. kreeg daardoor weer wat meer bewe gingsvrijheid. Men wist zich zelfs enkele behoorlijke kansen te scheppen. Maar het benutten daarvan was ook tijdens deze wedstrijd niet een van de sterk-1 ste punten van de S.-voorhoede. I Er zal trouwens in deze linie nog wel wat gewijzigd moeten I worden, wil men uiteindelijk tot enig resultaat komen. Succes 4 deed meer dan wij J van haar verwacht hadden. Een! 2-—1 zege op Wiron 2 en dati nog wel aan Den Oever, vinden wij van de veteranen een uit stekende prestatie. Paarlberg en c.s. zijn bepaald neg niet van plan om zich door de jeugd onder de voet te laten lopen. Wieringen. W lering er me er het d&meskoortje, 0.1.v. Mevr. MAANSTANDEN 1949. Breebaart, volksdansen enz. wis- Dinsdag 27 December E. K. Uitvoering PI landsvrouwen ten de bezoekers tot laat in de Woensdag 4 Januari V. M. 5 avond bezig houden. Woensda? 11 Januari L. K. Het is een jaarlijkse traditie ge- Mevr. Loggers, die als presi- ZONSTANDEN 1949. worden, dat de Plattelandsvrou- dente de leiding van deze feest- zon op ond. wen eenmaal per jaar aan hun bijeenkomst had, kon verheugd de 22 December 8.49 16.28 echtgenoten en kennissen laten dankwoorden van de heren accep- 23 December 8.50 16.28 zien, wat er leeft in deze dames- teren, die bij monde van de Heer 24 December 8.50 16.29 jaar te ge- ciUb. De heren worden dan offi- Van Zadelhoff uitgesproken wer- HOOG WATER TE DEN OEVER die niet hei ciëel uitgenodigd en zo ook Dins- den. 22 December 9.59 10.16 Enkele dames kregen nog een 23 December 10.41 11.01 aardige attentie, het waren Mevr. 24 December 11.23 11.43 Breebaart. Mevr. Schagen en Mej. Gr. Bosker. Een gezellig bal, o.l.v. de Heer Wiersma. hield de aanwezigen nog CURSUS MIDDENSTANDS DIPLOMA. Op verzoek van enige candi- daten heeft Accountantskan toor P. de Graaf besloten bij GENOEGZAME DEELNAME een cursus van 1'. ven voor diegenen, snelle tempo van een spoed-cur- dagavond j.1. Hotel Smit in Mid sus kunnen bijhouden. denmeer heeft veel ruimte, maar De cursus begint zoals uit de op een avond als deze, mag een advertentie blijkt in Januari en zaalhouder wel over ruimte eindigt dus omstreeks Juli 195L Als leraren treden op de he ren P. de Graaf en A. J. Hoog- vorst. BRIDGE-NIEUWS Een 10-tal paren van de Brid geclub Wieringen, nam Zondag j.1. deel aan een drive in Pur- laten halen, werd merend (240 deelnemers.) i deerd. be schikken ook, want er zijn weinig thuisblijvers. We veronderstellen, dat de heren enige tijd op prettige wijze bijeen, geen spijt gehad zullen hebben van hun bezoek, want vooral de BEKRONINGEN, aardige attentie, om iedere heer, I direct na de pauze, een cadeautje k)P de Nationale Pluimvee- en Optreden van het ,Wieringermeer- dubbelkwartet." Met verwijzing naar de adver tentie in een der vorige nummers van ons blad, herinneren wij nog uit de mand van Sint-Nicolaas te| Konijnententoonstelling te Wor- |^ei1 aa? hst c°n,cert d^f:^v0" zeer gewaar- merveer, ingezonden door J. H. Sangers op heden Woensdag- Bouman, Medemblikkerweg K avo_nd m de taaier", te W.werf. bracht De Wieringers waren ditmaal Het programma bracht „elck 62, Wieringerwerf, f S met zo erg op dreef. Slechts numrper aT)art tp bp Hangoren, 2 x Z.G., 1 x G. G. en Fievo-Sangers", zal deze avond de koppels Kuiper-Schmitt en te ver voer™ x G' voor het eerst het „Wieringer- Nieuwbuurt-Bosker behaalden volstaan met een H' Heidema, Oostermidden- meerdubbelkwartet' optreden, ter een 2e prijs. j ^^8^X^01 te brengen ^erweg W.werf met 3 Hollan- wijl Mej. B. Broer en Mevr G. aan de dames die het zan°-SDeUe- aers 1 x ZZG-> 2 x Z. G. Gerntsen-Broer diverse soli zullen KERSTVIERING „BOSVOLK" tje „Het hoedje, dat haar'paste" H- KoThorn. Oostermidden- zingen. Zondagavond hield het „Bos- opvoerden, en eveneens hebben we meerweg, W.Werf, met Klem DIEFSTAL TE SLOOTDORP volk" haar jaarlijks Kerstfeest waarderende woerden voor de da- Ctfincilla 1 G. G. Vrijdagmorgen wilde dö her in de goed bezette Ned. Herv, mes, die de dolle éénacter„De p Nipiiwp«d r>pi ü-Ptr Kerk te HNoef. voor 1 voetlicht AANBESTEDINGEN. z,Jn koni.nen gaan voereS? toen Te ruim 7 uur werd de avond Dracniec!- door Ds. Rasch uit Den Helder Vooral de dame. die het bestaan 1 por het uitvoeren van Rijks geopend, waarna hij de zegen- heeft een wezenlijke pijp tabak werken Herv.. mes, die de dolle éénacter ..De Verrassing" voor 't voetlicht zlJn kon!,nen gaan voereni bleek dat de hokken open ston de Wieringermeer in ::c*n en van de 15 konijnen er hpr, ,ritQr>rat- on ïiot 7;naf,n in de brand te honden, zonder dac 1950. werd ingeschreven door de 14 verdwenen waren. ty - i 9 21118 j haar gegrimeerd gezicht een an- fa. P. Daalder te Alkmaar voor Kennelijk hebben ongewenste ezanö-pi V 7' «tere kleur kreeg, komt alle hulde f 175.900 als laagste en door de bezoekers de dieren meegeno- us. itascn meia daarna ae toe. De heren der schepping heb- n.V. M.U.Z. voor 235 000 - n c'n- wat voor de Heer K. een iKerstrede, waarna door de km- ben nu tevens eens kunnen zien,: flinke schadepost betekent daar deren een Kerstspel werd opge- j hoe dames zich weten te gedra- „J°£ l"*! ,r goede rasZiken b-rwa^u De Pol ie stelt een onder zoek in. voerd. voor 235.000.- Voor het onderhoud van we gen, als ze in herenkleren rond !&en en bruggen in de N.O.P. in Wij zien de herders bij een lopen. 1950 werd door 9 firma s inge- kampvuur in het veld en ter- Mevr. Kremer-Bosker bracht op schreven. wijl zij slapen, verschijnen er sublieme wijze enkele gedichten. Het laagst was de fa. P. Daal- WONINGBOUWVERENIGING Engelen. Mevr. Kremer-Bosker en Mej. der te Alkmaar f 273.000.- „SLOOTDORP VOORUIT" Radecker brachten Herfst-Idylle Voor het onderhoud in 1950 In de op Vrijdag j.1. in Hotel dere^Engelen^ontJrikten "de wTann^iTfewnslooD^in d?Afd' Van de AfsluitdiJk. was de laag- gehouden vergadering herders, terwijl hun een Engel P1. Landsvrouwen optomoristisfh^MU'Z vertegenwoordiger van verscheen die de Kerstboodschap wijze werd geschetst en kregen. a4i.9UU. de Nationale Woningraad aan bracht, n.1. de geboorte van daarbij een open doekje te incas- Hoogste fa. Zanen en Verstoep wezig de Heer Kouwenhoven Christus in de stal. seren. 564.800. te Alkmaar, die uit de schat van Het spel was kort, maar werd Mevr. Venhuizen zong enkele He gunningen werden aange- zijn rijke ervaring vele nuttige goed gedaan en het werd ernstige en populaire liederen houden. wenken gaf over doel en stre ven der woningbouwverenigin- I gen. Besloten werd alsnog toe te prachtig gevonden. Hierna volgden nog enige Kerstliederen, waarna Ds. Rasch deze avond sloot en Gezang 7 liet zingen. Het was een modie, goed ge slaagde avond. Krite joun. Op Tiesdei te joun 13 De- cimber 1949 halde de boppe- forneamde krite een gearkom- ste foar hjar leden en oaren. Omreden it waer net al te gunsteg wier, wienen der net sa volle minsken opsetten kom men, der die allegearre ek nog al een hiel ein wei komme mat te, mar dochs koe de foarsitter de Hear G. Waardenburg fansels noch wol it yn en oar oan mar oer ?t generael waer dei'. dochs merakels spile, sadat it w° e tichtmg „Cen- faer mannigien een noffelijke 1 A .„•(?!1In§c,e1 efr Yl-meer joun waer. J' "T7' Scl?a,kw"k deelde mede, dat van het wonmgcon- Nei it skoft krige de Bouns- hawwe al leit <?ie dan ek foarsitter it wurdt om de oan wêz'igen hwat oan te trünen foar de forlotting fan it buten boun, nou der hie de foarsitter lette net spiit fan, want der wa ren yn de rügte sa 'n 60 a 70 rom acht üre sa 'n rom hündert ilotten ï°rkoft, en der wiemen ek minsken een wolkom ta roppe irom forkoft, sadat wij us en iensünderhied die hij dat oan!bËst ek noch efkes dien hawwe een stik of viif afvurdigen fan 11 houn, en dertroch sil it de krite fan Inkhuzen, die 't deibour\ek grif noeh wo1 hwat in lange loop derwei makken hïe-1 f_unsV'_ge J_ jdruk knge nen om ris te sjen hoe of wij 'it hjir makken !oan t fuottenein fan de wrald. De wie troch üs skriuwer ek Hei 't it spieljen dien wier, een teken fan libben oan ittanke de foarsitter it ploegje bounsbestjür stjoerd, mar derj^oar bjar moaite en krige de af- hienen wij noch neat fan werom vuerdige fan Inkhuzen noch ef- krige. Doet it earste bedriuw!^es wurdt, die foun ek dat de fan üs te spieljen toarfielstik ef- ioun üëe slagge wier en hope, Paarden f 300_ f 600 15 ter de rig wier, gieng der eeir dat wy der mei gauwens ek ris|T;;dkoe*en f 500_f 575' 23 Mag. geroesemoes troch de seal dat 10 Inkhuzen kamen, nou dat 'Teideupc;en f f finn. ;.j Winkelman us Bounsfoarsitter koe fansels wol. Vette 600-f 925 io Kalf koeien kommen wier üt Amsterdam. Hjirnei waren de skonken'f 600f 800 9 Vaarzen f 375 De foarsitter moast doe tan- noch ris merakels ütslein, en om f J°5 1] Graskalveren f 150 seis poatoan om Him te forwol- twa üre gieng elts foldien nei f 250: 34 Nuch-ere Kalveren zieken- komjen, dat slagge lykwols bëst hüs ta en hiernen wii wer een f 30f 65: 35 Mag. Schapen der moaie joun hawn, wer 't noch r 55f 75: 63 id. Vette f 70 V. C. J. C. NIEUWS. Bosvolk opgelet Donderdag-avond half vijf Kerstfeest. Vergeten jullie je kroes of be ker niet mee te nemen NED. HERV. GEMEENTE Woensdag 21 Dec. 8 uur Kerstfeest van de Jongere Zusterkring. Donderdag 22 Dec. om 7 uur: Kerstfeestviering Zusterkring Oosterland. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Woensdag 21 Dec. 's av. 7.45 uur Kerstfeest v. d. Zusterkringen. Donderdag 22 Dec. n.m. 4 30 u. Lees- en Vertelclub. Zingen in de kerk. Vrijdag 23 Dec. 's av. 8 uur: Kerstbijeenkomst v. d. Catechi santen (boven 16 jaar). Bijzonderheden in „Opbouw." POLITIE. Verloren f 12.- en coupon, een dames armband, een Rijbewijs A en B en num- waer opfierd ..De Stikelbaerg.' faek oer praet wurde sil. merbewijs in etui. Een stik fan Canne yn trije Gevonden een parapluie, een bedriuwen, it stik waer troch Forslag fen de gearkomste fen herenrijwiel en een geruite pet. üs eigen ploegje nei foarren de Krite „Can de Oare Kant" te Inl. bij de Gem.-Bode. brocht, en och der mankearre Wieringen. tingent 1950. 25 montage-wo ningen bestemd zijn voor Sloot- dorp. Besloten werd het bestuur op te dragen met deskundigen ih overleg te treden over het type dezer woningen en de olaats waar deze zullen worden gebouwd. Nadat het huish. reglement alsnog in die zin veranderd was dat nieuwe leden ook f 1.- ontreê-geld betalen moeten, en ie Heer Kouwenhoven nog di- •erse vragen beantwoord^ had, volgde sluiting der vergadering. Schager Markt. de gehouden Veemarkt Op 'waren aanvoer en prijzen pe I 7 Paarden f 300- De joun forroun ek bëst. 95* 120 Overhouders f 35-f 55; Bokken en Gr"en f 20f '30: B"'sren f 35 45 75 Ko- -<*•, f 3— f 9: 24 Kippen f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1