OLIE. HET VRIJE WOORD! Woensdag 28 December 1949 Vijfde Jaargang No. 1' Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlanö Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zi, komst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per mm. druk. Kleine annonces I 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) GEVAARLIJKE WEGEN. Gaarne zou ik in de „Flevo- Bode" de aandacht willen vra gen voor het volgende Door de aanhoudende regens van de laatste tijd verkeren sommige wegen o.a. Tussen weg en Oudelanderweg in een zodanige toestand, dat zij grote gevaren voor het verkeer ople veren. Door het bietenvervoer, waar bij dikwijls gebruik gemaakt wordt van tractors, is de berm op sommige plaatsen totaal ver nield en het wegdek zo glibbe rig, dat de toestand, inzonder heid voor motorrijders, levens gevaarlijk moet worden geacht. Kunnen er geen waarschu wingsborden worden geplaatst Bestaat er ook niet een wet in zake het schoonhouden van ver keerswegen Cf geldt dat voor de Polder niet U dankend voor de plaats ruimte, MOTORRIJDER NASCHRIFT. Volgens art. 177 van de Alge mene Politie-verordening der Gemeente Wieringermeer, is het o.a. verboden voorwerpen of stoffen te laten vallen, welke aanleiding kunnen geven tot verontreiniging of beschadiging van de weg, of waardoor aan de gebruikers van de weg schade, hinder of letsel kan worden toegebracht. Hij, door wiens toedoen voor werpen of stoffen, als in het vo rige lid bedoeld, op de weg zijn geraakt, is verplicht deze t.en spoedigste daarvan te verwij de- Zolang de stukgereden ber men niet hersteld zijn, zou het zeker gewenst zijn dat de in stanties die de wegen beheren, borden plaatsen met het op schrift „Zachte bermen." Red. Onder de ondernemingen die Nederland rijk is op het gebied van olie, benzine en petroleum, drie krachtbronnen van het ver keer en de industrie, neemt de Benaine en Petroleum Handel Maatschappij N.V. een voorname plaats in. Het is interessant de ontwik keling van dit concern na te gaan. In Nederland werd deze Maatschappij opgericht in 1904. Zij was de eerste, die in die tijd olie leverde aan de gasfabrieken en hieraan ontleent de z.g. gas- oltie dan ook haar naam. De Benzine en Petroleum Handel Mij. N.V. is een dochter maatschappij van de Anglo-Ira- nian Oil Company Lad. te Lon den. Dit wereldconcern had een groot aandeel in het door de geallieerden behaalde succes in de oorlog. Zij hield als het ware de motor van de geweldige oor logsmachine op gang. Dit was mede mogelijk door de inge nieuze uitvinding van de pijp leiding onder het Kanaal (Pu-1 to), die strijdkrachten van olie! voorzagen vanaf Normanöfië. De B. P. bezit grote concessies! in het Midden-Oosten, waar I haar raffinaderij (de grootste ter wereld) is gevestigd in Aba- dan. Alleen daar zijn 60.000 men-| sen werkzaam. In het jaar 1948 werd daar1 millioen ton ter beschikking.MAANSTANDEN 1949. r> J Dinsdag 27 December E. K. Bo vendie:. een gecharterde vlootv/oensdkg 4 Januari V. M. van 1 millioen ton, tezamen een Woensdag 11 Januari L. K. 24 millioen ton olie geprodu- tonnage, gelijkwaardig aan de ceerd, dat is de oppervlakte van gehele Nederlandse koopvaardij- ZONST ANDENYL949^ de, Wieringermeerpolder met vloot. 29 December 8.51 een veronderstelde waterhoogte van 12 meter. Wij kunnen ook hier in Ne- Voor het vervoer overzee staat cterlard nog veel van de belang- een eigen tankvloot van l%j rijke B. F. plannen verwachten. 30 December j 31 December end. 16.3 SCHAAKCLUB „W.WERF." Uitslag van de Competitie wedstrijd Groep I Knibbe Jr. Hauwert 10 Groep II Sijm Geuzenbroek 10 Geuzenbroek Sijm 01 Hoekstra Scholten 10 De club-avond wordt deze week op Woensdagavond ge houden. UIT EEN DER VELE BRIEVEN. Paramaribo, 16 Dec. 1949. Geachte Redactie. Ook ik wil U bedanken voor het toezenden van de Flevobode, het geen door mij zeer op prijs wordt gesteld Ik heb daardoor het gevoel dat wij in de tropen niet vergeten worden. Nog nimmer heb ik de Flevo-Bode zo gewaardeerd als thans en ik voel me steeds geheel Wieringer als ik de Flevo-Bode zit te lezen Huz. J. VOORTHUIZ^N, Suriname (W.I.) Superfrictionatietorens, speciaal voor het bereiden van vliegtuigbenzine. HOOG WATER TE DEN OEVER 29 December 2.50' 31 4.2c 31 December 505 5.3- Vorming van kapitaal doo systematisch sparen. VORMING VAN KAPITAAL wel elk mens. Een ieder hoopt over enig tijd voldoende kapitaal te heb ben gevormd om te kunnen ge nieten van een welverdiend rust. of om daaruit bepaald grote uitgaven, waarvan me: [vooraf weet dat ze noodzakelij kunnen bestrijden. B: |de een gaat het vlugger dan I de ander velen zijn er zelfs, di (het in het geheel niet tot kapi Tegenslag in zaken of fami omstandigheden zijn daar wooniijk ce oorzaak van, ma" n hand kapitaal te vormen, juiste methode worc toegepast. Er lis slechts EEN manier absoluut zeker het gewens doel te bereiken en dat SYSTEMATISCH SPAREN. Va het grote nut van sparen is n tuurlijk een ieder ten volle ovei tuigd. maar men bereikt slech' DAN een lonend resultaat, het sparen geregeld en systemc tisch plaats heeft en daar onl breekt in cie meeste gevallen nc veel aan. De verstandigste ma tier nu om het hierboven noemde systematisch sparen praktijk te brengen is het dee' hemen in een goede spaarkas. Voor het geval, dat deze wij; van geldbelegging U nog ni< nd mocht wijzen wij U naar de adverter tie die in een vorig nummer v.< Nationale Clrediet-Vereniging 's Gravenhage, welke Veren: ging thans ook een verl woordiger voor de W.meer hee d'.e U gaarne volledig wil lichten. VESTIGINGSWET. De vergunning verleend uitoefening van een meubelsto feerdersbedrijf aan de Heer Rump. alhier, is bestemd vo het bedrijf Zandburen 23. Gezicht op Abadan vanaf de rivier. Uitgave Stichting Flevc-Bod -»twoordelijk redacteur t - redacteur voor Wieringen I' H K'omp. Klieftstraat Telef. No. 103 Redacteur voor Wieringermee J A. Gerritsen, Fazantstraat Wieringerwerf. Telefoon No. 1 Voorzitter G. P Kistemak Wagenpad H 46. Middenme Telefoon No. 20 Nw. Almersdor Drukkerij Corn. J Bosker. Hoof straa4. 14, Hippolvtusho Telefoon Hippolytushoef No.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1