Van Polderland tot Palmenland UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Oudejaarsavond NIEUWE BONNEN Vrijdag 31 December 1948 Vierde Jaargang No. 14 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. U Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. 11 Kleine annonces f 1.per stuk van ten T)t_ hoogste 4 regels. Wat heeft deze laatste avond ons te zeggen Oudejaar, een dag als an dere jaren, uiterlijk gelijk aan zijn broeders, die hem voorgingen, even koud, even guur, even donker. Er zijn mensen, wien deze dag niets zegt, zij beschou wen hem als een schakel in de tijd, zonder meer. Voor anderen is de laatste dag en in 't bijzonder de laat ste avond des jaars, een uit gezochte gelegenheid eens extra feest te vieren, „de bloemetjes eens buiten te' zetten'' en „flink nat te ma-1 ken." Hun levensregel is eet en drinkt en weest vro lijk. En door veel te drinken trachten zij dan heel erg vro lijk te worden. Een ernstig mens zal op de Oudejaars-avond terugzien op de afgelegde weg en schou wen in eigen hart. Een blik, een' laatste blik op een periode van twaalf maanden, op het stervend jaar, stemt tot nadenken en maakt ons stil. Gaat nog eenmaal langs de baar, Komt dan weer. Ziet nog eens naar 't ster vend jaar Dan niet meer. 1948 verdwijnt in der tij den eeuwigheid en op de laatste avond rijst het ver leden voor ons op, herinne- rii'/gen, blijde en droeve. Een stille lach verheldert het ge laat, een traan verduistert het oog; we hebben veel ont vangen, we hebben veel moe ten afstaan. Als wij terugblikken op de weg vauj 3(15 dagen, bespeu ren we de hand die ons leid de, die veel ten goede deed keren; moeten we God wel dai.lken, die menige duister nis tot licht maakte. God, de Hemelse Vader was in hpt jaar dat heengaat, ons< nabij; niet de mensen, maar. Hij bestuurt ons lot eni leidt ons leven. Deze zekerheid brengt het onrustige hart tot rust en kalmer, geloviger staren we op wat achter ons ligt. 1948 gaat heen, eer» nieuw jaar wacht. Wat zal het bren gen Winst of verlies, vreugde of leed, vooruitgang of terugval? Geen mens weet het, alleen 'God, en al zijn Zijn wegen anders dan onze wegen, wij willen ze toch gaan. In geloof aan Zijn Woord en vol vertrouwen op Zijn bijstand treden we, wan neer de klok voor de laatste maal haar twaalf slagen doet horen, over de grens van de tijd. Zeker, onze zor gen en moeiten kunnen we in! het oude jaar niet achter laten, hoe gaarne we ook willen, ons kruis moeten we •ok in het nieuwe jaar blij-' AAN DE LEZERS l Nu weer een jaar zich gaat voegen bij de lange rij der vervlogen tijden, wil het Bestuur van de Stichting Flevo-Bode niet nalaten om nog een enkel woord te zeggen. In de eerste plaats dan, past ons een woord van dank aan het groot getal der lezers, dat ons blad steeds haar vertrouwen schonk. Door te streven naar objectieve berichtgeving hopen wij dit vertrouwen ook in het nieuwe jaar weer te kun nen behouden. Niet vergeten willen we hen, die week in, week uit door hun ijver en toewijding, zulk een berichtgeving hebben mogelijk gemaakt. Redacteurendrukkerij administratie en ALLE verdere medewerkers daarvoor onze beste dank. Moge ook in de toekomst\ aan allen de lust en de kracht geschonken worden om te mogen blijven arbeiden, ieder op zijn terrein. Aan allen die dit lezen, wensen we gaarne een geze gend 1949 toe. Namens het Bestuur van de Stichting, G. P. KISTEMAKER, Voorzitter. Beste Jongens, Nu is het mijn beurt. „Wirona" heeft in het Kerstnummer geschreven, en ik tref het dat ik in het num mer ter gelegenheid van do jaarwisseling even met jul lie mag praten. Hoe hebben jullie het met de Kerstdagen gehad G'cl heel anders dan we van te voren hadden gedacht Ja, de dingen kunnen soms snel anders worden, maar jullie zult begrijpen, dat wij hier intens meeleven en als het ware aan de ra dio „hangen." Welk een mooie taak ver vullen jullie nu. Het bren gen van de vrijheid - zoals H.M. Koningin Juliana het zo treffend heeft gezegd in Haar Kerstrede - in haar vierledige vorm van de vrij heid van het geloof en van het woord, de vrijheid van vrees en van gebrek, iets wat zeker als een schone roeping aangemerkt kan worden, en wat de inspan- ven dragen, doch we trek ken met moed ien Godsver trouwen het onbekende land, 1949, bint en Op Oudejaars.avond klinkt ons lied Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Herent hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen, Vader, wat Gij doet is goed- Leer mij slechts hethedei) dragen met een rustig kalme moed. Ds. A. P. GOUDSBLOEM ning van alle krachten waard is. Wij hoorden dat de actieve veldpost erin geslaagd was de Kerstcorrespondentie tot in de voorste linies te be zorgen. Ik hoop dat jullie zo ook al het speciale nummer van de Flevo-Bode ontvangen hebt, want dat is reeds begin December per KLM jullie toegezonden. Zijn jullie al begonnen met het oplossen van de Kerst-puzzle? Of heb ben jullie het nu te druk met de puzzles, betreffende de vrijmaking van Indonesië Straks Oudejaars-avond. Duizenden mijlen zitten wij dan wel van elkaar, maar jullie gedachten kunnen zich over zeeën en bergen meRi grote snelheid verplaat sen, en zo vieren wij in de geest de Oudejaars-avond mot ook jullie in ons midden Vrienden: Veel heil en ze-I gen in het nieuwe jaar In gedachten allen een handdruk; jullie Meerina. Verlaging Ziekenfondspremie. Wij herinneren er nog eens aan j dat met ingang van 1 Januari a.s. j de premie ingevolge het zieken - fondsbesluit voor verplicht-verze - kerden wordt verlaagd van 3.8 tot 3.6%. Zoals bekend moet de werkgever de helft van die pre mie van het loon van de werkne mer inhouden. Het werknemers aandeel in de premie wordt der - halve verlaagd van 1.9 tot 1.8%. De maximum-inhouding voorheen f 4.96 (voor maandloon van f 260 af) of f 1.14 (voor weekloon van f 60.- af) of f 0.19 (voor dagloon van f 10.af) wordt in het ko mende jaar resp. f 4.69, 1.08 en 0.18. Voor dé periode van 2 tm 15 Januari 1949 zijn geldig de volgende bonnen 521 Vlees 100 gram vlees 523 Vlees 100 gram vlees 522 Vlees 300 gram vlees 527 Alg. 250 gram boter of margarine of vet 531 Alg. 250 gram boter of margarine of vet 532 Alg. 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 533 Alg 125 gram koffie. B 545 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 537 Alg. 125 gram boter ol margarine of vet 538 Alg. 100 gram kaas o£ 125 gram korstloze kaas TABAK EN DIVERSEN 11 Tabak 2 rants. tabak 14 Diversen 2 rants. tabak TOESLAGKAARTEN Tot en met 15 Jan. zijn gel dig de bonnen van strook B. Opruiming van 17-30 Jan. In de periode van 17 tot en met 29 Januari 1949 zal de detailhan del wederom gelegenheid krijgen, op punten gewaardeerde textiel- goederen puntenvrij of tegen ver laagde puntenwaardering, zulks naar keuze van de handelaar, te i verkopen aan het publiek, mits een korting van minstens tien procent op de verkoopprijs wordt j toegepast. FILMNIEUWS. CINEMA DE HAAN Nieuwjaarsdag 3 en 8 uur MOEDERS JONGEN. Tommy Martin (Bobby Breen), tien jaar, woont met zijn moeder, een jonge we duwe, bij een vrome, doch harteloze oom op het platte land, nabij Philadelphia. Opgeruimd en vrolijk van' aard, is het zijn enige wens genoeg geld te verdienen, om met zijn moeder uit de nabij heid van de al te strenge oom weg te komen en naar Gos- hem, in Indiana te gaan, waar ook de weduwnaar Hen ry Johnson woont, die in stil te Tommy's moeder lief heef!1 dit trouwens deze gevoelens, zij het onuitgesproken, be antwoordt. In de verdere verwikkelin gen van Moeder's jongen zult U worden getroffen' door het mooie spel en de bijzonder, mooie inhoud, welke U zeer zeker tot ontroering zal brengen. Het zangwonder Bobby Breen en het schaats- wonder Irena Dare thans, voor de eerste keer samen. 'T GEHEIME COMMANDO is een zeer spannende film welke Zondag en Maandag op het witte doek te zien zal zijn. Een film uit de bange jaren, toen vele landen on-l der de voet van het geweld werden gelopen. Achter de; schermen voerde men de il-j legale strijd. Vele mensenle vens heeft deze strijd ge kost, echter niet tevergeefs. MAANSTANDEN 1949. Vrijdag 7 Januari E. K. Vrijdag 14 Januari V. M. Vrijdag 21 Januari L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 3 Januari 4 Januari 5 Januari 10.51 11.05,c 11.25 11.39 12.00-g KERSTFEEST TE H.HOEFn De eerste Kerstdag, 's aj/- vonds om 7 uur, hadden dy kinderen van de Zondags school der Ned. Herv. Kerlv alhier, weer hun traditionee Kerstfeest. e- Bij het binnentreden vaA-na het Kerkgebouw, trof ons dv Kerstversiering welke w£ ril aangebracht, met op de acl tergrond de boom, die we v prijkte in al zijn luister. s De Kerk was geheel gevul5 toen Ds. vd Winden om 7 ui opende met een woord viw welkom, speciaal aan de kia. deren van dt ZondagsschO'n'ral Na iic Gemeentezang w< j den we vergast op een Kerr[j L spelletje van de kinderi Hierin werd op keurige w zi het aloude Kers'verht van Jezus' geboorte in stal, uitgebeeld. Vervolgens vertelde Ds. Winden het oorspronkelU Kerstverhaal. Een en ander werd afgew scld door Kinderzang en 'uurlijk de nodige tractatir1' De Kerstvertelling, getit«^e „Dioters Kerstgeschenk" w I gedaan door dhr. Riesling, viel ook goed in de smaa Aan het einde van do av'1, dankte dominé allen die den meegewerkt, om c F avond te doen slagen.'Hij trok hierin ook de Ouim die hun kinderen naar ia Zondagsschool sturen. Een extra woordje en aandenki n, kregen enige a' deren, die de Zondagssc gaan verlaten. Na de Gemeentezang, v1" (je de uitreiking van dei 'u deautjes, wat natuurlijk'1' nodige drukte gaf. v_ ei_ n" .n: En zo eindigde (lil K ,"ft fccsl van 1948, wat ondria vele bezoekers zeer zckei J mooie indruk zal hebben tergelaten. is 'I ik r Uitgave Stichting Flevo -1 Verantwoordelijk redacteur i vens redacteur voor Wierii ,L N. H. Klomp, Klief istra J Hippolytushoef. Telef. No. lnp I inf| Redacteur voor Wieringeri vi. J. A. Gerritsen, Fazantstra Wieringerwerf. Telefoon Ne,, f IK VoorzitterG. P. Kistei Wagenpad H 46. Middei Telefoon No. 20 Nw. Almei. c Drukkerij Corn. J. Bosker, 1.1 straat 14. Hippolytf. 1 Telefoon Hippolytushoef I Ja 1 IR f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1