herrijzend W iering er meerland IN DE MIST ONTSMETTING VAN HET ZAAIZAAD VAN ZOMERGEWASSEN 2e Jaargang no. 44 1 Maart '47 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206, Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het'polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Het is overbodig om telkens te her halen dat de Middenstand de door de oorlog zwaarst getroffen bevolkings groep is. De geleerden zijn het hier over in theorie roerend met elkan der eens. De practijk is echter, dat aan deze groep de minste aandacht is geschon ken, en de hulp van de overheid be paald zich tot het verstrekken van renteloze-tot-rentedragende-credieten credieten waar de getroffen midden standers misschien tijdelijk mee op de been geholpen worden, doch die voor velen het op zich nemen van een schuldenlast beteekent, waar zij nim mer meer onderuit komen. De z.g. overbruggingssteun, voor bedrijven die nog niet rendabel zijn, is onvoldoende, de schaderegeling voor wederopbouw of herstel van ge heel of gedeeltelijk verwoeste pan den wordt volgens een ingewikkeld systeem berekend, en in doorsnee snapt een belanghebbende er weinig van, waarbij het eind van het lied is dat de schade uiteindelijk afgewen- telt wordt op het betrokken slachtof fer. De schaderegeling voor verloren gegane bedrijfsinventaris hangt nog steeds in de lucht. Vergelijkt men daarentegen welke hulp de boeren reeds is verstrekt dan is de tegenstelling wel heel erg. Nu kan niet ontkent worden dat het op gang brengen van de getrof fen landbouwers van onschatbare waarde is voor de wederopbouw van ons land, en er zal dan ook niemand zijn die deze daadwerkelijke hulp aan den landbouw onjuist acht. Maar wanneer men dat voor de eene groep getroffenen kan doen moet men het ook voor de andere kunnen doen. En nu zal men hier wel als argu ment aanvoeren, dat dit weer een kwestie van deviezen is die de land bouw voor ons land verdient, het een houdt ten nauwste verband met an dere. Des te eerder men de midden standers die getroffen zijn weer in het zadel zet, aes te eeruer zunen er weer normale verhoudingen in het bedrijfsleven terugkeeren. De middenstand heeft geen belang bii een bepaalde som gelds, als scha de vergoeding. De miüüenscand heeft belang bij het herstel of de weder- opoouw van hetgeen verloren ging. Het moet voor de overheid mogelijk zijn om hiervoor een regeling op lan ge termijn te treffen, waardoor het geheele Nederlandsche volk in het dragen van de schade wordt betrok ken, die de getroffenen onbezwaard hun bezit teruggeeft, zoodat zij niet gedoemd zijn om hun heeie verdere leven in den mist der onzekerheid te gaan. Wanneer er geen rechtvaardiger regelingen komen als tot dusver door de regeering zijn voorgesteld, dan is dit een schending van de plofte die na de bevrijding is gedaan aan de -oorlogsgetroffenen. Er wordt veel gesproken over de totale verarming van ons volk, en wordt zeer terecht door onze regee ring op gewezen dat wij er alleen met hard werken en nog eens hard wer ken weer bovenop kunnen komen. Doch het zou de moeite waard zijn als eens werd berekend welk een ka pitaalverlies er is geleden in de bij na twee jaar na den oorlog door den handeldrijvende en industrieelen mid denstand die getroffen zijn door de oorlog. Het zou de moeite waard zijn om eens na te gaan hoevelen er zijn die in die twee jaren nog steeds niet of half aan de slag zijn, die hun kapi taal opeten, die er aan twijfelen of de zon ooit voor hen nog wel eens op zal gaan. Wanneer deze belangrijke groep uit de bevolking van ons land niet spoedig aan de slag raakt dan zal dit de verarming van ons land nog meer in de hand werken en dan helpen leu zen als: „hard werken en nog eens hard werken", niets. In de Eerste Kamer is toegezegd door de regeering dat een wetsont werp voor de schaderegeling voor de oorlogsslachtoffers spoedig zal wor den ingediend. Laat ons hopen dat dit wetsontwerp in staat is om de mist, waarin tal van landgenoten zich bevinden, te doen optrekken. De Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen schrijft ons: Ontsmetting van het zaaizaad heeft ten doel de opkomst te bevor deren en het optreden van verschil lende plantenziekten te voorkomen. De kosten zijn gering en de bedrijfs zekerheid wordt er door verhoogd. Al het zaaizaad dient daarom ont smet te worden. In het bijzonder geldt dat ook dit jaar weer omdat vele partijen in sterke mate met kiemschimel besmet zijn.. Na-ontsmetting OmschepmethodeOnder het toe voegen van de ontsmettingsvloeistof schept men het zaad op den dorsch- vloer of op een zeil zoolang om, tot dat alle korrels voldoende bevochtigd zijn. Machinale omschepmethodeDeze kan uitgevoerd worden in daarvoor ingerichte droogontsmettingstrom- mels. De toevoer van de vloeistof moet automatisch plaats kunnen hebben. Indien dit niet het geval is koekt het zaad samen en geschiedt de verdeeling der vloeistof niet re gelmatig. Bij deze methode kan men een halve liter vloeistof per hl. min der gebruiken dan hieronder is aan gegeven. Het nat-ontsmettte zaad mag niet opnieuw aan besmetting blootgesteld worden. Het mag niet in dezelfde zakken gestort worden, waar het is uitgekomen. Bij uitspreiding op den dorschvloer moet deze eerst met de vloeistof ontsmet worden. De zaai- machine dient men ook vooraf te ontsmetten. Droogontsmetting Deze ontsmetting mag alleen plaats vinden in trommels of in con- tinuwerkende apparaten. Om inade men van de ontsmettingsstof te voor komen kan men een stofmasker of een doek voor neus en mond binden. Middelen Het eerstgenoemde is natontsmet- ting, 2e droogontsmetting, derde de importeur of handelaar. Aagrano-natontsmetter, Aagrano- droogontsmetter, Landbouwbureau Abavit natontsmetter, Abavit, nieuw N.V. Denka, Voorthüizen. Ceseran droogontsmetter, Ceseran nieuw, Denkasan natontsmetter, Denkasan droogontsmetter, N.V. Denka, Voort huizen, Fusariol natontsmetter, Fu- sariol droogontsmetter, Verdugt, A. Paulownastraat 35, Den Haag Germisan Natontsmetter, Germisan droogontsmetter, Landbouwbureau Wiersum, Groningen Panogen, droogontsmetter, Kempkes en Waterreus Eist. Opmerkingen De Duitsche middelen Abavit, Ce- resan, Fusariol en het oude Germi- sin worden niet meer geimporteerd. Oude voorraden zijn in meer of min dere mate nog bij verschillende han delaren aanwezig. Germisan werkt niet afdoende tegen haverstuifbrand. Panogen is een olieachtig product, waarvan slechts een kleine hoeveel heid voorradig is. Te gebruiken heden. hoeveel- Natontsmetting: Tarwe en Gerst: Tegen steenbrand en kiemschimmels en bij gerst ook tegen strepenziekte: 3 liter van een 3% oplossing en voor zwak zaad 2 2 y2 liter van een 2% oplossing per hl. graan. Stuifbrand alleen te bestrijden door toepassing van de warmwater behandeling. Zie hiervoor de mede- deelingen no. 4, 84 en 92 van den Plantenziektenkundigen Dienst. Haver. Tegen stuifbrand, strepen ziekte en kiemschimmels: 4 liter en bij zwak zaad 22 y2 liter van een 1V2% oplossing per hl. Tegen stuif brand verdient droog ontsmetting de voorkeur. Rogge, kanariezaad en mais: Te gen kiemschimmels: 3 liter van een 1%% oplossing. Bij zwak zaad 2 2% liter van een 1*4% oplossing per hl. Erwten, boonen en wikken. Tegen voetziekte, vlekziekte en kiemschim mels: 2 liter van een 2% oplossing per hl. Met bacteriën geënt zaad mag niet worden ontsmet. SpinaziezaadTegen kiemschim mels: 23 liter van een 11%% oplossing per hl. Droogontsmetting' Tarwe, rogge, kanariezaad, mais: 2 gram per kg. zaad. Gerst, boonen, wikken, lupinen, lucerne en klaver: 2 gram per kg. zaad. Met bacteriën geënt zaad niet ont smetten. Uien, spinazie, radijs, karwij, wor telen, maan-, kool-, mosterd-, en graszaad-soorten: 23 gram per kg. zaad. Vlaszaad. Tegen het wegvallen van jonge vlasplantjes tengevolge van Botrytis, Solletotrichum (is Gloe osporium) en andere schimmels: 3 gram per kg. zaad. Bij gebrek aan Panogen leze men .voor gram steeds kubieke cm. Om het verstuiven tijdens het zaaien zooveel mogelijk te voorko men doet men goed eenigen tijd van te voren (pl.minus 14 dagen of lan ger) te ontsmetten. Dit geldt in het bijzonder voor vlaszaad. Nadere inlichtingen worden ver strekt door den Rijkslandbouwvoor- lichtingsdienst en den Plantenziek tenkundigen Dienst. STICHTING RECHTVAARDIGE OORLOGSSCHADE VERGOEDIN G Zooals bekend is, heeft de „Stich ting Rechtvaardige Oorlogsschade vergoeding Wieringermeer" zich ten doel gesteld te bevorderen, dat de schaderegeling voor alle gedupeerde Wieringermeerbewoners rechtvaar dig en vlug zal worden afgewikkeld. Naar reeds eerder is gemeld, zijn regelmatig besprekingen elders ge voerd, o.a. met meerdere Kamerle den; en verschillende vergaderingen betreffende de oorlogsschadevergoe ding bijgewoond. Aansluiting is voorts verkregen met de Landelijke Bond voor Recht vaardige Ot&logsschadevergoeding. Ieder zal begrijpen, dat een en an der kosten meebrengt. Daarom doet het Bestuur hiermede een beroep op de belanghebbenden en dat zijn al le gedupeerden) om met een kleine bijdrage als donateur dit belangrijke werk mogelijk te maken. Gezien het feit dat op meerdere vergaderingen spontaan door de Wie- ringermeerders is verklaard, dat men geheel achter het bestuur staat, re kenen wij op Uw aller medewerking. In verband hiermede deelen wij u mede, dat binnen enkele dagen aan alle gedupeerden een kwitantie zal worden aangeboden. Met het oog op het vele admini stratieve werk dat hieraan verbonden is, verzoeken wij u beleefd deze kwi tantie bij eerste aanbieding te willen voldoen. Het Bestuur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1