herrijzend W iering er meerland L AUDITE NOVA 3e Jaargang No. 34 20 Dec. 1947 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206, Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten (Hoort het nieuws) Aan onze lezers. Met ingang van dit nummer heb ben wij de beschikking gekregen over berichten en publicaties van de ge meente Wieringermeer. Elders in dit nummer zult U deze rubriek aantref fen. Het behoeft wel geen nadere toe lichting dat wij ten zeerste verheugd zijn dit goede nieuws te kunnen me dedelen. Wij zullen de woorden die de bur gemeester sprak op de 11e Decem ber herdenking tot de onze maken. Wij zullen het verleden laten rusten en ons bepalen tot het „Nu!" Hoofd zaak is dat wij het nieuws, waar de lezers geruimen tijd van verstoken zijn geweest, thans kunnen brengen. Het behoeft evenmin nadere toe lichting dat wij onze lezex*s hartelijk dank zeggen voor de trouw die wij jngphten ondervinden. De aanmoediging die wij uit onze lezerskring mochten ontvangen, om ondanks de handicap, die wij hadden door het missen van de gemeentebe- richten, vol te houden zijn ons tot grote steun geweest. Het eerste contact, na het uiteen slaan van de Wieringermeerbevol- king op 17 April 1945, werd gelegd door Herrijzend Wieringermeerland. Het was de eerste tijd een onoge- lijk pamfletje, maar men stond er in de vluchtgemeenten met ongeduld reeds op te wachten. Dit is verleden tijd, maar het heeft een traditie ge schapen. Meermalen hebben wij overwogen om de naam van ons blad te veran deren. Men heeft ons dit afgeraden. Pessimisten gaven onze de verzeke ring, dat wij deze naam nog wel 25 jaar kunnen bezigen, optimisten zei den ons dat we de eerste vijf jaar de naam nog wel kunnen handhaven. Ook hierin zullen we ons bepalen tot het „NU". De naam Herrijzend Wie ringermeerland blijft. Wij gaan op de ingeslagen weg voort. TWEEMAAL PER WEEK Wel ondergaat per 1 Januari 1948 ons blad een wijziging. Wij gaan met ingang van die datum tweemaal per week verschijnen en wel Woensdags en Zaterdags. Het karakter van ons blad zal hier door geen wijziging ondergaan. Het blijft uitsluitend een blad voor de Wieringermeer, met dien verstande dat wij ter aanvulling, wat actueel binnenlands en regionaal nieuws zul len geven en zo nodig buitenlands nieuws. De abonnementsprijs zal een ge ringe verhoging ondergaan. Pe'r kwartaal kost ons blad voortaan f 1.65. De advertentie-tarieven zullen geen verandering ondergaan. De uitbreiding van ons blad tot tweemaal per week zal ons in staat stellen tot een nog ruimere bericht geving uit onze gemeente, waarvoor wij gaarne op de medewerking blij ven rekenen, die wij tot op heden mochten ontvangen. Van Vegten. Minister Mansholt over zijn Landbouwpolitiek Als de lonen de trap opgaan, gaan de prijzen met de lift De landbouwbladen verzwijgen de juiste toestand. Min. S. L. Mansholt sprak Zater dagavond voor een grote groep boe ren uit Wieringen en de Wierin germeer in Concordia te Hippoly- tushoef. Hij vond het wantrouwen tegen alles wat de regering nuttig en nodig acht hoe langer en groter worden en verzocht hegrip voor de moeilijkheden. Nadat de minister het algemeen regeringsbeleid, in clusief de prys en loonpolitiek, die ook dank zij de loonstop der vak centrales tot dusverre geslaagd mag worden genoemd, nader onder de loupe had genomen, wees hij er, met het voorbeeld van Frankrijk voor ogen, op hoe verkeerd het zou zijn aan alle wensen om loonsver hoging en verhoging van richtprij zen tegemoet te komen, daar dit onverbiddelijk tot inflatie zou lei den. „Als de lonen de trap op gaan, gaan de pryzen met de lift", zo zeide hij. Toch verdere prijsverlagingen. Spreker verzekerde in tegenstelling met de gegeven berichten, dat verde- rfe prijsverlagingen niet kracht zullen worden doorgevoerd en iedereen zal in die geest moeten medewerken. Het is in het belang van Nederland, dat inkomsten en lonen niet verder worden opgeschroefd. Correcties kun nen altijd worden aangebracht. Ten aanzien van de richtprijzen in de land bouw deelde spreker mede, dat deze voor 1 Februari tegemoet kunnen worden gezien. Het is beter deze wat later bekend te maken, doch dan be rekend, naar de bedrijfsuitkomsten in 1947, dan deze in October vast te stellen naar de uitkomsten van 1946 Het prijspeil in de landbouw. Er wordt beweerd, dat de landbouw bij de algemene prijsstijging ver is achtergebleven. Dit is niet waar. Voor de oorlog was het arbeidsinko men van de boer niet slecht, maar het is wat de landbouwer betreft ge- llïINIIillllllllllllllB ATTENTIE!! H.H. correspondenten, adverteer ders en medewerkers maken wij er op attent dat het eerstvolgend num mer van ons blad verschijnt op Woensdag 24 December a.s. Op Za terdag 27 December verschijnt ons biad niet. Wij verzoeken beleefd met de in zending van copie hiermede rekening te willen houden. Red. en Adm. stegen met 125 procent, voor de ak kerbouwer met 225 pet en voor de veehouder met 125 pet. Het algemeen prijspeil ligt thans 80 pet. hoger dan voor de oorlog. Dat de boer het toch nog moeilyk kan hebben is niet al- ieen een kwestie van prijzen, maar pok van bedrijfsmiddelen en grond stoffen, die ten dele moeten worden ingevoerd. Onze kansen staan fiiet slecht, maar er is geen enkele zeker heid voor blijvende import, omdat de jWereidbehoefte veel groter is gewor den. De voedselvoorziening. Ook de voeding van de mensen is in 't gedrang gekomen, hetgeen reeds heeft geleid tot verlaging van het broodrantsoen. Wij zullen onze eigen voedselvoor ziening in stand moeten houden en daarom zou b.v. een staking van de boeren hier chaos betekenen. Men be seft dit gelukkig en wij zijn de Ne derlandse boeren veel dank verschul digd. Als er al kwesties zijn, dan mag dit niet leiden tot opzegging van het vertrouwen in de regering, daarmede zou niemand iets winnen. In verhouding tot de gehele groep blijft het bedrijfsinkomen van de boer niet achter. Getracht wordt het prijs peil in' de industrie, waar soms grote winsten worden gemaakt, op redelijk peil te brengen. Een critiek stadium. Thans verkeert de prijs- en loonpo litiek weer in een critiek stadium, omdat het internationale prijspeil in de landbouw is verhoogd. Nederland kan hierin echter niet meegaan, om dat de regering de landbouw reeds met 600 millioen gulden subsidieert. Dit laatste heeft de regering gedwon gen de prijs van de melk en de boter te verhogen. Onverantwoordelijk zou het zijn de bankbiljettencirculaire te vermeerderen en b.v. 900 millioen in de landbouw te investeren. Dit zou leiden tot inflatie. Daarom zal men ook aan de thans gevolgde methode de voorkeur geven, want anderzijds is 't levensmiddelenpakket in prijs verlaagd en ook in andere sectoren worden de prijzen gedrukt. 4 Rationalisatie. De kracht voor de Nederlandse landbouw ligt in rationalisatie. Dit betekent productieverhoging met 30 pet, welke kan worden verkregen door mechanisatie en verkaveling. De tarweprijs is op 20 gulden gesteld niet om de graanverbouw te drukken, doch om een vlucht in graanverbouw te voorkomen. Nederland heeft meer belang bij een verhoging van de pro ductie van veevoeder, waarop de boer bovendien meer kan verdienen. De landbouwbladen verzwijgen de juiste toedracht t.a.v. de vaststelling der prijzen, die in samenwerking met het Landbouw-Economisch Instituut zijn verkregen en onredelijk is het verwijt, dat spreker zich niet aan af spraken te dezer zaken houdt. nl verband met gestelde vragen zeide de minister, dat maatregelen als voor de Walcherense kleine boer, die naar de Noord-Oostpolder kan gaan, elders niet kunnen worden toe gepast. De minister wilde niet de kleine bedrijven „opruimen", maar in derdaad wordt er wel naar gestreefd ook door ver-kaveling bedrijven te ver groten en zo min mogelijk kleine be drijven te verkrijgen. Daarvoor zijn nieuwe wetten nodig, die diep in het eigendomsrecht zullen ingrijpen en waarmede men vroeger bij de volks vertegenwoordiging niet had moeten aankomen. Thans heerst op dit punt een juister begrip, hetgeen tot uit drukking komt b.v. in de woonruim- tewet. Zo zal het ontwerp-nieuwe- pachtwet o.a. dwangpacht bevatten. Spreker vertrouwde dit ontwerp in het komende seizoenjaar in de kamer te kunnen brengen. FRIEZEN PLANTEN BOMEN. Ongeveer 200 Friesen zijn te werk gesteld bij het planten van bome nin de polder. Het is verheugend teken dat aan dit gedeelte van de wederop bouw belangrijke aandacht wordt ge schonken. VOOR HET NATIONAAL GEDENKTEKEN „Die dood vond om zijn moed, wordt steen ter eer gehouwen en steun geboden, die in 't naaste om hem rouwen". Met deze versregels van J. J. van Meclielen heeft de Nationale Monu menten-commissie voor oorlogsge denktekens in haar handleiding voor de inzameling kernachtig het doel van haar actie aangeduid. Ik heb er niets affti toe te voegen. De symbolische verkoop van het midden Damterrein te Amsterdam zal ook in onze gemeente één dezer dagen een aanvang nemen, op elders in dit blad aangegeven plaatsen en tijdstippen. Ik moge ieder opwekken, ter on dersteuning van het doel aan deze aankoop mede te werken; een mede werking, die voor niemand een be zwaar behoeft te zijn! (Elke cm2 kost slechts f 0.50) Kolhorn, 12 December 1947. Loggers, burgemeester van Wieringermeer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 1