1861. |eR)er, 3Iie«meÖtep llMfinsöorÖ CI15. Eerste Jaargang. Zaturdag i Junij. w M 1. NIEUWE VAN COURANT DEN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post//1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. Prijs der Advertentiën 15 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke p^atsing £De c'veclactic aan Hate ^eietó. Bij het verschijnen van het eerste nommer dezer Courant, acht de redactie het zich tot plïgt, hare lezers omtrent de strekking en rigting van dit blad, eenigermate in te lichten. Niemand -toch zal betwijfelen, dat er in eene gemeente die zich in een' korteu tijd zoodanig heeft uitgebreid als de onzeen wier ontwikkeling en vooruitgang steeds toenemende zijn, behoefte wordt gevoeld aan een orgaandat looveel mogelijk de plaatselijke belangen behartigende, '*toqf> oolé anderzins niet geheel van belang is ontbloot; terwijl ook de vele groote vraagstukken van den dagwaarin deze gemeente hetzij regtstreeks, hetzij zijdelings, betrokken is, het wen- schelijke daarvan duidelijk doen uitkomen. Zal een blad aan de vereischten voldoen, zoo is onpartij digheid een hoofdvereischte. Zoodra het qiiand méme eene bepaalde rigting volgt, wanneer het,-om 't aldus uit te drukken eene bepaalde kleur aanneemt, zoo verliest het zijne waarde geheel. Een blad, dat op den naam van on partijdig aanspraak wenscht te maken, mag zich dus ook alléén inlaten met de beoordeeling van zaken of feitenzon der personen in aanmerking te nemenhet moet goedkeuren daar waar het meent te moeten goedkeuren, doch datgene afkeuren, wat het meent afkeuringswaardig te zijn. Het is ondertusschen volstrekt de bedoeling der redactie niet, deze .courant tot een orgaan te maken van ieder, die bezwaren of klagten. jegens dezen of genen meent te hebbenevenmin als het haar voornemen is om eene bepaalde polemiek, op 't een of ander gebied, of tegen be paalde personen uit te lokken. Het is eene onmogelijkheid dat de zienswijze der redactie omtrent zaken, altijd de goedkeuring van een ieder zou wegdragen: wat de één aanbeveelt als wensclielijk, zal de ander als nadeelig verwerpen; zal nu de redactie aan het ware vereischte van onpartijdigheid voldoen, dan dient zij hare kolommen ook voor andersdenkendenja zelfs voor hare tegenstanders, open te stellen, het nandi et alteram parterri\moet hare leus en spreuk zijn, terwijl elk lezer zelf zal moeten beslissen, welke van beide meeningen hij voor de ware houdt. Uit het vorige volgt nu van zelf, wat de eigenlijke be doeling ismet de uitgave van deze courant, maar vylke hare rigting wezen zal, is moëijelijker te omschrijven. Meen niet lezer dat het der redactie aan woorden ontbreekt, om zich daaromtrent te verklarenhet blad toch kan ge schreven worden in eene reactionaire, ultra conservatieve conservatieveliberale, gematigd liberale of ultra liberale -rigting, enz. enz.maar indien men eene zaak, uit een we zenlijk onpartijdig standpunt wil beschouwen, is het dan wel geoorloofd vooraf eene bepaalde rigting aan te nemen En bo vendien waar ligt de grens tusschen die verschillende kleuren Lezer, indien de redactie zich op eene diplomatische wijze van hare belofte om u hare rigting bloot te leggenmag afmaken dan zegt zij: Oordeel niet, veroordeel nietWacht! Eene tweede vereischte van een blad, dijt zich voorstelt eenig wezenlijk nut te stichten, is //gematigdheid,',' Hetzij het goedkeurt of verwerptmoeten de artikelen^' met ge matigdheid en kalmte, zonder hartstogt of opgewondenheid worden geschreven, terwijl het eveneens de pligt cler redactie isde opname van zulke stukken te weigerendie* niet aan deze voorwaarden voldoen. Wat nu den inhoud der courant betreft, hieromtrent meent de redactie zich te moeten houden, aan hetgeen reeds in de voorloopige aankondiging is gezegd. //Een bepaald, pro gramma van den inhoud is wel te leveren, maar moeijelijk na te komenze acht die banden te knellenden wenscht liever vrij te blijven in de keuze der stof, die door de dage lijks plaats grijpende omstandigheden geleverd moet worden gerustelijk durft ze echter - verklarendat èn redactie èn uitgever niets zullen nalaten, om het blad hoe langer hoe meer aan de vereischten te laten voldoen. Hoor uw' Tegenpartij.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1