M .5 Eerste Jaargang. 1861. |efÖer, JTieuroeöiep ZATURDAG UMemsoorÖ, en 5. 8 JU IV IJ. Politici! NIEUWE VAN GODRANT DEN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post//1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. Prijs der Advertentié'n 15 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. Woensdag 5 Junij. De berigten uit Engeland zijn he den geheel van belang ontbloot. De rust in de Engelsch-In- dische bezittingen hersteld zijnde, zoo is het leger op 200,000 man teruggebragtwaardoor de uitgaven met drie en een half millioen verminderd zijn. Bij geruchte, wordt uit Bombaij medegedeeld, dat de koning van Oude overle den is. Dc tijdingen, over Londen, uit Amerika ontvangen, zijn verre van gunstig, daar de handel zoowel in de Noordelijke als in de Zuidelijke staten, bijna geheel stil staat; in het Zuiden zijn de betalingen voor 't buitenland bijna geheel ge staakt, en men zegt, dat er in Georgie zelfs straf gesteldis, op het doen van betalingen buiten de grenzen van dezen staat. Uit New-York meldt men, dat vier bondsregimeuten Virginia zijn binnengeruktterwijl men spoedig een' Moedi gen veldslag tusschen de beide legers te gemoet ziet. Reeds in ons vorige nommer meldden wijdat er bij het departement van buitenlandsche zaken te Parijs, gewigtige tijdingen uit Constantinopel waren ontvangentot nog toe is van den inhoud niets bekend. Men vreest onder- tusschen dat de Syrische quaestie tot groote verwikkelingen in ons werelddeel zal aanleiding gevenen van alle kanten ziet men dan ook oorlogs-toebereidselen maken. De' keizer, vreezende dat in geval van een zee-oorlog de schepen iu de havens van Brest, Cherbourg en Havre tengevolge van het ver dragen van het nieuw geschut, niet meer veilig zouden zijn, heeft last gegeven die havens zooveel mogelijk land waarts in, te vergrooten, ten einde ingeval van nood een deel der handelsvloot te kunnen bergen. Donderdag 6 Junij. De berigten uit Engeland maken grootendeels gewag van den stand der zaken in Amerika zijnde het binnenlandsch nieuws bijna zonder belang. Het koninklijk gezin is met Z. M. koning Leopold van Belgie, van het eiland Wight in de hoofdstad teruggekomen. Uit Parijs meldt men heden, dat prins Napoleon van zijne reis naar Italië en Spanje heeft afgezienen zich naar Amerika zal begeven. Sommigen beweren dat deze prins kans heeft, president van de Zuid-Confederatie te worden; volgens hen zou de tegenwoordige president, gaarne zijne betrekking aan een lid van het keizerlijk huis overgeven; men zegt dat de hr. Bonaparte Patterson, die in Amerika geboren is, en van wien reeds in ons vorig nommer is gewag gemaakt ook in aanmerking was gekomen, doch dat men later be greep dat het den keizer aangenamer zou zijn, indien de keus op prins Napoleon viel. - De acte van beschuldiging, in de zaak van den bekenden bankier Mirès, is thans bekend gemaakt; men kan zich een denkbeeld vormen van de ontzaggelijke sommen door dien bankier verduisterd, als men in aanmerking neemt, dat hij in een der feiten tegen hem ingebragt, wordt beschuldigd in 1860ten nadeele van de aandeelhouders der maat schappij tot aanleg en exploitatie van den spoorweg van Saragossa naar Pampiluna, eene som van 9,151,750 francs (dus ruim 357,976) te hebben verduisterd, welk be drag aan hem, slechts op grond van volmagt, was ter hand gesteld, onder verpligting, daarvan een bepaald gebruik te maken. Men gelooft echter dat de behandeling dier zaak voor de correctionele kamer, op verzoek van den hr. Mirès, zal uitgesteld worden, ten einde de advocaten, belast met de verdediging der zaak, den noodigen tijd te gunnen. Wat Pruissen aangaat, meldt men, dat de regering van dat rijk, ijverige pogingen in het werk stelt ter uitbreiding der oorlogs-marineen dat de Poolsche leden nog altijd voortgaan aanleiding te geven tot bewegingen in het huis der afgevaardigden; een dier Poolsche leden, heeft zich zelfs in de zitting van Maandag, zóódanige bedreigende woorden laten ontvallen, dat de voorzitter, hem, toen hij voor de tweede maal het woord wilde voeren, zulks meende te moeten weigeren. Ook te Warschau hebben op den Sacramentsdag groote ongeregeldheden plaats gegrepentoen namelijk de processie zich in het oude gedeelte der hoofdstad bevond, hoorde men cenksklaps de kretenMen zal schietenmen zal schieten! waarop onder de duizende personen, die deelnamen optogt, de schromelijkste verwarring ontstond. Yele ojRcier^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1