1861. «fjcföer, Jtictitncfï M 7. Eerste Jaargang. ZATERDAG Eenige beschouwingen omtrent de toepassing der gemeente-wet. NIEUW VAN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post//1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATMBAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GlbXJES. f f Prijs der Advertentién 15 Ct. per regel behalve 35 Ci. Zegelr. voor elke plaatsing. II. GE1IEENÏE-EIGEND0311IEH. Wij hebben het niet ondienstig geacht, om van onzen kant, naar aanleiding van de beraadslagingen in den ge- mec.nte-raadeen woord in bei midden te brengen, over de' gemeente-eigendommen, en over do vraag in hoeverre een geineente-wapen als zoodanig mag worden beschouwd, wij zullen daartoe die deliberatiën op den voet volgen. Op den voorgrond zullen wij eene stelling plaatsen, wel ker geldigheid niemand zal willen betwisten: nl. eene zaak is gemeente-eigendom, bf wel, ze is geen dusdanig'eigendom. Is ze geen zoodanig eigendomdan beeft de raad'noch het regt noch liet vermogen in deze te beslissen, omdat ze noch kan noch mag afstaaniets, wat niet regtinatig der gemeente toekomtIs echter de zaak wel gemeente-eigendomdan be hoort het afstaan of in gebruik geven, tot zijne bevoegd heid behoudens goedkeuring van gedeputeerde staten. Eene voorloopige vraag rijst bij ons opwanneer wij het oog vestigen op het verslag der discussiën vanden raad men heeft daar namelijk beweerd, dat vóór het jaar 1848; het wapen als gemeente-eigendom bij bloote mondelinge vergunning, door den Burgemeester zou zijn afgestaan; hoewel wij de juistheid dier bewering in het midden laten, valt het niet gemakkelijk te begrijpen dat sedert 1848, ede eigendom, als zoodanigveranderd is. Wel is ons bekend, dat sedert dien tijd, vele wetten cu wettelijke bepalingen veranderd of afgeschaft zijnmaar dat zulks ook met de de finitie van Art. 625 B. W. het geval zou wezen, klinkt in derdaad verwonderlijk; indien dus vroeger een burgemeester, een gemeente-eigendom heeft afgestaan of in gebruik gegeven, kan zulks op dit oogenblik toch geen regt van behoud ge ven, voor den tegenwoordige bezitter, hij bezit het door gewoonte, mao,r gewoonte geeft geen regtdan alleen wan neer de wet daarop verwijst, (Art. 3, wet houdende alg. bep.) Om de quaestie op te lossen, zal men o. i. dienen te be slissen wat h'gcmeeute-eigendommén zijn, en dit zal niet moeijelijk vallen indien men do beraadslagingen nagaat, die, tijdens de wet in de Tweede Kamer behandeld werd, gevoerd zijn. Zoo zeide de heer Godefroide tegenwoor dige Minister van Justitie, bij de discussie over dit onderwerp: Men moet onderscheid maken tusschen betgeen eigen dom is van de gemeente, door publiek regt (jure publico) Ha 'tussq|ien. -hetgeen door - pri-vaategt (jureypvi'vato)* haar eigendom, is'j tusschen hetgeen eigendom is in dien ziri, dat zonder heffing van gelden, het gebruik of genot daarvan vrij of gemeen zou wezen voor elk ingezetenen, en tus schen hetgeen eigendom is van de gemeente in dien zin, dat het' gebruik en genot daarvan zonder heffing niet vrij en gemeen is voor ieder ingezetenen. Tot de eerste klasse van eigendommen breng ik wegen, straten, bruggen, kaai- jen, havens, enz. Dit alles is eigendom der gemeente, maar het gebruik en het genot daarvan, zou vrij en gemeen zijn voor een ieder ook zonder beffing. klaar, wat liet 'eigen dom is van de gemeenten door privaatregtdaaromtrent staat, geloof ik,, de gemeente als zedelijk ligehaam, in een burgerregtelijken zin, geheel gelijk met den particulier, en te dien opzigtc beaam ik ten voilé hetgeen door deu geaehten spreker uit Nijmegen (den heer de Man) is gezegd dat, even als een particulier, zoo ook de gemeente, zich voor het gebruik en genot van dat eigendom kan.laten betalen." Wij zullen straks zien of het wapen zich tot eene dier katc- goriën laat. terug brengen cn komen voorloopig op liet verslag van den raad terug; daar werd de aanmerking ge maakt dat men niet weten zoude welke actie intestellen, in geval zonder toestemming van liet gemeente bestuur, van het wapen gebruik werd gemaakt. hieruit volgt van zelf, dat die spreker het wapen niet als een gemeente-eigendom beschouwde, want anders bestond er mogelijkheid de zaak in regten te betrekken, wegens inbreuk op, bet eigendoms- regt, terwijl liet er weinig of niets toe zal afdoen of men een wapen beschouwt als een teeken van herkomst want daardoor verandert het bezit- of gebruik-regt niet. Wordt vervolgdl,f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1