M 10. TIMemsoorÖ, cn.v 5 JI L IJ. Eerste Jaargang. 1861. |efÖer, Jïieutneöicji WOEIVSDAG COURANT DEN NIEUWE YAN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post//1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. Prijs der Advertentiën 15 Ct. per re behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaats Zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In de zitting van Donderdag jl. is beraadslaagd over de wetsontwerpen tot wijziging van hoofdst. VIII (marine) der staatsbegrootingen over 1860 en 1861. Beide ontwerpen zijn na eenige discussie met algemeene stemmen aangenomen bij deze gelegenheid heeft de Minister van Marine, op eene door den heer van Bosse daarover gedane vraag, verklaard zeer gunstige berigten te hebben ontvangen omtrent den toe stand van het dok alhier. Vervolgens zijn verschillende conclusiën op verslagen van minder algemeen belang uitgebragtde heer van Heemskerk heeft eenige inlichtingen gevraagd omtrent de bedoeling der regering met het zenden van een escader naar de Ame- rikaansche wateren. Vrijdag zijn de algemeene beraadslagingen geopend over het wetsontwerp betredende de nationale militie. De H.H. Betz, van Zuylen van NijeveltGevers Deijnoot, Bieber- stein, van der Lindenvan Bosse en van Heukelom, voer den het woord, en werden door de Ministers van Binnenland- sche zaken en van Oorlog beantwoord. Het grootste bezwaar dat verschillende leden tegen het ontwerp hadden, lag daarin dat het niet volkomen was overeen te brengen met sommige artikelen der grondwet; anderen beweerden dat het ontwerp der schutterijen zoo naauw verwant is met dat der nationale militie, dat het eene niet beoordeeld kan worden zonder gelijktijdige indie ning van het andere onderwerp, sommige meenden nog dat het in de bedoeling der regering lag het staande leger zooveel mogelijk op te voeren. De Ministers van Binnen- landsche zaken en van Oorlog hebben herhaaldelijk deze beweringen wedersproken. Zaturdag zijn de beraadslagingen van dit onderwerp voort gezet, verschillende sprekers hebben zich vóór, anderen tegen het ontwerp verklaard, terwijl sommigen hunne stem afhan kelijk maakten van het al of niet aannemen der amendementen die op eenige artikelen zullen worden voorgesteld. De al gemeene beraadslagingen zijn daarna gesloten. Maandag zal een aanvang worden gemaakt met de behandeling der afzonderlijke artikelen. 'gel De heer Tlwrbecke heeft een amendement ingediendhou dende om bij art. 1 te bepalendat de militie zooveel mo gelijk uit militiens zal bestaan, en bij gebrek daarvan zoo veel mogelijk voltallig zal worden gemaakt uit de ingezetenen die op den lsten Januarij van elk jaar hun 20ste jaar zijn ingetreden, en dat de inschrijving een jaar te voren zal geschieden. Voorts is door dien heer voorgesteld de lig- ting jaarlijks door de wet te bepalen. Maandag. De beraadslagingen over de wet op de militie zijn- voortgezet. De Ministers van Binnenl. zaken en van Oorlog hebben het amendement van den heer Thorbeche bestreden. puïitiefi ÖUct5t0t. Maandag 1 Julij. Reeds geruimen tijd was door het Engelsche Lagerhuis de aandacht der regering gevestigd op de onmenschelijke handelingen van den koning van Dahomeij die bij viering van godsdienstige feesten duizenden slaven en slavinnen ter dood laat brengen. Volgens de laatste berigten heeft voormelde vorst wederom een slaven-jagt ge houden, en zijn de vertoogen hierover van den Engelschen consul op Afrika's westkust zonder gevolg gebleven. Dien ten gevolge heeft een Engelsch eskader van 7 oorlogschepen het stadje Porto-Novo gebombardeerd en vernield. Een Europeaan dien men eenigen tijd geledengedwongen heeft deze zoogenaamde plegtigheid bij te wonen, verklaart dat er bij deze gelegenheid 2000 mensehen geofferd zijn, zoo dat het bloed door pijpen naar eene nabij gelegene rivier moest worden afgevoerd. Te Parijs heeft de procureur-generaal conclusie genomen in de zaak van de familie Pattersonwelke strekt tot bevesti ging van het vonnis in eersten aanleg gewezen, en waarbij aan die familie haren eisch is ontzegd. De Siamesche gezanten zijn te Pontainebleauop handen en voeten kruipende den keizer genaderd, tot groot vermaak van de hen omringende hovelingen. Na den afloop der au diëntie hebben zij zich verwijderd, onder het maken van - allerlei luchtsprongen, ten einde hunne vreugde aan den dag, te leggen over de gunstige wijze, waarop zij ten hove zijn. ontvangen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1