1861. jys 15. Eerste Jaargang. «gefóer, JTieiiioeÖieji ZATÜRDAG llMcmsoori), enj. 15 JU LIJ. NIEUWE VAN COURANT DEN Abonnementsprijs per Franco per post kwartaal ƒ1.30. //1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. Prijs der Advertentiën 15 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. De aanstaande Verkiezingen. Indien er een tijdstip is, waarop de inwoners eener ge meente het in hunne magt hebben, den bloei en vooruit gang dier gemeente te helpen bevorderen of tegen te wer ken, dan is het zeker op het oogenblik, dat zij diegenen afvaardigen, aan wien zij de behartiging der belangen van de plaats hunner inwoning toevertrouwen; en zoo er ergens eene wezentlijke behoefte bestaat, dat het gemeentebestuur, uit kundige, ervarene, en onafhankelijke mannen zij zamcn- gesteld, dan is liet zeker hier, in eene plaats, die binnen weinige jaren, waarschijnlijk aanmerkelijk in bloei en grootte zal zijn toegenomen. Wij zullen hier niet treden, in eene statistische beschouwing over de snelle vermeerdering der bevolking in de laatste jaren; zij die deze opgaven wenschen te leeren kennen, kunnen ze vinden in de jaarlijksche verslagen van de Provinciale Staten van Noordholland; maar toch mogen wij niet onopgemerkt laten voorbijgaan dat onze gemeente, wat het geheel getal der inwoners aangaat, als zóódanig de derde onzer provincie is, en dat het dus noodig wordt dat hare ontwikkeling, niet langer, alleen in de toename van bevolking blijve bestaan. Wij mogen noch kunnen hier namen ter aanbeveling noe men, want ieder kiezer zal, zoo hij zelfstandig is en denkt, zelf wel kunnen beslissen welke der aftredende leden hij de eer eener herkiezing waardig acht, of welke personen hij anders in hunne plaats wenscht te zienmaar toch meenen wij er ernstig op te moeten aandringendat men voorname lijk er op letteof zijdie zij als hunne vertegenwoordi gers afvaardigen, wel onafhankelijk zijn, en in zaken van welken aard ook, naar hunne eigene overtuiging, zonder invloed van anderen, hunne goed of afkeurende stem kun nen uitbrengen, want daarvan hangt in vele omstandigheden het lot en de toekomst der gemeente af. Misschien is er hier nog een bezwaar, dat in grootere gemeenten zelden wordt aangetroffen, (en waaraan wij ook naar ons oordeel de voorloopige raadsvergaderingen toeschrijven) namentlijk, dat vele leden niet gewoon zijn in het openbaar te sprekenen meenendat er eene bepaalde welsprekendheid toe noodig is, om in eene publieke ver gadering het woord te voeren, of hunne stem te motiveren indien dit het geval is, achten wij deze meeuing ten eene male onjuist; enkelen zijn er, die van de natuur eene groot oratorisch talent ontvangen hebben, en daardoor in staat zijn onmiddelijk eene uitstekende rede te improviseren doch deze zijn uitzonderingen die slechts uiterst zelden worden aangetroffen, die voor den bezitter hoogst aange naam zijn, doch volstrekt geen vereischte om een eerlijk en onafhankelijk raadslid te wezen. Zóódanig lid toch, i.ugt zijne meening, spreekt zijne overtuiging uit, al tijd met inachtneming der vormen en zonder zich ooit tot personaliteiten te verlagenen bekommert zich niets over de meening en overtuiging zijner medeleden, die we derom hunne stem naar hunne opinie uitbrengen, zonder den last van of ruggespraak met hendie benoemen". (Zie art. 45 der G. w.) Nog pleit er een andere grond voor de verkiezing van onafhankelijke leden. Zoodra toch een raadslid niet vrij is in het uitbrengen zijner stem, zal hij ook de discussien niet bijwonen over zaken, waarin diegenen betrokken zijn, die hij óf wenscht te beschermen óf te benadeelen, maar zal zulks ten voordeele der gemeente zijn? Reeds bij de zamenstelling der gemeente-wet, werd in de afdeelingeu der Kamer opgemerkt, dat leden van den Raad straffeloos zich aan de werkzaamheden kunnen onttrekken, en werd er een voorstel gedaan daartegen maatregelen te nemen; maar welk was het antwoord der Regering? Wij volgen hier de officiële memorie van beantwoording. Hoezeer ten hoogste berispelijk, schijnt het wegblijven der leden uit de vergaderingen eer eene zaak, waarin de kiezers lij het doen hunner keuze moeten voorziendan iets waartegen de wetgever heeft te waken," en dit is, naar ons oordeel volkomen juist; de kiezers schenken hun vertrou wen aan hunne representanten, stellen hunne gemeentebe langen in hunne handen, verkiezen hen om daarvoor te waken, en blijven dus altijd voor die keuze aansprakelijk, zonder ooit, wat er ook moge geschieden, het regt te heb ben zich over eene handeling of beslissing, hoe despotisch en partijdig ze verder ook wezen moge, te beklagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1