JW 15. Eerste Jaargang. 1861. |cfÖer, JlieumeÖiej) ZATURDAG ni.v 2© JOL IJ. NIEUWE VAN DEN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post//1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES Prijs der Advertentiën 10 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. VERSLAG van den GEMEENTERAAD, op Woensdag 17 Julij 1861. Voorzitter de Hr. Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de Hr. L. Vebhey. De vergadering wordt door den Voorzitter geopend. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Afwezig zijn de Heeren C. Hakker Bz., B. 11. de Breuk en Jb. Bakker. De beide eersten hebben kennis gegeven dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen. Er wordt voorlezing gedaan van het antwoord van Ge deputeerde Statenover de suppletoire begrootiug van 1860; hieromtrent zijn eenige aanmerkingen over den vorm. Over eenkomstig die missive wordt do vorm gewijzigd. Do Voorzitter stelt aan de orde de behandeling der re kening van de gemeentevan 't algemeen weeshuis en 't bur gerlijk armbestuur, en weuscht dit onderzoek v.oorloopig uit te stellen. De Hr. Beeringk stelt voor deze in de at'- deelingen te doen onderzoeken. Daarna wordt overgegaan tot het trekken dier afdeelingen. De II. II. BeeringkLastdrager, Strootman en Janzen vormen de eerste, de H. II. ZiirmuhlenKelckkoven, Beets en de Breuk vormen de tweede en de II. II. Verweijde, Bakker, Ilaremaker en de Lange vormen de derde afdeeiing. Vervolgens is aan de orde de benoeming van een brug wachter, welke in de vorige vergadering was uitgesteld. 18 sollicitanten hebben zich opgedaan; op do voordragt staan 1°. Jan Faber2°. J. G. Lelijvéld en 3°. C. Kruijtloff verkozen wordt Jan Faber met 11 stemmen, terwijl C. Kruijthoff eéue stem erlangt. Daarna wordt overgegaan tot de benoeming van een' hulp onderwijzer; twee sollicitanten, do II. 11.11. P. Julsing en G. 1F. Koobshebben zich opgedaan, waaraan door den Schoolopziener was toegevoegd de Hr. J. Poitebakker. De Hr. Beeringk vindt het vreemd, dat er op de lijst der candidaten, iemand voorkomt, die niet tot de sollici tanten behoord heeftterwijl de Hr. Strootman de opmer king maakt, dat zóó iemandin geval van benoemingdeze velligt niet zou aannemen. De Voorzitter stelt voor, uit de twee sollicitanten eene keuze te doen, waarna de Hr. II. P. Julsing met alge- nieene stemmen gekozen wordtop eene jaarwedde van ƒ300. In het plan tot het aangaan eener geldlecningheeft de fmantiële commissie en die tot onderhoudswerkenden Itaad tot advies gedienden voorgesteld de stortingen te doen plaats hebben in de navolgende seriën 1° Jauuarij 1862 te doen storten 10°/0 lü Julij 20°/o 1° October 20°/0 1" April, 1° Julij en 1° October 186-3 telkens 10°/o, en 1° Jauuarij 1864- 20°/0deze leeuing moet dienen tot het vernieuwen van bruggen en verbetering van kanalen en straatwegen. Gedeputeerde Staten hebben voorgesteld, de jaarlijksche aflossing op meer dan ƒ3000 te bepalen, maar de finau- tiële commissie heeft gemeend bij haar besluit te moeten persisteren. De Hr. Beeringk heeft voorgesteld, Gede puteerde Staten er op te wijzen, dat den Raad ambshalvv de verpligting is opgelegd, 'sjaarlijks de grootst mogelijke som af te doenter besparing van rente. De Hr. Strootman, vereenigt zich met het gevoelen van den Hr. Beeringken weuscht de bepaling opgenomen te zien dat het miuimv.ni ƒ3000 'sjaars bedrage.Dien overeenkomstig wordt besloten. Daarna is aan de orde een verzoek van den Hr. Janzeu aannemer van de daarstelliug van een gemetseld riool in de Nieuwstadtot vrijstelling van boete. De commissie van on derhoudswerken heeft op dit voorstel gunstig gerapporteerd. De Hr. Beeringkhoewel in beginsel niet geneigd tot het verleenen van kwijtschelding van boeten, meent, dat Int alleen aan forcc majeure is toe te schrijven, dat het werk niet bij tijds in gereedheid was, en stelt dus voor de ge vraagde kwijtschelding te verleenen. Daartoe wordt besloten. Vervolgens wordt voorgelezen de instructie voor den gc~ Aiconte-ontvSnger; te dier zake ontstaat eerst eene korte discussie over het vcreenigen van twee artikelen, betrekkelijk" uitgaven en ontvangsten. Na de lezing van bet artikel waarbij bepaald werd, dat.' al wat de ontvanger meer dan ƒ6000 in kas heeft, bij dat moet storten, ontstaat over dit cijfer eenige discussie. Met 7 tegen 5 stemmen werd besloten dit cijfer gelijk te stellen aan bet bedrag van den borgtogt ad ƒ11,000. Vóór de II. II. BeetsVerweijdeStrootmanKelckkoven en de Voorzitter; tegen de H. II. de LangeZürmiMen BeeringkJanzen, Lastdrager, Ilaremaker en Booms-ma. Op art. 22 dier instructie wordt door den Hr. Beeringk een amendement voorgesteld, aldus luidende. "Het is den ontvanger verbodenvooraf, dc qnitantien in de registers in blanco te teekenen". Aangenomen. De Voorzitter stelt voor die instructie om de vijf ja ren te herzien. De Hr. Strootman, acht dit voorstel on- noodig, daar de behoefte tot herziening ook binnen die ter mijn kan plaats hebben, cn deze toch altijd kan geschieden. De instructie wordt daarna, zonder verdere discussie in omvraag gebragt, cn met algemeene stemmen aangenomen. Aan de orde koint de Concept-verordening ter voorko ming van brand; de Hr. Strootman stelt eene wijziging voor op Art. 13 over de vergaarbakken van ascb, en meent dat deze alleen uit stecncn of ijzeren bakken mogen bestaan. Na eene korte discussie over de bewoordingen van eenige artikelen, wordt de Concept-verordening met algemeene stemmen goedgekeurd. Ook de Concept-verordening, op 't losloopeh van honden en het rijden met honden wagenswordt na eene. kleine wijziging door den Hr. Strootman daarin verlangdmet algemeene stemmen aangenomen-. Is ingekomen eene missive van den Hr. Air. Cli. Bosch Beitz, inhoudende, dat de verpligtingwelke op de water leiding-maatschappij alhier, berust om het garnizoen cn dn troepen op dezelfde wijze van water te voorzienwaarop "t bestuur der gemeente dit leveren moet, tham die maatschappij drukt, en groote offers kost. Adr. vgcjocl^^-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1