JW 18. Eerste Jaargang. 1861. •OcfDcr, 3ïieumeÖtep WOENSDAG UMemsoorÖ, CS15. 5! J UL IJ. Personen en Zaken. JMitMt i£>ta3igt. NIEUWE VAN COURANT DEN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post"150. Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES Prijs der Advertentien 10 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. Wij hebben het niet ondienstig geacht, met eenige woor den te wijzenop het onderscheid dat er gelegen isin de beoordeeliug van personen en de beoordeeling van zaken. Wel is waar, is liet uiterst zeldzaam, wanneer er eene zaak voorkomt, waarin niet regtstreeks of zijdelings, personen betrokken zijn, maar zoodra de zaken van openbaren of al- gemeenen aard zijnstaan beiden aan zoodanige bcoordeeling bloot. Gerustelijk durven wij eiken onpartijdigen en onbe- vooroordeelden lezer, vragenof b. v. gemeente-belangenof zaken, niet in een blad mogen besproken of bediscussieerd worden, wanneer zulks niet geschiedt op eene hevige, of of voor de daarin betrokken personen onaangename wijze. Wanneer wij b. v. na het beschouwen //van de voorloopige raadsvergaderingentot de slotsom kwamendat deze niet strijdig waren met de letter, maar wel met den geest der wet", welk gevolg kan hieruit worden afgeleid? Niets an ders, dan dat naar de meening der liedactie van dit blad, die vergaderingen onnoodig en minder weuschelijk zijnen zoo deze hierin mogt dwalen, waarom dan die opinie niet wederlegd Reeds in ons eerste nommer is gezegddat wij uiterst gaarne de argumenten van andersdenkenden zonden plaatsen, en ook voor deze, onze kolommen open stellen; maar, daar hiervan, door onze tegenstanders op dit terrein, tot nog toe, weinig of geen gebruik is gemaakt, mogen, noch kunnen wijde dwaling onzer redeneringen inzien. Maar inderdaad, wanneer verschillende menschen, over zaken, van verschillende denkbeelden zijn, mag dat dan eene reden zijn om daaruit te besluiten dat die menschen, als het ware, vijandig tegen elkander over staan? Wanneer eene zaak, eene daad, een feit, besproken wordt, en men verdedigt zijne eigene opinie, tegenover een1 vriend, die insgelijks bij zijn gevoelen blijft volharden, kan en mag dit eene reden wezen om dien vriendschapsband te verbreken Wij gelooven het niet; wij achten den vriend die zijne overtuiging volhoudt, die zijne dwaling erkent, zoodra hij ze inziet' maar minachten densene. die zelf geen persoonlijk oordeel bezittende, het altijd met vneii aui» ucivoiivi-tiii eens is, zonder zelfs de zaak waarover hij spreekt of discussieert te begrijpen en in te zien. Rien n'est beau que le vrai, ]e vrai seul est aimable." (Niets dan het ware is schoonalleen de waarheid is be minnelijk,) zegt een Pransch schrijver, maar wat is: het wareWie zal durven beslissen, over die duizende en duizende menschendie over punten discussieerenen van geheel en al tegenovergestelde gedachten zijnwie zal durven zeggen de waarheid te weten? Waarschijnlijk nie mand. Maar is daarom de gedachten-wisseling verboden? Wanneer dit zoo ware, zou de wereld nog eene middel- eeuwsche beschaving bezittenze zou nog gedompeld zijn in den nacht der duisternis. En toch schijnt dit gevoelen, bij vele inwoners dezer gemeente, te zijn ingeworteld; men veronderstelt, men ge looft, men vermoedt zelfs geene waarheid of goede trouw, wanneer het niet juist een vriend of bekende is, die zijne gedachten over zaken hekend maakt; en dan somtijds nog wèl alléén, wanneer zijne opvatting niet met de algemeene opinie strijdt. En ouzes inziens, is dit verkeerd; men zal wèl doen, personen en zaken te scheidenwanneer men niet wil dat de personen" voor handelingenaansprakelijk gesteld worden, die voor hen, van geen persoonlijk belang zijn, doch alleen met zaken in betrekking staan. De tijdingen uit Frankrijk deelen mede, dat de keizer zich geenszins alleen tot herstel zijner gezondheid te Vichij bevindt, maar ook om de grondslagen te leggen voor de te volgen politieke gedragslijn. Men wil wetendat het plan bestoud om de Pransche troepen Rome te doen ont ruimen, en die stad door Sardiuisohe te doen bezetten, op voorwaarde dat liet eiland Sardinië aan Frankrijk zou worden afgestaan. Nu ecliter de minister Ricasoli verklaard heeft, geen duim gronds te zullen wegschenkenen in het Engelsche Parlement verklaard isdat daardoor de alliantie zou worden verbroken, en welligt als een casus belli zou worden beschouwd, gelooft men, dat van dien afstand voor- loopig niets komen zal. Het tractaat onlangs tusschen Rusland en Oostenrijk gesloten, houdt nog steeds de diplomatie in beweging. Terwijl sommigen bewerendat dit tractaat alleen verbind- tenissen bevat, voor bet geval van een1 algemeenen opstand in Polenwillen andereu dat dit verbond van grooteren en ruimeren omvang zou wezen en dat tusschen beide rijken bepaaldelijk eene of- en defensive alliantie zou gesloten zijnde verklaringen in het Engelsche lagerhuis ten voor- deele der Polenen de daarop gevolgde demonstraticn in Warschau, ter eere van Fngelandzouden een zoodanigen indruk te Petersburg hebben te weeg gebragt, dat de groote tegenstander der Oostenrijksche politiek, prins Gort- schakofl', zou aftreden, en vervangen worden door prins Labanoii' of den generaal Gudberg. Nog was het gerucht in omloop, dat het thans zeker is, dat de koning van Pruissenvergezeld van eenige andere Duitsche vorsten, het kamp van Chalons, binnen korten tijd, zal komen bezoeken. Hoewel dat bezoek echter nog niet vaststaat, is liet echter zeker, dat de generaal Ney, die over Straatsburg zal teruglceerendaaromtrent stellige berigten medebrengt, die hoogstwaarschijnlijk het aannemen der uitnoodiging van Napoleon bevatten. Ook de koning van Zweden heeft eene gelijke uitnoodiging ontvangen die echter niet is aangenomen. De uitnoodiging aan den Czaar heeft sedert een paar dagen liet onderwerp van nieuwe onderhandelingen uitgemaakt, die een gunstigen uitslag be loven. Keizer Alexandcr zou bij die gclegeijbdrl ook Parijs bezoeken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1