20. Eerste Jaargang. 1801 $efÖer,3?teumeÖiep WOENSDAG WiffeiitsoarÖ, 0115. 7 AUGUSTUS. NIEUWE VAN COURANT DEN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post//1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Brieven franco aan den Uitgei er S. GUTJES, Prijs der Advertentiën 10 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. jjpoïittrit Obcisipt. Be algemeene aandacht is in de laatste dagen gevestigd op het gebeurde te Romede jiauselijke minister van oorlog, Mgr. de Mérodeheeft zich tegen den aanvoerder der Fransche troepen aldaar, generaal de Goijon, op eene hevige wijze over Keizer Napoleon uitgelaten. Le Nord wil, dat de Fransche troepen thans Rome zullen verlaten, om daardoor een einde te maken aan den onhoudbaren toe stand van de Fransche bezetting. Anderen meenen, dat de Keizer zich met het ontslag van den Hr. de Mérode, zal tevreden stellen. Ook zijn er tusschen den Paus en den Koning van Ita lië geschillen ontstaan. Be Paus heeft namelijk den biecht vader, die graaf Cavour aan zijn sterfbed absolutie heeft gegeven, naar "Rome ontbodcu, en eene plegtige en openba re verklaring verlangd, houdende dat hij gedwaald had, toen hij Cavour de biecht afnam en absolutie gaf. Pater Jacopo weigerde die verklaring af te leggen, waarover hij door Pius IX streng berispt werd. Later heeft het heilig officie hem laten in hechtenis nemen, otn voor de inqui sitie teregt te staan. Victor Emmanuel heeft zijn onmid- delijke uitlevering verzocht, en gedreigd zelfs gewapender hand tusschen beide te zullen komen indien aan zijn ver langen niet werd voldaan. Be berigten uit andere landen leveren weinig belangrijks op. De Belgische Independance meldt in een telegram uit V Ilage dat de erkenning van het Koninkrijk Italië, door onze regeringgisteren door Z. M. is geteekend. 1TI3 'J W 3 T IJ S - "rTc-^ If Helder, Nieuwediep, Willemsoord, 6 Augustus 1861. Van de 35 plaatsen die open waren, om als adel borst 3e kl. bij het Koninkl. Instituut voor de Marine alhier te worden toegelaten, zijn slechts 23 vervuld. Want, na voldoend afgelegd examen, zijn door Z. Exc. den Mi nister van Marineals zoodanig benoemdde navolgende jongelingen (in alphabetische orde gesteld). R. Rahlcer, I). J. IF. A. G. Coops, F. C. Rijckmeester, M. C. van RoomL. Rupper, H. O. FeilliR. de Groot J. H. Groskamp, IV. van Hasselt, J. H. Iloffman, Jhr. I. C. F. Westpalm van Hoorn, I. Ranse, II. J.J.Kempe, S. F. Land, F. 1F. C. Ledeboer, J. H. Mijer, C. Locker Moolenburgh, 1F. G. van Nes, L. C. PapetJ. O. de RooijII. F. FerheggenI. Foute en S. Wij beng a. Gisteren morgen omstreeks half zeven ure, is de zei lenmaker Rergman, op de werkplaats van de Heeren van Veen fy van der Meulen, plotseling overleden. Slechts weinige oogenblikken "voor zijn dood, klaagde de man over pijn in de borst die zioo hevig toenam, dat hij voor dat men ge neeskundige hulp kon vragen reeds den geest gaf. Heden morgen omstreeks half zes ure had alhier een even treurig ongeval plaats als het bovenstaande: Be officierskok van Zr. Ms. wachtschip, J. R. Eijdam, veiliet om 5 ure zijne woningonderweg overviel hem eene zoo hevige benaauwdheid in de borst dat hij nederviel, en kruipende trachtte terug te keeren; eenige werklieden hem in dien toestand vindende, namen hem op in een zandwagen en bragten hem in zijne woning terug, doch naauwelijks daar aangekomen bezweek de ongelukkige onder zijn lijden. Zr. M8. brik Urania, kommandant luit. ter zee le kl. R. I. Brouwer, is heden middag alhier op de reede gearriveerd. Te Medemblikis een matroos van dien bo dem, bij het uitwerpen van het anker in het water geval len en jammerlijk omgekomen. Naar men verneemt zal Z. M. stoomschip Merapi, met den 25 dezer maand buiten dienst gesteld worden. Tengevolge van het loffelijk gedrag der bemanningen van de Reinier Claeszen en de Gedeh tijdens de expeditiën te jen de zeerooversop het eiland Sailoosop het laatst van 't jaar 1860, en in het begin van 1861, hebben verschil lende benoemingen tot Ridders van de Orde van den Nederl. Leeuw en van de Militaire Willemsorde plaats gehad. O. a. heeft ook onze plaatsgenoot, de luit. ter zee 2e kl. K. A. Stakman Rosse, eene eervolle vermelding verkregen. Ter vervanging van den Kapt.-Tngenieur F. vun Hans- wijk, is alhier geplaatst den Kapt.-Ingenieur R. J. Jordens. Gisteren morgen is bij de Slufter achter Texel, eene Fransche sehooner gestrand. Gisteren is alhier gearresteerd de schoenmaker J. de Roos, beschuldigd van een aanslag te hebben gepleegd, op de eerbaarheid van zeer jeugdige kinderen. Men zegt dat de man in staat van dronkenschap verkeerde, doch al ware dit bewezen, betwijfelen wij zeer, of het voor den regter wel ter zijne verontschuldiging zal strekken. - Boor Z. M. is bepaald dat de kapelmeester van het regiment grenadiers en jagersF. Bunklervoortaan den titel zal dragen van directeur van de muziek, met vergun ning tevens om het distinctief van den rang van 2° luit. te mogen dragen, alleen met deze uitzondering, dat op het blad der epauletten, een van zilverdraad geborduurd zinne beeld der toonkunstzal moeten worden aangetroffen. Zekere J. J., arbeider te Ossendrccht, kwam voor eenige dagen op het denkbeeld zijne vrouw een gloeijend gemaakten beitel in de keel te wringenomdat zij alsdan volgens zijne meeningzeer zuiver zoude kunnen zingen natuurlijkerwijs was zijne vrouw met die methode niet zeer ingenomen en poogde te ontsnappen, doch werd, na vele verwondingen bekomen te hebben, door haren echtgenoot op den grond geworpen en de beitel in den mond ge wrongen. Boor spoedig aangebragte hulp heeft men de ongelukkige voor verdere mishandelingen kunnen vrijwaren, terwijl de bekomene wonden van minder emstigen aard zijn dan men aanvankelijk geloofde. In de gemeente Hoogerheide heeft onlangs het geilde voorval plaats gehad: f Twee arbeidersvrouwen, welke sedert lang in onmin leef-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1