Eersle Jaargang. 1861. Jjefóer, JlieurocÖiep ZATURDAG lïïiffemsoorö, enj. 31 AUGUSTUS. JMiticft <£)licr5i0t. JÏS 27. NIEUW VAN DJEN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post"1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. 6ILTJES. Prijs der Advertentiën 10 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. Uit Parijs meldt men, dat de keizer Zondag een langdurig onderhoud heeft gehad met den heer Benedetti, den nieuw benoemden gezant te Turijn. De instructien door Napoleon.111 bij die gelegenheid gegeven, komen, naar men verzekert, op het volgende neder. Yooreerst moet de gezant het kabinet van Turijn aansporen tot de stipte naleving van zekere overeenkomsten, tusschen de Fransche regering en den graaf de Cavour aangegaan en tot vervulling van welke de Fransche regering die van Italië zedelijk verbonden acht. Het tweede punt moet bestaan in de pogingen om den lieer Eicasoli door den heer Eatazzi te doen vervangen, maar de heer Benedetti moet boven alles trachten, en dit maakt het derde gedeelte zijner zending uit, de aanhangers van Garibaldi en Mazzini van het roer van den staat verwij derd te houden. Nog was aldaar het gerucht verspreid, dat Pruissendoor Engeland is aangespoord Italië niet te erkennen, en wel om eene toenadering tusschen Oostenrijk, Engeland en die mo gendheid te vergemakkelijken. Men verzekert echter in diplomatische kringen, dat de Fransche gezanten te Londen en te Berlijn door hunne regering gelast waren daaromtrent nadere inlichtingen in te winnen, maar dat dit berigt ge bleken is van allen grond te zijn ontbloot. Integendeel heeft Lord Russell nog eenige weken geleden eene vertrouwelijke nota aan het kabinet van Berlijn gerigt, waarin tot die erkenning wordt aangespoord. "Wijders blijven de betrekkingen tusschen Frankrijk en En geland zeer gespannen, waartoe voornamelijk het verblijven van 't Engelseh eskader in de Napelsehe wateren aanleiding geeftook Oostenrijk heeft daartegen geprotesteerden aan het Engelsche kabinet doen wetendat die interventie, later Oostenrijk het regt zou geven in de legatien gewapender hand tusschen beide te komen. Nog wordt als een bewijs voor het weinige uitzigt op het behoud van vrede, opgegeven dat de Moniteur een be sluit bevatwaarbij de vermeerdering van de Fransche vloot, met tien kapiteins ter zee, twintig kapiteins-luitenant, vijf tig luitenants ter zee en vijf en twintig adelborsten der lsto klasse, wordt goedgekeurdterwijl daarbij gezegd wordt dat die vermeerdering ontoereikend is, en dat in het vol gende jaar eene gelijke uitbreiding zal plaats hebben. Van den Rkijn wordt gemelddat het bezoek van den koning van Zweden te Parijs en te Londen, in verband staat met het ontwerpombij het overlijden van den tegenwoordigen koning van Denemarken, een drieledig Scan- dinavisch-koningrijk (ZwedenDenemarken en Noorwegen) daar te stellen; en dat men eene echtverbintenis van een der Zweedsche prinsen met eene prinses Murat als niet on waarschijnlijk beschouwt. Nog schrijft men uit Parijs, dat Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, in de vorige week in het strengst incog nito, de stad Nancij cn hare omstreken bezocht heeft. De prins ontving alleen den maarschalk Canrobcrt. 1TIB TT W 3 T IJ D I1T O- 31T. Helder, Nicuwediep, Willemsoord, 30 Augustus 1861. Dingsdag jl. is de Urania alhier teruggekeerd. De adelborsten der 2e klassedie met deze brik gedurende twee maanden eene oefeniugs-togt op de Zuiderzee gemaakt hebben zijn bezig met het afleggen van het tweede (practisch) gedeelte van hun eind-examen en zullen na afloop daarvan met ver lof naar huis terug keeren. Men schrijft ons uit 's Ilage Het gerucht, door sommige bladen medegedeeld, dat de Minister van Marine eerstdaags het Nieuwediep zal bezoe ken, schijnt uit de lucht gegrepen, daar Z. Exc. alhier is teruggekeerd om de talrijke ministerraden bij te wonendie thans gehouden worden. Waarschijnlijk wordt reeds de .troonrede in deze ter sprake gebragt, die, naar bekend is, den derden Maandag der volgende maand, bij het openen der kamers zal worden uitgesproken en niet van belang ontbloot zal zijn.Dingsdag a. s. worden de'beide Kamers der Staten-Gcneraal, in eene vereenigde zitting, door den Minister van Binnenlandsche Zaken, namens den Koning, gesloten. Deu 25sten dezer is tusschen Hollum en Ballum ge strand de Noordsche bark Rieppe Packetkapt. Miirck van Cristiania met deelen naar Dieppe gedestineerd geweest. "Van Hollum heeft men tot vier keeren, doch te vergeefs, beproefd de opvarenden met de reddingsboot hulp te verke nen: de boot geraakte gedurig vol water. Het voorschip sloeg intusschen in stukkenen de equipageden ondergang te gemoet ziende, riep gedurig om hulp. Eene vijfde poging om met de reddingsboot hulp te verleeneiï, kwam den red ders duur te staan; de boot sloeg om, en de mannen, allen vaders van huisgezinnenvonden hun dood in de golven een der lijken is reeds aan wal gespoeld. De equipage van het schip is evenwel gered. De Nederlandsche bark Boemelerwaard, kapt. Loos, 27 Junij van Swatow met eene lading suiker naar Shanghay vertrokkenis op 3 mijl afstand van Swatow op eene rots gestooten en was den 30sten daaraanvolgende als totaal ver loren beschouwd. Het wrak werd voor 500 doll. verkocht. Het clipper fregatschip Noach, kapt. Wierikx, toebe- hoorende aan de reederij van de heer Fop Smit te Kinder dijk, dat 13 Junij 11. te Batavia arriveerde, heeft de reis van Brouwershaven naar Batavia in den buitengewoon kor ten tijd van 72 dagen volbragt. Het blijkt thans meer en meer, dat de ziekte in de aardappelen over de geheele uitgestrektheid van ons vader land, ongeveer 14 dagen vroeger is uitgebroken dan in de laatste jaren het geval was. In het algemeen zijn de vroegere soorten daardoor iu haren groei gestuit, en vandaar eene geringe opbrengst van niet volledig rijp geworden en derhalve stijf en klein ge bleven smakelooze aardappelen. Daarentegen blijkt, uit een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1