Eerste Jaargang. 1861 $eföer, JTteutoeÖtcp WOENSDAG Wiiïcmsoori), C115. 25 SEPTEMBER. Zitting van den Gemeenteraad, Jf3 54. VAN DEN Abonnementsprijs per kwartaal 1.30. Franco per post//1.50. "Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. Prijs der Advertentiën 10 Ct. per regel, behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing op Dingsdag 17 September 1S61. Vervolg en slot van ons vorig nommer Hierna is aan de orde de regeling van het tractement van den te benoemen Hoofdonderwijzeren wordt voorge steld dit te bepalen op ƒ1000 'sjaars en vrije woning. De heer Graat verklaart niet genoegzaam ingelicht te zijn, omtrent de jaarwedden die de andere onderwijzers ge nieten, en wenscht alvorens zijne stem uittebrengendaar omtrent te worden ingelicht. Uit deze volgt dat een der onderwijzers een tractement geniet van ƒ1650, een ander 7'1600 en een, benoemd na de invoering der AVet op 't onderwijs, voorloopig 1000. Daarna wordt het voorstel in omvraag gebragt en aan genomen; tegen waren de heeren Graat en de Breuk. Later wordt bepaald, dat de heer Uurbanus zal worden verplaatst als Hoofdonderwijzer, naar de Nieuwstad; terwijl B. en W. gemagtigd worden eene oproeping van sollicitan ten te doen voor de school op de Hoofdgracht. De heer Beeringh zegt, dat daar de heer Uurbanus ver plaatst wordt, tevens zijn tractement behoort te worden ge regeld, want eene verplaatsing zou nadeelig wezen zonder te gemoetkoming. De heer Strootman vraagt of de jaarwedde van den on derwijzer in de Nieuwstad geregeld is; zoo niet, dan wenscht hijdat deze thans plaats hebbe. Op het voorstel om deze op ƒ1300 te bepalen, wordt door den heer Boomsma een amendement voorgesteldom ze voorloopig op f 1200 te brengen, welk amendement wordt verworpen, en dus het oorspronkelijk voorstel aan genomen. Aan de orde is ecu request van den heer A. J. Leijer onderwijzer in de Wis- en zeevaartkunde, waarin adressant eene geldelijke bijdrage uit de gemeente kas verzoekt, ten einde aan het onderwijs de wenschelijke uitbreiding te kun nen geven. Wordt besloten het stuk in handen te stellen van de commissie van onderwijs. Bij den Baad is ingekomen een verzoekschrift van Bas- tiaan Meeuwis, brigadier bij 's Rijks veldwacht, ten einde eene tegemoetkoming te erlangen van ƒ150, die ook zijn voorganger genoten heeft. De heer Strootman acht het voorzigtigcr, voorloopig, slechts een gedeelte toe te.staan; de Voorzitter geeft om trent den persoon van den requestrant de beste getuigenis sen, ook over zijne vroeger bewezene diensten. De heer Graat vraagt of die toelage slechts voor een jaar is, dan wel of ze voortdurend wordt. Wordt geant woord, dat die toelage voortdurend is. Op een voorstel van de heeren Beeriugh en Strootman wordt besloten den adressant voorloopig /'100 toe te staan, en het request tot Januarij a. s, aan te houden. Omtrent een verzoek van de veldwachters om vermeer dering van tractement, wordt voorgesteld zulks bij de be grooting te behandelende heer Strootman vraagt of er redenen in dit verzoek worden aangevoerdwaarop de Voor zitter antwoordt dat hunne inkomsten te gering zijn en zij dus moeijebjk daarvan bestaan kunnen. De Voorzitter geeft den Baad te kennen, dat P. Kuiper en P. Vlaming een request hebben ingediend, inhoudende een verzoek dat de gemeente moge overnemen eenige we gen in den polder, ten einde die langs de aldaar gebouwde huizen te doen bestraten. Wordt gesteld in handen van de commissie der onderhouds werken ter advies. Nog wordt gelezen een request van J. Ligteuberg, Mr. broodbakker, waarin adressant zich beklaagt bij nameting bevonden te hebben te weinig turf te hebben ontvangen. Hij verzoekt het bestuur maatregelen te willen nemen om het turftonnen beter te controleren. De heer Strootman vraagt hoeveel de belasting op de turf opbrengt. De Voorzitter antwoordt dat deze ongeveer ƒ5000 oplevert, doch dat de kosten daaraan verbonden 35°/0 vau die opbrengst bedragen. De heer de Breuk is, aangezien er misbruik schijnt te bestaan. Het verzoek wordt in handen gesteld van de commissie belast met het toezigt der plaatselijke belastingen. De Voorzitter vraagt of eeu der leden nog het woord verlangt waarop de hr .Strootman vraagt of 't geoorloofd is binnen de be bouwde kom der gemeente mestputten te plaatsen. De verorde ningen op dit punt worden in de Nieuwstad zeer overtre den. De Voorzitter antwoordt dat de zaak verder onder zocht zal worden. De heer de Breuk maakt het bestuur opmerkzaam dat volgens de verordeningen de asch bakken van ijzer of steen moeten vervaardigd zijn, doch dat thans de vroeger be staande houten bakken insgelijks verdwenen zijn terwijl de asch en de vuilnis in kuilen worden neergeworpen. De Voorzitter antwoordt dat bij de bestrating ook daarin voorzien zal worden. Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering- gesloten. zegt dat eene goede controle noodig püïiticïï Clicrsigt. Nog altijd blijven de buitcnlandsche berigten van belang ontbloot, en bevatten de dagbladen tegenstrijdige en elkan der weersprekende tijdingen. Uit Warschau verneemt men dat de bewegings partij in Polen steeds voortgaat met liet doen van demonstratien. Sedert eenig-en tijd worden dagelijks godsdienstoefeningen gehouden, met het doel om gelden in te zamelen, ten einde deze partij de vereischte middelen te verschaffen, om den tegenstand, tot heden aan de regering geboden, op gelijke of nog krachtigere wijze dan vroeger voort te zetten. Het is echter onbekend, wie de verzamelde gelden bewaart. Van Italië zijn geene belangrijke tijdingen ontvangen men zegt dat het Engelsclie kabinet den heer BicasoÜ

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1