JG 49. Eersle Jaargang. 1861. |efÖer, JlteumeÖiej) ZATERDAG 16 NOVEMBER. VAN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post//1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Brieven franco aan den Uitgeier S. GILTJES. Prijs der Advertentiën 10 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. Jpaïitieïï OJ5lia'5igt. Bij gebrek aan belangrijk buitenlandsch nieuws, houden onze dagbladen zich thans met de binnenlaudsche politiek bezig, en wel voornamelijk met de koloniale aangelegenhe den. De conservative bladen, de Amsterdamsche Courant en het Nieuw Dagblad van 'j Ilage betreuren zeer de aftreding van den hr. v. Zuijlen, als minister van buitenl. zakendoch voorspellen dat ze niet langdurig wezen zal de bladen daarentegen die eene meer liberale rigting voor staan zoo als het Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsc/ie Courant verheugen zich over de zegepraal die de hr. Loudon minister van koloniën, heeft behaald. Het is ondertusschen zeer twijfelachtigof de ministeriele crisismet de aftreding van den hr. van Zuijlen, geëindigd is; waarschijnlijk zal het lot der verschillende miuisters eerst nai *de aanuemiug of verwerping der verschillende begrootingen beslist worden. Voor Hoofdstuk III (buitenlairdsche -zaken) zal eene crediet wet worden ingediend; de discussien over de begrootjij^eu zuilen waarschijnlijk belangrijk en langdurig zijn, terwijl men algemeen deukt dat die van het departement van binnen laudsche zaken zal wordeu verworpen. Het belangrijkst buitenlandsch nieuws is het overlijden van den koning van PortugalDom Pedro Vin den ouderdom van 24 jaren, aan de hevige koortsen die tegenwoordig Lissabon teisteren; hij is gehuwd geweest met prinses Stephanie van Hohenzollern-Sigmaringen die echter reeds in 1859 overleed. Thans was er sprake, dat hij zich andermaal in het huwelijk zoude begeven met eene dochter van Victor Emmanuel. Hij wordt opgevolgd door zijn'oudsten broeder, den hertog van Oporto. Uit Frankrijk meldt men dat de heer Fould op nieuw als Minister van Finautiën zal optredendoch onder bepaalde en voorafgestelde voorwaardende ongunstige toestand der finantiëu maken thans groote en gewigtige veranderingen noodigvoornoemde staatsman is tevens benoemd tot voor zitter van den Ministerraad. Do keizer is, vergezeld van graaf Walewski naar Compiègne vertrokken; doch alle jag- ten, feesten en voorstellingen, die op den verjaardag van keizerin Eugénie zouden plaats hebben zijn uitgesteld wegens den dood van Dom Pedro. Ook de tijdingen uit Polen zijn ongunstig, en bewijzen dat niettegenstaande de strenge maatregelendie door de regering genomen zijn, de geest van oproer en tegenstand bestaan blijft. Verscheidde Israëlitische geestelijken zijn al daar in hechtenis genomen, terwijl men ook een grooten voorraad van wapenen in verschillende kloosters heeft gevonden. De berigtcn uit Italië gewageu steeds van rooverijen daarentegen meldt men uit Viterbo, dat aldaar eene anti- Oostenrijksche demonstratie heeft plaats gehad. Het lot van dat schoone land is uiterst treurig en het is te wenscheu dat Bome en Venetië spoedig in handen van Victor Em manuel moge komen ten einde aan dien ongelukkigen stand van zaken een einde te maken. De ex-koning van Napels Frans II, vertrekt van Bome naar Venetië, ten einde al daar verblijf te houden. De koning van Belgie heeft gisteren de Belgische kamers geopend met eene troonrede in welke o. a. gewag werd ge maakt van het bezoek van koning Willem III te Luik, en van de overeenkomst tusschen dat rijk en onze regering ge sloten, betreffende de quaestie van de wateraftappingen op de Maas. Omtrent het geschil tusschen Zwitserland en Frankrijk, betreffende het Dappendal, wordt in de laatste dagen niets gemeld; men veronderstelt dat de Zwitsersche Bondsraad zich bezig houdt met de vraag of ze het tegen geldelijke vergoeding aan Frankrijk zal afstaan. De Engelsche bladen achten het bezit van dat dal voor Zwitserland van geeu het minste belang, De West Afrikaansche post heeft berigten van daar mede- gbbragt gaande tot den 10dcn October. De kouing van Da- iljfesij is van voornemens ter inwijding van het nieuwe Jam-Saizoen (oogst-tijd) wederom 1500 menschen te offeren. De vertoogen van de in die streken gevestigde Engelsche consuls hebben alzoo weinig gebaat; reeds vroeger waren in het Engelsche Lagerhuis interpellatien tot de regering ge- rigt om, zoo mogelijk, aan die onmenschelijke offeraudeu een einde te maken, ten gevolge, van welke dan ook onderhandelingen zijn aangekuoopt, waarop de koning van Dahomeij er in toestemde zoo veel mogelijk die bloedige feesten af te schaffen. Het schijnt echter dat deze inge wortelde gewoonte niet in eeus kan uitgeroeid worden. 1T ZB TT W 3 T IJ D I IJ 3> 331T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord15 November 1861. Een orkaangepaard met aanhoudenden regenheeft hier gisteren gewoed. De schade aan rijks-, gemeente- en particuliere gebouwen is op sommige punten vrij aanzienlijk; echter is het, de ont zettende kracht van den wind in aanmej^ing genomentc ver wonderen, dat de schade niet veel grooter is. Zoo lang er te dezer plaatse weerkundige waarnemingen worden gedaanheeft men gisteren de grootste winddruk waargenomeu. Bij den Pinksterstorm in 1860 bedroeg den druk 117 j- Ned pond per vierk. el en op gistereu den 14llel1 November 's morgens te 10|- uur 122 Ned. ponden. De barometer stond den 13n s'avomis 8 uur op 744.75 streep, en was op den 14u 's morgens 8 uur tot 731.72 gedaald, zijnde 27.38 streep onder'den normalen stand, de winddruk was toen 25 pond en nam op eene onrustbarende wijze toe, bedroeg te 10 uur reeds 111 pond en bereikte f uur later haar maximum. De rigting van den wind s' morgens om 8 uur zuiden zijnde, was bij den hoogsten winddruk z. w. t. z. De baro meter stond te 12 uur op 732.26 m.m., de winddruk was toen 92 pondde windrigting z. w. t. z. 's avonds 8 uur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1