1861. |efÖer, JTteutoeÖtep WiffemsoorÖ, cn.v J[3 51. Eerste Jaargang. ZATERDAG 25 NOVEMBER. NIEUWE VAN COURANT DEN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post"1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. Prijs der Advertentiën 10 Ct. per regel, behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. De Onderlinge Verzekerings-Maatschappij van "Weduwen-Pensioenen '/Den Helder." In een vorig nommer van dit blad deden wij de belofte de statuten der geprojecteerde maatschappij van den heer Beets, aan eeue berekening te onderwerpen, en te onderzoe ken of de deelnemers het lot hunner weduwen niet op eeue geschiktere en goedkoopere wijze konden bezorgen dan juist door deze deelname. Eeliter het weekblad de Assurantie- Bode, onder de redactie van den heer F. Verschuur Bzn., die in zijn hoofdartikel dit onderwerp behandelten die uit sluitend aan deze soort van zaken gewijd is, bespaart ons deze moeite, door aan te toonen dat eene verzekerings maatschappij op deze grondslagen gevestigd, niet bestaan mag. Na de circulaire van den heer Beets in haar geheel te hebben medegedeeld vervolgt dit blad aldus: //Wij weten waarlijk niet, of wij deze circulaire als ernstig gemeend, dan wel als eene scherts moeten beschouwen, daar de heer Beets zich boven de wet schijnt te willen stel len of er den spot mede te drijven. Het kan hem niet onbekend zijn, dat: 1°. dergelijke inrigtingen de goedkeuring des Konings behoeven om te worden opgerigt; 2°. dat ecu getal van 500 deelnemers wordt vereischt, om die in werking te brengen 3°. dat de regering nimmer eene inrigting van dien aard zal goedkeurenwaarbij tot grondslag is aange nomen dat geen ouderdom in aanmerking komt. Daar het nu niet dergelijke grondslagen onmogelijk is de maatschappij in werking te brengenheeft het plan veel Van eene mystificatie." Wij achten het nuna het oordeel van den Assurantie-Bode, ten eenenmale overbodig over dit onpractisch onderwerp verder uit te weidendoch hopen tevens dat de heer Beets door hetzelve niet zal worden afgeschrikt en weerhouden om aan hetzelve toch gevolg te gevendoch alsdan op betere grondslagen gevestigd. Zoodra eene dusdanige maatschappij op eene solide basis steunt, zullen noch deelnemers ontbre ken, noch de koninklijke goedkeuring geweigerd worden. In onze vorige opstellen over dit onderwerp hebben wij 't reeds gezegd, dat voornamelijk de ouderdom der deelne mers in aanmerking moet komen, omdat anders de stortin gen der leden ongelijk en onbillijk geregeld zijnde heer Beets zal dit wel toestemmenen niet beweren dat de stortingen van een persoon van 59 en van 23 jaren dezelfde moeten wezen, om later voor hunne weduwen dezelfde regten te verkrijgen. Eene dergelijke bepaling is na- deelig, zoowol voor de jongere deelnemers als voor de maatschappij. Mogt de heer Beets het voornemen hebben zijn plan, op andere gronden gebaseerddoor te zettendan zouden wij hem tevens aanraden de Commissarissen te laten ver kiezen door de ledeu onderling, bij meerderheid van stem men. Daardoor zal het vertrouwen der deelnemers zeker versterkt worden. JMitieft i£ta5i0t. Wat de binnenlandsche aangelegenheden betreft, houden de meeste dagbladen zich nog uitsluitend bezig met de Ko loniale zakende hervorming der Delftsche Academie en de regerings-antwoorden op de verslagen der Tweede Kamer omtrent de begrootings-wetten. Wat de laatste aangaat, uit deze blijkt onmiddelijk en duidelijk, dat de verhouding tusschen de Tweede Kamer en het ministerie verre van vriendschappelijk is. Voornamelijk is het antwoord door den Minister van Justitie op het verslag der Kamer gegc- 1 ven, in scherpe bewoordingen gesteld, en men ziet algemeen met belangstelling de discussien omtrent de verschillende hoofdstukken te gemoet. Uit Frankrijk berigt men datter besparing van uitga- venhet leger met 82,000 man zou worden verminderd latere tijdingen wedersproken dit beweren, en meenen dat er van geene afdanking sprake is, maar alleen van het ver- leenen van een onbepaald verlof, ten bedrage van één vierde der manschappen op ieder regiment. Engeland echter schijnt weinig vertrouwen in die vredelievende maatregelen te stel len, daar de regering besloten heeft om des niettegenstaan de hare wapeningen voort te zetten. In het Fransehe kabinet zijn de oneenigheden nog niet geëindigd, daar de hervormingen van 'sRijks finantiën, door den heer Fould voorgesteld, de goedkeuring der Ministers Walewski en de Persigny geenziuts wegdragen. De dagbla den echter schijnen aan de plannen van don lieer Fould hun zegel te hechten, en beweren, dat niet alleen vermin dering van uitgavenmaar ook eene belangrijke vermeerde ring van inkomsten noodig is, om de tegenwoordige crisis der rijks geldmiddelen te boven te komen. Tot de voorne mens van den heer Fouldschijnt ook een income-taxe te behooren. In de, Belgische kamer van afgevaardigden, heeft de Mi nister van Buitenlandsche Zaken, de heer Rogier, hij de discussiën over het adres van antwoord op de troonrede verklaarddat de Belgische regeriug Italië heeft erkend enkel als een feit, zonder aau te nemen de solidariteit voor de gebeurtenissen die hebben plaats gegrepen of nog mogten plaats grijpen; de Minister heeft bij die gelegenheid de de pêches, die betrekkelijk dit punt door de beide gouverne menten zijn gewisseld, aan die Kamer overgelegd. De toestand van Italië wordt van dag tot dag meer in gewikkeld; de partij die voor. Victor Emmanuel gestemd was, schijnt langzamerhand te verminderen. Te Napels hebben ernstige ongeregeldheden plaats gehad; de wapen schilden van Victor Emmanuel vond men des morgens ge heel met slijk bedekt; daarentegen hebben de voorstanders der revolutie een aantal reactionaire dagbladen verbrand, waarna men later de beelden van Victor Emmauuel en Ga ribaldi aan een strop op den grooten weg hangende vond. Ook in Palermo neemt de ontevredenheid toe, hoewel aldaar bepaaldelijk de schuld aan keizer Napoleon wordt verweten,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1